Nájdené právne články pre výraz: kriminalistická stopa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa vychádzajúc zo spoločenskej funkcie kriminalistiky, jej súčasného postavenia v systéme vied v Slovenskej republike a blízkeho vzťahu k trestnému právu vo svojom príspevku zaoberá problematiokou rozšírenia hraníc predmetu skúmania kriminalistiky ako jedného z prostriedkov, resp. možností mimotrestného pôsobenia na kriminalitu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vzhľadom na to, že už pomerne dlhý časový interval vyučujem na našej fakulte súbežne dva predmety – trestné právo a kriminalistiku a zároveň i tú skutočnosť, že k problematike „ultima ratio“ predovšetkým z hmotnoprávnych i procesnoprávnych hľadísk som v rámci vedeckej školy, spoločne s mojim doktorandom a súčasne trestným sudcom publikovala minulý rok príspevok v zborníku z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie, „Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi
Autor: doc. JUDr. Jozef Meteňko PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Tento príspevok vznikol ako podnet na otvorenie diskusie operspektíve vývoja nedávno inovovanej súťaže „Miesto činu“. Na základe návrhu mjr. JUDr. Daniela Čechvalu, zástupcu riaditeľa odboru pátrania a kriminalisticko-technických činností Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave bola v roku 2013 inovovaná a obnovená súťaž, ktorá má už dávnejšie historické korene. Nie je len bezprostrednou reakciou na podnet potreby rozvoja kriminalistiky a práce na mieste činu, ale je pokusom o otvorenie diskusie na tému zvyčajne odsúvanú na okraj inštitucionalizovaných policaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Záujem novinárov, ale aj popularita u bežných občanov a sláva kriminálnych seriálov prezentuje populárny prístup k obhliadke a práci na mieste činu. Pre policajného manažéra v oblasti vyšetrovania i výkonného policajta by to ale mali byť len sekundárne znaky jeho úspešnosti, hoci propagácii a prezentácii výsledkov je tiež dôležité venovať pozornosť. Občana zaujímajú závažné a publikované kriminálne aktivity do tej miery že si o nich prečíta, ale spôsob a úspešnosť riešenia jeho aktuál
Autor: Mgr. Alexandra Donevová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Metóda analýzy DNA patrí v súčasnosti k najpoužívanejším metódam kriminalistickej identifikácie osôb. Článok sa venuje prvým prípadom, pri ktorých bola metóda analýzy DNA použitá pri vyšetrovaní trestných činov, uvádza predovšetkým úplne prvý prípad vo Veľkej Británii, na ktorého vyšetrení sa podieľal tvorca tejto metódy Alec Jeffreys, prvý prípad v USA, ako aj nástup použitia tejto metódy vo vtedajšom Československu.

Úryvok z textu:
Jednou z najpoužívanejších metód na identifikáciu osôb využívaných pri objasňovaní trestných činov je analýza deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). Táto metóda sa stala natoľko dôležitou a využívanou, že už medzi kriminalisticko-technickými metódami ohrozuje dlhoročný primát daktyloskopie, dlho považovanej za kráľovnú forenzných vied. Kým sa ale analýza DNA dostala do tohto výsadného postavenia, musela prejsť dlhú cestu. Už od dávnych čias ľudí zaujímala dedičnosť. Aj keď ešte neve
Autor: Mgr. Romana Červienková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Kriminalistika využíva v procese objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí metódy, ktoré možno rozdeliť na metódy kriminalistickej techniky a metódy kriminalistickej taktiky. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s metódami kriminalistickej techniky, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v oblasti vyšetrovania trestných činov v športe. V oblasti športu však k určitým trestným činom spáchaným určitým spôsobom dochádza oveľa častejšie, čo ovplyvňuje aj výber vhodných kriminalistických metód pri ich vyšetrovaní. Príspevok sa okrajovo zameriava na metódy využiteľné pri vyšetrovaní dopingu a k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kriminalistika je interdisciplinárna veda, zasahujúca do viacerých vied a vedných odborov vedeckého a praktického poznávania. Priraďujeme ju k policajnej vede. Systém kriminalistiky môžeme chápať ako ucelený, vnútorne štruktúrovaný systém kriminalistických, vedeckých i praktických poznatkov. Vznik kriminalistiky býva spájaný s rozvojom technických a prírodných vied na prelome 19. a 20. storočia. Kriminalistika vznikla ako reakcia na potreby kriminalistickej a trestno-procesnej p
Autor: pplk. Ing. Zuzana Némethová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Práca chronologicky vymenováva historické míľniky, ktoré ovplyvnili využitie daktyloskopickej stopy v kriminalistike, špecifikuje určité základné pojmy používané v daktyloskopii a približuje jednotlivé kroky experta/znalca pri kriminalistickom daktyloskopickom skúmaní. Pomenováva aktuálne problémy daktyloskopickej identifikácie, otvára problematiku zavedenia kvalitatívneho skúmania a ponúka niekoľko riešení, ktoré môžu viesť ku skvalitneniu a objektivizácii daktyloskopického skúmania.

Úryvok z textu:
  Kriminalistická daktyloskopia patrí medzi najstaršie kriminalistické metódy. Sto rokov daktyloskopie prinieslo mnohé pozitíva, ale aj negatíva, s ktorými sa stretávame aj v bežnom živote. Pozitíva vo forme relatívne ľahkej a rýchlej identifikácie páchateľa trestného činu podľa jeho odtlačkov prstov, ktorej pomáhajú aj prostriedky výpočtovej techniky, ktorých vývoj bol taktiež ovplyvnený potrebami širokého využitia a výmeny daktyloskopických dát. Negatíva vo forme hrozby c
MENU