Nájdené právne články pre výraz: mediácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
10 dokumentov
112 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lýdia Balková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Spravodlivosť by nemala byť chápaná len ako inštitucionálne rozhodnutie podľa dôsledne uplatňovaných právnych predpisov. V histórii viacerí filozofovia preukázali pri mnohých príležitostiach, že existuje aj sociálna funkcia spravodlivosti vo vzťahu k účastníkom sporu.

Úryvok z textu:
Spravodlivosť by nemala byť chápaná len ako inštitucionálne rozhodnutie podľa dôsledne uplatňovaných právnych predpisov. V histórii viacerí filozofovia preukázali pri mnohých príležitostiach, že existuje aj sociálna funkcia spravodlivosti vo vzťahu k účastníkom sporu. V skutočnosti súdnictvo je často považované za príliš pomalé, drahé, vzdialené, s dosiahnutím neistého alebo nie nestranného rozsudku. Zmierovanie a mediácia ako metódy riešenia sporov by mohli pomôcť riešiť situáciu v súdni
Autor: JUDr. Lucia Ficzová
Zdroj: Projustice
Kľúčové slová: mediáciamediácia v samosprávemediátor
Abstrakt: V dnešnej hektickej dobe častokrát zabúdame na komunikáciu. Nielen moderná doba, ale aj potreba riešenia sporov, priniesla povolanie mediátora. Mediácia má svoje opodstatnené miesto v dnešnej spoločnosti. Ponúka klientom neformálne prostredie, v ktorom môžu nájsť uspokojenie svojho problému menej stresujúcou cestou, ako je súd. Mediácia má hlboké korene už v minulosti. Je najstaršou formou protiváhy mocenského, autoritatívneho rozhodovania sporov.

Úryvok z textu:
V dnešnej hektickej dobe častokrát zabúdame na komunikáciu. Nielen moderná doba, ale aj potreba riešenia sporov, priniesla povolanie mediátora. Mediácia má svoje opodstatnené miesto v dnešnej spoločnosti. Ponúka klientom neformálne prostredie, v ktorom môžu nájsť uspokojenie svojho problému menej stresujúcou cestou, ako je súd. Mediácia má hlboké korene už v minulosti. Je najstaršou formou protiváhy mocenského, autoritatívneho rozhodovania sporov. Prečo mediátor? Mediátor nie je „sudc
Autor: PhDr. Vladimír Cehlár PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Právne normy v jednotlivých štátoch Európy, ale aj Európskej únie sú diametrálne rozličné v oblasti mediácie. Síce v systéme existujú odporúčania EÚ, ktorých cieľom je vytvorenie podmienok na akej báze by mala mediácia fungovať, aké základné podmienky by mal spĺňať mediátor, atď. Napríklad v trestnej mediácii „odporúčanie R (99) 19“ poukazuje na to, aby vypracované smernice pre mediáciu platili pre každý proces, v ktorom sa obeť a páchateľ môžu, ak s tým slobodne súhlasia, aktívne zúčastniť na riešení záležitostí, vyplývajúcich z trestného činu, prostredníctvom pomoci nestrannej tretej osoby ( ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prostredníctvom vstupu do problematiky chceme konštatovať, že profesia civilného mediátora a probačného a mediačného úradníka vznikla ako určitá reakcia spoločnosti na potrebu riešiť konfliktné situácie mimosúdnou cestou. V súčasnej dobe zaznamenávame zvýšený záujem riešiť konflikty mimosúdnym spôsobom, čo dokazujú aj medzinárodné konferencie, ktoré sa realizujú v podmienkach Slovenska. Dlhoročné skúsenosti v oblasti riešenia konfliktov prostredníctvom mediácie nás viedli k potrebe z
Autor: JUDr. Regina Palková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Akademické debaty a záujem legislatívy naberá v poslednom období v súvislosti s rozhodcovským konaním na zvýšenej intenzite. Súčasná právna úprava rozhod- covského konania v zákone č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení bola zo strany Ministerstva spravodlivosti SR „atakovaná“ viacerými navr- hovanými zmenami, ktoré boli inkorporované do novely schválenej dňa 9. marca 2010 Národnou radou SR.2 V súčanosti je už zrejmé, že v najbližšej dobe zákon o rozhodcovskom konaní nenadobudne navrhovanú podobu.3 Aj keď je možno v súčasnosti už zbyt ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. časť – Rozhodcovské konanie Akademické debaty a záujem legislatívy naberá v poslednom období v súvislosti s rozhodcovským konaním na zvýšenej intenzite. Súčasná právna úprava rozhod- covského konania v zákone č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení bola zo strany Ministerstva spravodlivosti SR „atakovaná“ viacerými navr- hovanými zmenami, ktoré boli inkorporované do novely schválenej dňa 9. marca 2010 Národnou r
Autor: PhDr. Vladimír Cehlár PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Cieľom článku je priblížiť rozsah a možnosti využitia elektronických monitorovacích prostriedkov vprípadoch uloženia zákazu účasti na verejných športových podujatiach či už ako trestu alebo obmedzujúceho opatrenia alebo preventívne ako povinnosti alebo obmedzenia. Od zavedenia možnosti elektronického monitoringu vpodmienkach Slovenskej republiky (od 01.01.2016, kedy nadobudli účinnosť všetky články zákona č. 78/2015 Z.z. okontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami aozmene a doplnení niektorých zákonov) až doposiaľ, neboli vtrestnom konaní použité tieto technické prostriedk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pod slovom šport si každý z nás predstavuje niečo iné, vždy to závisí od viacerých faktorov, ktoré nás ovplyvňovali od detstva až po súčasnosť. So športom sú spravidla spájané aj najlepšie kamarátstva, spomienky na dosiahnuté výkony ale aj prehry. Ak si pod slovom šport predstavíme hokej, futbal, tak ide skôr o početnejšie, masovejšie stretnutia športovcov, ktorí prezentujú svojtím. Nezastupiteľné miesto „nehrajúceho športovca" má pri každom tíme vždy fanúšik, ktorý je „povoleným stimuluj
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Legislatívne zmeny s účinnosťou od 1. januára 2019 významne zmenili opciu rozhodovania sporov týkajúcich sa poskytovania platobných služieb a bankových obchodov medzi poskytovateľom platobných služieb (bankou), spotrebiteľmi a inými klientmi. Legislatívne zmeny zaviedli v tejto súvislosti nový subjekt príslušný na rozhodovanie týchto sporov. Zároveň legislatívne zmeny koncepčne upravili možnosť pokračovať v rozhodcovskom konaní začatom pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bol zrušený jeho zriaďovateľom. V konkrétnom prípade ide o Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (SRS SBA) ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na prelome rokov 2017 a 2018 sa objavila iniciatíva Slovenskej bankovej asociácie vedúca k snahe o zrušenie Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS SBA“). Podnetom na túto zmenu bolo viacero dôvodov – nová legislatíva (novela zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní zredukovala počet rozhodcovských súdov z takmer 200 na 8) ako aj negatívny prístup slovenských súdov k rozhodnutiam rozhodcovských súdov (tieto boli v minulosti zneužívané ne
Autor: Doc. JUDr. Yvetta Turayová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka príspevku poukazuje na spoločné a rozdielne prvky vnímania obete (poškodeného) z pohľadu kriminológie a trestného práva. Pozitívne hodnotí prijatie zákona o obetiach trestných činov. Víta tendenciu smerovania trestnej politiky nášho štátu v duchu myšlienok restoratívnej justície.

Úryvok z textu:
ÚVOD Myšlienka, že každý z nás sa môže za určitých okolností stať páchateľom trestného činu, je všeobecne známa. Táto konštatácia možno ešte reálnejšie platí vo vzťahu k obeti resp. poškodenému trestným činom. Nikto z nás nie je imúnny voči situácii, kedy sa môže ocitnúť v pozícii obete. Niektorí jedinci alebo skupiny ľudí majú k tomu, stať sa obeťou trestného činu, väčší alebo naopak minimálny predpoklad v závislosti od viacerých faktorov (vek, pohlavie, povahové vlastnosti, vzdelani
Autor: Mgr. Katarína Králiková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá inštitucionálnou problematikou riešenia sporov v pracovnom práve v krajinách V4.

Úryvok z textu:
Jedným zo základných prvkov právneho štátu s demokratickým zriadením je zabezpečenie práva na spravodlivý proces. Toto právo, ako aj ďalšie množstvo základných práv a slobôd je tvorené a podporované ďalším množstvom čiastkových práv, kde zaraďujeme napríklad aj právo na prejedanie veci v primeranej lehote, teda rýchlosť konania s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu. Okrem iného i v dôsledku košatosti súčasného systému práva sme bohužiaľ v posledných rokoch stále častejšie konfron
Autor: JUDr. Regina Palková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Nikoho z odborných kruhov neprekvapila novela zákona o rozhodcovskom konaní, ktorá vzišla z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ale ktorá zároveň neuzrela „svetlo sveta", keďže jej uvedenie do života stoplo odmietnutie zo strany hlavy štátu. Bola dôsledkom už dlhšie trvajúceho honu na samotný inštitút rozhodcovského konania. Hneď v úvode sa núka zhodnotenie novely z hľadiska jej prínosu pre prax rozhodcovského konania, avšak to ponecháme na záver, i keď už samotný názov tohto článku čo-to napovedá. Tento článok je koncipovaný ako určitá forma reakcie na novelu zákonu, ktor ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Nikoho z odborných kruhov neprekvapila novela zákona o rozhodcovskom konaní, ktorá vzišla z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ale ktorá zároveň neuzrela „svetlo sveta", keďže jej uvedenie do života stoplo odmietnutie zo strany hlavy štátu. Bola dôsledkom už dlhšie trvajúceho honu na samotný inštitút rozhodcovského konania. Hneď v úvode sa núka zhodnotenie novely z hľadiska jej prínosu pre prax rozhodcovského konania, avšak to ponecháme na záver, i keď už samotný náz
MENU