Nájdené právne články pre výraz: kybernetický priestor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Valuch PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Čo je to kybernetický priestor? Je možné aplikovať ustálené zásady medzinárodného práva v tomto priestore? ... Tieto a podobné otázky súvisiace s kybernetickým priestorom a bezpečnosťou sú častou témou medzinárodného práva. Autor približuje pohľad právnej vedy na tieto a ďalšie relevantné otázky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD O tom, že veda a technika ovplyvňujú život každého jedného z nás omnoho intenzívnejšie ako v minulosti, niet pochýb. S ich výdobytkami prichádzame do kontaktu deň čo deň a mnohí si bežný deň bez nich už ani nevedia predstaviť. Často si pri ich využívaní ani neuvedomujeme, že prekračujeme vnútroštátny rozmer. Mnohé z výdobytkov vedy a techniky už berieme ako samozrejmosť a to vrátane internetu a využívania kybernetického priestoru. V nasledujúcom texte sa snažíme priblížiť túto obl
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá právnou úpravou kybernetickej bezpečnosti de lege lata v Slovenskej republike, s ohľadom na medzinárodnú reguláciu tejto problematiky upravenej v dokumentoch prijatých Európskou úniou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy. V rámci tejto medzinárodnej regulácie je vyvíjaný tlak, aby Slovenská republika riešila problematiku ochrany kybernetického priestoru formou záväznej právnej regulácie, ktorá v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku absentuje.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Enormné zavádzanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) do väčšiny oblastí života prináša mnohé pozitíva, ktoré vedú k rozvoju informačnej spoločnosti, urýchleniu komunikácie a rozvoju služieb. Na druhej strane, závislosť spoločnosti a jej fungovania na takýchto technológiách so sebou prináša aj riziká v podobe zneužitia IKT a útokov na uvedené technológie. Cielené útoky proti IKT nie sú len otázkou, ktorú je potrebné riešiť na národnej úrovni, ale nadobudla g
Autor: Mgr. Martina Šutaj Eštok
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci DELFI AS proti Estónsku s dôrazom na zodpovednosť prevádzkovateľov internetových spravodajských portálov za anonymné diskusné príspevky. Keďže v súčasnosti je internet miestom na vyjadrovanie slobodných názorov a sociálne siete dostávajú oveľa väčší priestor na vyjadrovanie anonymných názorov, častokrát dotýkajúcich sa súkromia iných osôb, príspevok sa bude snažiť analyzovať možnú aplikáciu vyššie spomenutého rozhodnutia aj na zodpovednosť vlastníkov sociálnych sietí za hanlivé a urážlivé príspevky od anonymnýc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Internet priniesol v posledných rokoch platformu, na ktorej si môžu jednotlivci vyjadrovať svoje názory bez akýchkoľvek obmedzení a zákazov, pričom je na danom prispievateľovi, či si zvolí formu uvádzania vlastného autorstva príspevku alebo ako anonymný príspevok. S prispievaním rôzneho obsahu v rámci siete internet sa uplatňuje právo na slobodu slova v najširšom možnom slova zmysle. Dnes je možné toto právo uplatňovať okrem formálne zakotvených portálov aj na súkromných blogoch, v
Autor: Mgr. et Mgr. Stela Kovaľová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti čelí kybernetickým hrozbám doposiaľ nepreskúmaného rozmeru. Ukrajina pocítila v posledných rokoch silu kybernetických útokov rôznej podoby. Príspevok uvádza rôznorodosť kybernetických útokov ako aj postavenie ich aktérov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Masívny nástup počítačov a internetu, vznik celosvetovej informačnej a komunikačnej siete, digitálne spracovanie informácií a obchodovanie s nimi, ako aj prenos dát a informácií prostredníctvom sietí na veľké vzdialenosti vedú k prehlbujúcej sa závislosti vyspelých štátov sveta a ich ekonomík na informačno-komunikačných technológiách (ďalej len „ICTs“) a k zvyšovaniu ich vzájomnej prepojenosti a závislosti. Revolúcia založená na integrácii informačných, komunikačných technológií a
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku v prvom rade zaoberá teoretickým vymedzením informačnej a kybernetickej bezpečnosti. V ďalšej časti predkladaného príspevku autor analyzuje novoprijatý zákon o kybernetickej bezpečnosti. Autor poukazuje na dôvody prijatia predmetnej právnej úpravy, jej pozitívne stránky, ako aj nedostatky, ktoré so sebou predmetný zákon prináša.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka ochrany informácií a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“), ktoré tieto informácie spracúvajú nebola nikdy aktuálna ako v súčasnosti. V čase, kedy sa informácie stávajú aktívami nevyhnutnými pre fungovanie spoločnosti a rast ekonomiky, je viac ako nevyhnutné prijať legislatívne akty, ktoré by zabezpečili komplexnú ochranu informácií a IKT, ktoré prevádzkujú príslušné entity. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že bezpečnostné incidenty majú nepriaznivé dopa
Autor: JUDr. Jozef Valuch PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo čelí v súčasnosti nielen „klasickým hrozbám“ známym už v čase vzniku Charty OSN, ale aj novým výzvam. Medzi najvýznamnejšie z nich patria aj kybernetické hrozby. Príspevok približuje tento druh hrozieb a jeho vplyv na medzinárodnú bezpečnosť, ako i pohľad a reakcie medzinárodného spoločenstva naň.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na univerzálnej úrovni má v súvislosti s medzinárodnou bezpečnosťou nezastupiteľné miesto Organizácia spojených národov (OSN), ktorej zakladajúcim dokumentom je Charta OSN podpísaná 26. júna 1945.[1] Práve tento dokument ako prvý z cieľov OSN uvádza zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.[2] Bezpečnostný systém tejto organizácie je pritom inštitucionalizovaný vo vytvorení jedného z jej hlavných orgánov, ktorým je Bezpečnostná rada. Táto zároveň nesie hlavnú zodpovednosť za
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozvojom moderných technológií dochádza čoraz viac k narušovaniu počítačovej bezpečnosti, a tým k napádaniu a zneužívaniu citlivých údajov, a to tak na strane fyzických osôb ako aj právnických osôb. Moderná spoločnosť je preto priamo nútená k rozvoju ochrany voči takýmto útokom a k úprave vyvodenia zodpovednosti voči subjektom, ktoré svojou činnosťou narúšajú plynulé a bezproblémové užívanie moderných technológii. Citlivou otázkou sa tak stáva samotná kybernetická bezpečnosť, vyvodenie zodpovednosti voči porušiteľom a následná vymožiteľnosť práva poškodenými subjektami.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kybernetická bezpečnosť je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Na uvedené reflektuje aj právny poriadok Slovenskej republiky, konkrétne prijatím zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“), ktorý vstúpil do účinnosti po poslednej novelizácii dňa 01.01.2019. Uvedený zákon reflektuje na potreby ochrany citlivých údajov a vo svojej podstate predstavuje ucelený systém kybernetickej bez
Autor: Valéria Lásková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Informačná spoločnosť a medzinárodné právo
Abstrakt: Posledné desaťročia sú sprevádzané náhlym technologickým vývojom. Vďaka tomuto rapídnemu progresu máme náš každodenný život okorenený technickými aparátmi rôzneho druhu. Gramotnosť v tejto oblasti nezohráva žiadnu úlohu, keďže ich ovládateľnosť je poväčšine prispôsobená k užívaniu čo najpočetnejšej skupine ľudí. Či už hovoríme o mobilných telefónoch, alebo priemyselných robotoch, spektrum je široké. Práve jeho univerzálny charakter vystihuje podstatu informačnej spoločnosti vo všeobecnosti. Priestor, kde prebieha výmena, ukladanie a narábanie s informáciami sa nazýva kyberpriestor. Fyzické oso ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Posledné desaťročia sú sprevádzané náhlym technologickým vývojom. Vďaka tomuto rapídnemu progresu máme náš každodenný život okorenený technickými aparátmi rôzneho druhu. Gramotnosť v tejto oblasti nezohráva žiadnu úlohu, keďže ich ovládateľnosť je poväčšine prispôsobená k užívaniu čo najpočetnejšej skupine ľudí. Či už hovoríme o mobilných telefónoch, alebo priemyselných robotoch, spektrum je široké. Práve jeho univerzálny charakter vystihuje podstatu informačnej spoločnosti vo
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika autonómnych systémov, umelej inteligencie, robotov priniesla mnoho právnych otázok, ktoré sa týkajú najmä právnej subjektivity takýchto entít, ich právnej zodpovednosti, ako aj ochrany súkromia a osobných údajov. Bez ohľadu na to či právo nájde odpovede na tieto otázky, bude nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti takýchto entít. Akt o kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalšie legislatívne kroky Európskej únie či vnútroštátnych právnych poriadkov smerujú k vytvoreniu právnej úpravy, ktorá by mala zabezpečiť dostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti takýchto entít. Sú tie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Autonómne systémy, umelá inteligencia a roboti sú v súčasnosti aplikované do mnohých oblastí života. Vidíme ich v domácnostiach ako inteligentných asistentov, sú súčasťou bežnej jazdy autom a obchodovania na burze a taktiež dokážu komunikovať so zákazníkmi. Navyše, aplikácia autonómnych systémov do rôznych procesov v rámci rôznych právnych profesií[1] už nie je ničím výnimočným.[2] Vedecké a odborné kruhy upriamujú svoju pozornosť najmä na otázky právnej subjektivit
MENU