Nájdené právne články pre výraz: kataster nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 97

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5919 dokumentov
1445 dokumentov
20624 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností, na základe ktorej o ňom rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako ústredný orgán štátnej správy. Podľa staršej právnej úpravy o ňom rozhodoval miestne príslušný krajský súd, avšak v dôsledku zrušenia ustanovení o súdnom prieskume neprávoplatných rozhodnutí prijatím nových procesných kódexov táto možnosť zanikla. Aj ked’ naďalej existuje možnosť súdneho prieskumu právoplatného rozhodnutia o odvolaní, existujú pochybnosti, či táto zmena o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rok 2016 bol v oblasti slovenského civilného procesného práva, do ktorej sme donedávna zaraďovali aj správne súdnictvo, prelomový. Nadobudnutím účinnosti nových kódexov a odčlenením problematiky správneho súdnictva do Správneho súdneho poriadku došlo ku viacerým zmenám ohľadom súdneho prieskumu rozhodnutí správnych orgánov, pričom zanikla aj možnosť preskúmavania neprávoplatných správnych rozhodnutí. Táto zmena sa výrazne dotkla aj katastrálneho konania o vklade. Podľa staršej práv
Autor: Lucia Filagová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V súčasnosti môžeme konštatovať, že mnoho pozemkov jednotlivých vlastníkov má spravidla malú výmeru, sú zaťažené mnohopočetnými spoluvlastníckymi vzťahmi, následne sú hospodársky nedostupné alebo vlastníctvo k pozemkom je rozptýlené. Uvedený stav vznikol ešte za čias Rakúsko-Uhorska a jeho dôsledky pretrvávajú dodnes. Vlastníctvo po poručiteľovi sa delilo a dodnes sa stále často delí medzi všetkých právnych nástupcov, aj keď v rozpore so zákonom NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej aj „zákon č. 180/1995 Z. z.“). Predmetný zákon zakotvil ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Kataster nehnuteľností má slúžiť ako nástroj na evidovanie nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam. V evidencii pozemkov, hlavne v extraviláne, a ich právnych vzťahoch nemôže kataster uspokojivo plniť svoju informačnú funkciu a s poľu­tovaním treba povedať, že ju naozaj ani neplní. Do roku 1991 orgány geodézie vykonávali zápisy nehnuteľností v extraviláne len zjednodušeným spôsobom, a to poznámkou - pozemky v užívaní socialistickej organizácie podľa de
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou prieskumu rozhodnutí v oblasti katastra nehnuteľností, konkrétne rozhodnutí o povolení a zamietnutí vkladu. Analyzuje prípustné opravné prostriedky a komparuje ich so zahraničnou právnou úpravou. Zároveň uvádza perspektívy vývoja na tomto úseku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod príspevku by som rada poukázala na aktuálnu reformu štátnej správy, ktorá sa vo veľkej miere dotýka aj samotnej organizačnej štruktúry na úseku katastra nehnuteľností. Program ESO je skratkou pre “efektívnu, spoľahlivú a otvorenú štátnu správu”, ktorý sa má realizovať pre obdobie rokov 2012 až 2016. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pričom jeho cieľom je reorganizácia štátnej správy. Vytýčený cieľ sa má naplniť v troch krokoch, ktorého výsledkom bude nové uspor
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kataster nehnuteľností je bez pochýb inštitútom, ktorý zohráva v úprave a evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike významnú úlohu. Napriek tomu, že má verejnoprávny základ, v značnej miere zasahuje do oblasti súkromného práva, čo je zvýraznené tým, že aj zápisy práv k nehnuteľnostiam prebiehajú v rámci katastrálneho konania, ako osobitnom druhu správneho konania. Táto okolnosť spôsobuje, že práve katastrálne konanie je akýmsi posledným garantom zákonn
Autor: JUDr. Norbert Adamov PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Výklad ustanovenia § 630 OZ, ktorý upravuje vrátenie daru sa ukazuje byť problematický, zvlášť, ak ide o vrátenie nehnuteľnosti. Na jednej strane sú teoretici, ktorí za kľúčový považujú prejav vôle darcu (za predpokladu, že sú splnené zákonom stanovené podmienky). Na druhej strane existuje aj iný výklad, skeptický voči jednostrannému prejavu vôle darcu a v zásade vychádza z toho, že pri vrátení nehnuteľnosti darcovi je vždy potrebná dohoda, buď medzi darcom a obdarovaným, alebo na základe „zmluvy", ktorú uzavrie s darcom súd, čiže prejav vôle obdarovaného tu bude nahradený rozhodnutím súdu. Od ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Postup darcu v prípade domáhania sa vrátenia daru upravuje § 630 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ") a nie je odstúpením od zmluvy, pretože podľa § 48 ods. 2 OZ sa odstúpením zmluva od začiatku zrušuje (výnimku môže ustanoviť zákon alebo dohoda účastníkov). K zániku darovacieho vzťahu však dochádza až v momente, keď jednostranný právny úkon príde do sféry obdarovaného, čiže darovacia zmluva sa nezrušuje od začiatku. Predmetnou témou sa už zaoberala Ficová,[1] ktorá dospela aj k nasledu
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Úryvok z textu:
Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Katastrálny zákon v § 23 ods. 1 (nadbytočne) ustanovuje, že náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní a že pri elektronickom podan
Autor: RNDr. Anton Julény
Zdroj: Denník N
Abstrakt: Jedným zo základných pilierov obhajoby PPA na nezisťovanie právneho vzťahu užívateľa k pôde je oddelenie LPIS od reálneho vlastníctva. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť do susednej Českej republiky, lebo podľa ich pravidiel by bola väčšina nájomných zmlúv na Slovensku neplatná.

Úryvok z textu:
Jedným zo základných pilierov obhajoby PPA na nezisťovanie právneho vzťahu užívateľa k pôde je oddelenie LPIS od reálneho vlastníctva. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť do susednej Českej republiky, lebo podľa ich pravidiel by bola väčšina nájomných zmlúv na Slovensku neplatná. To čo prvé udrie do očí je používanie slova pacht. Jedným z dôvodov je odlíšenie nájmu veci a nájmu určeného na poľnohospodársku produkciu. Druhé, čo udrie do očí je nepomer minimálnych dôb nájmu
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je elektronizácia na úseku katastra nehnuteľností, jeho súčasný stav a perspektívy vývoja s osobitným zameraním na nový zákon o katastri nehnuteľností, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Hlavným cieľom príspevku je priblížiť a analyzovať jednotlivé zmeny týkajúce sa elektronizácie, ktoré prináša nový zákon o katastri nehnuteľností. Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok na modernizáciu katastra nehnuteľností, ktorými sa majú reflektovať spoločenské požiadavky, predovšetkým v podobe vytvorenia komplexného elektronického systému na úseku katastra ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2014 má nadobudnúť účinnosť nový Zákon o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o katastri nehnuteľností“), ktorý bol predložený Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom predloženého návrhu zákona je naplnenie koncepcie rozvoja katastra nehnuteľností vytýčenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci uvedenej koncepcie bola sta
Autor: RNDr. Anton Julény
Zdroj: Komora pozemkových úprav
Abstrakt: Súčasné zmeny v spoločnosti a potvrdenie našich znalostí a tušení o hospodárení na pôde vyžadujú aktívnu účasť na týchto procesoch. Veľmi vypuklou otázkou sa stáva otázka prístupu k pôde, systém priamych dotácií na hospodárenie na pôde, otázka potravinovej bezpečnosti a ďalšie otázky súvisiace s pozemkovým vlastníctvom a nájmom poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych podnikov.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasné zmeny v spoločnosti a potvrdenie našich znalostí a tušení o hospodárení na pôde vyžadujú aktívnu účasť na týchto procesoch. Veľmi vypuklou otázkou sa stáva otázka prístupu k pôde, systém priamych dotácií na hospodárenie na pôde, otázka potravinovej bezpečnosti a ďalšie otázky súvisiace s pozemkovým vlastníctvom a nájmom poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych podnikov. Komora pozemkových úprav by mala podstatne rýchlejšie a&n
Autor: JUDr. Katarína Kirstová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: K základným ľudským právam a slobodám v zmysle Ústavy SR nepochybne patrí právo vlastnícke. Podľa čl. 20 Ústavy SR, má každý právo vlastniť majetok a zároveň cit. článok ustanovuje, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký obsah a ochranu. Situácia v pozemkovom vlastníctve, evidencia týchto vzťahov v katastri nehnuteľnosti je, mierne povedané, v neuspokojivom stave. Nie je zanedbateľná ani otázka eventuálnych komplikácií- v rámci privatizačných procesov v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva - vyplývajúcich z neurčitosti a nepreukázanosti pozemkového vlastníctva. Veľká rozdrob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Najdôležitejším a základným vecným právom fyzických a právnických osôb je právo vlastnícke, ktoré tvorí jednu z nevyhnutných podmienok existencie a fungovania trhového hospodárstva. Toto právo je zároveň realizáciou jedného zo základných ľudských práv zabezpečovaných a chránených Listinou základných práv a slobôd. Listina v čl. 11 ods. 1 uvádza, že "každý má právo vlastniť majetok". Uvedený článok Listiny základných práv a slobôd teda nepovažuje a zároveň nedeklaruje vlastníctvo za
MENU