Nájdené právne články pre výraz: domová prehliadka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

351 dokumentov
311 dokumentov
817 dokumentov
10 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnou úpravou domovej prehliadky a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov, či odbornej literatúry.

Úryvok z textu:
Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „Ústa­va“) chrá­ni zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy. Jed­ný­mi z ta­kých­top­ráv sú aj prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia up­ra­ve­né v čl. 21 ods. 1 Ústa­vy a prá­vo na ochra­nu pred neop­ráv­ne­ným za­sa­ho­va­ním do súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta up­ra­ve­né v čl. 19 Ústa­vy. Prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia spo­čí­va vo všeo­bec­nom zá­ka­ze vstú­piť do oby­dlia dru­hé­ho bez súh­la­su to­ho, kto v ňom bý­va. Pod­ľa čl. 2
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Nájdenie a zaistenie iných vecí, ako tie, ktoré boli cieľom domovej prehliadky nie je porušením zákona. Príkaz na domovú prehliadku zameraný na hľadanie vecí v budúcnosti a jeho nepoužiteľnosť ako podkladu pre zaistenie vecí, kto-ré už bo-li náj-de-né pri inom pro-ces-nom úko-ne.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka (autor poz­nám­ky JUDr. Pe­ter Šam­ko) Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša komentované rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, ktoré sa týka posudzovania zákonnosti vykonávania domovej prehliadky, pričom úvodná poznámka prináša aj niektoré odlišné právne názory na posudzovanú problematiku.

Sprievodný text: Niž-šie v texte je uve-rej-ne-né kom-plet-né uz-ne-se-nie Kraj-ské-ho sú-du v Ži-li-ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto-ré sa za-obe-rá veľ-mi za-ují-ma-vou a v sú-čas-nej do-be v od-bor-nej ve-rej-nos-ti čas-to dis-ku-to-va-nou prob-le-ma-ti-kou, kto-rá sú-vi-sí s vy-dá-va-ním prí-ka-zu na vy-ko-na-nie do-mo-vej pre-hliad-ky a so sa-mot-ným vy-ko-ná-va-ním do-mo-vej pre-hliad-ky. Pred-met-né roz-hod-nu-tie sa za-obe-rá. a) zá-kon-nos-ťou vy-ko-na-nia do-mo-vej pre-hliad-ky, ak prí-kaz na vy-ko-na-nie do-mo-vej pre-hliad-ky bol vy-da-ný na pod-kla-de ma-ni-pu-lač-né-ho pos-tu-pu po-lí-cie pri po-da-ní návr-hu na vy-da-nie prí-ka-zu na do-mo-vú pre-hliad-ku a b) zá-kon-nos-ťou vy-ko-na-nia do-mo-vej pre-hliad-ky, ak sa po-čas vy-ko-ná-va-nia do-mo-vej pre-hliad-ky náj-du zá-va-do-vé ve-ci, kto-ré ne-sú-vi-sia s tres-tným či-nom, pre kto-rý bo-la do-mo-vá pre-hliad-ka na-ria-de-ná a kto-rých hľa-da-nie a za-is-te-nie ne-bo-lo v prí-ka-ze na do-mo-vú pre-hliad-ku vy-me-dze-né.

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá. a) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, a
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Pokyn námestníka Generálneho prokurátora SR sa zaoberá problematikou zákonnosti domových prehliadok a to aj v spojitosti s náhodne nájdenými vecami, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku pôvodne nevzťahoval.

Sprievodný text: Na zá-kla-de čl. 2 ods. 3 prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 9/2013 z 30. sep-tem-bra 2013 o or-ga-ni-zá-cii a ria-de-ní prá-ce na pro-ku-ra-tú-re s pou-ka-zom na čl. 3 písm. d) prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 11/2013 z 30. ok-tób-ra 2013, kto-rým sa up-ra-vu-jú ap-ro-bač-né op-ráv-ne-nia na Ge-ne-rál-nej pro-ku-ra-tú-re Slo-ven-skej re-pub-li-ky v zne-ní prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 6/2014, v zá-uj-me jed-not-né-ho pos-tu-pu a roz-ho-do-va-nia po-dria-de-ných pro-ku-rá-to-rov pri vý-ko-ne do-zo-ru nad za-cho-vá-va-ním zá-kon-nos-ti pred za-ča-tím tres-tné-ho stí-ha-nia, v príp-rav-nom ko-na-ní a v rám-ci pa-sív-nej práv-nej po-mo-ci pri reali-zá-cii do-mo-vých pre-hlia-dok vy-dá-vam ten-to pokyn.

Úryvok z textu:
III Spr 117/14/1000 Bra­tis­la­va 15. de­cem­bra 2014 Ria­di­teľ­kám tres­tné­ho od­bo­ru, me­dzi­ná­rod­né­ho od­bo­ru, ve­dú­cim od­de­le­nia do­zo­ru v tres­tných ve­ciach, pries­kum­né­ho od­de­le­nia Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky a všet­kým kraj­ským pro­ku­ra­tú­ram v Slo­ven­skej re­pub­li­ke Vec: Za­is­ťo­va­nie ve­cí v prie­be­hu do­mo­vej pre­hliad­k
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať inštitút domovej prehliadky vo vzťahu k veciam zaisteným počas domovej prehliadky z hľadiska zákonnosti a prípustnosti dôkazov v trestnom konaní. Príspevok sa zameriava predovšetkým na predmety, ktoré nie sú špecifikované v príkaze na domovú prehliadku, ale sú nájdené náhodne a majú trestný charakter. Danú problematiku príspevok skúma predovšetkým v kontexte extrémistickej trestnej činnosti a potenciálnych komplikácii v trestnom konaní v rámci tohto druhu kriminality.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s problematikou domovej prehliadky a zákonnosti a prípustnosti dôkazov z nej získaných bolo vedených množstvo odborných diskusií, a to na teoretickej úrovni trestnoprávnej vedy, ako aj na úrovni praktickej, napr. vo forme rozhodovacej činnosti súdov SR. V rámci príspevku sa prioritne venujeme analýze rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 To 102/2013 a pokynu generálnej p
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.

Úryvok z textu:
Pod­ľa § 99 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je dô­vo­dom na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky ale­bo pre­hliad­ky iných pries­to­rov po­doz­re­nie, že v obyd­lí je vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie. Ich pod­sta­tou te­da je hľa­da­nie ve­cí (dô­ka­zov) dô­le­ži­tých v tres­tnom ko­na­ní. Ve­cou sa pri­tom pod­ľa § 130 ods. 2 Tr. zák. ro­zu­mie aj neh­mot­ná in­for­má­cia, dá­ta vý­poč­to­vej tech­ni­ky ale­bo ob­ra­zo­vý zá­znam na tech­nic­kom no­si­či. Z uve­de­nej zá­kon­nej de­fi­ní­c
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal povinnosťou mlčanlivosti policajta v trestnom konaní, možnosťami vypočutia policajta ako aj náhodne nájdenými vecami pri domovej prehliadke, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku nevzťahoval

Sprievodný text: Ústav-ný súd SR vo svo-jom uz-ne-se-ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za-ujal sta-no-vis-ko k via-ce-rým prob-lé-mom, kto-ré bo-li čas-to v ap-li-kač-nej praxi spor-né. Po-vin-nosť ml-čan-li-vos-ti po-li-caj-ta v tres-tnom ko-na-ní Sťa-žo-va-teľ na-mie-tal ne-mož-nosť vý-slu-chu po-li-caj-tov v tres-tnom ko-na-ní v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-kov, na-koľ-ko ne-bo-li os-lo-bo-de-ní od po-vin-nos-ti ml-čan-li-vos-ti zo stra-ny kom-pe-ten-tné-ho sub-jek-tu. Ústav-ný súd SR pou-ká-zal na zmy-sel us-ta-no-ve-nia § 80 ods. 1 zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re (č. 171/1993 Zz.), z kto-ré-ho vy-plý-va, že je-ho úče-lom je za-brá-niť to-mu, aby dô-ver-né in-for-má-cie, kto-ré po-li-caj-ti zis-ti-li pri vý-ko-ne svo-jej čin-nos-ti, ne-bo-li prez-ra-de-né ne-po-vo-la-nej (t.z. inej oso-be) bez ná-le-ži-té-ho dô-vo-du, te-da aby ne-bo-li pos-kyt-nu-té oso-bám, kto-ré by ich moh-li neop-ráv-ne-ne (proti-práv-ne) vy-užiť, či zneu-žiť. To sa však ne-tý-ka tzv. ve-rej-ných ko-na-ní, vrá-ta-ne tres-tné-ho ko-na-nia, kde us-ta-no-ve-nia Tres-tné-ho po-riad-ku o po-vin-nos-ti sved-čiť a pos-kyt-núť prav-di-vé in-for-má-cie ma-jú pred-nosť pred us-ta-no-ve-nia-mi zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re. Po-vin-nosť ml-čan-li-vos-ti za-kot-ve-ná v zá-ko-ne o Po-li-caj-nom zbo-re te-da neb-rá-ni vý-slu-chu po-li-caj-ta v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-ka (po-li-cajt te-da v tres-tnom ko-na-ní ne-mu-sí byť zba-ve-ný ml-čan-li-vos-ti).

Úryvok z textu:
Ústav­ný súd SR vo svo­jom uz­ne­se­ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za­ujal sta­no­vis­ko k via­ce­rým prob­lé­mom, kto­ré bo­li čas­to v ap­li­kač­nej praxi spor­né. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní Sťa­žo­va­teľ na­mie­tal ne­mož­nosť vý­slu­chu po­li­caj­tov v tres­tnom ko­na­ní v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov, na­koľ­ko ne­bo­li os­lo­bo­de­ní od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti zo stra­ny kom­pe­ten­tné­ho sub­jek­tu. Ústav­ný súd SR
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom trestného konania je náležite zistiť skutkový stav veci, odhaliť spáchané trestné činy a ich páchateľov a v zmysle zákona ich spravodlivo potrestať, pričom ale vždy treba rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb. V trestnom konaní, pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov dochádza k zásahom do základných práv osôb. Základné práva a slobody osôb a ich ochrana sú garantované samotnou Ústavou Slovenskej republiky a množstvom právnych predpisov. Samotná Úst
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá komplikáciami, ktoré môžu nastať pri aplikácií trestnoprocesných ustanovení v prípade, že sa má zaistiť vec patriaca právnickej osobe. V tejto súvislosti článok pojednáva aj o prehliadke iných priestorov a pozemkov ako osobitnom inštitúte zameranom na zaistení vecí dôležitých pre trestné konanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s prijatím nového zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.7.2016[1] sa upriamuje pozornosť odbornej i laickej verejnosti stále viac na tento inštitút a prijatie tohto zákona vyvolalo mnoho otázok, ako bude fungovať aplikácia tohto zákona a aké problémy sa môžu vyskytnúť v súvislosti s jeho prepojením na Trestný poriadok.[2] Asi každého zaujíma, či je táto právna úprava dostatočná a či b
MENU