SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konečný rozsudok


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konečný rozsudok
  • konecny nájdené 1860 krát v 925 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 5369 krát v 1055 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 108 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 174 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 220 dokumentov
Krajské súdy SR 171 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Autor: JUDr. Miroslav Bilišňanský
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Neoprávnený odber elektriny je z hľadiska právneho aj morálneho neželaným spoločenským javom, na ktorého elimináciu sa využívajú rôzne druhy nástrojov, či už právnej ale aj mimoprávnej povahy. Významnú úlohu v oblasti boja proti neoprávneným odberom elektriny tvoria právne nástroje správneho práva, trestného práva alebo aj nástroje civilného práva. Ak však má nejaký jav regulovať alebo zakázať právo, treba si ujasniť, akými právnymi nástrojmi je možné dosiahnuť požadovaný cieľ. Na dosiahnutie pozitívneho efektu sa jednotlivé nástroje využívané v boji s neoprávnenými odbermi musia voliť mimoria ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho istého štátu za trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu. Podľa Odporúčania Výboru ministrov R (91) o správnych sankciách princíp ne bis in .
Autor: Mgr. Michal Považan PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: pôsobnosť prokuratúry, prokuratúra, štátne zastupiteľstvo

Abstrakt: Článok sa zaoberá orgánmi žaloby a zastúpenia štátu na Slovensku v rokoch 1526 až 1848. Jeho predmetom je sledovanie hlavne inštitútov, ktoré boli predchodcami neskôr založeného štátneho zastupiteľstva, ktoré sa v 20. Storočí transformovalo na prokuratúru. V skúmanom období dochádza postupne k vzniku viacerých inštitútov, ktoré plnia vyšetrovaciu a obžalovaciu funkciu na krajinskej ako aj regionálnej a miestnej úrovni. V ich vzniku sa odráža vedomie spoločnosti o stúpajúcej úlohe štátu v takej závažnej oblasti ako je spravodlivosť. Súkromná žaloba v Uhorsku nie je eliminovaná, ale verejná žalo ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... bol predložený súdu na rozhodnutie. Pri rozhodovaní súdu bol prítomný aj župný právny zástupca, ale nemal právo hlasovať o rozsudku. Konečný rozsudok sa vyhlasoval verejne za prítomnosti obžalovaného. Mohol mať dve podoby: odsúdenie a oslobodenie. Oslobodenie nezakladalo nemožnosť opakovaného stíhania toho istého .
Autor: Martina Magulová
Udalosť: Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo.
Abstrakt: Medzinárodný súdny dvor (MSD) (po anglicky International Court of Justice (ICJ), po francúzsky Cour Internationale de Justice (CIJ)) je hlavný súdny orgán Organizácie Spojených národov a jedným z jej šiestich hlavných orgánov. Bol zriadený Štatútom Medzinárodného súdneho dvora, ktorý tvorí súčasť Charty OSN a činnosť začal v roku 1946.1 Je zložený z 15 sudcov. Medzinárodný súdny dvor má sídlo v Mierovom paláci v holandskom Haagu a je príslušný na riešenie sporov medzi štátmi a na vydávanie poradných posudkov k právnym otázkam. Voľby do Medzinárodného súdneho dvora sa konajú každé tri roky, keď ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... v tom prípade, pokiaľ je právomoc MSD daná už v okamihu vzniku sporu medzi štátmi. V sporovom konaní rozhoduje MSD konečným rozsudkom záväzným pre sporné strany, ktorý nemožno napadnúť opravným prostriedkom. Žiadosť o preskúmanie rozsudku možno podať len v prípade, pokiaľ vyjde .
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.

Úryvok z textu:
... zahŕňa aj ďalšie druhy verejnoprávnych deliktov. „Ďalšou rozdielnosťou je pridanie pojmu „rozsudok“. Originálne texty nehovoria o oslobodení alebo odsúdení „konečným rozsudkom“, ale o „konečnom odsúdení alebo oslobodení“ všeobecne.“[7] K tejto otázke vyjadril svoje stanovisko aj Ústavný súd SR v náleze .
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Európsky súd pre ľudské práva vychádza pri ochrane ľudských práv zo zásady, že tieto musia byť reálne a efektívne a nie iluzórne a neúčinné. Také by boli aj jeho rozhodnutia, keby sa nevykonali reálne a efektívne. V tom prípade získa sťažovateľ právo v novej samostatnej sťažnosti namietať porušenie jeho práva na výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Príspevok rozoberá po prvé individuálny rozmer z hľadiska vecnej úpravy pôvodne porušeného práva ako aj nevymoženia materiálnej satisfakcie a po druhé nové samostatné sťažnosti pri absencii všeobecnej úpravy porušovania ľudských práv n ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... záväzkov vyplývajúcich z jeho rozhodnutia neplatí, ak je takáto otázka vznesená v rámci konania a preskúmaní povinnosti riadiť sa jeho konečným rozsudkom v zmysle článku 46 ods. 4 a 5 Dohovoru, - po druhé právomoc Výboru ministrov Rady Európy dohliadať nad výkonom .
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v rámci príspevku zameriava na uplatňovanie zásady ne bis in idem vo vzťahu k hospodárskym a majetkovým trestným činom a na posudzovanie konkrétnych jednotlivých skutkov ako priestupkov, deliktov alebo a trestných činov.

Úryvok z textu:
... stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní podliehajúcom právomoci rovnakého štátu za trestný čin, za ktorú už bol oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu.[9] Ako poukazuje Šamko[10] , Európsky súd pre ľudské práva v rámci svojej .
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Znenie ustanovení právnych dokumentov medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, v ktorých je vyjadrený zákaz dvojitého postihu za ten istý skutok (čin).

Úryvok z textu:
... v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho istého štátu za trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu. 2. Ustanovenia predchádzajúceho odseku nie sú na prekážku obnove konania podľa ... alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom. 3. Vyjadrenie zásady ne bis in idem v právnom poriadku SR   článok 50& .
Autor: JUDr. Jana Pešoutová
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Určenie základných cieľov, úloh a vzťahov patrí k základným determinantom vonkajšej politiky každého suverénneho štátu. Prostredníctvom nich sa definuje strategické smerovanie štátu v medzinárodnom priestore a preto je im v rámci kooperácie medzinárodných vzťahov potrebné venovať prioritnú pozornosť. Vo všeobecnosti určuje medzinárodné úlohy a ciele zahraničná politika štátu, ktorá primárne stanovuje najdôležitejšie oblasti potrebného dosiahnutia celosvetového konsenzu. Konkrétne medzinárodné úlohy a ciele však definujú medzinárodné zmluvy a dohody a tiež nemenej dôležité medzinárodné organizá ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... politických trestných činov a článok 9 bol doplnený odsekom 2 pojednávajúcim o možnosti nepovolenia vydania osoby, proti ktorej bol vynesený konečný rozsudok v treťom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, za čin alebo činy pre ktoré bola žiadosť podaná. Oblasť fiškálnych trestných .
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vývojom zásady ne bis in idem vo svetle judikatúry ESD a ESĹP najmä s prihliadnutím na posledné rozhodnutie ESĽP vo veci A.a B. proti Nórsku.

Úryvok z textu:
... rámci neskoršieho výkonu trestu odňatia slobody. Skutočnosť, že členský štát, v ktorom bola osoba podľa vnútroštátneho práva odsúdená konečným rozsudkom, môže vydať európsky zatykač s cieľom nechať uvedenú osobu zatknúť za účelom výkonu tohto rozsudku podľa Rámcového rozhodnutia ... alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom.“ spresňujú, že pravidlo ne bis in idem sa uplatňuje nielen v rámci jurisdikcie jedného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.