Nájdené právne články pre výraz: konečný rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

190 dokumentov
194 dokumentov
413 dokumentov
220 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Martina Magulová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzinárodný súdny dvor (MSD) (po anglicky International Court of Justice (ICJ), po francúzsky Cour Internationale de Justice (CIJ)) je hlavný súdny orgán Organizácie Spojených národov a jedným z jej šiestich hlavných orgánov. Bol zriadený Štatútom Medzinárodného súdneho dvora, ktorý tvorí súčasť Charty OSN a činnosť začal v roku 1946.1 Je zložený z 15 sudcov. Medzinárodný súdny dvor má sídlo v Mierovom paláci v holandskom Haagu a je príslušný na riešenie sporov medzi štátmi a na vydávanie poradných posudkov k právnym otázkam. Voľby do Medzinárodného súdneho dvora sa konajú každé tri roky, keď ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Medzinárodný súdny dvor Medzinárodný súdny dvor (MSD) (po anglicky International Court of Justice (ICJ), po francúzsky Cour Internationale de Justice (CIJ)) je hlavný súdny orgán Organizácie Spojených národov a jedným z jej šiestich hlavných orgánov. Bol zriadený Štatútom Medzinárodného súdneho dvora, ktorý tvorí súčasť Charty OSN a činnosť začal v roku 1946.1 Je zložený z 15 sudcov. Medzinárodný súdny dvor má sídlo v Mierovom paláci v holandskom Haagu a je príslu
Autor: JUDr. Ivana Gážiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá premietnutím záväzkov vyplývajúcich z rámcového rozhodnutia 2008/909SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii do vnútroštátneho práva cez prizmu zásady vzájomného uznávania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach bola riešená v niekoľkých projektoch Rady Európy a ešte intenzívnejšie sa ňou zaoberá Európska únia. Za zmienku stojí zasadnutie Európskej Rady v Cardiffe konajúce sa v dňoch 15. - 16. júna 1998, Akčný plán Rady a Komisie Európskej Únie zo dňa 3. decembra 1998, ktorý stanovil dvojročnú lehotu na uplatnenie princípu vzájomného uznávania a výkon rozhodnutí v trestných veciach od platnosti Amsterdamskej zmluvy a zasadnutie Eur
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Znenie ustanovení právnych dokumentov medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, v ktorých je vyjadrený zákaz dvojitého postihu za ten istý skutok (čin).

Úryvok z textu:
1. Vyjadrenie zásady ne bis in idem v medzinárodnom práve   článok 4 Protokolu č. 7 k DOHOVORU o ochrane ľudských práv a základných slobôd dojednaného v Ríme 4.11.1950 v znení protokolov č. 3, 5 a 8, doplnený Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 2, 4, 6 a 7 (publ. pod č. 209/1992 Zb.)   Článok 4: Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný 1. Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho isté
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii zásady ne bis in idem v praxi. Autor vo svojom príspevku analyzuje konkrétny prípad aplikácie vyššie uvedenej zásady v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aplikácia zásady ne bis in idem prináša v aplikačnej praxi množstvo úskalí a otáznikov. V predkladanom príspevku sa zameriame ako na hmotnoprávne, tak aj na procesnoprávne aspekty aplikácie zásady ne bis in idem. Pre účely príspevku sme použili reálny prípad s ktorým sme sa v aplikačnej praxi stretli a bolo pri ňom nevyhnutné aplikovať zásadu ne bis in idem. Prvá časť príspevku bude venovaná samotnej úprave zásady ne bis in idem v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodných d
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vývojom zásady ne bis in idem vo svetle judikatúry ESD a ESĹP najmä s prihliadnutím na posledné rozhodnutie ESĽP vo veci A.a B. proti Nórsku.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V preklade do slovenského jazyka, táto zásada znamená „nie dvakrát v tej istej veci“ a vyjadruje procesnú ideu, že nikto nesmie byť stíhaný viac ako jedenkrát pre ten istý trestný čin alebo trestné činy. V angloamerickom systéme trestného konania ako i literatúry odtiaľ pochádzajúcej (napr. Veľká Británia, Malta) sa tento princíp nazýva „double jeopardy“. Takto striktne ponímaná zásada nahradila pôvodnú zásadu nemo debet bis puniri, ktorá znamená, že nik nesmie byť potrestaný dvak
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v rámci príspevku zameriava na uplatňovanie zásady ne bis in idem vo vzťahu k hospodárskym a majetkovým trestným činom a na posudzovanie konkrétnych jednotlivých skutkov ako priestupkov, deliktov alebo a trestných činov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika zásady „ne bis in idem“ rezonuje právnou praxou i teóriou vo viacerých situáciách. Najčastejšími prípadmi praktickej aplikácie zásady „ne bis in idem“ je práve situácia, kedy za totožný skutok prichádza do úvahy jednak postih trestnoprávny a taktiež postih správnoprávny. V rámci príspevku sa autor bude snažiť bližšie analyzovať a zamýšľať sa nad vzájomným prepojením a aplikáciou daňových noriem vo vzťahu k normám trestnoprávnym a nad aplikáciou zásady „ne bis in idem“
Autor: JUDr. Jana Klesniaková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Obmedzenie obsahu alebo formy slobody prejavu pracovníkov médií trestnými sankciami predstavuje právny prostriedok ochrany oprávnených záujmov jednotlivcov a skupín vymedzených v trestnom zákone. Nato, aby bol trestnoprávny zásah do výkonu novinárskeho povolania oprávnený, musí jednak spĺňať podmienky stanovené v čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dokumentov najmä podmienky zakotvené v čl. 10 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a jednak musí uložené reštriktívne opatrenie svojím charakterom a závažnosťou zodpovedať intenzite a rozsa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1.Úvod Základným pilierom každej pluralitnej demokratickej spoločnosti je sloboda prejavu jej členov garantovaná záväznými právnymi dokumentmi na medzinárodnej, európskej aj vnútroštátnej ústavnej úrovni. Záruka uplatňovania slobody prejavu umožňuje nielen pokrok spoločnosti, ale aj rozvoj každého jednotlivca. V oblasti pôsobenia hromadných informačných prostriedkov je obzvlášť žiaduca právna istota novinárov ohľadom efektívnej realizácie slobody prejavu bez neoprávnených zásahov št
Autor: Dr. Lajos Králik
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dr. Králik Lajos prináša vo svojej knihe Advokátsky stav, vydanej Budapeštianskou advokátskou komorou v roku 1903 pomerne podrobný a veľmi zaujímavý prierez históriou francúzskej advokácie a jej súčasný (písané v roku 1903) stav.

Úryvok z textu:
  Vo Francúzsku vykonávajú prácu súvisiacu so súdnymi spormi dva stavy - advokáti, ktorí vykonávajú vyššie funkcie povolania; pojednávajú pred súdmi, poskytujú právne rady, sú sudcami rozhodcovských súdov. Zo stavu advokátov po­chádzajú veľkí rečníci, sudcovia, štátnici. Ďalej zástupcovia strán - avoués, ktorých menuje vláda, a ktorí vykonávajú úlohy na nižšej úrovni; prípravu súdneho sporu, výkon rozhodnutí a mimo sporové veci, sú vyššou formou výkonnej moci, vykonávajú aj advokátske
Autor: JUDr. Miroslav Bilišňanský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Neoprávnený odber elektriny je z hľadiska právneho aj morálneho neželaným spoločenským javom, na ktorého elimináciu sa využívajú rôzne druhy nástrojov, či už právnej ale aj mimoprávnej povahy. Významnú úlohu v oblasti boja proti neoprávneným odberom elektriny tvoria právne nástroje správneho práva, trestného práva alebo aj nástroje civilného práva. Ak však má nejaký jav regulovať alebo zakázať právo, treba si ujasniť, akými právnymi nástrojmi je možné dosiahnuť požadovaný cieľ. Na dosiahnutie pozitívneho efektu sa jednotlivé nástroje využívané v boji s neoprávnenými odbermi musia voliť mimoria ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prenos a distribúcia elektrickej energie (elektriny) patria do oblasti tzv. sieťových odvetví[1], ktoré sú charakteristické najmä tým, že pre rozvod príslušného média (elektrina, plyn, teplo) využívajú konkrétnu technologickú infraštruktúru, ktorá spája výrobcov týchto médií s ich koncovými odberateľmi. Špecifické vlastnosti elektriny, najmä výrazne obmedzené možnosti jej skladovania, univerzálnosť a súčasnosť výroby a spotreby majú za následok, že sa k tejto komodite pristupuje ci
MENU