Nájdené právne články pre výraz: duševné vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 101

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1451 dokumentov
86 dokumentov
2339 dokumentov
456 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: S otázkou rekodifikácie občianskeho zákonníka resp. noriem súkromného práva sa stretávame už viac ako štvrťstoročie. Začalo to ustanovením komisie ešte za bývalej ČSFR v roku 1982. Vtedy sa zahájili práce na príprave nového Občianskeho zákonníka v komisii ustanovenej pri Vláde ČSFR pod vedením pána akademika Viktora Knappa a pána profesora Karola Planka. Po roku 1989 sa ustanovila pri Vláde ČSFR aj komisia pre prípravu nového Obchodného zákonníka. Po roku 1989 komisia pre prípravu Občianskeho zákonníka pripravovala novelu Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
1. Pár poznámok k rekodifikácii noriem súkromného práva S otázkou rekodifikácie občianskeho zákonníka resp. noriem súkromného práva sa stretávame už viac ako štvrťstoročie. Začalo to ustanovením komisie ešte za bývalej ČSFR v roku 1982. Vtedy sa zahájili práce na príprave nového Občianskeho zákonníka v komisii ustanovenej pri Vláde ČSFR pod vedením pána akademika Viktora Knappa a pána profesora Karola Planka. Po roku 1989 sa ustanovila pri Vláde ČSFR aj komisia pre prípravu nového Obchod
Autor: JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právo duševného vlastníctva je jedným z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich oblastí práva. Jednoznačne najväčšou výzvou pre tento systém práva je neustála schopnosť reagovať na požiadavky spoločnosti charakterizovanej nástupom digitálnej éry, v rámci vývinu ktorej vyvstávajú stále ďalšie otázky a problémy pri uplatňovaní tradičných koncepcií práva duševného vlastníctva. Inštitút vyčerpania práva sa tak stáva predmetom nespočetných sporov, ako aj protichodných názorov odborníkov, a to najmä na úrovni Európskej únie, v rámci ktorého je tento inštitút jednou zo základných záruk fungovania voľného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „...Právo majiteľa predmetu duševného vlastníctva udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa vyčerpá prvým oprávneným predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva k príslušnému predmetu práva duševného vlastníctva...“1 Takto definuje profesor Vojčík v najvšeobecnejšej rovine jeden z najpríznačnejších obsahových prvkov práva duševného vlastníctva, ktorý sa aplikuje na väčšinu jeho
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Dňa 26. apríla 2012 sa Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici stal miestom konania Medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva. Zaujímavé poznatky a informácie z oblasti práva duševného vlastníctva, práva ochrannej známky, monitorovania a záchytu vecí s falošnou ochrannou známkou a iné, prezentované na tomto podujatí vám ponúkame spracované na portáli UČPS.

Úryvok z textu:
Podujatie: Medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici Dátum konania: 26. apríla 2012 - Svetový deň duševného vlastníctva Základné informácie o podujatí na internete: http://www.patentovat.sk/2012/03/15/svetovy-den-dusevneho-vlastnictva-v-upv-sr-26-april-2012/     Zaujímavé poznatky a informácie: 1. Likvidácia vecí s falošnou ochrannou známkou Li
Autor: JUDr. Tomáš Klinka
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Doménové spory sú často sprevádzané potenciálnym porušovaním práv duševného vlastníctva, najčastejšie práv z ochranných známok. Popri klasickom súdnom konaní boli vo viacerých vrcholových doménach (TLD) zavedené alternatívne riešenia sporov (ADR). Od januára 2017 aj spory vo vrcholovej doméne .sk bude možné riešiť v rámci ADR.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozvoj internetu nastolil nové štandardy a zásadne posunul horizonty aj v oblasti duševného vlastníctva. Masové využívanie práv duševného vlastníctva, či už ide o autorské práva, práva z ochranných známok alebo práva z registrovaných dizajnov, a najmä ich efektívna ochrana si v prostredí internetu vyžadujú osobitný prístup zohľadňujúci povahu predmetov duševného vlastníctva na jednej strane a technologické výzvy on-line sveta na strane druhej. To platí tak pre digitálny obsah chrá
Autor: JUDr. Pavel Lacko LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzhľadom na základnú charakteristiku internetu, ktorou je jeho „všadeprítomnosť“, dochádza pomerne často k cezhraničnému porušovaniu a zásahom do práv duševného vlastníctva, kedy porušovateľ pochádza alebo škoda alebo iná ujma nastanú v štáte/štátoch odlišných od sídla (domicilu) nositeľa práv duševného vlastníctva. Príspevok autora sa venuje otázke posúdenia, v ktorom štáte má byť takýto nárok uplatnený na súde za predpokladu, že za daných okolností sa súdne vymáhanie nárokov javí ako efektívne.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vzhľadom na „všadeprítomný“ charakter internetu dochádza jeho prostredníctvom pomerne jednoducho k porušovaniu práv duševného vlastníctva, ktoré má cezhraničný charakter, predovšetkým z dôvodu, že porušenie práv alebo jeho následky nastanú v štáte odlišnom od domicilu porušovateľa. Pri zvažovaní možnosti vedenia súdneho sporu v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva je samozrejme potrebné posúdiť, či s ohľadom na čas trvania súdneho sporu, majetkové pomery porušovate
Autor: Mgr. Kristian Hodossy
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Historický vývoj práva duševného vlastníctva na strane jednej a expanzia súťažného práva na strane druhej vedie k nevyhnutnému konfliktu a interakcii týchto dvoch oblastí práva. Ich koexistencia je absolútne nevyhnutná a niekedy je s ňou spojená vysoká miera kontroverzie. Autor článku sa snaží vyhodnocovať vzájomné prepojenie a kolíziu medzi právom duševného vlastníctva a súťažným právom so zameraním sa na niektoré typické pododvetvia práva duševného vlastníctva. Je nevyhnutné bez akýchkoľvek pochybností pochopiť vzájomnú interakciu a fungovanie predmetných oblastí práva. Základnou hodnotovou ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Vzťah práva duševného vlastníctva a práva hospodárskej súťaže je odbornou verejnosťou vnímaný ako vzťah dvoch právnych odvetví, ktorých cieľom je ochrana obdobných cieľov, ale uskutočňuje sa aplikáciou rozdielnych právnych nástrojov. Predmetný vzťah je veľmi často krát vnímaný ako kontroverzný. Podľa profesora Ghiddiniho je pri pozorovaní vzťahu týchto dvoch odvetví skutočne badať sledovanie rovnakých cieľov, akými sú rozvoj inovácií a vývoja a ochrana spotrebiteľa, ale povaha inštitút
Autor: prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Know-how neupravuje osobitný právny predpis. Tento pojem nie je ani definovaný, pričom patrí k častým predmetom najmä záväzkovoprávnych vzťahov. Autor podáva pomerne podrobný výklad o jednotlivých znakoch, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné hovoriť o know-how. Odlišuje ho od pojmu obchodné tajomstvo, pričom know-how je častým predmetom obchodného tajomstva. Autor sa v článku zaoberá aj právnymi prostriedkami na ochranu know-how v závislosti od toho, či tvorí alebo netvorí predmet obchodného tajomstva. Autor poukazuje aj na možné nekalosúťažné kon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Know-how ako predmet duševného vlastníctva Know-how tvorí jeden z predmetov duševného vlastníctva, ktoré nie je chránené osobitným právnym predpisom. Pojem duševné vlastníctvo sa v posledných rokoch objavuje v právnych normách častejšie najmä z dôvodu, že Slovenská republika do svojho právneho poriadku musela implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady číslo 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastni
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v tomto článku venuje otázkam obmedzení hospodárskej súťaže vo franchisingových zmluvách z pohľadu európskeho súťažného práva. V historickom priereze európskych nariadení upravujúcich blokové výnimky pre dojednania nachádzajúcich sa vo franchisingových zmluvách z aplikácie čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EU (predtým čl. 85 ods. 1 Zmluvy o Európskom Spoločenstve)autor uvádza základné postuláty posudzovania protisúťažných dojednaní vo franchisingových zmluvách, ktoré sú rozvinuté až k súčasných trendom súťažného práva uvedených v nariadení Komisie č. 330/2010 o uplatňovaní článku 101 ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Franchising ako odbytový systém tovarov a služieb, ako spôsob ekonomickej kooperácie dvoch nezávislých podnikov je pre svoju špecifickú povahu spočívajúcu predovšetkým franchisantovým (nadobúdateľ franchisingu) využívaním franchisorových (poskytovateľ franchisingu) práv duševného vlastníctva pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb predmetom záujmu súťažného práva. Vo franchisingovej zmluve, ktorou je pri franchisingu právne založený ekonomický vzťah nezávislých podnikateľov, u
Autor: Ján Dulovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Obchodná dohodaproti falšovaniu (ACTA) je zameraná na účinnejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni. Ekonomiky jednotlivých štátov práve vďaka falšovaniu výrobkov a pirátstvu pociťujú značné škody. V štúdii OECD z roku 2009 o celosvetovom rozmere falšovania a pirátstva sa odhaduje, že medzinárodný obchod s falšovaným tovarom vzrástol z objemu iba mierne presahujúceho 100 miliárd USD v roku 2000 na 250 miliárd USD v roku 2007 a to bez zarátania digitálnych produktov na internete a podomácky vyrobených kópií.1 Táto suma je väčšia než HDP asi 150 krajín. Tento jav má ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Obchodná dohodaproti falšovaniu (ACTA) je zameraná na účinnejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni. Ekonomiky jednotlivých štátov práve vďaka falšovaniu výrobkov a pirátstvu pociťujú značné škody. V štúdii OECD z roku 2009 o celosvetovom rozmere falšovania a pirátstva sa odhaduje, že medzinárodný obchod s falšovaným tovarom vzrástol z objemu iba mierne presahujúceho 100 miliárd USD v roku 2000 na 250 miliárd USD v roku 2007 a to bez zarátania digitálnych pro
MENU