Nájdené právne články pre výraz: druhy trestných činov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
24 dokumentov
131 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Viktor Valla
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike totožnosti skutku a trestného charakteru konania v spojení s právnym princípom ne bis in idem. Článok je zameraný na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v predmetnej otázke.

Úryvok z textu:
„Každý má povinnosť dodržiavať právo.“[1] Z tejto skutočnosti vyplýva, že v prípade nedodržiavania tejto obligatórnejpožiadavky právneho poriadku vzniká zodpovednostný vzťah medzi fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá dopustila konania v rozpore s právnym poriadkom a štátom. Uvádzame, že nami použitý pojem konanie nie je možné vykladať čisto na báze gramatického hľadiska, ale je nevyhnutné sústrediť sa na jeho význam v predmetnej vete a kontexte. Kombináciou logického výkladu ako
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VZÁJOMNÝ VZŤAH SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými údajmi z Českej republiky. V druhej č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Postupným vývojom právnej úpravy, upravujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb (ďalej len ako „TZPO“), je možné sledovať problematiku rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti vzhľadom na odlišné názory prevládajúce, či už v prvej variante presadzujúcej zodpovednosť za všetky trestné činy alebo v zvolení druhej varianty spočívajúcej v taxatívnom výpočte trestných činov. Zákonodarca tak v Slovenskej a tiež Českej republike si zvolil druhú možnosť, aj keď podľa nášho názoru v
Autor: prof. Ing. Miroslav Lisoň PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autori v predkladanej štúdii prezentujú dosiahnuté poznanie z aplikovaného výskumu, ktorého objektom bolo odhaľovanie a objasňovanie vybraných druhov trestných činov mravnostnej kriminality a predmetom ich procesy, determinanty a konštrukty. Konštatujú, že v policajnej praxi sú registrované rezervy, ktoré sú determinované absenciou transferu teoretického poznania do systému policajných činností. Osobitne sa orientujú na poznanie o východiskovom štádiu odhaľovania trestných činov mravnostnej kriminality.

Úryvok z textu:
Úvod Úspech kontroly mravnostnej kriminality je priamo závislý od toho, do akej miery sú príslušníci polície schopní rýchlo a včas páchané a spáchané trestné činy identifikovať a na základe toho vytvárať predpoklady na zabezpečenie neodvratnosti trestného postihu. Štrukturálny obsah procesu odhaľovania trestných činov mravnostnej kriminality (ďalej len „TČMK“) je vymedzený funkčným prejavom a podstatou aktivít, ktoré kompetentné subjekty realizujú pri dosahovaní stanoveného cieľa a
Autor: Mgr. Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V svojom príspevku sa autor zaoberá niektorými otázkami súčasnej právnej úpravý výkonu trestu tehotných žien a matiek v Ruskej federácii.

Úryvok z textu:
ÚVOD Po prvej svetovej vojne otázka ochrany práv dieťaťa začína silnejšie rezonovať na medzinárodnej úrovni, vďaka čomu bolo prijatých viacero medzinárodných dokumentov: napríklad, prvá Deklarácia práv dieťaťa z roku 1924, rozšírená verzia Deklarácie práv dieťaťa z roku 1959, a prvý Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989. Prijatie prvého medzinárodného dokumentu zameraného na problematiku ochrany detí malo značne pozitívny vplyv na legislatívny proces v rôznych krajinách. Ochrana záujmov
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vychádzajúc zo vzájomnej spätosti a podmienenosti kriminalistiky a trestného práva sa autorka cielene zameriava na význam aplikácie kriminalistických metód (vrátane technických prostriedkov umožňujúcich ich realizáciu v praxi) v procese dokazovania trestných vecí – osobitne trestných činov sexuálneho zneužívania.

Úryvok z textu:
1 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ÚVOD K tomu, aby som určitým spôsobom zvýraznila význam metodológie kriminalistiky pre trestné právo, pomerne často sa či už pri výučbe kriminalistiky a trestného práva, v prednáškovej činnosti alebo vystúpeniach na konferenciách vraciam k tak-povediac „nestarnúcej“ myšlienke nestora vedeckej kriminalistiky Hansa Grossa, ktorý už dávno v minulosti slovami - „Trestné právo hmotné a procesné nám nič nepovedia o tom, akým spôsobom sú trestné činy páchané, akým spôsobom
Autor: doc. Ing. Pavol Augustín CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor v tomto príspevku sumarizuje svoje poznanie o príčinách a podmienkach páchania trestných činov korupcie. Uvedené poznanie tvorí čiastkový výstup z vedeckého skúmania, ktoré autor realizuje v súvislosti s poznávaním determinantov odhaľovania a dokazovania trestných činov korupcie.

Úryvok z textu:
  Z uvádzaných charakteristík korupčného konania je zrejmé, že tento druh kriminality zahrňuje v sebe celý rad spôsobov páchania a foriem, ktoré sa prejavujú tým, že určité subjekty získavajú neoprávnené výhody, a to predovšetkým zneužitím svojho funkčného, resp. spoločenského postavenia. Ďalší rys tejto trestnej činnosti je, že v procese odhaľovania a dokazovania trestných činov korupcie pre náležité zistenie skutkového stavu sa ťažko získavajú dôkazy, a preto oveľa menej pácha
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: obeť trestného činutypológia obetepomoc obetiam kriminality
Abstrakt: V predmetnom príspevku autorka nazerá na obeť trestného činu z pohľadu kriminalistického, t.j. venuje pozornosť predovšetkým kriminalistickým aspektom v širokej miere determinujúcim proces dokazovania v trestnom konaní. Poukazuje tak na obeť ako významný zdroj informácií o spáchanom trestnom čine nielen v predsúdnom, ale aj v súdnom konaní, a tým pochopiteľne aj na relevanciu jeho ochrany.

Úryvok z textu:
1 NIEKOĽKO MYŠLIENOK NA ÚVOD Vzťah páchateľ - obeť (resp. naopak) obeť - páchateľ: je vždy vzťahom jedinečným a špecifickým, ktorý je predurčovaný množstvom faktorov, z časového hľadiska niekedy už omnoho skôr determinujúcich konkrétnu kriminalistickú situáciu danej kriminalisticky relevantnej udalosti; avšak môže tomu byť tak aj presne naopak, t.j., že k realizácií danej udalosti páchateľ pristúpi bez dlhšieho uvažovania, v naskytnuvšej sa situácii, teda v danom momente (napr. skrato
Autor: plk. JUDr. Štefan Kočan PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Vo svojom článku by som chcel poukázať na historický vývoj trestnoprávnej ochrany spoločnosti pred korupciou v českých, moravskoslezských krajinách, v bývalej Československej republike a v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  Úvod Keby neboli príležitosti na korupčné správanie, keby ľudia neponúkali, nevyžadovali alebo neprijímali úplatky, nebola by korupcia. Avšak opak je pravdou. Korupcia je jedným z najzávažnejších problémov našej doby, problémom, ktorému je nutne vzdorovať. Korupcia sa vo svete udomácnila a stáva sa bežnou v rôznych formách a v rôznych oblastiach života spoločnosti. S rôznou intenzitou sa prejavuje bez ohľadu na politický, hospodársky či náboženský systém, bez ohľadu na stupeň
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje osobitný typ správnych disciplinárnych deliktov v právnom poriadku Slovenskej republiky – disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl. Predstavuje pokus posúdiť, či tieto delikty spadajú do rozsahu pôsobnosti trestného oddielu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto analýza berie do úvahy (v súlade s „engelovskými kritériami“) aj povahu obvinenia a povahu a prísnosť sankcií.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V právnom poriadku Slovenskej republiky sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi správnych disciplinárnych deliktov[2]. Nie vždy je dobre možné vyvodzovať k rôznym reprezentantom tejto kategórie správnych deliktov zovšeobecňujúce závery. Príspevok sa preto sústreďuje na správne disciplinárne delikty študentov vysokých škôl, ktoré zákon označuje ako disciplinárne priestupky (§ 72 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
MENU