Nájdené právne články pre výraz: likvidácia spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

117 dokumentov
35 dokumentov
864 dokumentov
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Petra Štrbová Marková
Zdroj: E-právo
Abstrakt: Či už v nadväznosti na ekonomické a sociálne dôsledky koronakrízy, alebo bez ohľadu na ne, podnikatelia, ktorí plánujú v blízkej dobe likvidáciu spoločnosti by mali spozornieť.

Úryvok z textu:
Okrem skutočnosti, že likvidáciu spoločnosti je ideálne naplánovať tak, aby sa spoločnosť ešte nenachádzala v kríze alebo úpadku a štatutárny orgán nemusel analyzovať svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, majú podnikatelia aktuálne ďalší dôvod, aby zvážili čo najskorší vstup do likvidácie. Od 1. 10. 2020 sa totiž podmienky likvidácie a jej priebeh výrazne skomplikujú. Inými slovami, ak likvidácia, najvyšší čas je práve teraz. Na úvod považujeme za vhodné skonštatovať, že sp
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením likvidátora vo vzťahu k likvidovanej obchodnej spoločnosti. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je usporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka v príspevku venuje pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom akcentuje aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu, ako aj na možnosť aplikácie business judgment rule vo vzťahu k likvidátorovi.

Úryvok z textu:
ÚVOD Jednou z exponovaných zmien, ku ktorým dochádza po zrušení spoločnosti v procese likvidácie obchodnej spoločnosti, je extenzia organizačnej štruktúry spoločnosti o likvidátora, ktorého profesionalita je kľúčová pre riadny priebeh likvidácie. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje v súčasnosti mnohorozmerný proces pozostávajúci z množstva úkonov likvidátora vedúcich k dekonštitutívnemu výmazu spoločnosti z obchodného registra. Tento proces laická i odborná verejnosť označuje
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Po niekoľkých desaťročiach existencie trhovej ekonomiky a podnikania so súkromným kapitálom, je čoraž častejšie nastolená otázka zrušenia obchodných spoločností likvidáciou. Existujú viaceré dôvody na likvidáciu obchodnej spoločnosti. Taxatívne sú vymedzené v ust. § 68 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva existencia obchodného majetku. Rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou nastávajú v živote spoločnosti zásadné zmeny, ktoré riadi likvidátor a ktorým budeme v článku venovať svoju pozornosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jedným z komponentov fungovania trhovej ekonomiky je aj otázka likvidácie spoločností. Ak by sme si mali položiť otázku kedy dochádza k likvidácii spoločnosti tak môžeme konštatovať, že spoločnosť jednak splnila účel na ktorý bola založená, alebo pominuli dôvody pre jej ďalšiu existenciu a spoločníci príp. akcionári sa rozhodli spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra, ďalej za predpokladu, že nedôjde k prechodu práv a povinností v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, a
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza procesu likvidácie, jej právnych a ekonomických prvkov. Autorka sa venuje inter alia ochrane veriteľa prostredníctvom novelizácie inštitútu zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2020. Kritická analýza poukazuje na kohézne prvky likvidácie s konkurzným konaním a ochranu tretích osôb. Autorka neopomína ani ekonomické aspekty predmetnej novely.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Inštitút likvidácie je bazálnym inštitútom korporačného práva a zastáva v ňom náležité miesto spolu s penzom funkcií, ako je ochranná funkcia spočívajúca v ochrane práv veriteľov a reziduálnych veriteľov spoločnosti, zabezpečovacia funkcia ako splnenie verejnoprávnych a súkromnoprávnych záväzkov a v neposlednom rade in genere podpora právnej istoty. In medias res uvádzame, že likvidácia je ako administratívne, tak aj p
Autor: Mgr. Petra Dražová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autori v článku rozoberajú nový trestný čin nekalej likvidácie, ktorý podľa ich názoru nemal byť zavedený do nášho právneho poriadku. Poukazujú na úskalia nového trestného činu v rámci teórie trestného práva, ale aj v rámci aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
  1 Úvod V rámci právnej úpravy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), proces smerujúci k zániku obchodnej spoločnosti pozostáva z dvoch fáz – zrušenia a zániku obchodnej spoločnosti. Najznámejšie spôsoby zrušenia obchodnej spoločnosti sú rozhodnutie súdu, rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu obchodnej spoločnosti alebo tiež uplynu
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie. V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Úvod Medzi spoločnosti sa v minulosti zaraďovali cechy, ktoré vznikali v mestách ako združenia remeselníkov (neskôr aj obchodníkov). Cechy boli známe v tejto podobe v celej strednej Európe, pričom táto ustanovizeň k nám nebola prenesená ako hotová inštitúcia nemeckým právom, ale vyvinula sa už na tunajšej pôde stálym pôsobením nemeckého vplyvu. Členstvo v cechu sa pôvodne nadobúdalo pristúpením a prijatím, ktoré bolo neskôr čím ďalej tým viac sprísňované, lebo cechoví majstri bránili svo
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti v rámci novely, ktorej cieľom je komplexne upraviť proces zrušenia obchodných spoločností a ich likvidácie, ked’že proces zrušovania a likvidácie spoločností s ohľadom na všeobecnosť a nejasnosť procedurálnych pravidiel trpí v súčasnosti vysokou mierou právnej neistoty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodov na ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti je niekoľko. V praxi ide najčastejšie o podnikateľský neúspech, spoločnosť dlhodobo nevykazuje žiadnu činnosť, nezhody spoločníkov alebo nezáujem spoločníkov o činnosť obchodnej spoločnosti, potreba disponovať kapitálom viazaným na obchodnú spoločnosť, resp. profitovať z likvidačného zostatku. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti nielen administratívne, ale i časovo náročný. Ukončenie podnikateľskej činnosti je
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok na tému Veriteľ ako poškodený vo vzťahu k vybraným trestným činom je zameraný na niektoré trestné činy, pri ktorých sa do pozície poškodeného dostáva práve veriteľ. Článok sa podrobnejšie zameriava na trestný čin poškodzovania veriteľa a trestný čin nekalej likvidácie, avšak jeho súčasťou je aj praktický aspekt spočívajúci vreálnych konaniach subjektov aich vyhodnotení orgánmi činnými vtrestnom konaní vo vzťahu k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov.

Úryvok z textu:
  1 Úvod Tak ako sa vyvíja spoločnosť, dochádza aj k zmenách v páchaní trestnej činnosti, ktorá je v mnohých smeroch čoraz sofistikovanejšia, čo sa prejavuje napr. aj pri trestných činoch, pri ktorých je poškodeným veriteľ. Ide najmä o trestný čin zavineného úpadku podľa ustanovenia § 228 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“), trestný čin poškodzovania veriteľa p
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je vyporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka venuje v príspevku pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom kladie dôraz aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jednou zo zásadných zmien, ku ktorým dochádza v procese likvidácie, je rozšírenie organizačnej štruktúry spoločnosti o likvidátora, ktorého profesionalita je kľúčová pre riadny priebeh likvidácie. Likvidátor je tak orgánom spoločnosti napriek tomu, že to príslušné právne normy exaktne neupravujú. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti náročným procesom, a to nielen z časového, ale i z hľadiska administratívnej záťaže pre likvidovanú spoločnosť. Hlavnú úlohu v rámci
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza inštitútu dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti, pri ktorom sa vynárajú otázky ako (ne)plnohodnotné obnovenie právnej subjektivity, prípadne potieranie procesnoprávnej subjektivity takejto obchodnej spoločnosti v konaní pred súdom. Príspevok je úvahou autorky nad zmyslom inštitútu, ktorým by mala byť jednak ochrana veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok z dodatočne (po výmaze spoločnosti z OR) zisteného majetku spoločnosti, ako aj ochrana majetkových práv bývalých spoločníkov spoločnosti.

Úryvok z textu:
ÚVOD V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou skúmania inštitútu dodatočnej likvidácie z pohľadu teoreticko-metodologických problémov, ktoré sa vynárajú v kontexte judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky na poli aktuálneho výskumu v právnych vedách. Konkrétne sa venujeme problematickej konceptualizácii obnovenia právnej subjektivity právnickej osoby v dodatočnej likvidácii. Odbornú reflexiu naznačeného problému nachádzame partikulárne v súčasnej doktríne, no ne
MENU