Nájdené právne články pre výraz: krádež

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 112

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1297 dokumentov
503 dokumentov
6990 dokumentov
72 dokumentov
111 dokumentov
89 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.

Úryvok z textu:
1  ÚVOD V poslednom období môžeme aj v podmienkach Slovenskej republiky pozorovať zvýšenie záujmu právnych teoretikov ako aj aplikačnej praxe o oblasť správneho trestania. Dôvodom je predovšetkým vplyv Rady Európy, ktorá od 80. rokov minulého storočia, prostredníctvom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a jeho autonómneho výkladu pojmov trestný čin a trestnosť, postupne rozširuje záruky spravodlivého procesu a základné t
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Kľúčové slová: krádežkrádež vlámanímprisvojenie cudzej veci
Abstrakt: Účelom tohto článu je informovať o pokuse Ministerstva spravodlivosti SR prelomiť legislatívnou cestou zjadnocujúce stanovisko Najvyššieho súdu SR ohľadne trestného činu krádeže vlámaním.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je in­for­mo­vať o po­ku­se Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR „pre­lo­miť“ le­gis­la­tív­nou ces­tou od­bor­ne spor­né zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. Tpj 78/2011 zo dňa 12.12.2011, pod­ľa kto­ré­ho ak pá­cha­teľ si pris­vo­jí cu­dziu vec tým, že sa jej zmoc­ní, spô­so­bí tak ma­lú ško­du a spá­cha ta­ký čin vlá­ma­ním, napĺňa zá­kon­né zna­ky zlo­či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tr
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a právnym ponímaním času pri vykonávaní tohto dôkazného prostriedku.

Úryvok z textu:
V tres­tnop­ráv­nej praxi čas­to nas­tá­va­jú si­tuácie, ke­dy po­ve­re­ný prís­luš­ník po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­ko­ná ob­hliad­ku mies­ta či­nu ku skut­ku, o kto­rom sa dô­vod­ne dom­nie­va, že na ko­na­nie o ňom je z hľa­dis­ka práv­nej kva­li­fi­ká­cie vec­ne prís­luš­ný, av­šak až po vy­ko­na­ní ob­hliad­ky mies­ta či­nu a reali­zá­ciou nad­vä­zu­jú­cich úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia vy­jdú naj­avo sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce stra­tu je­ho vec­nej prís­luš­nos­ti. Naj­ty­pic­kej­ším
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na niektoré aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z pokynu Generálnej prokuratúry SR ohľadne trestného činu krádeže spáchaného vlámaním.

Sprievodný text: V mo­jom prís­pev­ku bu­dem rea­go­vať na ap­li­kač­né prob­lé­my, kto­ré vznik­li po vy­da­ní po­ky­nu Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, kto­rý up­ra­vu­je pos­tup pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní pri vý­kla­de a ap­li­ká­cii skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na a kva­li­fi­kač­né­ho poj­mu „vlá­ma­nie“ pod­ľa § 122 ods. 4, § 138 písm. e) Tres­tné­ho zá­ko­na (ďa­lej len „po­kyn“).

Úryvok z textu:
V mo­jom prís­pev­ku bu­dem rea­go­vať na ap­li­kač­né prob­lé­my, kto­ré vznik­li po vy­da­ní po­ky­nu Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, kto­rý up­ra­vu­je pos­tup pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní pri vý­kla­de a ap­li­ká­cii skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na a kva­li­fi­kač­né­ho poj­mu „vlá­ma­nie“ pod­ľa § 122 ods. 4, § 138 písm. e) Tres­tné­ho zá­ko­na (ďa­lej len „po­kyn“). Práv­ne ve­ty po­ky­nu: „Ak
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Kľúčové slová: krádežkrádež vlámanímspôsob škody
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnym posudzovaním prípadov krádeží vlámaním so škodou vyššou ako 266 euro

Sprievodný text: V kon­com mar­ca 2016 sa ma­la na Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re us­ku­toč­niť po­ra­da tý­ka­jú­ca sa up­lat­ňo­va­nia práv­nej kva­li­fi­ká­cie vo ve­ciach tres­tných či­nov krá­de­že s pr­vkom vlá­ma­nia. Ob­sah tej­to po­ra­dy mal nad­vä­zo­vať na zá­ve­ry sta­no­vísk NS SR. Na po­ra­de GP sa mal zjed­no­tiť pos­tup OČTK a to tak, že prí­pad­né krá­de­že vlá­ma­ním do ro­din­ných do­mov, piv­níc ako aj mo­to­ro­vých vo­zi­diel v prí­pa­de od­cu­dzenia so ško­dou vy­ššou ako 266,-€ je nut­né kva­li­fi­ko­vať pod­ľa § 212 ods. 4 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na (te­da: „zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia“ s pou­ka­zom na § 138 písm. e) TZ, kto­rým sa ro­zu­mie: „vlá­ma­ním“) a nie tak ako pre­važ­ne do­po­siaľ, te­da pod­ľa § 212 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na („čin spá­cha vlá­ma­ním“).

Úryvok z textu:
Nie­koľ­ko ná­mie­tok k ap­li­ká­cií us­ta­no­ve­ní o krá­de­ži vlá­ma­ním V kon­com mar­ca 2016 sa ma­la na Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re us­ku­toč­niť po­ra­da tý­ka­jú­ca sa up­lat­ňo­va­nia práv­nej kva­li­fi­ká­cie vo ve­ciach tres­tných či­nov krá­de­že s pr­vkom vlá­ma­nia. Ob­sah tej­to po­ra­dy mal nad­vä­zo­vať na zá­ve­ry sta­no­vísk NS SR. Na po­ra­de GP sa mal zjed­no­tiť pos­tup OČTK a to tak, že prí­pad­né krá­de­že vlá­ma­ním do ro­din­ných do­mov, piv­níc ako aj mo­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najnovším usmernením Generálnej prokuratúry SR o ktorého správnosti vyslovuje pochybnosti, pričom pochybnosti vyslovuje aj o tom, či výklad zákonov môže generálna prokuratúra realizovať prostredníctvom usmernení

Sprievodný text: Niž­šie v texte je nas­ke­no­va­né us­mer­ne­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (vy­da­né za­stu­pu­jú­cim ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom), kto­ré vy­slo­vu­je práv­ny ná­zor, že v prí­pa­doch, keď dôj­de ku ko­na­niu spo­čí­va­jú­ce­mu v tom, že od­be­ra­te­ľo­vi zem­né­ho ply­nu je preu­ká­za­teľ­ne do­ru­če­né od­stú­pe­nie od zmlu­vy o do­dáv­ke zem­né­ho ply­nu (kto­rá zmlu­va ho op­ráv­ňo­va­la na od­ber za sta­no­ve­ných zá­kon­ných a zmluv­ných pod­mie­nok) a od­be­ra­teľ aj na­priek to­mu od­obe­rá zem­ný plyn bez súh­la­su (zmluv­né­ho vzťa­hu) do­dá­va­te­ľa (inej op­ráv­ne­nej oso­by), tak to­to ko­na­nie napĺňa zna­ky tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 od­sek 2 pís­me­no e/ Tres­tné­ho zá­ko­na.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka (autor poz­nám­ky JUDr. Pe­ter Šam­ko) Niž­šie v texte je nas­ke­no­va­né us­mer­ne­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (vy­da­né za­stu­pu­jú­cim ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom), kto­ré vy­slo­vu­je práv­ny ná­zor, že v prí­pa­doch, keď dôj­de ku ko­na­niu spo­čí­va­jú­ce­mu v tom, že od­be­ra­te­ľo­vi zem­né­ho ply­nu je preu­ká­za­teľ­ne do­ru­če­né od­stú­pe­nie od zmlu­vy o do­dáv­ke zem­né­ho ply­nu (kto­rá zmlu­va ho op­ráv­ňo­va­la na od­ber za sta­no­ve­ných zá­
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok predstavuje voľné nadviazanie na problematiku kvality uznesenia o vznesení obvinenia.

Úryvok z textu:
Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 4 Pred­lo­že­ný člá­nok pred­sta­vu­je voľ­né nad­via­za­nie na načr­tnu­tú prob­le­ma­ti­ku v pre­doš­lom člán­ku[1] a to for­mou rep­li­ky k ar­gu­men­tá­cií JUDr. Šam­ka, kto­rá bo­la zve­rej­ne­ná v člán­ku: „K to­mu, či mož­no spá­chať trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa v štá­diu po­ku­su“[2] Úmys­lom auto­ra je ar­gu­men­tač­ne nad­via­zať na sta­no­vis­ko JUDr. Šam­ka a tak­tiež roz­viesť svo­je p
Autor: Mgr. Patrik Jokeľ
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor v predkladanom článku poukazuje prostredníctvom pravidiel legislatívnej techniky a aplikácie práva na nevhodnú podobu novelizovanej skutkovej podstaty trestného činu krádeže.

Úryvok z textu:
Úvod Po dl­ho­do­bých di­le­mách a ap­li­kač­ných prob­lé­moch bo­la s účin­nos­ťou od 1. augus­ta 2019 zá­ko­no­dar­com reali­zo­va­ná no­ve­li­zá­cia zá­ko­na č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon (ďa­lej len „Tr. zák.“), kto­rá ma­la vniesť po­ria­dok do dov­te­daj­šej roz­diel­nej ap­li­kač­nej praxe OČTK a sú­dov v sú­vis­los­ti s tres­tným či­nom krá­de­že vlá­ma­ním. Kaž­dé­mu je is­te zrej­mé, o čo v pred­met­nom „spo­re“ iš­lo, a pre­to sa na tom­to mies­te už o uve­de­nom prob­lé­m
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok vyjadruje určité pochybnosti o správnosti jedného stanoviska a jedného rozhodnutia, ktoré boli publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 6/2012

Sprievodný text: Na inter­ne­to­vej strán­ke Naj­vyš­šie­ho sú­du SR (www.nssr.gov.sk) bo­la zve­rej­ne­ná ak­tuál­na Zbier­ka sta­no­vísk Naj­vyš­šie­ho sú­du a roz­hod­nu­tí sú­dov SR č. 6/2012, pri­čom cie­ľom toh­to prís­pev­ku je ve­no­vať po­zor­nosť naj­mä tým sta­no­vis­kám a roz­hod­nu­tiam, kto­ré vzbu­di­li v práv­nic­kej ve­rej­nos­ti naj­väč­ší „roz­ruch“ a pri kto­rých je mož­né pri­pus­tiť aj úpl­ne iné práv­ne zá­ve­ry než kto­ré sú uve­de­né v Zbier­ke. Len pre úpl­nosť je pot­reb­né do­dať, že v tom­to struč­nom prís­pev­ku bu­dem od­ka­zo­vať len na re­le­van­tné čas­ti ro­zo­be­ra­ných sta­no­vísk a roz­hod­nu­tí, pri­čom ich úpl­né zne­nie náj­de či­ta­teľ na už uve­de­nej inter­ne­to­vej strán­ke Naj­vyš­šie­ho sú­du SR.

Úryvok z textu:
Na inter­ne­to­vej strán­ke Naj­vyš­šie­ho sú­du SR (www.nssr.gov.sk) bo­la zve­rej­ne­ná ak­tuál­na Zbier­ka sta­no­vísk Naj­vyš­šie­ho sú­du a roz­hod­nu­tí sú­dov SR č. 6/2012, pri­čom cie­ľom toh­to prís­pev­ku je ve­no­vať po­zor­nosť naj­mä tým sta­no­vis­kám a roz­hod­nu­tiam, kto­ré vzbu­di­li v práv­nic­kej ve­rej­nos­ti naj­väč­ší „roz­ruch“ a pri kto­rých je mož­né pri­pus­tiť aj úpl­ne iné práv­ne zá­ve­ry než kto­ré sú uve­de­né v Zbier­ke. Len pre úpl­nosť je pot­reb­né do­dať,
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Tento príspevok v stručnosti reaguje na článok Jaroslava Čolláka s názvom "Zavŕšenie "priekopníckej" cesty - znaky skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti" o ktorého záveroch vyslovuje určité pochybnosti.

Sprievodný text: Ten­to prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na člá­nok Ja­ros­la­va Čollá­ka, kto­rý bol zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke www.ucps.sk s náz­vom „Za­vŕše­nie „prie­kop­níc­kej“ ces­ty – zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví pri vý­ko­ne špor­to­vej čin­nos­ti“, o kto­ré­ho zá­ve­roch vy­slo­vu­je ur­či­té po­chyb­nos­ti. Ja­ros­lav Čollák vo svo­jom člán­ku dos­pel k zá­ve­ru, že je pot­reb­né za­viesť no­vú skut­ko­vú pod­sta­tu ub­lí­že­nia na zdra­ví pri vý­ko­ne špor­to­vej čin­nos­ti a to s nal­se­dov­ným zne­ním (ci­tu­jem): "Kto iné­mu pri špor­te aj pri prí­pad­nom dodr­ža­ní špor­to­vých pra­vi­diel od­vet­via špor­tu, pri kto­ré­ho zá­pa­se, či sú­bo­ji k zra­ne­niu doš­lo, a to mi­mo zá­uj­mu do­siah­nuť špor­to­vý ús­pech úmy­sel­ne a do­ká­za­teľ­ne spô­so­bí uj­mu na zdra­ví, pot­res­tá sa pe­ňaž­ným tres­tom od 3000 Euro ale­bo od­ňa­tím slo­bo­dy na...až...ro­ky/ro­kov". - zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na člá­nok Ja­ros­la­va Čollá­ka, kto­rý bol zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke www.ucps.sk s náz­vom „Za­vŕše­nie „prie­kop­níc­kej“ ces­ty – zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví pri vý­ko­ne špor­to­vej čin­nos­ti“, o kto­ré­ho zá­ve­roch vy­slo­vu­je ur­či­té po­chyb­nos­ti. Ja­ros­lav Čollák vo svo­jom člán­ku dos­pel k zá­ve­ru, že je pot­reb­né za­viesť no­vú skut­ko­vú pod­sta­tu ub­lí­že­nia na
MENU