Nájdené právne články pre výraz: menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marián Ševčík CSc.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor poskytuje vlastný pohľad a vlastné právne závery na aktuálne otázky kreovania právneho štátu ako aj zamyslenie sa nad súčasným stavom plnenia si ústavných povinností zo strany prezidenta.

Úryvok z textu:
Ano­tá­cia V prís­pev­ku je ve­no­va­ná po­zor­nosť vy­bra­tým us­ta­no­ve­niam plat­né­ho nie­len textu Ústa­vy slo­ven­skej re­pub­li­ky, ale aj re­le­van­tným Ná­le­zom Ústav­né­ho sú­du slo­ven­skej re­pub­li­ky, a tiež poh­ľa­du na for­mo­va­nie ve­rej­nej mien­ky pre pro­ces konštruo­va­nia práv­ne­ho štá­tu pre všet­ky je­ho re­le­van­tné ús­tav­né in­šti­tú­cie ako do­mi­nan­tných hrá­čov v pro­ce­se for­mo­va­nia Slo­ven­skej re­pub­li­ky ako práv­ne­ho štá­tu. Autor v prís
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Koncom roku 2018 bolo predložených niekoľko návrhov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa týkali spôsobu ustanovovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. išlo o návrhy, ktoré sa v rozdielnej intenzite odchyľovali od platného znenia Ústavy Slovenskej republiky a prinášali nielen technické, ale aj koncepčné zmeny. Ani jeden z predložených návrhov nebol schválený. Aj keď uplynula iba krátka doba, je možné sa už spätne na tieto návrhy pozrieť a zamyslieť sa nad nimi.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Menovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sa stalo súčasťou ústavnej úpravy postavenia ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti v novo sa formujúcom štáte v jeho ústave, ktorá bola schválená 1. septembra 1992. Ústavodarca zvolil v čl. 134 ods. 2 konštrukciu, ktorá napriek neskorších novelizáciám zostala od roku 1992 dodnes rovnaká – sudcov ústavného súdu menuje prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezide
Autor: Mgr. Soňa Kurrilová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že by mal byť Ústavný súd Slovenskej republiky ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti striktne oddelený od politiky, existuje niekoľko situácií, pri ktorých sa ústavné súdnictvo a politika prelínajú. Autorka vo svojom príspevku skúma faktory ktoré môžu mať vplyv na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky resp. jeho jednotlivých sudcov, okrem iného aj v kontexte politizácie justície, ktorá je aj v slovenskom a českom právnom prostredí pomerne diskutovanou témou.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka obsadzovania Ústavného súdu Slovenskej republiky je v tomto období jednou z najdiskutovanejších otázok (ústavno)právnej obce ako aj neprávnickej verejnosti. Dôvodom je koniec funkčného obdobia deviatich sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v polovici februára 2019 a nevyhnutnosť výberu nových ústavných sudcov na uvoľnené miesta. Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že by mal byť Ústavný súd Slovenskej republiky ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti strikt
Autor: Mgr. Lucia Nedzbalová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym postavením sudcov Ústavného súdu, ktorí patria k najdôležitejším ústavným činiteľom v Slovenskej republike. Práve ztohto dôvodu funkcia ústavného sudcu vzbudzuje záujem širokej verejnosti, nielen z hľadiska jeho odbornosti, ale aj z hľadiska správania sa v jeho súkromnom živote. Príspevok poukazuje na právnu úpravu práv a povinností v súvislosti s výkonom sudcovskej funkcie (statusové normy], ako aj na postavenie ústavných sudcov pri uplatňovaní právomoci ústavného súdu a vedení konania (procesné normy]. Poskytuje tým komplexný pohľad na výkon funkcie sudcu ústavné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy nezávislým orgánom ochrany ústavnosti. Ústavný súd ako garant ochrany ústavnosti by mal výrazne prispieť k harmonizácii právneho poriadku, ochrane práv a slobôd občanov, formovaniu ich právneho vedomia, demokratizácii slovenskej štátnosti, rozvoju právnej kultúry, prehĺbeniu zodpovednosti predstaviteľov štátnej moci a orgánov územnej samosprávy a napokon každého občana.[1] [2] Veľmi dôležitým prvkom pre napĺňanie týchto úlo
MENU