Nájdené právne články pre výraz: migrácia osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Škrinár
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autor v príspevku prezentuje možnosť využitia poznatkov kriminalistickej dokumentácie v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca a určení zákazu vstupu. Vychádza z uvedeného konania ako správneho konania, ako aj z jeho špecifík, ktorými sa odlišuje od iných správnych konaní. Popisuje uplatnenie kriminalistickej dokumentácie a jej zásad v praxi. Ide najmä o dokumentáciu vyjadrenia cudzinca, ale autor sa v príspevku zaoberá aj inými formami dokumentácie, použiteľnými v procese administratívneho vyhostenia cudzinca.

Úryvok z textu:
Úvod Migrácia je fenomén, ktorému v poslednom období, najmä od roku 2015, venujú médiá veľkú pozornosť. Nejde o nový fenomén, ľudstvo migrovalo už v praveku. Uvedený fenomén však nadobúda nové rozmery v súčasnom globalizovanom svete. Na svete aj v Európe pôsobí množstvo nevládnych organizácií zaoberajúcich sa migráciou, migrácia sa stala trvalou témou nielen odbornej diskusie, ale aj politickou témou. Ľahká dostupnosť informácií prostredníctvom internetu a široké možnosti cestovania v súč
Autor: Mgr. Tímea Lazorčáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Štátna príslušnosť predstavuje právny vzťah občana s určitým štátom. Je základom budovania identity každého z nás a zároveň rámcom základných práv či povinností s tým spojených. My všetci, ktorí sme občanmi niektorého štátu, si často ani sami neuvedomujeme, aké významné a nevyhnutné právo to je. Vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, právo na slobodný výber povolania a zamestnania, sociálne dávky, či účasť na voľbách a podieľanie sa na formovaní spoločenského života spoločnosti. To všetko považujeme za samozrejmosť, s ktorou sa rodíme do tohto sveta. No je potrebné si uvedomiť, že nie všade na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Štátna príslušnosť predstavuje právny vzťah občana s určitým štátom. Je základom budovania identity každého z nás a zároveň rámcom základných práv či povinností s tým spojených. My všetci, ktorí sme občanmi niektorého štátu, si často ani sami neuvedomujeme, aké významné a nevyhnutné právo to je. Vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, právo na slobodný výber povolania a zamestnania, sociálne dávky, či účasť na voľbách a podieľanie sa na formovaní spoločenského života spoločno
Autor: JUDr. Štefan Kseňák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Decentralizácia je predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti jednotlivých územnosprávnych jednotiek. Zvýšenie konkurencieschopnosti by zvýšilo aj ekonomickú výkonnosť na celoštátnej úrovni a znížilo by vytváranie a zvyšovanie nerovností. Územnosprávne jednotky by mali mať možnosť moderovať daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Predpoklad pre takéto zmeny leží v politickej rovine, a preto by sa mala zvýšiť aj zviazanosť voliča a poslanca parlamentu. Možnosťou by bolo zakotvenie volieb časti poslancov NRSR za jednotlivé samosprávne kraje.

Úryvok z textu:
Úvod Diskusie o územnosprávnom členení majú kúzlo širokospektrálnosti, čo v kombinácii s argumentáciou založenou na užšom výseku skúmanej problematiky vedie k tomu, že každý z účastníkov diskusie má (svoju) pravdu. Východiskovou úvahou pre tento príspevok je nastolenie otázky, do akej miery má zmysel venovať sa v podmienkach Slovenskej republiky reforme územnosprávneho členenia a či jeho prípadná zmena by bola vôbec prínosná a ak áno, tak či by prínos nebol menší ako náklady na ňu vyn
Autor: Ivana Kuráková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Slovo migrácia pochádza z latinčiny a znamená sťahovanie, pohyb, presun. V súčasnosti je vnímaná ako integrálna súčasť globalizačných procesov. Medzinárodná migrácia je sťahovanie osôb, pri ktorom dochádza k prekročeniu štátnych hraníc s cieľom usadiť sa v inej krajine ako je krajina pôvodu osoby na dlhšiu dobu, resp. natrvalo.i V dejinách Európy ale i sveta sa vyskytlo mnoho etáp, kedy sa ľudia jednotlivo, no i hromadne vydávali na útek zo svojich krajín a migrovali. Utečenecká problematika i sama migrácia je stará snáď ako ľudstvo samo a má rôzne príčiny, počnúc zmenou životných podmienok až ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Slovo migrácia pochádza z latinčiny a znamená sťahovanie, pohyb, presun. V súčasnosti je vnímaná ako integrálna súčasť globalizačných procesov. Medzinárodná migrácia je sťahovanie osôb, pri ktorom dochádza k prekročeniu štátnych hraníc s cieľom usadiť sa v inej krajine ako je krajina pôvodu osoby na dlhšiu dobu, resp. natrvalo.i V dejinách Európy ale i sveta sa vyskytlo mnoho etáp, kedy sa ľudia jednotlivo, no i hromadne vydávali na útek zo svojich krajín a migrovali. Uteče
Autor: Mgr. Jozef Kšiňan
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je zameraný na poskytnutie stručného prehľadu o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie a uplatňovaní koordinačných pravidiel v prípade inštitútu ochrannej lehoty. Článok analyzuje vybraný problém uplatňovania národných právnych predpisov sociálneho zabezpečenia vo svetle koordinačných pravidiel Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNÝ ÚVOD DO KOORDINÁCIE SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA Systémy sociálneho zabezpečenia sú podmienené rôznym historickým vývojom a rôznou výstavbou a z toho vyplývajúcou mierou poskytnutej sociálnej ochrany, pričom sa prejavujú výrazné rozdiely medzi týmito systémami pri porovnaní ich výstavby medzi jednotlivými štátmi. Vzhľadom na uvedené vzniká nebezpečenstvo nepriaznivého ovplyvnenia sociálnych práv migrujúcich osôb. Právne nástroje, ktoré možno zaradiť k medzinárodnému al
Autor: Daniel Demjanovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Téma utečenectva sa v posledných rokoch najmä v Európe stáva čoraz diskutovanejšou. Aktuálne je to hlavne kvôli migrácii osôb v dôsledku vojny v Sýrii. Nemôžeme však redukovať utečenectvo len na vplyvy, ktoré sú zapríčinené priamo ľudskou činnosťou. Existuje značná legislatívna diera v medzinárodnom práve, ktorá neumožňuje riešiť imigráciu, ako komplexný problém. Minulé storočie bolo najvýznamnejším míľnikom v riešení problematiky utečenectva a výkladom môžeme dospieť ku konkrétnym kategóriám utečencov (napríklad v Dohovore o právnom postavení utečencov z roku 19511). Súčasná prax ukazuje, že ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Téma utečenectva sa v posledných rokoch najmä v Európe stáva čoraz diskutovanejšou. Aktuálne je to hlavne kvôli migrácii osôb v dôsledku vojny v Sýrii. Nemôžeme však redukovať utečenectvo len na vplyvy, ktoré sú zapríčinené priamo ľudskou činnosťou. Existuje značná legislatívna diera v medzinárodnom práve, ktorá neumožňuje riešiť imigráciu, ako komplexný problém. Minulé storočie bolo najvýznamnejším míľnikom v riešení problematiky utečenectva a výkladom môžeme dospieť ku konkré
Autor: JUDr. Michal Aláč PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Konanie o poskytnutí medzinárodnej ochrany je špecifickým konaním, v ktorom proti sebe často stoja dva protichodné záujmy. Na jednej strane je záujem poskytnúť útočisko osobám, ktoré sa stali vo svojom domovskom štáte objektom prenasledovania a potrebujú medzinárodnú ochranu. Na druhej strane je záujem a zároveň povinnosť štátu zabezpečiť ochranu svojich občanov, a to najmä prostredníctvom selekcie žiadateľov o poskytnutie medzinárodnej ochrany realizovanej prostredníctvom preverenia ich potenciálnej nebezpečnosti pre bezpečnosť štátu, resp. jeho občanov. Zákonodarca musí veľmi citlivo nastavi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút azylu, resp. doplnkovej ochrany patrí v súčasnosti medzi aktuálne, často diskutované a verejnosťou veľmi citlivo vnímané témy, a to najmä v nadväznosti na migračné vlny, ktorým museli členské štáty Európskej únie čeliť. Masová migrácia a možnosti jej riešenia boli predmetom rozsiahlych politických aj odborných diskusií s často protichodnými závermi. Jednotlivé štáty sa zaviazali poskytnúť pomoc a „útočisko“ osobám pred nejakou formou nebezpečenstva, resp. ujmy na ich z
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Problematika miestnych financií je predmetom regulácie viacerých dokumentov charakteru soft-law. Medzi najvýznamnejšie je možné zaradiť odporúčania Výboru ministrov Rady Európy. V predloženom príspevku sú analyzované vybrané odporúčania zaoberajúce sa najmä príjmovou stránkou rozpočtov jednotiek územnej samosprávy. Následne je analyzovaný právny stav v Slovenskej republike a posudzovaná miera konkgruencie domácej legislatívy s požiadavkami odporúčaní. Vo výsledku je možné konštatovať, že miera zhody je pomerne veľká, a to tak v oblasti garancie vlastných príjmov samospráv, ako aj pri nastavení ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika financovania územnej samosprávy je problematikou hraničnou, predstavujúcou predmet záujmu tak vedy správneho práva, ako aj vedy práva finančného. Špecifikom tejto problematiky je popri jej interdisciplinarite tiež skutočnosť, že otázky financovania územnej samosprávy nie sú predmetom právnej regulácie na nadnárodnej úrovni, s výnimkou niektorých daní, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky patria medzi vlastné príjmy regionálnej úrovne samosprávy, konkrétne dane z mo
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozvojom moderných technológií dochádza čoraz viac k narušovaniu počítačovej bezpečnosti, a tým k napádaniu a zneužívaniu citlivých údajov, a to tak na strane fyzických osôb ako aj právnických osôb. Moderná spoločnosť je preto priamo nútená k rozvoju ochrany voči takýmto útokom a k úprave vyvodenia zodpovednosti voči subjektom, ktoré svojou činnosťou narúšajú plynulé a bezproblémové užívanie moderných technológii. Citlivou otázkou sa tak stáva samotná kybernetická bezpečnosť, vyvodenie zodpovednosti voči porušiteľom a následná vymožiteľnosť práva poškodenými subjektami.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kybernetická bezpečnosť je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Na uvedené reflektuje aj právny poriadok Slovenskej republiky, konkrétne prijatím zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“), ktorý vstúpil do účinnosti po poslednej novelizácii dňa 01.01.2019. Uvedený zákon reflektuje na potreby ochrany citlivých údajov a vo svojej podstate predstavuje ucelený systém kybernetickej bez
MENU