Nájdené právne články pre výraz: kolektívne uplatňovanie nárokov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Kolektívne uplatňovanie práv je procesnoprávny mechanizmus, ktorý umožňu- je, aby sa z dôvodu zjednodušenia postupov a/alebo účinného presadzovania spoloč- ných práv viaceré podobné právne nároky spojili do jedného súdneho konania. Ko- lektívne uplatňovanie nárokov uľahčuje prístup k spravodlivosti najmä v prípadoch, keď je individuálna škoda taká nízka, že potenciálni žalobcovia by nepovažovali za zmysluplné uplatniť si individuálny nárok cestou súdu. Zvyšuje takisto vyjednáva- ciu pozíciu potenciálnych žalobcov a prispieva k efektívnemu výkon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Úvod Kolektívne uplatňovanie práv je procesnoprávny mechanizmus, ktorý umožňu- je, aby sa z dôvodu zjednodušenia postupov a/alebo účinného presadzovania spoloč- ných práv viaceré podobné právne nároky spojili do jedného súdneho konania. Ko- lektívne uplatňovanie nárokov uľahčuje prístup k spravodlivosti najmä v prípadoch, keď je individuálna škoda taká nízka, že potenciálni žalobcovia by nepovažovali za zmysluplné upla
Autor: JUDr. Martin Križan PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V septembri 2015, Úrad na ochranu životného prostredia USA obvinil automobilku Volkswagen z toho, že za účelom úpravy emisie niektorých znečisťujúcich látok nainštalovala do svojich dieselových vozidiel nelegálny software. Následne bola spoločnosť predmetom mnohých súdnych konaní, začatých spotrebiteľmi, investormi, vládnymi aj mimovládnymi organizáciami. V mnohých prípadoch žalobcovia postupovali spoločne a svoje nároky spojili do kolektívnych žalôb. Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad všetkých právnych aspektov emisného škandálu; ten predovšetkým slúži len ako ukážk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Úvod Globalizácia ako postupný proces narastania medzinárodného prepojenia a zbližovania národných kultúr a ekonomík viedla v ostatných niekoľkých desaťročiach k nebývalému prieniku podnikateľských aktivít do nových oblastí a regiónov, čo v konečnom dôsledku viedlo k vytvoreniu globálneho trhu. To na jednej strane prinieslo obchodným spoločnostiam rast ich ziskov, no súčasne to vyvolalo nový a dovtedy nepoznaný problém a tým je riziko ekonomických a právnych následkov v prípade glo
Autor: JUDr. Andrej Králik LL.M., PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V právnom priestore Európskej únie dominuje pri presadzovaní súťažného práva verejnoprávny pilier, pričom v záujme zabezpečenia ochrany hospodárskej súťaže rastie tendencia smerujúca k posilneniu súkromnoprávnej roviny presadzovania súťažného práva. Predkladaný príspevok sa venuje aktuálnemu vývoju v oblasti súkromnoprávneho presadzovania súťažného práva. V posledných rokoch sme boli svedkami nielen zakotvenia práva na odškodnenie súťažnej ujmy v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale aj nadväzujúcej aktivity Európskej komisie, ktorá vyústila do predloženia legislatívneho návrhu. Rovnako sme mohli s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ochrana hospodárskej súťaže pred jej zneužívaním stojí na dvoch základných pilieroch, a to verejnoprávnom a súkromnoprávnom presadzovaní súťažného práva. V právnom priestore Európskej únie dominuje verejnoprávny pilier, pričom v záujme zabezpečenia ochrany hospodárskej súťaže rastie tendencia smerujúca k posilneniu súkromnoprávnej roviny presadzovania súťažného práva . Pod pojmom súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva rozumieme uplatňovanie právnych prostriedkov v horizontáln
Autor: JUDr. Bianka Tkáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje právnu úpravu kolektívnej ochrany práv v Slovenskej republike, pričom s ohľadom na jej stav poukazuje na zárodky právnej úpravy hromadných žalôb v slovenskom právnom poriadku. Autorka tiež približuje právne úpravy kolektívnej ochrany práv v právnych poriadkoch vybraných krajín a predostiera ich ako inšpiračné zdroje budúcej právnej úpravy hromadných žalôb v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ako aj samotný názov príspevku napovedá, predmetom tohto príspevku je analýza súčasnej normatívnej úpravy kolektívnej ochrany práv v podmienkach Slovenskej republiky, a súčasne jej komparácia s vybranými európskymi úpravami. Nakoľko však inštitút hromadných žalôb nie je v Slovenskej republike zatiaľ de lege lata upravený, pokiaľ sa týka časti príspevku venovaného slovenskému právnemu poriadku, pôjde skôr o predostretie „náznakov“ právnej úpravy hromadných žalôb v existujúcich,
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autorka zameriava na analýzu prostriedkov ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou v kontexte zmien, ktoré priniesol zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Hoci majú v súčasnosti celkom prevažujúci význam v potieraní nekalej súťaže z hľadiska spotrebiteľa opatrenia prijímané orgánmi verejnej moci, cieľom príspevku je analýza ochrany spotebiteľa pred nekalou súťažou prostredníctvom súdnej žaloby.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V úvode považujeme za dôležité uviesť, že samotnu ochranu spotrebiteia je moz ne cha pat najma v dvoch rovina ch. Jednou rovinou je ochrana ekonomických za ujmov a práv spotrebiteí a po strá nke prehlbovania prevencie pri tvorbe spotrebitel ske ho vy beru. Dominantnu u lohu hrá v tejto oblasti práve právo proti nekalej súťaži spočívajúce v samotnej úprave nekalej súťaže v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“), ako aj v právnej úprave rek
Autor: Martin Rusnák
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Základom trhovej ekonomiky je nepochybne čo najkvalitnejšia, najférovejšia konkurencia a rovnosť šancí subjektov zúčastnených na trhu. Aj keď model dokonalej konkurencie trhu je nedosiahnuteľnou predstavou, predpokladom, ba nevyhnutnou podmienkou dobrého fungovania trhovej ekonomiky ostáva aspoň férová a čo najefektívnejšia hospodárska súťaž. Súťažné právo býva vnímané ako nástroj existenčnej ochrany konkurencie, a to najmä v situáciách, kedy súťažné prostredie neexistuje, alebo je ohrozené. Napriek tomu, že nastavenie čo najlepších pravidiel, prispievajúcich k prospechu súťažiteľov i spotreb ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Základom trhovej ekonomiky je nepochybne čo najkvalitnejšia, najférovejšia konkurencia a rovnosť šancí subjektov zúčastnených na trhu. Aj keď model dokonalej konkurencie trhu je nedosiahnuteľnou predstavou, predpokladom, ba nevyhnutnou podmienkou dobrého fungovania trhovej ekonomiky ostáva aspoň férová a čo najefektívnejšia hospodárska súťaž. Súťažné právo býva vnímané ako nástroj existenčnej ochrany konkurencie, a to najmä v situáciách, kedy súťažné prostredie neexistuje, aleb
MENU