Nájdené právne články pre výraz: doručovanie v správnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
1 dokument
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD K aplikačným rozhodovacím procesom v oblasti verejnej správy[2] dochádza každodenne. Možno bezpečne povedať, že v právnej praxi každého správneho orgánu v každom okamihu prebieha nejaké správne konanie, či už ide o konanie všeobecné podľa Správneho poriadku alebo podľa osobitných právnych predpisov ako napríklad podľa zákona o priestupkoch, daňového poriadku, stavebného poriadku, zákona o sociálnom poistení a pod. Aj z tohto dôvodu je preto nevyhnutné analyzovať tie právne inšt
Autor: JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Elektronizácia verejnej správy ovplyvnila aj správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Autorka v článku analyzuje dopad predovšetkým zákona o e- governmente na správne konanie s osobitným zreteľom na inštitút doručovania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trend elektronizácie verejnej správy prináša mnohé zmeny v správnych konaniach, nakoľko v rámci eGovernmentu sú orgány verejnej moci povinné komunikovať s fyzickými osobami a právnickými osobami prioritne elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. Doručovanie do elektronických schránok ako nový spôsob komunikácie plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplik
Autor: JUDr. Veronika Vrabková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje problematike doručovaniu úradných písomností v správnom konaní. Jedná sa o doručovanie písomností, tak ako je tento inštitút upravený v § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Článok sa zaoberá predovšetkým doručovaním písomností do vlastných rúk a prihliada aj na judikatúru Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo svojom príspevku sústreďujem pozornosť doručovaniu písomností, a to nie obyčajných doručovaných prostredníctvom pošty ako je napríklad obyčajná korešpondencia medzi dvoma fyzickými osobami. Keďže sa väčšinou jedná o málo dôležité písomnosti, takéto doručovanie nemá v zmysle správneho poriadku prioritné postavenie. Vo všeobecnosti možno v rámci doručovania v správnom konaní rozoznávať viacero spôsobov doručovania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn
Autor: JUDr. Veronika Fričová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Základná právna úprava správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to zákona č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. Pôvodný predpis, ktorý bol prijatý v roku 1967, nadobudol účinnosť 1. januára 1968.Od nadobudnutia jeho účinnosti došlo k novelizáciám niektorých jeho ustanovení. Najdôležitejšiu novelizáciu predstavovala novela č. 527/2003 Z. z., účinná od 1.1.2004, ktorá vychádzala z potreby jednoznačne upraviť procesné p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) všeobecne upravuje správne konanie, ak konanie neupravuje osobitný zákon. Bol prijatý pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967. Účinnosť nadobudol 1. januára 1968 a je vo svojej podstate funkčný dodnes. Je dôležitým zákonom, ktorý sa týka všetkých občanov, ktorí prichádzajú do styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi záujmovej samosprávy Je jedným
MENU