Nájdené právne články pre výraz: konatelia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

419 dokumentov
147 dokumentov
1853 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá identifikáciou vybraných aplikačných problémov, ktoré sú spojené s uplatňovaním zodpovednosti voči konateľom s.r.o. Osobitne je pozornosť sústredená na posudzovanie splnenia povinnosti konateľa vo vzťahu k zabezpečeniu riadneho vedenia účtovníctva.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Zodpovednosť štatutárnych orgánov patrí v súčasnosti medzi hlavné témy vedeckých analýz, ako aj diskusií odbornej verejnosti. Jej aktuálnosť je daná najmä významným, ak nie hlavným podielom štatutárnych orgánov na riadení a výsledkoch jednotlivých obchodných spoločností. Vzhľadom na rozsiahlosť tejto témy, ako aj na existenciu samostatných vedeckých prác a štúdií, ktoré sa tejto problematike venujú v celej jej šírke, sme sa v tomto príspevku zamerali na a
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je venovaný povinnosti štatutárneho orgánu konať s odbornou starostlivosťou. Autorka sa podrobnejšie venuje pojmu „odborná starostlivosť“ z dôvodu, že Obchodný zákonník tento pojem často používa, avšak ho vôbec nedefinuje.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Novela Obchodného zákonníka č. 147/2001 Z.z. a zákon č. 500/2001 Z.z rozšírila úpravu zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie. Z tohto dôvodu sa v roku 2002 uskutočnil tzv. „Okrúhly stôl“, ktorého predmetom bola práve predmetná prijatá právna novela. Skupina účastníkov zastávala názor, že ide len o pokus upraviť zodpovednosť štatutárnych orgánov a v praxi sa ťažko bude uplatňovať. Skúsenosti avšak ukázali, že v
Autor: JUDr. Branislav Jablonka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Odborná starostlivosť je základný fenomén pri výkone funkcie štatutára v obchodných spoločnostiach. Príspevok sa zaoberá kritériami týkajúcimi sa povinností štatutárov zachovávať odbornú starostlivosť pri výkone funkcie.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 Úvod <br /> </strong></p> <p> Odborná starostlivosť sa čím ďalej viac dostáva do popredia ako základný fenomén pri výkone funkcie štatutára korporácie. Od každého štatutára sa prirodzene očakáva, že bude plniť svoju funkciu v čo najlepšom záujme korporácie, ako aj v záujme všetkých osôb, ktoré sú majetkovo zaangažované na majetku korporácie. Príspevok poukazuje na rôzne aspekty súvisiace s odbornou starostlivosťou pri výkone funkcie štatutára.</p> <p> Cieľom príspevku je
Autor: Mgr. Peter Senko
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Povinnosťami a určením konania konateľa spoločnosti je v intenciách Obchodného zákonníka nepriamo vyslovená zásada lojality konateľa voči spoločnosti ako aj vo vzťahu ku jej spoločníkom.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.(1) „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred
Autor: Mgr. Mgr. Patrícia Dutková
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Koncept trvalo udržateľného rozvoja je súčasťou obchodného práva prostredníctvom jednotlivých ustanovení inkorporujúcich prvky tohto konceptu. Napriek tomu, že tento koncept nie je novinkou vslovenskej právnej úprave, nevyhnutnosť dosahovania stanovených cieľov trvalo udržateľného rozvoja nie len z pozície jednotlivca, ale aj obchodných spoločností je predmetom odborných debát neustále naberajúcich na intenzite. Vnímanie aktívnej participácie obchodných spoločností pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako voluntárnej aktivity obchodných sp ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 359"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">1 </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">ÚVOD </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">21. storočie je nie len storočím klimatických zmien, ale aj storočím finančných kríz, biodiverzity ohrozujúcej stabilitu nás
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje dopady zavedenia nového inštitútu „spoločnosť v kríze“ na oblasť práva obchodných spoločností s osobitným zreteľom na posudzovanie zodpovednosti štatutárnych orgánov v čase, kedy obchodná spoločnosť spĺňa podmienky resp. definičné znaky spoločnosti v kríze.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Spoločnosť v kríze ako nový pojem obchodného práva významným spôsobom rozvíril reaktívne pokojné hladiny právnej úpravy v oblasti práva obchodných spoločností, ktorá sa primárne nachádza v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj „ObZ“ a „Obchodný zákonník“). Tento inštitút bol do právneho priadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 87/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Udelenie pokynov konateľovi valným zhromaždením spoločnosti, povinnosť konateľa konať aj bez uznesenia valného zhromaždenia a povinnosť konateľa poznať záujmy a zásady spoločnosti.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.[1] „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou historického vývoja právnej úpravy štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Osobitne sa zameriava na komparáciu platnej právnej úpravy so zákonom č. 58/1906 o spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorý platil na území Slovenskej republiky od roku 1920 do roku 1950, po ktorom došlo na pomerne dlhé obdobie k vypusteniu právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) je v súčasnosti najpočetnejším druhom obchodnej spoločnosti, ktorá sa objavuje v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. U potenciálnych zakladateľov rezonujú značné výhody tejto formy obchodnej spoločnosti, ktoré sa vo svojom podnikateľskom zámere snažia naplno využiť. Dôležitým nástrojom dosahovania cieľov s.r.o. je aj správny výkon funkcie štatutárneho orgánu s.r.o., ktorým je konateľ resp. viac
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou prejavu vôle spoločnosťou s ručením obmedzeným. Osobitne sa venuje otázkam súvisiacim s možnosťami spoločného konania viacerých osôb v mene spoločnosti alebo ich obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä pri posudzovaní účinnosti resp. platnosti takýchto úkonov vo vzťahu k tretím osobám.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo práve tento druh spoločnosti je vo všeobecnosti považovaný za pomerne jednoduchú právnu formu obchodnej spoločnosti a to najmä z hľadiska jej riadenia a organizačnej štruktúry, keďže v s.r.o. je obligatórnym orgánom l
Autor: Viktor Varga
Udalosť: Orgány obchodných spoločností.
Abstrakt: Aby sme vedeli porozumieť problematike záväznosti pokynov udeľovaných orgánom spoločnosti inému orgánu, je nevyhnutné si na úvod ozrejmiť určité pojmy, ktoré majú vplyv či už na možnosť udeľovania pokynov, ich záväznosť resp. zodpovednosť za ich výkon. Vprvom rade potrebné si vyjasniť rozdiel medzi „obchodným vedením spoločnosti“ a „konaním v mene spoločnosti.“ Pojem obchodné vedenie spoločnosti používa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ObchZ“) vo viacerých ustanoveniach, avšak jeho definíciu nám neposkytuje. Vo všeobecnosti vieme povedať, že ide ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark199"></a><a name="bookmark198">1. Obchodné vedenie spoločnosti a konanie v mene spoločnosti</a></strong><a name="bookmark198"></a><o:p></o:p></p> <p> Aby sme vedeli porozumieť problematike záväznosti pokynov udeľovaných orgánom spoločnosti inému orgánu, je nevyhnutné si na úvod ozrejmiť určité pojmy, ktoré majú vplyv či už na možnosť udeľovania pokynov, ich záväznosť resp. zodpovednosť za ich výkon. Vprvom rade potrebné si vyjasniť rozdiel medzi „obch
MENU