Nájdené právne články pre výraz: miestna príslušnosť podľa OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Forum shopping je postupom, pri ktorom žalobca volí súd, na ktorý podá žalobu. Článok má za cieľ priblížiť implementáciu daného postupu v medzinárodnom práve súkromnom EÚ. Dôraz je pri tom kladený na pojem forum shopping, úpravu v prameňoch medzinárodného práva súkromného EÚ, ako aj súlad so základnými princípmi justičnej spolupráce v civilných veciach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Postupná integrácia v rámci EÚ sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Štyri slobody EÚ (resp. Vnútorného trhu EÚ) sú známe azda každému, no postupne ich dopĺňajú ďalšie oblasti, kde spolupráca naberá intenzitu. Tu možno zaradiť i voľný pohyb rozhodnutí, ktorý je nepochybne dôležitý a napomáha napĺňaniu cieľov, pre ktoré EÚ, resp. je predchodcovia ES vznikli. Voľný pohyb rozhodnutí však je „len“ výsledkom viacerých krokov, ktoré musia byť uskutočnené na to, aby rozhodnutia mohli byť
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať?

Úryvok z textu:
Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať? Konanie o rozvod je po novom komplexne upravené v Civilnom mimosporovom poriadku (§§ 92 – 100) – podľa dôvodovej správy je zaradenie tohto konania medzi mimosporové konania dané súčasnou hmotnoprávnou úpravou, i celkovou zmenou koncepcie konaní tzv. nesporového charakteru.CMP má byť podľa jeho autorov vnímané ako súhrn právnych noriem upravujúcich
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy miestnej príslušnosti súdu, v rámci ktorej sme postrehli jednu nie veľmi praktickú zmenu, na ktorú si dovolíme v tomto príspe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy mi
Autor: doc. JUDr. Daniel Jakubovič PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Predmetnom tohto článku je právna analýza procesnoprávneho inštitútu kauzálnej príslušnosti, ktorá sa vyskytuje v rámci jednotlivých právnych systémov skôr výnimočne, a tak v teoretickoprávnej ako i aplikačnej rovine ustálenie skutočnosti, že kauzálna príslušnosť mení len miestnu alebo i vecnú príslušnosť justičných orgánov.

Úryvok z textu:
Úvod Predmetom tohto článku je tak z teoretickoprávneho, ako i aplikačného hľadiska, v rozhodnom časovom období (určeného komparáciou legislatívy platnej a účinnej na konci roku 2004 a platnej a účinnej odo dňa 1. 1. 2005), objasnenie vzájomnej korelácie a procesnoprávnej interakcie vecnej, miestnej, funkčnej a kauzálnej príslušnosti slovenských súdov. Ide o platnú normatívnu úpravu, výkladovo vnútorne diverzifikovanú na lex generalis, ktor
Autor: JUDr. Luica Verešpejová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pri neplatnom skončení pracovného pomeru Zákonník práce priznáva zamestnancovi nároky, ktoré sú závislé od vôle zamestnanca v dvoch smeroch, a to či sa dovolá alebo nedovolá neplatnosti rozväzovacieho úkonu zamestnávateľa ako aj na tom, či trvá alebo netrvá na svojom ďalšom zamestnávaní. Ide o špeciálne nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce, ktoré nieje možné obísť iným spôsobom, ako sa to vyskytlo v praxi. V článku je poukázané na niektoré takéto prípady obchádzania zákona. V závere je poukázané na rozdielne názory právnej obce na povahu náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
Skončenie pracovného pomeru   Pracovný pomer je zmluvný a záväzkový vzťah, v rámci ktorého sa jeden účastník (zamestnanec) zaväzuje vykonávať prácu za mzdu pre druhého účastníka (zamestnávateľa). Výlučným spôsobom založenia pracovného pomeru je jeho založenie na základe pracovnej zmluvy. Pracovný pomer ako právny vzťah trvá určitý čas bez ohľadu na to, či je uzatvorený na dobu určitú alebo neurčitú.1 Skončenie pracovného pomeru môže nastať zákonom ustanoveným spôsobom. Súčasná
MENU