Nájdené právne články pre výraz: medzinárodné trestné súdnictvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lukáš Mareček PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v príspevku vo všeobecnosti charakterizuje vzťah medzinárodného a vnútroštátneho trestného súdnictva, kde poukazuje na rozdiel medzi jednotlivými druhmi orgánom medzinárodnej trestnej spravodlivosti. V ďalšej časti sa venuje charakteristike princípu komplementarity typického pre Medzinárodný trestný súd. K jeho objasneniu pristupuje tak predostretím doktrinálnej diskusie, ako aj na základe na jeho aplikácie Medzinárodným trestným súdom v jeho rozhodovacej činnosti.

Úryvok z textu:
23.1        Úvod Komplementarita je princíp, ktorý sa uplatňuje na vzťah medzi medzinárodným a vnútroštátnym súdnictvom. Nejde o pojem, ktorý sa v právnej terminológii vyskytoval. V oblasti medzinárodného práva ide o nóvum,1 ktoré do neho preniklo spolu s prijatím Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „Rímsky štatút j2 a vzťahuje sa v zásade len na vzťah Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „Súd“) a vnútroštátneho súdnictva. V ost
Autor: Michal Ondrejčík
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vnasledovnom príspevku sa budeme venovať problematike výkonu rozsudkov vmedzinárodnom trestnom súdnictve vdvoch kapitolách. Prvá znich sa venuje právnej úprave výkonu rozsudkov. Pri vypracovaní tejto časti sme uprednostnili primárne pramene poznania práva. Ide najmä o štatúty a procedurálne pravidlá. Druhá časť sa venuje praxi – teda najmä praxi trestných tribunálov pre Rwandu a bývalú Juhosláviu a medzinárodného trestného súdu.

Úryvok z textu:
Vnasledovnom príspevku sa budeme venovať problematike výkonu rozsudkov vmedzinárodnom trestnom súdnictve vdvoch kapitolách. Prvá znich sa venuje právnej úprave výkonu rozsudkov. Pri vypracovaní tejto časti sme uprednostnili primárne pramene poznania práva. Ide najmä o štatúty a procedurálne pravidlá. Druhá časť sa venuje praxi – teda najmä praxi trestných tribunálov pre Rwandu a bývalú Juhosláviu a medzinárodného trestného súdu. 1. Právna úprava výko
Autor: Tímea Brandoburová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pomerne málo odbornej literatúry sa venuje téme nezávislosti medzinárodného súdnictva. Na vnútroštátnej úrovni je legitimita a právomoc súdov viazaná na ich nezávislosť. Avšak je už menej zrejmé, aký význam by mala mať nezávislosť a nestrannosť v kontexte medzinárodných súdov. Myšlienka nezávislosti súdov je špecifická pre každú kultúru. Ale mala by sa nezávislosť sudcu medzinárodného trestného súdnictva merať podľa noriem jeho domácej jurisdikcie, noriem medzinárodného trestného súdnictva, alebo podľa určitého medzinárodného štandardu?

Úryvok z textu:
  1. Úvod   Pomerne málo odbornej literatúry sa venuje téme nezávislosti medzinárodného súdnictva. Na vnútroštátnej úrovni je legitimita a právomoc súdov viazaná na ich nezávislosť. Avšak je už menej zrejmé, aký význam by mala mať nezávislosť a nestrannosť v kontexte medzinárodných súdov. Myšlienka nezávislosti súdov je špecifická pre každú kultúru
Autor: Jana Jakubovová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Bezpečnostná rada OSN patrí spolu sValným zhromaždením, Hospodárskou asociálnou radou, Poručenskou radou, Sekretariátom aMedzinárodným súdnym dvorom medzi hlavné orgány OSN. Jej vznik je spojený s konferenciou v Dumbarton Oaks, kde bola prednesená požiadavka na zriadenie orgánu výkonného charakteru s obmedzeným členstvom, ktorého hlavnou úlohou malo byť udržanie medzinárod- ného mieru a bezpečnosti.1 Takýmto orgánom sa stala Bezpečnostná rada.

Úryvok z textu:
  1. Úvod – Bezpečnostná rada ako orgán OSN Bezpečnostná rada OSN patrí spolu sValným zhromaždením, Hospodárskou asociálnou radou, Poručenskou radou, Sekretariátom aMedzinárodným súdnym dvorom medzi hlavné orgány OSN. Jej vznik je spojený s konferenciou v Dumbarton Oaks, kde bola prednesená požiadavka na zriadenie orgánu výkonného charakteru s obmedzeným členstvom, ktorého hlavnou úlohou malo byť udržanie medzinárod- ného mieru a
Autor: Ivona Fabianová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, neľudským zaobchádzaním s civilným obyvateľstvom a porušovaním ich základných ľudských práv a slobôd sme sa mohli stretnúť a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, ne
Autor: Veronika Tomčíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Trestný čin. Zločin. Pojmy, s ktorými sa bežne stretávame, od právnych definícií v zákonníkoch, až po laické sledovanie rôznych programov prostredníctvom mas- médií. Každý štát má svoj ekvivalentný pojem a naňho viažúce sa sankcie, ktoré majú jednotlivca potrestať a zároveň slúžiť aj ako prevencia a určitá výstraha aj pre ostat- ných, aby takto nekonali. Každý štát má a každý štát trestá. Jednotlivec nesie zodpo- vednosť za svoj individuálny čin. Otázka priznávania zodpovednosti jednotlivcovi, otázka trestných činov a zločinov páchanýc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Trestný čin. Zločin. Pojmy, s ktorými sa bežne stretávame, od právnych definícií v zákonníkoch, až po laické sledovanie rôznych programov prostredníctvom mas- médií. Každý štát má svoj ekvivalentný pojem a naňho viažúce sa sankcie, ktoré majú jednotlivca potrestať a zároveň slúžiť aj ako prevencia a určitá výstraha aj pre ostat- ných, aby takto nekonali. Každý štát má a každý štát trestá. Jednotlivec nesie zodpo- vednosť za
Autor: Martina Schützová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Procesné práva obžalovaných boli dlhé roky v úzadí a pozornosť sa im začala veno- vať až po ustanovení ad hoc tribunálov. Vznik tribunálov sprevádzali rozporuplné názory na ich zriadenie, a preto na zachovanie legitimity musia od svojich počiatkov dodržiavať práva obvinených v čo najväčšej miere. Preto aj štatúty ICTY a ICTR boli viac krát novelizované a prispôsobované problémom, s ktorými sa stretli pri aplikač- nej činnosti, aby v čo najväčšom rozsahu upravovali práva obvinených a reagovali na vzniknuté situácie. Štatúty Medzinárodných vojensky ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Procesné práva obžalovaných pred medzinárodnými trestnými súdmi Procesné práva obžalovaných boli dlhé roky v úzadí a pozornosť sa im začala veno- vať až po ustanovení ad hoc tribunálov. Vznik tribunálov sprevádzali rozporuplné názory na ich zriadenie, a preto na zachovanie legitimity musia od svojich počiatkov dodržiavať práva obvinených v čo najväčšej miere. Preto aj štatúty ICTY a ICTR boli viac krát novelizované a pri
Autor: Annamária Stabrilová
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: vojnové zločinymedzinárodné súdnictvomedzinárodné súdy
Abstrakt: Charakter medzinárodných vzťahov 20. storočia výrazne ovplyvnili udalosti a procesy, ktoré zasiahli všetky časti sveta. Máme na mysli ekonomické, globalizačné, integračné a iné udalosti v oblasti politických, kultúrnych, či bezpečnostných vzťahoch, v dôsledku ktorých vznikla potreba venovať o mnoho väčšiu pozornosť odvetviu medzinárodného práva. Spomenieme napríklad 1. a 2. svetovú vojnu, vznik bipo- lárneho rozdelenia sveta po I. a najmä po II. svetovej vojne (svet sa rozdelil na dva nepriateľské bloky, socializmus - kapitalizmus, ktoré trvalo až do konca 80. rokov), rozpad bipolárneho rozdel ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Situácia v 20. a 21. storočí Charakter medzinárodných vzťahov 20. storočia výrazne ovplyvnili udalosti a procesy, ktoré zasiahli všetky časti sveta. Máme na mysli ekonomické, globalizačné, integračné a iné udalosti v oblasti politických, kultúrnych, či bezpečnostných vzťahoch, v dôsledku ktorých vznikla potreba venovať o mnoho väčšiu pozornosť odvetviu medzinárodného práva. Spomenieme napríklad 1. a 2. svetovú vojnu, vznik bipo- lárneho rozdelenia sveta po I. a na
Autor: Patrik Špirko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vstup Slovenskej republiky do medzinárodných súdnych orgánov sa uskutočnil po rozdelení Československej federatívnej republiky sukcesiou Slovenskej republiky do medzinárodných dohovorov a zmlúv zakladajúcich jednotlivé medzinárodné súdy k 1. januáru 1993. V súvislosti s ukončením existencie Československej federatívnej republiky k 31. decembru 1992 deklarovala vláda Slovenskej republiky (uznesenie č. 958/1992 z 15. decembra 1992) záujem byť po 1. januári 1993 plnoprávnym členom nielen medzinárodných vládnych organizácií, v ktorých pôsobila Československá federatívna republika, ale aj plnoprávn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Finančné príspevky Slovenskej republiky do rozpočtov medzinárodných súdnych orgánov Vstup Slovenskej republiky do medzinárodných súdnych orgánov sa uskutočnil po rozdelení Československej federatívnej republiky sukcesiou Slovenskej republiky do medzinárodných dohovorov a zmlúv zakladajúcich jednotlivé medzinárodné súdy k 1. januáru 1993. V súvislosti s ukončením existencie Československej federatívnej republiky k 31. decembru 1992 deklarovala vláda Slovenskej repu
MENU