Nájdené právne články pre výraz: elektronické doručenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
13 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor vo svojom článku krížovou analýzou abstrahuje prínos zriadenia Jednotnej digitálnej brány z pohľadu daňových povinností. Zameriava sa na skúmanie funkcionalít Jednotnej digitálnej brány pri cezhraničných povinnostiach v rámci právneho priestoru EÚ.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Rýchla a spoľahlivá komunikácia medzi orgánom verejnej moci a povinným subjektom prispieva k efektívnemu fungovaniu nie len verejnej správy, ale aj štátu a spoločnosti v nej žijúcej. Tento pomerne všeobecný úsudok, predstavuje tvrdenie založené na notorietách bežného sveta. Bez sociologických výskumov je zrejmé, že rýchlosť prenosu informácií môže byť užitočná, pokiaľ dokážeme túto užitočnosť využiť a nedochá
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD K aplikačným rozhodovacím procesom v oblasti verejnej správy[2] dochádza každodenne. Možno bezpečne povedať, že v právnej praxi každého správneho orgánu v každom okamihu prebieha nejaké správne konanie, či už ide o konanie všeobecné podľa Správneho poriadku alebo podľa osobitných právnych predpisov ako napríklad podľa zákona o priestupkoch, daňového poriadku, stavebného poriadku, zákona o sociálnom poistení a pod. Aj z tohto dôvodu je preto nevyhnutné analyzovať tie právne inšt
Autor: JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Elektronizácia verejnej správy ovplyvnila aj správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Autorka v článku analyzuje dopad predovšetkým zákona o e- governmente na správne konanie s osobitným zreteľom na inštitút doručovania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trend elektronizácie verejnej správy prináša mnohé zmeny v správnych konaniach, nakoľko v rámci eGovernmentu sú orgány verejnej moci povinné komunikovať s fyzickými osobami a právnickými osobami prioritne elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. Doručovanie do elektronických schránok ako nový spôsob komunikácie plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplik
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V aplikačnej praxi sa objavili rozdielne názory na uplatnenie fikcie doručenia pri platobnom rozkaze, či už v režime upomínacieho konania alebo klasického platobného rozkazu v režime CSP (pre oba druhy platobných rozkazov platia na účely tohto článku rovnaké pravidlá elektronického doručovania). Elektronizácia je relatívne nová – do právneho poriadku sa síce dostala už skôr, ale naplno sa začala vo vzťahu k súkromnej sfére prejavovať až s nástupom povinnej aktivácie el. schránok právnických osôb, t. j. necelé 2 roky. Elektronická podoba výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci je v právnom pori ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V aplikačnej praxi sa objavili rozdielne názory na uplatnenie fikcie doručenia pri platobnom rozkaze, či už v režime upomínacieho konania alebo klasického platobného rozkazu v režime CSP (pre oba druhy platobných rozkazov platia na účely tohto článku rovnaké pravidlá elektronického doručovania). Elektronizácia je relatívne nová – do právneho poriadku sa síce dostala už skôr, ale naplno sa začala vo vzťahu k súkromnej sfére prejavovať až s nástupom povinnej aktivácie el. schránok právnických o
Autor: JUDr. Veronika Gembalová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. Okamih doručenia rozhodnutia účastníkovi konania má zásadný význam tak pre nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia ako aj pre vymedzenie plynutia zákonnej lehoty, v rámci ktorej môže účastník konania napadnúť takéto rozhodnutie odvolaním, resp. opravným prostriedkom. Daňové konanie predstavuje osobitný typ správneho konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Ukladať povinnosti alebo priznávať práva možno len ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1           ÚVOD Právny inštitút doručovania písomností patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. S bezchybným doručením písomností je spojený začiatok plynutia rôznych procesných lehôt. Orgány verejnej správy každodenne vydávajú veľké množstvo správnych rozhodnutí, prostredníctvom ktorých autoritatívne priznávajú fyzickým a právnickým osobám individuálne práv
Autor: JUDr. Ľubica Masárová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním princípov právneho štátu pri ukladaní daní. Analyzovaná je judikatúra ústavných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika zdaňovania je spätá s ústavnými základmi každého štátu. Na jednej strane ústavné listiny štátov zakotvujú právo štátu ukladať a vyberať dane, na druhej strane však v podmienkach demokratického právneho štátu, je ústavou garantovaná priama a bezprostredná aplikovateľnosť základných práv a slobôd zárukou a limitom pre vytváranie rovnováhy medzi týmto právom štátu a právami daňovníkov. Pri aplikácii noriem daňového práva zásadnú úlohu potom zohrávajú aj všeobecne uzná
Autor: Mgr. Tamara Čipková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnou rozhodovacou praxou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach odňatia možnosti konať pred súdom ako dovolacieho dôvodu, v prípadoch nedodržania zákonu zodpovedajúceho spôsobu oznámenia o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku. Hlavný dôraz kladie na otázku zákonnej úpravy oznamovacej povinnosti súdu, miery porušenia procesných práv, ako aj zachovania princípu právnej istoty. Príspevok zároveň sleduje aplikabilitu doterajšej rozhodovacej praxe v prostredí rekodifikovaného civilného konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Procesný postup súdu pri konštituovaní rozhodnutia musí zabezpečovať ústavné a zákonné predpoklady spravodlivého súdneho konania. V prípade, keď odvolací súd rozhoduje bez nariadenia pojednávania je zodpovedný za dodržanie riadneho upovedomenia strán sporu o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku a umožnenie uplatnenia ich procesných práv. Problematickým sa na základe rozhodovacej praxi súdov javí obsah spisu, ktorý napriek pomerne dôkladnej písomnej evidencii preukazujúcej za
Autor: Peter Kaňuch
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: V posledných rokoch nás čoraz viac a intenzívnejšie obklopujú informačné a komunikačné technológie. IT odvetvie a telekomunikačný sektor zaznamenáva neustále silnejúci rozmach, ktorý so sebou prináša zásadné zmeny v našom živote a pohľade na okolitý svet. Nové technológie a digitálna technika umožňujú vznik nových multimediálnych služieb a aplikácii, ktoré sú prostredníctvom telekomunikácie prístupné kdekoľvek na svete. Samozrejmosťou sa pre nás stali platobné karty, telefóny, televízia, počítače, internet a mnohé ďalšie vymoženosti moderného sveta. Prenikanie týchto nových informačno- komunik ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V posledných rokoch nás čoraz viac a intenzívnejšie obklopujú informačné a komunikačné technológie. IT odvetvie a telekomunikačný sektor zaznamenáva neustále silnejúci rozmach, ktorý so sebou prináša zásadné zmeny v našom živote a pohľade na okolitý svet. Nové technológie a digitálna technika umožňujú vznik nových multimediálnych služieb a aplikácii, ktoré sú prostredníctvom telekomunikácie prístupné kdekoľvek na svete. Samozrejmosťou sa pre nás stali platobné karty, telefóny,
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestný poriadok[1] sa mení v právnom priestore Slovenskej republiky až príliš často[2], efektivita trestného konania sa však stále ani len nepribližuje k uspokojivejúrovni (názor autora). Príspevok predostiera na diskusiu a ďalšie rozpracovanie odbornej právnickej verejnosti viaceré problémy súvisiace s efektivitou trestného konania, najmä v štádiu do podania obžaloby (t.j. predsúdne/prípravné konanie) a ich možné riešenia. O naznačených problémoch už dlhšie intenzívne uvažujú a diskutujú kolegovia zjustičnej praxe, najmä prokurátori, ktorým je problematika predsúdneho konania logicky najbliž ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.    TRESTNÉ KONANIE – PODSTATA A ZÁUJMY STRÁN KONANIA Aby názory, konštrukcie, závery, či návrhy uvedené v tomto príspevku boli pre čitateľov, podľa možností čo najzrozumiteľnejšie, považujeme za potrebné uviesť na úvod štyri dôležité východiská, ktoré boli základom pri analýze poznatkov, definovaní problémov a ich príčin a formulovaní niekde iba hrubých konceptov, inde konkrétnych návrhov riešení. Od prijateľnosti východiskových téz sa zrejme bude odvíjať prijat
Autor: JUDr. Tatiana Kubincová PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie písomností je významnou právnou skutočnosťou, ktorá môže mať dosah na uplatňovanie práv a plnenie povinností daňových subjektov a iných osôb. Z tohto dôvodu by právna úprava doručovania mala byť zrozumiteľná a jednoznačná. Štúdia sa zaoberá historickými a teoretickými otázkami doručovania v daňových veciach a poukazuje na vybrané aplikačné problémy.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie znamená odovzdanie zásielky tomu, komu je určená[1], t. j. odovzdanie zásielky adresátovi. Doručiť zásielku možno niekoľkými spôsobmi. V záujme zachovania právnej istoty osôb, ktorým má byť zásielka doručená, ako aj osôb, ktoré zásielku doručujú, bolo nutné inštitút doručovania právne upraviť. Doručovanie je typickým procesnoprávnym inštitútom, jeho úprava je obsiahnutá v zásade vo všetkých kódexoch procesného práva. V rámci správy daní je právna úprava doručovania
MENU