Nájdené právne články pre výraz: jednotné kontaktné miesta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
27 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Biroščáková
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dňa 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení iných zákonov. Okrem iného došlo podľa čl. XIX cit. zák. k doplneniu zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. tak, že na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadosti a zápis do zoznamu advokátov sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, ak zákon o advokácii neustanovuje inak. V zmysle nového ust. § 5a sa zaviedla možnosť podávaťžiadosťo zápis do zoznamu advokátov aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Dňa 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení iných zákonov. Okrem iného došlo podľa čl. XIX cit. zák. k doplneniu zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. tak, že na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadosti a zápis do zoznamu advokátov sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, ak zákon o advokácii neustanovuje inak. V zmysle nového ust. § 5a sa zaviedla možnosť podávaťžiadosťo záp
Autor: Mgr. Martin Dufala PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou príspevku je elektronizácia verejnej správy v Slovenskej republike, hlavne spracovanie jej aktuálneho stavu. Autor spracúva nielen právnu úpravu de lege lata, ale aj aktuálny návrh zákona, ktorý sa nachádza v legislatívnom procese. Porovnáva právnu úpravu a stav elektronizácie v Českej republike a prináša aj krátky pohľad na eGovernment v Estónsku. V príspevku pomenúva najväčšie nedostatky elektronizácie verejnej správy a navrhuje možné riešenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Názov tohto príspevku je inšpirovaný inou publikáciou[14] , ktorá sa však takisto týka problematiky verejnej správy v Slovenskej republike. Za nekonečný príbeh bol v tejto publikácii označený proces decentralizácie verejnej správy, čiže určité zmeny vo verejnej správe alebo niekedy je tento proces decentralizácie označovaný aj ako „reforma verejnej správy“. Dôvodom pre obdobné nazvanie môjho príspevku som našiel viacero. Prvá paralela sa týka dôvodu zavedenia či už decentralizá
Autor: Mgr. Martin Dufala PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá elektronizáciou verejnej správy, ktorá môže byť jedným z nástrojov, ako možno zabezpečiť efektívnejší výkon verejnej správy. Aktuálny stav elektronizácie verejnej správy v Slovenskej republike však nie je uspokojivý a mnohé výhody elektronizácie verejnej správy nie je možné využiť. Jej pozitívny prínos je možné využiť nielen zo strany občanov, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejnou správou, ale aj orgánmi verejnej správy. Zároveň môže slúžiť ako nástroj kontroly vo verejnej správe, keďže jednotlivé činnosti vykonané prostredníctvom informačných technológií sú ťažšie mani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Požiadavka efektívnosti vo verejnej správe rezonuje v Slovenskej republike v ostatnom období veľmi často. Spája sa s modernizáciou verejnej správy a jej racionalizáciou. Tento pojem, ktorý sa pôvodne spájal najmä s ekonomickou stránkou hodnotenia určitého javu, sa vo verejnej správe postupne presadil ako jedno z kritérií jej hodnotenia. „Efektívnosť verejnej správy je daná mierou racionálneho chovania jej nositeľov pri uskutočňovaní zamýšľaných cieľov v daných podmienkach a čase.
Autor: Mgr. Martin Dufala PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zoberá miestnou štátnou správnou, a to hlavne pôsobnosťou miestnych orgánov štátnej správy. Autor porovnáva systém miestnych orgánov štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou a systém miestnych orgánov štátnej správy so špecializovanou pôsobnosťou. Usiluje sa poukázať na pozitíva ale aj negatíva oboch systémov fungovania miestnych orgánov štátnej správy berúc do úvahy aj dostupnosť pre bežného občana.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo verejnej správe v Slovenskej republike majú svoju nezastupiteľnú úlohu miestne orgány štátnej správy. Práve s nimi prichádza najčastejšie občan do kontaktu a vo veľkej miere tak plnia mnohé úlohy pri výkone verejnej správy. Preto je na tejto úrovni verejnej správy obzvlášť dôležité, aby tento systém orgánov bol usporiadaný čo najprehľadnejšie, pôsobil čo najefektívnejšie a zároveň by mal byť čo najprístupnejší tým, ktorí s ním prichádzajú do styku, teda občanom. V tomto prís
Autor: Mgr. Tamara Čipková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä z pohľadu predpokladov, ktoré smernica vyžaduje pre zabezpečenie funkčného systémualternatívneho riešenia sporov. Autorka v príspevku pomenúva výhody a nevýhody, ktoré so sebou prináša alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, v porovnaní s riešením sporov súdnou cestou. Následne uvádza niektoré spôsoby alternatívneho riešenia sporov, podrobnejšie tie, ktoré sú uplatňované v Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V rámci Európskej únie (ďalej tiež „Únia“) sa dlhodobo formuje komplexný systém ochrany spotrebiteľa založený na sprísňovaní noriem, ktoré musia spĺňať dodávatelia a orgány rozhodujúce spotrebiteľské spory arozširovaní podmienok, na ktoré musia rozhodovacie orgány prihliadať ex offo. Všetky opatrenia Únie smerujú k zabezpečeniu minimálne rovnakého postavenia spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľovi, vzhľadom na predpoklad, že spotrebiteľ je slabšou zmluvnou stranou, najmä s ohľadom na
Autor: Mgr. Andrea Koroncziová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: daňový únikdaňový podvodzmena systému DPHvýber daní
Abstrakt: Problematika daňových podvodov a únikov sa najčastejšie spája s krajinami označovanými ako daňové raje, ktoré nespolupracujú s bankami, daňovými, justičnými orgánmi iných štátov, čím zabraňujú účinnej výmene informácií, ktorej absencia je živnou pôdou pre uskutočňovanie daňových podvodov a únikov. Uvedené nebezpečenstvo si uvedomuje aj Európske Únia, ktorá kvôli týmto skutočnostiam ročne prichádza o miliardy EUR, a ktorá prijímaním rozličných opatrení a relevantných právnych dokumentov sa snaží bojovať proti tomuto nielen európskemu, ale aj celosvetovému problému.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD DAŇOVÉ RAJE AKO PRIESTOR PRE DAŇOVÉ ÚNIKY A PODVODY Z pomedzi mnoho definícií daňového úniku možno, ako najvhodnejšiu použiť tú, ktorú Európska komisia použila vo svojom Oznámení Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Opisuje daňový únik ako „vyslovene umelé konštrukcie, ktorých cieľom je obísť uplatnenie právnych predpisov dotknutého členského štátu.“ Zníženie daňového zaťaženia na čo najnižšiu mieru je oprávnenou úvahou spoločností, ale le
Autor:
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti. Z analýzy všeobecných opatrení vo vzťahu k oblasti športu vyplýva, že v dôsledku špecifík športu, ktoré sú jednak dôsledkom jeho osobitosti, ale aj nedostatkov platnej právnej úpravy, za čo nenesú zodpovednosť športové kluby, tréneri a ani športovci, bude potrebné navrhnúť a prijať ďalšie zmeny právnej úpravy, ktoré významnejšie zahrnú do pomocných opatrení aj dotknuté subjekty v oblasti športu.

Úryvok z textu:
Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti.  Z analýzy všeobecných opatrení vo vzťahu k oblasti športu vyplýva, že v dôsledku špecifík športu, ktoré sú jednak dôsledkom jeho osobitosti, ale aj nedostatkov platnej právnej úpravy, za čo nenesú zodpovednosť športové kluby, tréneri a ani športovci, bude potrebné navrhnúť a prijať ďalšie zmeny právnej úpravy, ktor
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku v prvom rade zaoberá teoretickým vymedzením informačnej a kybernetickej bezpečnosti. V ďalšej časti predkladaného príspevku autor analyzuje novoprijatý zákon o kybernetickej bezpečnosti. Autor poukazuje na dôvody prijatia predmetnej právnej úpravy, jej pozitívne stránky, ako aj nedostatky, ktoré so sebou predmetný zákon prináša.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka ochrany informácií a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“), ktoré tieto informácie spracúvajú nebola nikdy aktuálna ako v súčasnosti. V čase, kedy sa informácie stávajú aktívami nevyhnutnými pre fungovanie spoločnosti a rast ekonomiky, je viac ako nevyhnutné prijať legislatívne akty, ktoré by zabezpečili komplexnú ochranu informácií a IKT, ktoré prevádzkujú príslušné entity. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že bezpečnostné incidenty majú nepriaznivé dopa
Autor: Mgr. Jana Kršková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnou úpravu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Vplyvom finančnej krízy sa ochrana spotrebiteľa dostala do popredia a jedným z hlavných účelov legislatívy v tejto oblasti je chrániť záujem neprofesionálnych klientov. Život na dlh sa stáva módnym trendom 21. storočia. Hlavným motívom investovať je snaha o maximalizáciu výnosov pri minimalizácii rizík. Poskytuje však súčasná legislatíva a orgány dohľadu dostatočnú ochranu spotrebiteľovi pri poskytovaní finančných služieb? Príspevok analyzuje najčastejšie neetické a nekalé praktiky poskytovateľov finančných služieb v p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Finančná kríza ako fenomén doby1 v ktorej žijeme, prenikol postupne do života všetkých subjektov finančného trhu. Domácnosti, podniky, štát sa však výrazne diferencujú v miere znalostí o finančnom trhu a o rizikách spojených s pôsobením na finančnom trhu. Predovšetkým domácnosti sú v tomto zmysle v nerovnocennom postavení vo vzťahu k finančným inštitúciám, keďže medzi nimi existuje tzv. finančná a informačná asymetria a kríza tieto rozdiely ešte väčšmi prehĺbila. Podľa Mihóka je eko
MENU