Nájdené právne články pre výraz: konanie o udelenie azylu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

476 dokumentov
8 dokumentov
654 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor:
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv žiadateľov o azyl. Európska únia, ktorá je v oblasti azylového práva činná len v posledných desaťročiach, však n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv
Autor: Mgr. Adam Giertl
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právny inštitút azylu je tradičným inštitútom práva, ktorý sa viaže so suverenitou štátu a jeho moci. V súčasnosti sa právo azylu spája predovšetkým s ochranou a právnym postavením utečencov. Medzinárodnoprávny režim ochrany utečencov je však - na rozdiel od azylového práva - relatívne novým režimom právnej ochrany, ktorý bol zakotvený medzinárodnou zmluvnou úpravou až v 20. storočí. Režim azylového práva sa zásadným spôsobom odlišuje od medzinárodnoprávnej ochrany utečencov v niekoľkých zásadných aspektoch. Kým právny režim ochrany utečencov bol a tradične je upravený predovšetkým pravidlami ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právny inštitút azylu je tradičným inštitútom práva, ktorý sa viaže so suverenitou štátu a jeho moci. V súčasnosti sa právo azylu spája predovšetkým s ochranou a právnym postavením utečencov. Medzinárodnoprávny režim ochrany utečencov je však - na rozdiel od azylového práva - relatívne novým režimom právnej ochrany, ktorý bol zakotvený medzinárodnou zmluvnou úpravou až v 20. storočí. Režim azylového práva sa zásadným spôsobom odlišuje od medzinárodnoprávnej ochrany utečencov v niekoľ
Autor: Gabriela Rošková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Zmeny azylového práva na SR v dôsledku transpozície smernice v oblastiach začatia konania o udelenie azylu, rozšírenia dôvodov zániku azylu a okruhu osôb, ktorým sa udeľuje azyl za účelom zlúčenia rodiny.

Úryvok z textu:
Slovenská republika stanovila základ poskytovania politického azylu v ústave(1), pričom v príslušnom článku odkazuje na osobitný zákon, ktorým je zákon o azyle. Predmetom úpravy zákona o azyle „je niekoľko osobitných druhov procesných postupov (správnych konaní), ktoré zákonodarca zahrnul pod jeden názov – konanie o azyle (konanie o udelenie azylu, konanie o odňatie azylu, konanie o predĺžení doplnkovej ochrany, konanie o zrušení doplnkovej ochrany)“(2). Hoci oblasť azylového práva v rám
Autor: Gabriela Rošková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Vo všeobecnosti platí, že osoba, ktorá je účastníkom azylového konania, je bez peňažných prostriedkov. V dôsledku tejto skutočnosti je hospodársky nesamostatná, spočiatku neschopná žiť z vlastných prostriedkov. Počas azylových procedúr je v tejto oblasti nevyhnutná finančná intervencia prijímajúceho štátu, na základe ktorej sa cudzincom dočasne zabezpečia všetky potreby nevyhnutné pre život. Okrem finančnej podpory žiadateľov o azyl a azylantov však prijímajúca krajina zodpovedá aj za ich začleňovanie do spoločnosti, ich ďalší rozvoj a za celkové uľahčenie ich životnej situácie po mnohých strá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vo všeobecnosti platí, že osoba, ktorá je účastníkom azylového konania, je bez peňažných prostriedkov. V dôsledku tejto skutočnosti je hospodársky nesamostatná, spočiatku neschopná žiť z vlastných prostriedkov. Počas azylových procedúr je v tejto oblasti nevyhnutná finančná intervencia prijímajúceho štátu, na základe ktorej sa cudzincom dočasne zabezpečia všetky potreby nevyhnutné pre život. Okrem finančnej podpory žiadateľov o azyl a azylantov však prijímajúca krajina zodpovedá aj za ich zač
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Návrh dňa 18. septembra 2013 prerokuje vláda. Cieľom navrhovanej novely je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany a smernice Európskeho parlamentu a Rady ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Návrh dňa 18. septembra 2013 prerokuje vláda. Cieľom navrhovanej novely je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečenc
Autor: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka sa pokúsila zhrnúť doterajšie zásadné rozhodnutia najvyššieho súdu vo veciach azylu vo svetle jeho výkladu zákona o azyle. Príspevok však nemá ambíciu poskytnúť vyčerpávajúci výpočet judikatúry najvyššieho súdu, ale približuje pohľad autorky na problematiku utečencov vo svetle vývoja azylového práva na Slovensku a vývoja judikačnej činnosti najvyššieho súdu. Autorka približuje najvýznamnejšie rozhodnutia NS SR, ktoré majú schopnosť vplývať na zabezpečenia jednoty a zákonnosti rozhodovania vo veciach azylu.

Úryvok z textu:
  Autorka článku sa v tematických blokoch zoradených podľa najčastejších námietok žiadateľov o azyl venuje zásadným rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach azylu s cieľom poukázať na niektoré výkladové trendy, ktorými najvyšší súd zákon o azyle a niektoré medzinárodné dohovory vykladá. Pred rokom 1989 otázka poskytovania azylu v Československu prakticky neexistovala. Vtedajšie zriadenie riešil
Autor: mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá otázkou kriminalizácie trestov ukladaných v rámci vybraných členských krajín EÚ za neoprávnené prekročenie štátnej hranice a právom štátnych príslušníkov tretích krajín komunikovať vo svojom jazyku, ak požiadali dotknutú krajinu o azyl. Právo komunikovať vo svojom jazyku je, ako procesná záruka, aplikovateľné v prospech štátneho príslušníka tretej krajiny iba v prípadoch nevyhnutného tlmočenia pred príslušnými orgánmi, resp. súdmi. Otázkou však ostáva, či je možné predmetné právo aplikovať aj na preklad písomností v konaní, a to predovšetkým v prípadoch, ak dot ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasná celosvetová situácia súvisiaca s pandémiou vírusu COVID-19 priamo ovplyvňuje mnoho aspektov ľudského života a neopomína ani mobilitu obyvateľstva medzi krajinami. Reštriktívne opatrenia, ktoré jednotlivé krajiny začali v marci 2020 (keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu vírusu COVID-19) uplatňovať na hraničných prechodoch, obmedzili aj pohyb migrantov. Na základe odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) klesli migračné toky v prvej polo
Autor: Daša Horková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Toto vyjadrenie zaznelo na margo skutočnosti, že od septembra 2015 osem krajín Schengenskej zóny opätovne obnovilo na svojich hraniciach kontroly, a to s cieľom znížiť číslo utečencov a migrantov vstupujúcich na ich územia. Avramopoulos zdôraznil, že šlo o krok v súlade s právom EÚ, avšak neprestajne nalieha na krajiny, aby viac spolupracovali na kontrole vonkajších hraníc Európy, a zachovali tak výsledok desiatky rokov trvajúcej integrácie.1

Úryvok z textu:
Toto vyjadrenie zaznelo na margo skutočnosti, že od septembra 2015 osem krajín Schengenskej zóny opätovne obnovilo na svojich hraniciach kontroly, a to s cieľom znížiť číslo utečencov a migrantov vstupujúcich na ich územia. Avramopoulos zdôraznil, že šlo o krok v súlade s právom EÚ, avšak neprestajne nalieha na krajiny, aby viac spolupracovali na kontrole vonkajších hraníc Európy, a zachovali tak výsledok desiatky rokov trvajúcej integrácie.1 Na to, aby sa dal posúdiť možný prínos n
Autor: JUDr. Sabína Hodoňová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Témou článku je analýza možností periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Témou článku je, v nadväznosti na možnosti periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody, skúmanie efektívnosti a účelnosti zaistenia štátnych príslušníkov tretích krajín a možnosti ich prepustenia zo zaistenia, ak zanikne účel zaistenia. Významným rozhodnutím vo vzťahu k možnostiam periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody je Nález U ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Podľa článku 5 ods. 1 písm. f) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné. Účelom článku 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je zabezpečiť zatknutým alebo inak slobody
Autor: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Ambíciou tohto príspevku je zhrnúť v niekoľkých tematických blokoch zásadné rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len NS SR) k zákonu č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o azyle), ktoré sú spôsobilé vplývať na zabezpečenie jednoty a zákonnosti rozhodovania vo vyššej miere ako len záväznosť inter partes, s cieľom poukázať na niektoré výkladové trendy, ktorými NS SR zákon o azyle a niektoré medzinárodné dohovory vykladá.

Úryvok z textu:
  Zatiaľ čo je v podmienkach Slovenskej republiky úprava azylu relatívne novou právnou úpravou, inštitút azylu je súčasťou európskej civilizácie a jej právnej kultúry už od dávna, siaha až k počiatkom európskej kresťanskej civilizácie. Po prvom pokuse o úpravu tejto oblasti, predstavovanú zákonom č. 498/1990 Zb. o utečencoch, bol v roku 2002 prijatý zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nad
MENU