Nájdené právne články pre výraz: likvidátor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

611 dokumentov
257 dokumentov
2258 dokumentov
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením likvidátora vo vzťahu k likvidovanej obchodnej spoločnosti. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je usporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka v príspevku venuje pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom akcentuje aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu, ako aj na možnosť aplikácie business judgment rule vo vzťahu k likvidátorovi.

Úryvok z textu:
ÚVOD Jednou z exponovaných zmien, ku ktorým dochádza po zrušení spoločnosti v procese likvidácie obchodnej spoločnosti, je extenzia organizačnej štruktúry spoločnosti o likvidátora, ktorého profesionalita je kľúčová pre riadny priebeh likvidácie. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje v súčasnosti mnohorozmerný proces pozostávajúci z množstva úkonov likvidátora vedúcich k dekonštitutívnemu výmazu spoločnosti z obchodného registra. Tento proces laická i odborná verejnosť označuje
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Po niekoľkých desaťročiach existencie trhovej ekonomiky a podnikania so súkromným kapitálom, je čoraž častejšie nastolená otázka zrušenia obchodných spoločností likvidáciou. Existujú viaceré dôvody na likvidáciu obchodnej spoločnosti. Taxatívne sú vymedzené v ust. § 68 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva existencia obchodného majetku. Rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou nastávajú v živote spoločnosti zásadné zmeny, ktoré riadi likvidátor a ktorým budeme v článku venovať svoju pozornosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jedným z komponentov fungovania trhovej ekonomiky je aj otázka likvidácie spoločností. Ak by sme si mali položiť otázku kedy dochádza k likvidácii spoločnosti tak môžeme konštatovať, že spoločnosť jednak splnila účel na ktorý bola založená, alebo pominuli dôvody pre jej ďalšiu existenciu a spoločníci príp. akcionári sa rozhodli spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra, ďalej za predpokladu, že nedôjde k prechodu práv a povinností v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, a
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza procesu likvidácie, jej právnych a ekonomických prvkov. Autorka sa venuje inter alia ochrane veriteľa prostredníctvom novelizácie inštitútu zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2020. Kritická analýza poukazuje na kohézne prvky likvidácie s konkurzným konaním a ochranu tretích osôb. Autorka neopomína ani ekonomické aspekty predmetnej novely.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Inštitút likvidácie je bazálnym inštitútom korporačného práva a zastáva v ňom náležité miesto spolu s penzom funkcií, ako je ochranná funkcia spočívajúca v ochrane práv veriteľov a reziduálnych veriteľov spoločnosti, zabezpečovacia funkcia ako splnenie verejnoprávnych a súkromnoprávnych záväzkov a v neposlednom rade in genere podpora právnej istoty. In medias res uvádzame, že likvidácia je ako administratívne, tak aj p
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je vyporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka venuje v príspevku pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom kladie dôraz aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jednou zo zásadných zmien, ku ktorým dochádza v procese likvidácie, je rozšírenie organizačnej štruktúry spoločnosti o likvidátora, ktorého profesionalita je kľúčová pre riadny priebeh likvidácie. Likvidátor je tak orgánom spoločnosti napriek tomu, že to príslušné právne normy exaktne neupravujú. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti náročným procesom, a to nielen z časového, ale i z hľadiska administratívnej záťaže pre likvidovanú spoločnosť. Hlavnú úlohu v rámci
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza inštitútu dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti, pri ktorom sa vynárajú otázky ako (ne)plnohodnotné obnovenie právnej subjektivity, prípadne potieranie procesnoprávnej subjektivity takejto obchodnej spoločnosti v konaní pred súdom. Príspevok je úvahou autorky nad zmyslom inštitútu, ktorým by mala byť jednak ochrana veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok z dodatočne (po výmaze spoločnosti z OR) zisteného majetku spoločnosti, ako aj ochrana majetkových práv bývalých spoločníkov spoločnosti.

Úryvok z textu:
ÚVOD V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou skúmania inštitútu dodatočnej likvidácie z pohľadu teoreticko-metodologických problémov, ktoré sa vynárajú v kontexte judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky na poli aktuálneho výskumu v právnych vedách. Konkrétne sa venujeme problematickej konceptualizácii obnovenia právnej subjektivity právnickej osoby v dodatočnej likvidácii. Odbornú reflexiu naznačeného problému nachádzame partikulárne v súčasnej doktríne, no ne
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti v rámci novely, ktorej cieľom je komplexne upraviť proces zrušenia obchodných spoločností a ich likvidácie, ked’že proces zrušovania a likvidácie spoločností s ohľadom na všeobecnosť a nejasnosť procedurálnych pravidiel trpí v súčasnosti vysokou mierou právnej neistoty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodov na ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti je niekoľko. V praxi ide najčastejšie o podnikateľský neúspech, spoločnosť dlhodobo nevykazuje žiadnu činnosť, nezhody spoločníkov alebo nezáujem spoločníkov o činnosť obchodnej spoločnosti, potreba disponovať kapitálom viazaným na obchodnú spoločnosť, resp. profitovať z likvidačného zostatku. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti nielen administratívne, ale i časovo náročný. Ukončenie podnikateľskej činnosti je
Autor: Mgr. Petra Štrbová Marková
Zdroj: E-právo
Abstrakt: Či už v nadväznosti na ekonomické a sociálne dôsledky koronakrízy, alebo bez ohľadu na ne, podnikatelia, ktorí plánujú v blízkej dobe likvidáciu spoločnosti by mali spozornieť.

Úryvok z textu:
Okrem skutočnosti, že likvidáciu spoločnosti je ideálne naplánovať tak, aby sa spoločnosť ešte nenachádzala v kríze alebo úpadku a štatutárny orgán nemusel analyzovať svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, majú podnikatelia aktuálne ďalší dôvod, aby zvážili čo najskorší vstup do likvidácie. Od 1. 10. 2020 sa totiž podmienky likvidácie a jej priebeh výrazne skomplikujú. Inými slovami, ak likvidácia, najvyšší čas je práve teraz. Na úvod považujeme za vhodné skonštatovať, že sp
Autor: JUDr. Monika Vranková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sumarizuje predovšetkým prvé dve etapy arizačného procesu a s tým súvisiace zákonodarstvo na území vtedajšieho Slovenského štátu. Autorka analyzuje jednotlivé protižidovské vládne opatrenia zamerané proti vlastníckemu právu Židov. Pozornosť venuje predovšetkým arizácii ich podnikového, domového a poľnohospodárskeho majetku. Osobitne sa zaoberá likvidáciou židovských podnikov ako jednému z prostriedkov pri vyraďovaní židovských občanov z hospodárskeho života.

Úryvok z textu:
„V celých dejinách niet presvedčivého dôvodu na prenasledovanie národov alebo náboženských menšín.“ (Golo Mann)  1 ÚVOD Pojmom „arizácia“ sa označuje vyvlastnenie a prevod majetku Židov na nežidov (v dobovej terminológii „árijcov“1). Predstavy slovenskej oficiálnej politiky o zmysle a hlavnom cieli pripravovanej arizácie v krátkosti načrtávajú nasledovné dve definície: 1) „Arizácia je moderný pojem, pod ktorým rozumieme činnosť majúcu za cieľ obmedzenie neúmerného počtu Ž
Autor: JUDr. Rudolf Maník PhD. MBA, MHA
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok má informatívny charakter vo vzťahu k inštitútu malých konkurzov v rámci insolvenčnej legislatívy Slovenskej republiky. Oboznamuje predovšetkým so zmenami v právnej úprave týkajúcej sa malých konkurzov účinnej po 1. januári 2021. Venuje sa aktívnej legitimácii pri podávaní návrhov na vyhlásenie malého konkurzu. Nevynecháva ani zmeny týkajúce sa konkurznej podstaty, pôsobnosti štatutárnych orgánov dlžníkov a odporovateľnosti právnych úkonov. Poukazuje aj na nové ustanovenia v konkurznom práve v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmen ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Zmeny v právnej úprave konkurzného práva sa v období kríz, akú aj v súčasnosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 prežívame, stávajú imanentnou súčasťou právnych poriadkov jednotlivých krajín. Po krátkej novele základnej normy insolvenčného práva na Slovensku (zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii)[1] zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ako aj zákonom č. 343/2020 Z. z. (ktorý predstavoval novel
Autor: Dr. Angelika Mašurová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou neplatnosti uznesení valných zhromaždení akciových spoločností. Ťažisko príspevku spočíva na analýze aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej Republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcej sa otázok aktívnej legitimácie akcionárov pri podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností je právny inštitút, ktorý od účinnosti Obchodného zákonníka[2] (ďalej „ObZ“) pravidelne zamestnáva slovenské súdy.[3] Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku [4] sa jedná o žalobu o určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu podľa § 137 písm. d) predmetného zákona.[5] V posledných rokoch mali tak Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej „Najvyšší súd SR“) ako aj Ústavný súd Sloven
MENU