Nájdené právne články pre výraz: machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
24 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na efektivitu odhaľovania trestnej činnosti subvenčného charakteru.

Úryvok z textu:
Sub­ven­čná tres­tná čin­nosť Autor pred sa­mot­ných člán­kom od­ka­zu­je kaž­dé­ho či­ta­te­ľa na oboz­ná­me­nie sa s me­tó­da­mi prá­ce a vý­hra­da­mi, kto­ré sú uve­de­né v I. čas­ti člán­ku Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo. V pred­lo­že­nom člán­ku sa autor po ko­rup­čných tres­tných či­noch za­me­ria na efek­ti­vi­tu od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti sub­ven­čné­ho cha­rak­te­ru. Mé­dia oby­va­teľ­stvo tak­mer na den­nej bá­ze bom­bar­du­jú rôz­ny­mi „kau­za­mi“ či „ne­zá­kon­nos
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, publikovaný aj v justičnej revue, sa zaoberá niektorými aspektmi predaja majetku právnických osôb ako aj prípustným rizikom v komernčnej sfére ako okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu

Sprievodný text: Po-mer-ne veľ-kú časť ná-pa-du or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní a sú-dov tvo-rí po-su-dzo-va-nie tres-tných ozná-me-ní (a nás-led-ne ob-ža-lôb), kto-ré sú po-dá-va-né v sú-vis-los-ti s pre-da-jom ma-jet-ku, kto-rý vlas-tníc-ky pat-rí práv-nic-kej oso-be (naj-mä štá-tu, ob-ciam ale-bo ob-chod-ným spo-loč-nos-tiam). Tres-tné ozná-me-nia sú po-dá-va-né naj-mä v prí-pa-doch, keď sa zme-ní ob-sa-de-nie šta-tu-tár-nych or-gá-nov práv-nic-kých osôb, pri-čom „no-vé ve-de-nie“ je ná-zo-ru, že ma-je-tok práv-nic-kej oso-by bol pre-da-ný pod ce-nu, za ne-vý-hod-ných pod-mie-nok ale-bo bez súh-la-su op-ráv-ne-né-ho or-gá-nu práv-nic-kej oso-by. Po-kiaľ ide o štát, či ob-ce, tak tres-tné ozná-me-nia sú po-dá-va-né prak-tic-ky po kaž-dých voľ-bách, či už parla-men-tých, res-pek-tí-ve ko-mu-nál-nych, pri kto-rých prí-de k zme-ne v or-gá-noch štá-tu ale-bo v or-gá-noch sa-mos-prá-vy. V ta-kých-to prí-pa-doch sa pri hod-no-te-ní pre-da-ja ma-jet-ku štá-tu, či ob-ce na-mie-ta hlav-ne ta-kým spô-so-bom, že pri pre-da-ji bol po-ru-še-ný zá-kon (nap-rík-lad zá-kon o sprá-ve ma-jet-ku štá-tu), pre-daj bol reali-zo-va-ný bez vý-be-ro-vé-ho ko-na-nia a ne-bo-la zis-ťo-va-ná naj-vyš-šia mož-ná po-nu-ka, prí-pad-ne, že štát (obec) kú-pil ma-je-tok, kto-rý vô-bec ne-pot-re-bo-val.

Úryvok z textu:
Po­mer­ne veľ­kú časť ná­pa­du or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov tvo­rí po­su­dzo­va­nie tres­tných ozná­me­ní (a nás­led­ne ob­ža­lôb), kto­ré sú po­dá­va­né v sú­vis­los­ti s pre­da­jom ma­jet­ku, kto­rý vlas­tníc­ky pat­rí práv­nic­kej oso­be (naj­mä štá­tu, ob­ciam ale­bo ob­chod­ným spo­loč­nos­tiam). Tres­tné ozná­me­nia sú po­dá­va­né naj­mä v prí­pa­doch, keď sa zme­ní ob­sa­de­nie šta­tu­tár­nych or­gá­nov práv­nic­kých osôb, pri­čom „no­vé ve­de­nie“ je ná­zo­ru,
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predkladanom príspevku jeho autori na teoretickej báze porovnávajú pojmy škoda, následok a účinok ako súčasť objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu. Následne sa venujú pojmu poškodený a jeho postaveniu pri dokazovaní tzv. ekonomickej kriminality. Dochádzajú k záveru, že v praxi pribúda prípadov, kedy v priebehu trestného konania dochádza k zmenám postavenia poškodeného vzhľadom na nejednotný výklad pojmov škoda a poškodený.

Úryvok z textu:
I. Úvod Niektoré právne úvahy, ktoré sa vzťahujú v teoretickej alebo v praktickej rovine k takým východiskovým pojmom ako je škoda, následok, účinok, či poškodený ekonomickou kriminalitou možno odvíjať od viacerých ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku.[2]Prioritným pojmom je poškodený tak, ako je definovaný v § 46 ods. 1 a 3 Trestného poriadku. Podľa tohto ustanoveniapoškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsoben
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Novodobá hospodárska kriminalita má široký diapazón. V klasickom rozmere ide o trestné činy ohrozujúce alebo porušujúce trhovú ekonomiku, hospodársku disciplínu, trestné činy proti mene a trestné činy daňové a pod. Spoločným menovateľom páchania týchto trestných činov je, že páchatelia zneužívajú prostriedky hospodárskeho systému a ich konanie je motivované ziskom.

Úryvok z textu:
Páchatelia spravidla pracujú v exponovanom postavení, väčšinou ide o štatutárnych zástupcov obchodných spoločností, členov dozorných rád, zamestnancov podnikateľských subjektov. Spoločným menovateľom trestnej činnosti je príležitosť a určitá miera hospodárskeho vplyvu. Do hospodárskej kriminality zaraďujeme aj trestné činy z iných súvisiacich oblastí kriminality. Rada Európy vymenovala šestnásť základných oblastí hospodárskej kriminality. Napríklad kartelové trestné činy, podvodné získava
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hlavnými znakmi korupčnej činnosti a inštitúciami, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky bojujú proti korupcii ako jedným zo závažných spoločenských javov, ktorý neustále púta pozornosť širokej verejnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Korupcia má znaky skrytej činnosti, a preto aj jej zisťovanie, odhaľovanie a dokumentovanie si vyžaduje špeciálny prístup, ktorý vyplýva zo spôsobov páchania a utajovania. Korupciu preto možno označiť aj ako latentnú trestnú činnosť, čo znamená skrytá. Znakom latentnej trestnej činnosti1 je skutočnosť, že orgány zabezpečujúce úlohy na úseku jej kontroly o nich nevedia. K latentnej trestnej činnosti sa vyjadril Nednídal , ktorý uviedol, že za rozhodujúce kritérium na začlenenie spác
Autor: Ivan Vaňa
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zmyslom hospodárskej súťaže by mala byť nezávislá rivalita/súperenie súťa- žiteľov, ktorá by mala vytvárať a udržiavať konkurenčné prostredie a zabraňovať tak vzniku monopolov. Postavenie podnikateľa na trhu by mala určovať efektívnosť úsilia podnikateľa, o ktorej rozhoduje spotrebiteľ. Aj napriek tomu však dochádza k množstvu prípadov, kedy sa konanie podnikateľov vymyká optimálnemu a požadovanému stavu a dochádza k porušovaniu alebo k snahe o obídenie zákonov. Obchodný zákonník pojem hospodárska súťaž nevymedzuje. Je to tak preto, že každé vymedzenie by znamenalo určité ohraničenie, a tým v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zmyslom hospodárskej súťaže by mala byť nezávislá rivalita/súperenie súťa- žiteľov, ktorá by mala vytvárať a udržiavať konkurenčné prostredie a zabraňovať tak vzniku monopolov. Postavenie podnikateľa na trhu by mala určovať efektívnosť úsilia podnikateľa, o ktorej rozhoduje spotrebiteľ.[1] Aj napriek tomu však dochádza k množstvu prípadov, kedy sa konanie podnikateľov vymyká optimálnemu a požadovanému stavu a dochádza k porušovaniu alebo k snahe o obídenie zákonov. Obchodný zákonník
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetom článku je zaoberať sa ekonomickou kriminalitou právnických osôb. Tento fenomén je jeden z dôvodov, prečo zavádzame priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb do nášho právneho poriadku. Konečný výsledok legislatívneho procesu týkajúci sa trestnej zodpovednosti právnických osôb však toto konštatovanie zatieňuje. V dôsledku silného lobingu nadnárodných spoločností došlo k výraznej redukcii majetkových a hospodárskych trestných činov, ktoré zastrešujeme pod ekonomickú kriminalitu. Záujmy právnických osôb boli vyvýšené nad záujmy spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika ekonomickej kriminality páchanej právnickými osobami nie je novodobým spoločenským fenoménom. Vzhľadom na realitu tohto tvrdenia bolo potrebné hľadať optimálne riešenie takéhoto neželaného stavu. V podmienkach Slovenskej republiky náš právny systém najskôr pristúpil k zavedeniu tzv. nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa však ukázal byť neefektívny a bezúčelový. Samozrejme, že kvôli tomuto faktu sme boli podrobovaní kritike európskych štruktúr, a
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori v príspevku venujú pozornosť uplatňovaniu princípu ultima ratio z hľadiska právnej úpravy a aplikačnej praxe Slovenskej republiky a Českej republiky. Osobitnú pozornosť venujú tomuto princípu z hľadiska ústavnoprávnych východísk a trestnoprávnej úpravy. Ďalej sa v príspevku venujú zásade subsidiarity trestnej represie a z nej vyplývajúceho použitia trestného práva ako ultima ratio vo vzťahu k vybraným aspektom ekonomickej kriminality.

Úryvok z textu:
1. Úvod Vývoj spoločenských vzťahov, vrátane právnych a z nich plynúca právna úprava, ako aj aplikačná prax ukazujú na množstvo prelínajúcich sa prvkov súkromného a verejného práva, spôsobujúcich ich vzájomné prekrývanie, vedúce k problémom pri odlíšení súkromnoprávneho a verejnoprávneho vzťahu. Toto konštatovanie úplne zreteľne badať v prípade trestného práva najmä v rámci trestného konania, predmetom ktorého je tzv. ekonomická trestná činnosť zahŕňajúca trestné činy proti majetku us
Autor: JUDr. Veronika Poliaková
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Novelou Trestného poriadku účinnou dňom 01.03.2019 sa výrazne posilnilo postavenie oznamovateľa v trestnom konaní. Po novelizácii sa do Trestného poriadku implementovali ustanovenia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, na základe ktorých sa oznamovateľovi priznali práva, aké dovtedy prislúchali výhradne subjektom v trestnom konaní - poškodenému a obvinenému. Účelom tohto príspevku je ozrejmiť rozsah práv priznaných oznamovateľovi v prípravnom konaní a poukázať na nedokonalosť právnej úpravy, respektíve absenciu ustanovení Trestného poriadku v kontexte zák ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Základom pre spravodlivé rozhodnutie v trestnom konaní je náležité zistenie skutkového stavu, pričom orgány činné v trestnom konaní sú povinné vykonávať dokazovanie tak, aby bolo zaistené, že pri vykonaní dôkazu budú dodržané všetky ustanovenia Trestného poriadku a dôkaz bude použiteľný v ďalšom štádiu trestného konania, predovšetkým na hlavnom pojednávaní. Súčasné trendy trestného práva smerujú k predstave, že zákonnosť dokazovania sa zachová zvyšovaním procesných osôb a ich oprávn
Autor: JUDr. Martina Chmurová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na daňové úniky, konkrétne na odhaľovanie daňových únikov prostredníctvom tzv. whistleblowing-u. Vzhľadom na závažnosť spoločenského problému akým sú daňové úniky je diskusia o tom nástroji určite aktuálna. Whistleblowing áno či nie? Je tento mechanizmus účinný a našou spoločnosťou akceptovateľný? A mali by byť oznamovatelia za to odmeňovaní?

Úryvok z textu:
ÚVOD Fungovanie štátu je bezpochyby viazané aj na riadny výber daní. V ideálnej spoločnosti je platenie daní cťou, všetky daňové subjekty platiť dane chcú a dane platia pretože vedia, že je to ich podiel na fungovaní štátu a blahobyte spoločnosti. Avšak Slovenská republika, rovnako ako všetky ostatné štáty, riešia pálčivý problém nazývaný daňové úniky. Mechanizmov, nástrojov, postupov, teoretických prístupov a myšlienok ako bojovať na tomto poli je skutočne mnoho. Napriek výrazným s
MENU