Nájdené právne články pre výraz: existencia zavinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

70 dokumentov
14 dokumentov
378 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Pobijak
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku venuje problematike trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom svoju pozornosť zameriava na konkrétny druh páchateľa, člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti. V tomto kontexte sa zaoberá podmienkami naplnenia jednotlivých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu z pohľadu člena štatutárneho orgánu, a to najmä jeho objektívnou a subjektívnou stránkou.

Úryvok z textu:
  Predmetom tohto príspevku je trestný čin porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a § 238 Trestného zákona, pričom svoju pozornosť zameriavame na konkrétny druh páchateľa tohto trestného činu, ktorým je člen štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti (v tomto prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou). Tento článok je pokračovaním predchádzajúceho článku uverejneného v Bulletine slovenskej advokácie.   B. Subjektí
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V nasledujúcom príspevku sa autor zaoberá otázkou, či je možné stíhať právnickú osobu aj bez zistenia konkrétnej fyzickej osoby, ktorá sa dopustila pričítateľného konania. Príspevok sa ďalej zaoberá aj niektorými ďalšími otázkami, ktoré súvisia s problematikou pričítateľnosti a trestným stíhaním právnických osôb.

Úryvok z textu:
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZTZPO“): Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala spôsobom upraveným v tomto zákone. Som však toho názoru, že spravidla nie je možné vyvodiť trestnú zodpovednosť voči právnickej osobe bez súčasného zisten
Autor: Mgr. Daniel Zigo
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, v rámci ktorej existujú legislatívne snahy v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré sa dlhodobo pokúšali presadiť prijatie daného inštitútu prostredníctvom novelizácie zákona č. 514/2003 Z. z., a ktoré sa pretavili i do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 - 2024. Z predchádzajúcich legislatívnych snáh môžeme podľa autora predpokladať akým spôsobom bude tento inštitút vymedzený v návrhoch zákona, ktoré majú byť predložené do NRSR v najbližšom období počas roka ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. ÚVOD Otázka hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov alebo lepšie povedané ich súkromnoprávna zodpovednosť za škodu spôsobenú štátu pri spravovaní jeho majetku je pomerne kontroverzná problematika, ktorej sa pravidelne (tu musím podotknúť, že najmä v predvolebnom období), venujú politici i odborná verejnosť z radov právnikov, politológov či sociológov. Téma tohto príspevku
Autor: Mgr. Tomáš Mészáros
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok približuje možnosti poškodených subjektov domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením európskych a vnútroštátnych pravidiel hospodárskej súťaže na vnútroštátnom súde. V úvode približuje všeobecný pohľad na riešenú tému a postupne sa venuje konkrétnej situácii vymáhania náhrady škody v Slovenskej republike. Článok nepopisuje iba existujúci právny stav podľa právnych predpisov, ale zaujíma kritický postoj ku konkrétnym súdnym rozhodnutiam a poľutovaniahodnej neznalosti relevantných právnych predpisov a samotnej súťažnoprávnej proble ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Napriek snahám o zavedenie efektívnej možnosti pre poškodených na vymáhanie nárokov z porušenia súťažného práva prichádza k odškodneniu iba ojedinele a aj to v iných členských štátoch. Na jednotný európsky predpis, ktorý by upravoval aspoň oblasť súkromného vymáhania nárokov z porušenia EÚ práva, treba ešte počkať. Najväčším problémom v SR je rozhodovacia prax súdov všeobecne, a teda vymožiteľnosť práva v civilných spo
Autor: doc. JUDr. Miroslav Štrkolec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Daňové úniky sú fenoménom doby. Bez zveličenia možno konštatovať, že sú prítomné v každej ekonomike, ktorá má charakter trhovej ekonomiky, a v ktorej dane tvoria rozhodujúci objem príjmov verejných rozpočtov. Kvalita a kvantita daňových únikov v moderných ekonomikách variuje v závislosti od množstva faktorov, a tak prináša pred ekonomické a politické elity v národnom a nadnárodnom rámci neľahké úlohy spočívajúce nielen v definovaní ich príčin, ale najmä v hľadaní vhodných nástrojov ich predchádzania. Cieľom príspevku je identifikovať vybrané schémy daňového práva, ktoré majú potenciál predchád ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňové úniky sú nielen fenoménom ale aj problémom doby, v ktorej žijeme. Cieľom príspevku síce nie je skúmanie ich foriem, príčin vzniku či dopadov na národné hospodárstvo, na úvod je však v záujme nastolenia východísk príspevku nutné aspoň ich stručné vymedzenie. Najvšeobecnejšie možno daňový únik vymedziť ako neplatenie daní v rozpore so zákonom[1] [2]. Táto definícia však nie je celkom výstižná, keďže všeobecne možno rozlišovať legálne daňové úniky a nelegálne daňové úniky. Kým v
Autor: Juliána Verešová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla ochrane práv a záujmov dotknutých zamestnancov. V súčasnosti sú hranice prípustného monitorovania zamestnancov čas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla oc
MENU