Nájdené právne články pre výraz: malý konkurz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
21 dokumentov
127 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Rudolf Maník PhD. MBA, MHA
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok má informatívny charakter vo vzťahu k inštitútu malých konkurzov v rámci insolvenčnej legislatívy Slovenskej republiky. Oboznamuje predovšetkým so zmenami v právnej úprave týkajúcej sa malých konkurzov účinnej po 1. januári 2021. Venuje sa aktívnej legitimácii pri podávaní návrhov na vyhlásenie malého konkurzu. Nevynecháva ani zmeny týkajúce sa konkurznej podstaty, pôsobnosti štatutárnych orgánov dlžníkov a odporovateľnosti právnych úkonov. Poukazuje aj na nové ustanovenia v konkurznom práve v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmen ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Zmeny v právnej úprave konkurzného práva sa v období kríz, akú aj v súčasnosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 prežívame, stávajú imanentnou súčasťou právnych poriadkov jednotlivých krajín. Po krátkej novele základnej normy insolvenčného práva na Slovensku (zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii)[1] zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ako aj zákonom č. 343/2020 Z. z. (ktorý predstavoval novel
Autor: JUDr. Lukáš Michaľov PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá trestom prepadnutia majetku, podmienkam jeho ukladania a obsahu v kontexte práva poškodeného domôcť sa náhrady škody v trestnom konaní. Cieľom prezentovaného príspevku je poukázať na často nevýhodné postavenie poškodeného v trestnom konaní pri výkone trestu prepadnutia majetku prostredníctvom konkurzného konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aj v trestnom konaní vystupujú subjekty uplatňujúce si svoje nároky. Jedným zo subjektov trestného konania je poškodený trestným činom, ktorého primárnym záujmom je dopracovať sa k uspokojeniu jeho nároku na náhradu škody. Dosiahnutie uspokojenia a reálnej náhrady škody je v aplikačnej praxi mnohokrát pomerne náročné, nielen z dôvodu preukazovania dôvodnosti a výšky nároku poškodeného, alebo možnosti odkázať poškodeného s jeho nárokom na civilný proces, ale aj z dôvodu konštrukcie
Autor: prof. JUDr. Pavol Kubíček CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V úvode by som chcel spresniť predmet môjho vystúpenia v tom zmysle, že v ňom bude rezonovať obchodnoprávny aspekt. To znamená, že budem brať do úvahy najmä postavenie správcu v prípade konkurzu a reštrukturalizácie podniku. Sú to prípady, keď podnikateľ nezvládol podnikateľské riziko a je potrebné viesť všeobecnú exekúciu na jeho majetok v prospech viacerých veriteľov.

Úryvok z textu:
  I) Úvod V úvode by som chcel spresniť predmet môjho vystúpenia v tom zmysle, že v ňom bude rezonovať obchodnoprávny aspekt. To znamená, že budem brať do úvahy najmä postavenie správcu v prípade konkurzu a reštrukturalizácie podniku. Sú to prípady, keď podnikateľ nezvládol podnikateľské riziko a je potrebné viesť všeobecnú exekúciu na jeho majetok v prospech viacerých veriteľov. Doterajšia právna úprava bola charakte
Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autori v príspevku analyzujú zákon NR SR č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý zavádza natrvalo do slovenského právneho poriadku inštitút dočasnej ochrany podnikateľa vo finančných ťažkostiach. Príspevok bližšie analyzuje účinky poskytnutej dočasnej ochrany z pohľadu dlžníka aj veriteľov.

Úryvok z textu:
  Od 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý zavádza natrvalo do slovenského právneho poriadku inštitút dočasnej ochrany podnikateľa vo finančných ťažkostiach. Poskytnutím dočasnej ochrany podnikateľovi súdom nastávajú právne účinky dočasnej ochrany ex lege. Tento inštitút poskytuje podnikateľovi istý manévrovací priestor na preklenutie fi
MENU