Nájdené právne články pre výraz: korupcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 192

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

430 dokumentov
386 dokumentov
1010 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. Ing. Katarína Liptáková PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Korupcia je prítomná v mnohých oblastiach ľudskej činnosti, môže mať rôzne formy a podoby. Nie je to len Slovensko, ktoré čelí tomuto problému – mnoho ďalších krajín sa s ním musí zaoberať. Je to jeden z pálčivých problémov vo všetkých segmentoch národných ekonomík. Keďže výdavky v obchode, ako aj v treťom sektore rastú v dôsledku prítomnosti korupcie, investície a následne celý hospodársky rast krajiny sa spomaľuje. Na druhej strane krajiny, ktoré dokážu preukázať vysokú mieru transparentnosti, majú lepšie podmienky pre podnika- teľské aktivi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Moderné demokratické spoločnosti sú založené na princípe slobody a otvore- nosti, garancie voľnosti konania občanov. Na druhej strane spoločnosť je vysta- vená tlaku veľkého množstva partikulárnych jednotlivcov či skupín, pričom ich záujmy môžu byť v rozpore s týmito princípmi. Korupcia a korupčné jednanie patria dnes k najzhubnejším negatívnym aspektom fungovania rozvinutých li- berálnych demokracií. Korupcia nie je produktom 20. či 21
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hlavnými znakmi korupčnej činnosti a inštitúciami, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky bojujú proti korupcii ako jedným zo závažných spoločenských javov, ktorý neustále púta pozornosť širokej verejnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Korupcia má znaky skrytej činnosti, a preto aj jej zisťovanie, odhaľovanie a dokumentovanie si vyžaduje špeciálny prístup, ktorý vyplýva zo spôsobov páchania a utajovania. Korupciu preto možno označiť aj ako latentnú trestnú činnosť, čo znamená skrytá. Znakom latentnej trestnej činnosti1 je skutočnosť, že orgány zabezpečujúce úlohy na úseku jej kontroly o nich nevedia. K latentnej trestnej činnosti sa vyjadril Nednídal , ktorý uviedol, že za rozhodujúce kritérium na začlenenie spác
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor sa zameriava na priblíženie stavu trestnej činnosti a efektívnosti odhaľovania trestnej činnosti na úseku korupcie.

Úryvok z textu:
Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo - časť II. Ko­rup­čná tres­tná čin­nosť V úvo­de autor, pre správ­ne po­cho­pe­nie člán­ku, od­ka­zu­je či­ta­te­ľa na I. časť prís­pev­ku „Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo“. http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a732-kri­mi­no­lo­gic­ke-avi­zo-cast-i V pred­lo­že­nom člán­ku sa autor za­me­ria na prib­lí­že­nie sta­vu tres­tnej čin­nos­ti a efek­tív­nos­ti od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti na úse­ku ko­rup­cie. Ko­rup­čné ko­na­nie sa tý­ka nas­le
Autor: Mgr. Peter Dedík PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predošlých príspevkoch a článkoch venujúcich sa téme manipulácie priebehu a výsledkov športových súťaží sme poukázali na závažnosť tohto fenoménu a jeho rozmach v posledných rokoch ako jedného z negatívnych javov v športe. Zároveň sme uviedli, že bol pripravený a otvorený k podpisu Dohovor Rady Európy (ďalej aj „RE“) k manipulácií športových súťaží, ktorého účelom je úprava predpisov jednotlivých členských krajín RE tak, aby bolo možné prijať opatrenia k čo najefektívnejšiemu boju proti ovplyvňovaniu športových súťaží, tzv. match- fixingu. Napriek tomu, že Slovenská republika dohovor doposia ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod [1]  ostatných rokoch prispelo postupne viacero faktorov k tomu, že aktuálny návrh Zákona o športe, ktorým sa mení aj znenie niektorých súvisiacich zákonov, sa venuje aj čoraz väčšmi v športovom svete rezonujúcim otázkam ovplyvňovania športových súťaží. Či už sa jednalo o iniciatívu medzinárodných športových federácií (napr. UEFA, FIFA, ITF a ďalších), INTERPOL-u, zvýšenú aktivitu niektorých národných športových zväzov na Slovensku, orgánov činných v trestnom konaní, a to najmä
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Etický kódex je založený na princípoch zákonnosti, nestrannosti, profesionality či slušnosti. V rámci svojho zamestnania postupuje úradník v zmysle a rozsahu právnych predpisov Českej republiky, práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná.

Úryvok z textu:
Etický kódex je založený na princípoch zákonnosti, nestrannosti, profesionality či slušnosti. V rámci svojho zamestnania postupuje úradník v zmysle a rozsahu právnych predpisov Českej republiky, práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná. Pri rozhodovaní je povinný voliť najvhodnejšie riešenie s ohľadom na verejný záujem ako i rozhodujúce skutočnosti konkrétneho prípadu. Úradník je povinný postupovať na vysokej
Autor: JUDr. Peter Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou manipulácie športových súťaží a možností jej riešenia v rámci Slovenského futbalového zväzu. Príspevok na podklade platnej úpravy interných predpisov Slovenského futbalového zväzu priblížuje činnosť Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v oblasti preukazovania a postihovania prípadov manipulácie priebehu a výsledkov súťaže. Príspevok sa súčasne venuje problematike súbehu disciplinárneho a trestného konania vo svetle potreby aplikácie ne bis in idem.

Úryvok z textu:
ÚVOD V ostatnom čase sa vo futbalovom hnutí vyskytli viaceré prípady závažného konania, ktoré možno v súhrne považovať nielen za protiprávne ale aj za protispoločenské. Spoločným menovateľom týchto prípadov bolo tzv. korupčné konanie zainteresovaných osôb vo futbalovom prostredí. Vzhľadom na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch sa nejednalo len o podozrenia, ale aj o už preukázané prípady s konkrétnymi páchateľmi, možno s výraznou dávkou irónie skonštatovať, že korupciu vo futbale už nem
Autor: Bc. Zuzana Hrušková
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Korupcia má prienik do mnohých sfér spoločenského života a poškodzuje dôveryhodnosť krajiny aj z medzinárodného hľadiska. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii býva komplikovaný a zdĺhavý proces, vyšetrovanie je náročné a častokrát sa nepodarí získať dostatok dôkazov slúžiacich na odsúdenie páchateľov.

Úryvok z textu:
Pri ochrane spoločnosti je nutné mať k dispozícii také právne nástroje, ktoré budú zaznamenávať úspech pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov korupčných trestných činov. Jedným z najúčinnejších prostriedkov v boji s organizovanou kriminalitou je zapojenie agenta do vyšetrovania. Agent je inštitút trestného práva procesného, prostredníctvom ktorého sú utajovaným spôsobom získavané informácie dôležité pre trestné konanie. V slovenskom právnom poriadku je táto kategóri
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym vymedzením inštitútu agenta a názormi odborníkov na zákonnosť použitia agenta provokatéra v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD O inštitúte agenta osobitne jeho iniciatívnej verzie označovanej ako agent provokatér možno povedať, že od jeho zavedenia do právneho poriadku Slovenskej republiky bezpochybne patrí k najdiskutovanejším prostriedkom využívaným v procese objasňovania trestných činov korupcie verejných činiteľov. Napriek jeho rozporuplnosti a veľkému počtu odporcom z radu odbornej verejnosti a neustálej snahe o zrušenie je stále zavedený v právnom poriadku Slovenskej republiky, hoci sa neuplatňuje. Č
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Podmienky a účel odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky sú ustanovené v § 115 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku nasledovne v trestnom konaní o zločine, korupcii, trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, možno vydať príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, ak možno dôvodne predpokladať, že budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie.

Úryvok z textu:
ÚVOD Jedným zo základných predpokladov fungovania právneho štátu je aj požiadavka, aby štátna moc ochraňovala slobodu a práva občanov. V tomto zmysle sú základom právneho štátu vzťahy medzi občanom a štátom v zmysle ,,limited government“, teda sebaobmedzenie štátnej moci právom – jeho podriadenie sa zákonom, ktoré sám vydáva. Ide o bariéru, ktorá má zabrániť neprípustným zásahom štátnej moci do základných práv a slobôd jednotlivca. Splnenie tejto požiadavky vyžaduje, aby zásahy do základn
MENU