Nájdené právne články pre výraz: hotové výdavky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1710 dokumentov
1144 dokumentov
11848 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Valéria Enikõ Horváth
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
úvod Trovy konania - toto označenie má tretia hlava tretej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok). Inštitút trov konania je pojmovým prvkom občianskeho procesu a zahŕňa v sebe všetky relevantné výdavky subjektov od začiatku občianskeho súdneho konania až po právoplatné skončenie veci. Podľa ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, právo na súdnu a i
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor: JUDr. Peter Šamko, sudca Okresného súdu v Pezinku článok reaguje na niektoré rozhodnutia súdov, ktoré sa týkali zamietnutia nárokov obhajcov na odmenu a náhradu hotových výdavkov v prípadoch ustanovenia obhajcov ex offo z dôvodu premlčania

Sprievodný text: Pred-met-ná práv-na úva-ha v struč-nos-ti rea-gu-je na niek-to-ré roz-hod-nu-tia sú-dov, kto-ré sa tý-ka-li za-miet-nu-tia ná-rokv ob-haj-cov na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cov ex of-fo z dô-vo-du preml-ča-nia. Nap-rík-lad Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne vy-chá-dzal z pre-mi-sy, že ná-rok ob-haj-cu na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v tres-tnom ko-na-ní (v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cu ex of-fo) sa preml-ču-je, na-koľ-ko má súk-rom-nop-ráv-ny zá-klad, pri kto-rom ide o štan-dart-ný súk-rom-nop-ráv-ny vzťah, kde štát vy-stu-pu-je v po-zí-cii súk-rom-nej oso-by - dl-žní-ka (!) a ob-haj-ca v po-zí-cii ve-ri-te-ľa. Vzhľa-dom k uve-de-né-mu, Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne pri roz-ho-do-va-ní ve-ci pou-žil ana-ló-giu, t.j. aj na us-ta-no-ve-nia § 553 Tr. por. ap-li-ko-val us-ta-no-ve-nia Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka o preml-ča-ní a to z dô-vo-du, že us-ta-no-ve-nia Tres-tné-ho po-riad-ku ne-ma-jú žiad-ne oso-bit-né us-ta-no-ve-nie oh-ľad-ne prel-mča-nia. Pos-led-ným ar-gu-men-tom roz-hod-nu-tia Ok-res-né-ho sú-du v Tren-čí-ne bol pou-kaz „na zá-klad-ný prin-cíp práv-ne-ho po-riad-ku, kto-rým je prin-cíp práv-nej is-to-ty, a prá-ve z dô-vo-du reš-pek-to-va-nia toh-to prin-cí-pu je za-kot-ve-ná práv-na úp-ra-va ča-su v po-do-be preml-ča-nia v prís-luš-ných práv-nych nor-mách s tým, že ak by súd ak-cep-to-val ná-zor, že ma-jet-ko-vé prá-vo na náh-ra-du od-me-ny ob-haj-cu sa nep-reml-ču-je, doš-lo by k po-ru-še-niu prin-cí-pu práv-nej is-to-ty“. Ďalej Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne skon-šta-to-val, že „vý-klad nes-mie byť ar-bit-rár-ny a mu-sí byť ná-le-ži-te zdô-vod-ne-ný. Pre-to po zoh-ľad-ne-ní ar-gu-men-tov, či sa prá-vo na od-me-nu ad-vo-ká-ta preml-ču-je, súd pri-jal za spra-vod-li-vé vy-riek-nuť, že naj-mä z dô-vo-du prin-cí-pu práv-nej is-to-ty sa aj ten-to ma-jet-ko-vý ná-rok preml-ču-je pod-ľa us-ta-no-ve-ní Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka“.

Úryvok z textu:
Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk
Autor: JUDr. Libor Samec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je upozorniť na špecifické aspekty financovania výkonu verejnej moci v exekučnom konaní podľa zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Upriamiť pozornosť na jednotlivé zdroje financovania tohto výkonu a porovnať ich vývoj z hľadiska vývoja legislatívy a rozhodovacej praxe súdov. Poukážeme na minimálne finančné požiadavky zabezpečenia exekučnej činnosti tak, aby bol výkon ústavného práva na súdnej a inej právnej ochrany účastníkov exekučného konania nestranný, nezávislí a dlhodobo udržateľný. Navrhneme koncepčné riešenie na odstrán ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodom výberu témy príspevku je jeho spoločensko - politická aktuálnosť. Ekonomická situácia v spoločnosti jej prosperita resp. recesia sa odrážajú v kvantite exekučných konaní, resp. v príčinách ich vzniku. Tam kde je vysoká miera nezamestnanosti a ochrana spotrebiteľa na nízkej úrovni, keď zodpovedné orgány tolerujú neštandardné právne prostredie v úverových vzťahoch sa potom logicky vytvára spoločensko - politický tlak buď na zmenu resp. udržanie daného stavu. Zmenu stavu v
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1 VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA A MOŽNOSŤ ICH NAHRADY V SPRÁVNOM SÚDNICTVE Najdôležitejšie je najskôr v úvode objasniť a rozobrať pojem a úpravu trov vzniknutých v rámci správneho konania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ich upravuje vo svojom § 31 ako trovy správneho konania (resp. trovy konania), no predmetná úprava je dosť všeobecná, stručná a neupravuje priamo pojmové vymedzenie trov správneho konania (r
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vymedzením legislatívneho rámca práva obvineného na preklad trestného spisu a jeho aplikovanie v praxi zo strany orgánov činných v trestnom konaní a zo strany obvinených.

Úryvok z textu:
ÚVOD Právo obvinených respektíve podozrivých osôb uplatňovať si ich práva v rámci prebiehajúceho trestného konania v jazyku, ktorému rozumejú je jedným zo základných elementov práva na spravodlivý proces, ktorý zaručuje jednak článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a taktiež článok 47 Charty základných práv Európskej únie, a preto je nevyhnutné v samotných prebiehajúcich konaniach tieto práva rešpektovať a postupovať v zmysle platnej vnútroštátnej legisla
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V pilotnom článku o elektronizácii advokácie (pozri TU) sme sa zaoberali základnou terminológiou, výhodami/nevýhodami elektronizácie a porovnaním produktov, ktoré by mali byť neodmysliteľným balíčkom advokáta v elektronickom prostredí. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na zaručenú konverziu a s tým súvisiace otázky.

Úryvok z textu:
V pilotnom článku o elektronizácii advokácie (pozri TU) sme sa zaoberali základnou terminológiou, výhodami/nevýhodami elektronizácie a porovnaním produktov, ktoré by mali byť neodmysliteľným balíčkom advokáta v elektronickom prostredí. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na zaručenú konverziu a s tým súvisiace otázky. Základným právnym predpisom upravujúcim zaručenú konverziu je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplne
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti medzi možnými spôsobmi sme pripravili stručnú analýzu tejto problematiky poukazujúcu na zásadné výhody a nevýhody každého spôsobu prerozdelenia majetku medzi dedičov – v zásade sa ponúkajú dve základné riešenia a to (i) prerozdelenie majetku inter vivos (za života) alebo (ii) prerozdelenie majetku mortis causa (pre prípad smrti). Z tohto dôvodu sa preto zameriame na právno-ekonomické aspekty dvoch súkromnoprávnych inštitútov, ktorými sú darovanie a dedenie so zreteľom na p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod, čo bude určite zaujímať každého ako prvé, si spravíme porovnanie týchto inštitútov z pohľadu nákladov, ktoré sú s nimi spojené. Z hľadiska daňových aspektov sú na tom darovanie a dedenie rovnako – podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) tejto dani nepodlieha príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí  ale
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Výhodou darovania pre obdarovaného je predovšetkým to, že s výnimkou možnosti vrátenia daru a právnej neúčinnosti darovania voči veriteľom darcu, obdarovaný o tento dar už nemôže prísť – v prípade ponechania na dedenie sa situácia môže rôznymi spôsobmi modifikovať, pričom vlastník môže do svojej smrti s týmto majetkom disponovať, t.j. previesť ho inú osobu, príp. zaťažiť, môže dôjsť taktiež k rozšíreniu okruhu dedičov, vydedeniu, odkázania závetom inému dedičovi a pod. Práve z týchto dôvodov budú mať potomkovia záujem na nadobudnutí majetku ešte za života poručiteľa. V tomto kontexte je nevýho ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti medzi možnými spôsobmi sme pripravili stručnú analýzu tejto problematiky poukazujúcu na zásadné výhody a nevýhody každého spôsobu prerozdelenia majetku medzi dedičov  – v zásade sa ponúkajú dve základné riešenia a to (i) prerozdelenie majetku inter vivos (za života) alebo (ii) prerozdelenie majetku mortis causa (pre prípad smrti). Z&
Autor: JUDr. Mária Moskvičová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Daňové exekučné konanie je relatívne novým inštitútom daňového práva. Tento inštitút zaviedla do slovenského daňového zákonodarstva jedna z najvýznamnejších noviel zákona č 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (v skrátenom názve)1 realizovaná zákonom č. 219/1999 Z. z. Rovnaké konštatovanie možno použiť aj o termíne daňová exekúcia, ktorý sme na Slovensku do 1. septembra 1999 nepoznali.

Úryvok z textu:
1.   K podstate daňového exekučného konania a daňovej exekúcie Daňové exekučné konanie je relatívne novým inštitútom daňového práva. Tento inštitút zaviedla do slovenského      daňového           zákonodarstva jedna z najvýznamnejších noviel zákona č 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (v skrátenom názve)1 realizovaná zákonom č. 219/1999 Z. z. Rovnaké konštatovanie možno použiť aj o termíne
Autor: JUDr. Michal Dáni
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny exekútor ako subjekt občianskeho práva je imanentnou súčasťou súdnej moci. Postavenie a zákonom delegovaná právomoc na súdneho exekútora umožňuje relatívne efektívne realizovanie práva na súdnu ochranu. Civilný proces, základné konanie by bez funkčného vykonávacieho konania nemalo zmysel. Prijatie Exekučného poriadku a vytvorenie súdneho exekútora na báze slobodného povolania malo zásadný vplyv na odbremenenie súdov, odstránenie nežiadúcich metód riešenia sporov a vymožiteľnosť práva. Napriek viac ako 20 ročnej existencii súdnych exekútorov pretrvávajú rôzne názory na ich postavenie. Veľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V období Československej republiky sa prijatím zákona č. 11/1918 Sb. z. o zriadení samostatného štátu československého nadviazalo na právnu úpravu Rakúsko-Uhorska, následkom čoho bol právny dualizmus. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi sa uplatňoval zákonný čl. LX z roku 1881 o exekučnom pokračovaní. Exekúciu nariaďoval súd a vykonával ustanovený exekútor, ktorý spĺňal osobitné podmienky pre výkon exekúcie. Predpokladom činnosti exekútora boli exekútorské skúšky podľa § 2 zá
MENU