Nájdené právne články pre výraz: extrémizmus

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39 dokumentov
12 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ivana Pastvová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Problematika extrémizmu sa na verejnosti zviditeľnila predovšetkým prejavmi rasizmu a intolerancie. Extrémizmus je jedným z najnebezpečnejších protispoločenských javov modernej demokratickej spoločnosti. Charakteristickým znakom každej takejto spoločnosti je rôznorodosť jej názorov a postojov. Určitá časť spoločnosti sa však prikláňa k extrémne idealistickým až radikálnym postojom a tieto svoje postoje sa snaží viac či menej razantne presadzovať s použitím legálnych aj nelegálnych prostriedkov, vrátane extrémistických činov. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že individuálne prejavy jednotl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Extrémizmus zasiahol spoločnosť ako celok a všetky oblasti života. Typický extrémizmu je podporovaný malou skupinou osôb, ktoré veria, že sú na správnej „ceste“. Pokiaľ sa extrémizmus nepredstavil tak jasne a viditeľne ako pamätného 11. septembra 2001 v New Yorku, jeho akcie boli často opisované ako neškodné výstrednosti alebo odchýlky. Extrémizmus môže byť náboženský i svetský, alebo ovplyvnený ľavicovým zmýšľaním, alebo sa prejaví ako v ekonomická plutokracia. Extrémizmus exi
Autor: Mgr. Michael Válek
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: „Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal.

Úryvok z textu:
„Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal. Oproti v
Autor: plk. doc. JUDr. Miroslav Felcan PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Extrémizmus je fenomén súčasnej doby a jeho presné vymedzenie a opísanie, ktoré by bolo všeobecne akceptované, nebolo doteraz formulované. Dôvodom vzniku a existencie extrémistických skupín alebo hnutí sú odlišné ideológie, ktoré vedú ku konfrontácii s politickým systémom a štátnym usporiadaním a narúšajú celkovú bezpečnosť demokratického štátu. Ako zjednocujúci prvok týchto ideológií vystupuje odmietanie základných demokratických hodnôt, spoločenských noriem a spôsobov chovania formujúcich súčasnú spoločnosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hrozba extrémizmu sa v súčasnosti stala vysoko aktuálnou. Dotýka sa všetkých demokratických štátov, Slovenskú republiku nevynímajúc. Prejavy nenávisti voči príslušníkom iných rás, národov, národnostných menšín a etnických skupín, ale aj náboženstiev prinášajú so sebou nebezpečenstvo priameho ohrozenia riadneho fungovania demokratickej spoločnosti. Otvorenie sa svetu malo pre Slovenskú republiku za následok, okrem pozitívnych aj prenikanie negatívnych javov, medzi ktoré môžeme z
Autor: Mgr. Michal Považan PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá spojitosťou viacerých javov: hranicami slobody slova, cenzúrou a extrémizmom. Tieto pojmy demonštruje na období rokov 1848 až 1849 v Uhorsku, kedy dochádzalo k zásadným zmenám uhorskej tlačovej politiky a uvoľneniu cenzúry. V tejto súvislosti bolo redefinované zo strany štátu to, čo bolo považované za extrémne a teda pre štát či jeho spoločnosť nebezpečné. Článok ukazuje premeny v chápaní podstaty extrémizmu v historickom vývoji.

Úryvok z textu:
Tlačová politika, sloboda slova a cenzúra spolu úzko súvisia. Pod tlačovou politikou chápeme celkovú vládnu politiku voči médiám a šíreniu informácií, ktorá v sebe zahrňuje garancie slobody slova resp. cenzúry. Obvykle sú prítomné obidve zložky. Sloboda slova a cenzúra sú úzko spojené s ďalším pojmom: bojom s extrémizmom. Dnes sa extrémizmus definuje ako neštandardné správanie, prípadne ideológia, ktoré sa významným spôsobom odlišujú od všeobecne akceptovaných a zaužívaných stanov. Extrém
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať inštitút domovej prehliadky vo vzťahu k veciam zaisteným počas domovej prehliadky z hľadiska zákonnosti a prípustnosti dôkazov v trestnom konaní. Príspevok sa zameriava predovšetkým na predmety, ktoré nie sú špecifikované v príkaze na domovú prehliadku, ale sú nájdené náhodne a majú trestný charakter. Danú problematiku príspevok skúma predovšetkým v kontexte extrémistickej trestnej činnosti a potenciálnych komplikácii v trestnom konaní v rámci tohto druhu kriminality.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s problematikou domovej prehliadky a zákonnosti a prípustnosti dôkazov z nej získaných bolo vedených množstvo odborných diskusií, a to na teoretickej úrovni trestnoprávnej vedy, ako aj na úrovni praktickej, napr. vo forme rozhodovacej činnosti súdov SR. V rámci príspevku sa prioritne venujeme analýze rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 To 102/2013 a pokynu generálnej p
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pojem "divácke násilie" je v súčasnosti spájané najmä s futbalom (s najvyššou slovenskou súťažou), je však potrebné akceptovať to, že ak sa problematika diváckeho násilia bude riešiť iba parciálne v rámci najvyššej futbalovej súťaže, nie je možné vylúčiť, že sa problém diváckeho násilia presunie do nižších futbalových súťaží alebo do iných športov (hokej, hádzaná, volejbal, basketbal a pod.).

Úryvok z textu:
Úvod k pojmu divácke násilie: Pojem "divácke násilie" je v súčasnosti spájané najmä s futbalom (s najvyššou slovenskou súťažou), je však potrebné akceptovať to, že ak sa problematika diváckeho násilia bude riešiť iba parciálne v rámci najvyššej futbalovej súťaže, nie je možné vylúčiť, že sa problém diváckeho násilia presunie do nižších futbalových súťaží alebo do iných športov (hokej, hádzaná, volejbal, basketbal a pod.). Rovnako nie je možné vylúčiť, že sa divácke násilie m
Autor: Mgr. Michael Válek
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola zároveň zrušená vyhláška č. 332/2009 Z. z. o kamerovom zabezpečovacom systéme.

Úryvok z textu:
Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola
Autor: JUDr. Marián Giba PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou európskej identity. Poukazuje na vybrané otázky s ňou súvisiace, pričom vychádza z rozlišovania medzi identitou v negatívnom a identitou v pozitívnom význame. V tomto rámci sa autor zamýšľa nad východiskami európskej identity v historickom kontexte. Následne si kladie otázku, na čom je potrebné a možné stavať európsku identitu v podmienkach dnešnej Európskej únie. Záver príspevku obsahuje niekoľko odporúčaní a odpovede na čiastkové otázky súvisiace s vytváraním európskej identity.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Identita je jednou z tých veličín, bez ktorých by ústavné právo resp. spoločenstvo ním riadené nemohlo existovať, no ktoré je zároveň pomerne zložité presne a jednoznačne definovať. S názorom, že každé hľadanie identity sa vyznačuje vážnymi komplikáciami tak z pohľadu teoretického ako praktického,[2] možno iba súhlasiť. V rôznych formách a významoch sa identita spája s každým ľudským, najmä politickým spoločenstvom už od tých najdávnejších čias. Ak sa dnes v priestore Európy ve
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky.

Úryvok z textu:
Na úvod Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky. Ústavné poslanie prokuratúry Slovenskej republiky Zákl
MENU