Nájdené právne články pre výraz: kamerový systém

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

109 dokumentov
39 dokumentov
595 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marcela Macová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá hlavne monitorovanie kamerovým systémom priestory prístupné verejnosti, analyzuje pojem verejný priestor. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané osobitné predpisy, v ktorých je upravené monitorovanie priestorov prístupných verejnosti. Záverom je poukázané na ďalšie právne rámce, ktoré sa však netýkajú monitorovania verejného priestranstva. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú monitorovanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V knihe „1984“ Georga Orwella sú ľudia pod stálym dohľadom kamier. Z tohto diela pochádza známy výrok „Veľký brat ťa sleduje!“. Aj v skutočnom svete sa na mnohých miestach dostávame do ich zorného pola. 2 KDE SÚ? Kde všade sa človek môže dostať do zorného pola kamery? V Bratislave zaznamenajú Vaše kroky prakticky v celom širšom centre mesta. Ďalšie kamery súkromných bezpečnostných agentúr Vás môžu zachytiť vo vnútri bánk, obchodov, reštaurácií, nákupných centier... praktick
Autor: Karina Jámborová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V dnešnej dobe je dôvera čoraz menej prirodzeným stavom človeka vo vzťahu k iným. Spochybňujeme slová, informácie, skutky a na vybudovanie si vzťahu dôvery k iným potrebujeme určitý čas. Sú však situácie, kedy je čas na spoznanie osoby obmedzený a dôvera, ktorú sme do nej nútený vložiť, pomerne rozsiahla. Jedným z takýchto vzťahov je vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnávateľ sa tak často riadi základnou tézou „Dôveruj, ale preveruj voči svojim zamestnancom. Nie je tak vôbec výnimočnou situáciou monitorovanie zamestnancov či už prostredníctvom kamerových systémov, odpočúvania alebo kont ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod do problematiky V dnešnej dobe je dôvera čoraz menej prirodzeným stavom človeka vo vzťahu k iným. Spochybňujeme slová, informácie, skutky a na vybudovanie si vzťahu dôvery k iným potrebujeme určitý čas. Sú však situácie, kedy je čas na spoznanie osoby obmedzený a dôvera, ktorú sme do nej nútený vložiť, pomerne rozsiahla. Jedným z takýchto vzťahov je vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnávateľ sa tak často riadi základnou tézou „Dôveruj, ale preveruj voči svojim zamestnancom. Ni
Autor: Ing. Ivan Košč PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Táto práca svojim obsahom približuje špecifiká kamerových monitorovacích systémov na bezpečnostné účely. 1 Pre potreby Policajného zboru (PZ) je vhodné poznať silné a slabé stránky systémov, či už spôsobené technologickými parametrami (technológiou ako takou), spôsobom inštalácie alebo vlastnosťami pri používaní. Pozornosť je upriamená na objasnenie vhodnej logiky pre prípadné posudzovanie systémov, ako aj elimináciu rizík pri nasadzovaní týchto systémov do policajnej alebo komerčnej praxe. Cieľom jednotlivých kapitol je priblížiť koncepcie a idey potrebné pri návrhu v rámci projektovej a p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Kamerové systémy predstavujú už historicky jeden z najpoužívanejších spôsobov monitorovania chránených objektov, predmetov a osôb, pričom v dnešnej dobe tvoria neoddeliteľnú súčasť modernej zabezpečovacej techniky. Tieto systémy, ako aj elektronické zabezpečovacie systémy, sú primárne určené na spoľahlivé informovanie o stave chránených priestorov, predmetov a osôb a nie na zamedzenie páchania priestupkov a trestných činov. Avšak pri vhodnom návrhu a realizácii sa dá s výhodami využ
Autor: JUDr. Andrea Erdősová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pojednáva o otázke, do akej miery informačná doba a jej sociálne interakcie narúšajú osobnostné práva, pričom osobitne skúma, akým pomerom dochádza k vyvažovaniu potrieb individuálnej a kolektívnej bezpečnosti voči snahe o zachovanie sféry osobnej slobody a práva na súkromie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „(...) jedna z mojich hier má názov Krehká rovnováha; žijeme naozaj v krehkej rovnováhe so svetom okolo seba, s inými ľuďmi, so svojim svedomím. Keď sa raz rovnováha naruší, môže prísť ku katastrofe.“1 Športové podujatia nesú v sebe nadčasové posolstvo. Sú vyjadrením rovnosti a priateľstva, harmónie ducha a tela, fair play, ale aj myšlienky, že boj o športovú trofej je mierovým zápasom, v ktorom má každý šancu vyhrať. Garancie takéhoto podujatia absolútne zlyhali, keď 11 izrael
Autor: Bc. Martin Puci
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: „Budúcnosťje dnes." Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj techniky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v posledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen relatívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpoužívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kanálov. Internet sa čoraz viac stáva, ba môžeme povedať, že pri niektorých profesiách už aj je — hlavným pracovným nástrojom. Vďak ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodné východiská „Budúcnosťje dnes." Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj techniky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v posledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen relatívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpoužívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kanálo
Autor: Erik Vadas
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autori v príspevku skúmajú možnosť využitia dôkazného prostriedku v pracovnoprávnom spore, ktorý bol zamestnávateľom alebo zamestnancom získaný v rozpore s normami GDPR resp. pripravovaného nového zákona o ochrane osobných údajov. Autori podrobujú kritike zánovnú úpravu pracovnoprávnych sporov v Civilnom sporovom poriadku a skúmajú limity testu proporcionality v otázke prípustnosti nezákonne získaného dôkazného prostriedku v pracovnoprávnom spore, a to najmä z hľadiska legálneho zavedenia možnosti aplikácie nezákonne získaného dôkazného prostriedku v článku 16 ods. 2 CSP v súdnej praxi.

Úryvok z textu:
38.1        Hmotnoprávna rovina zákonného dôkazu Každý zamestnávateľ je vo všeobecnosti povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi[1] [2]. Uvedene platí aj pri cinnostiach vykonavanych v rámci oblasti monitorovania zamestnancov, ako je napr. evidencia dochadzky, ochrana objektov zamestnávateľa kamerovými systémami, sledovanie služobných vozidiel GPS zariadením, biometricky sken zreničiek oka ako podmienka vstupu do niektorých miestností a pod. Prob
Autor: Mgr. Marek Majtán
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok zhŕňa praktické skúsenosti autorov v oblasti aplikácie športových, disciplinárnych a právnych predpisov na prejavy diváckeho násilia v súvislosti s futbalovými stretnutiami a poukazuje na nesúlad pri posudzovaní zodpovednosti za protiprávne konanie divákov podľa športových a právnych predpisov. Zároveň obsahuje niekoľko návrhov ako podľa autorov efektívnejšie postupovať pri eliminácii nežiaducich javov.

Úryvok z textu:
ÚVOD V oblasti športového práva sa často stretávame s nesúladom a odchýlkami športových noriem od národných a medzinárodných normatívnych právnych aktov, ktoré sú obhajované takzvanou špecifickou povahou športu[1]. Napriek tomu nesúlad niektorých ustanovení športových noriem s platným právnym poriadkom ani pri takejto obhajobe neobstojí, pretože pri nich nie je dôvod brať špecifickosť športu do úvahy. 1. LEX LATA – SÚČASNÁ ÚPRAVA ZODPOVEDNOSTI KLUBOV ZA SPRÁVANIE SA DIVÁKOV V
Autor: Mgr. Silvia Beňová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá monitorovaním zamestnancov na pracovisku vo vzťahu k právnej úprave ochrany osobných údajov. Jeho cieľom je poskytnúť prehľad základných povinností na strane zamestnávateľa a im zodpovedajúcim právam zamestnanca spojených s ochranou osobných údajov pri zavádzaní monitorovacích procesov na pracovisku. Pozornosťje pritom venovaná najmä informačnej povinnosti zamestnávateľa, v rámci ktorej musí zamestnávateľ jasne stanoviť účel spracúvania osobných údajov a správne vyhodnotiť, či jeho oprávnený záujem prevažuje nad právom na súkromie zamestnanca. Záverečná časť príspevku je v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Ochrana súkromia v súčasnej dobe neustáleho rozvoja informačných technológií nepochybne patrí medzi najrezonujúcejšie témy v spoločnosti. Technologický pokrok na jednej strane zjednodušil a zrýchlil spracúvanie a výmenu informácií, avšak zároveň so sebou priniesol neistotu na strane fyzických osôb z dôvodu nedostatku kontroly nad rozsahom, dôvodom a spôsobom spracúvania ich osobných údajov ako aj obavy z ich zneužitia. V pracovnoprávnych vzťahoch sa zamestnávatelia na denno-denne
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Divácke násilie vníma slovenská spoločnosť už dlhšie obdobie ako reálny problém a to nielen z televíznych obrazoviek, tlačených alebo elektronických médií, ale najmä prostredníctvom konkrétnych negatívnych zážitkov fanúšikov, hráčov, funkcionárov, policajtov, usporiadateľov, či okolo idúcich občanov, mladých ľudí, žien, detí počas rizikových športových podujatí. Väčšinou alebo takmer vždy (zatiaľ) sa jedná o futbalové stretnutia, no skúsenosti z iných krajín hovoria, že fenomén diváckeho násilia sa môže objaviť aj na iných verejných podujatiach športových alebo aj kultúrnych (koncerty, festiva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Divácke násilie vníma slovenská spoločnosť už dlhšie obdobie ako reálny problém a to nielen z televíznych obrazoviek, tlačených alebo elektronických médií, ale najmä prostredníctvom konkrétnych negatívnych zážitkov fanúšikov, hráčov, funkcionárov, policajtov, usporiadateľov, či okolo idúcich občanov, mladých ľudí, žien, detí počas rizikových športových podujatí. Väčšinou alebo takmer vždy (zatiaľ) sa jedná o futbalové stretnutia, no skúsenosti z iných krajín hovoria, že fe
MENU