Nájdené právne články pre výraz: migračná kríza

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
11 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Lucia Bódišová
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prepuknutie migračnej krízy v Európe spôsobilo množstvo problémov. Od masívneho prísunu utečencov, na ktorý neboli štáty Európskej únie (ďalej len „EÚ“) pripravené, cez neochotu členských štátov aplikovať kvóty pri prerozdeľovaní utečencov, po zvýšenie bezpečnostného rizika a množstvo ďalších komplikácii, ktoré členské štáty EÚ doteraz neboli schopné vyriešiť. Pri hľadaní vhodného riešenia migračnej krízy európski politici (aj široká verejnosť) začali skúmať migračné politiky štátov, ktoré takisto musia zápasiť s prísunom utečencov. Medzi takéto štáty patrí aj Austrália. Hoci je počet žiadostí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Prepuknutie migračnej krízy v Európe spôsobilo množstvo problémov. Od masívneho prísunu utečencov, na ktorý neboli štáty Európskej únie (ďalej len „EÚ“) pripravené, cez neochotu členských štátov aplikovať kvóty pri prerozdeľovaní utečencov, po zvýšenie bezpečnostného rizika a množstvo ďalších komplikácii, ktoré členské štáty EÚ doteraz neboli schopné vyriešiť. Pri hľadaní vhodného riešenia migračnej krízy európski politici (aj široká verejnosť) začali skúmať migračné politiky š
Autor: Bc. Tomáš Balogh
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: V dnešnej spoločnosti, v ktorej sa búrajú hranice medzi jednotlivými štátmi, v dobe globalizácie spoločnosti, prebiehajúcej migrácie obyvateľstva, otázky ohľadom náboženskej slobody a jej uplatňovaní na pracovisku naberajú na svojom význame. Štáty majú pred sebou úlohu vytvorenia, čo najlepších podmienok na spolužitie obyvateľstva z rôznych kultúr a náboženstiev. Problém migrácie obyvateľstva a spolužitia obyvateľstva z rôznych kultúr v jednom štáte, už nie je problémom len vyspelých západoeurópskych krajín, ale dôsledkom aktuálne prebiehajúcej migračnej krízy aj Slovenskej republiky. Dôsledko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V   dnešnej spoločnosti, v ktorej sa búrajú hranice medzi jednotlivými štátmi, v dobe globalizácie spoločnosti, prebiehajúcej migrácie obyvateľstva, otázky ohľadom náboženskej slobody a jej uplatňovaní na pracovisku naberajú na svojom význame. Štáty majú pred sebou úlohu vytvorenia, čo najlepších podmienok na spolužitie obyvateľstva z rôznych kultúr a náboženstiev. Problém migrácie obyvateľstva a spolužitia obyvateľstva z rôznych kultúr v jednom štáte, už nie je problémom l
Autor:
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv žiadateľov o azyl. Európska únia, ktorá je v oblasti azylového práva činná len v posledných desaťročiach, však n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V príspevku sa pokúsime zmapovať filmové diela, ktoré sa venujú problémom migrácie vo svete. Následne sa zameriame na bližšiu analýzu filmov, ktoré sa venujú danému problému na území štátov Európskej únie. Zameriame sa najmä na problémy migrantov v cudzom prostredí, v ktorom dochádza k stretu odlišných náboženských, spoločenských i právnych kultúr.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne kultúry ako neustále sa transformujúce elementy sú v 20. storočí vystavené novým význam. V historickom kontexte dochádzalo k ich stretom najmä v súvislosti s dobyvačnými snahami veľkých národov, ktoré „vrúcne zdeľali“ vlastnú kultúru na podmanenom území. Tieto praktiky pretrvali od dôb Alexandra Veľkého až po súčasnosť, kedy sa svetové veľmoci stali ochrancami demokracie a paradoxne vojnovou cestou „oslobodzujú“ národy z rúk neslobody. Podstata týchto konfliktov sa za stároč
Autor: Ivana Kuráková
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Slovo migrácia pochádza z latinčiny a znamená sťahovanie, pohyb, presun. V súčasnosti je vnímaná ako integrálna súčasť globalizačných procesov. Medzinárodná migrácia je sťahovanie osôb, pri ktorom dochádza k prekročeniu štátnych hraníc s cieľom usadiť sa v inej krajine ako je krajina pôvodu osoby na dlhšiu dobu, resp. natrvalo.i V dejinách Európy ale i sveta sa vyskytlo mnoho etáp, kedy sa ľudia jednotlivo, no i hromadne vydávali na útek zo svojich krajín a migrovali. Utečenecká problematika i sama migrácia je stará snáď ako ľudstvo samo a má rôzne príčiny, počnúc zmenou životných podmienok až ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Slovo migrácia pochádza z latinčiny a znamená sťahovanie, pohyb, presun. V súčasnosti je vnímaná ako integrálna súčasť globalizačných procesov. Medzinárodná migrácia je sťahovanie osôb, pri ktorom dochádza k prekročeniu štátnych hraníc s cieľom usadiť sa v inej krajine ako je krajina pôvodu osoby na dlhšiu dobu, resp. natrvalo.i V dejinách Európy ale i sveta sa vyskytlo mnoho etáp, kedy sa ľudia jednotlivo, no i hromadne vydávali na útek zo svojich krajín a migrovali. Uteče
Autor: JUDr. Marián Giba PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou európskej identity. Poukazuje na vybrané otázky s ňou súvisiace, pričom vychádza z rozlišovania medzi identitou v negatívnom a identitou v pozitívnom význame. V tomto rámci sa autor zamýšľa nad východiskami európskej identity v historickom kontexte. Následne si kladie otázku, na čom je potrebné a možné stavať európsku identitu v podmienkach dnešnej Európskej únie. Záver príspevku obsahuje niekoľko odporúčaní a odpovede na čiastkové otázky súvisiace s vytváraním európskej identity.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Identita je jednou z tých veličín, bez ktorých by ústavné právo resp. spoločenstvo ním riadené nemohlo existovať, no ktoré je zároveň pomerne zložité presne a jednoznačne definovať. S názorom, že každé hľadanie identity sa vyznačuje vážnymi komplikáciami tak z pohľadu teoretického ako praktického,[2] možno iba súhlasiť. V rôznych formách a významoch sa identita spája s každým ľudským, najmä politickým spoločenstvom už od tých najdávnejších čias. Ak sa dnes v priestore Európy ve
Autor: doc. JUDr. Karin Cakoci PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika daní a ich právnej regulácie sa už dávno vymanila z ich rigidného ponímania ako výlučne fiskálneho nástroja, ktorého jedinou úlohou je kumulovanie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Dane, najmä ich výška, ako aj spôsob platenia a s tým súvisiace povinnosti, ako aj rôzne (ne)systémové opatrenia ovplyvňujú rozhodovanie podnikateľských subjektov o smerovaní ich hospodárskych aktivít. Je všeobecne známou skutočnosťou, že daňovo-právne normy sú spôsobilé vytvárať priaznivé ekonomické prostredie pre rozvoj hospodárstva, ale tak isto môže byť ich vplyv utlmujúci. Cieľom autork ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V ekonomickej teórii[1] sa stretávame s množstvom prístupov (v širšom aj v užšom kontexte danej problematiky) autorov,[2] modelov, koncepcií, ktoré sa venujú problematike zdaňovania, daňovej politiky ako súčasti hospodárskej politiky, ktorá je v moderných demokraciách výrazne ovplyvňovaná existujúcim politickým zoskupením v domácej ekonomike, ale zároveň aj vytvoreného nadnárodného celku (ktorého je konkrétna krajina súčasťou). Podľa Šreina[3] z ekonomickej teórie vyplýva, že d
Autor: Mgr. Michal Krajčovič
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Účelom príspevku je poukázať na možnosť efektívnejšej právnej ochrany spoločenských vzťahov pred hrozbami súvisiacimi so stretom právnych kultúr, ktorý prebieha na Európskom kontinente. Problematika je analyzovaná z pohľadu medzinárodného práva, správneho práva aj trestného práva. Navrhujú sa legislatívne zmeny, ktoré by naplnili legitímne očakávania občanov na ochranu spoločenských hodnôt pred protiprávnou činnosťou a posilnili by princíp dôvery v právo.

Úryvok z textu:
Motto : Každá společnost lidská má životní zájem na tom, aby všichni její členové zachovávali pravidla společného života, a vzepře se tomu, kdo tak nečiní (r e a g u j e na porušení). Prof. Albert Milota1 1. Úvod Obsah pojmu právna kultúra nie je chápaný jednotne - jedná sa o vágny pojem, ktorý je bližšie konkretizovaný právnou doktrínou. Prirodzene možno vychádzať z konjukcie významov pojmov právo2 a kultúra3. Autori v ďalšom texte vychádzajú z poňatia právnej kultúry, resp. kult
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednotlivým častiam práva sociálneho zabezpečenia (sociálnemu poisteniu, štátnej sociálnej podpore a sociálnej pomoci) najmä z pohľadu princípu rovnosti, ako aj demokracie a proklamácie právnej istoty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Po roku 1989 došlo k významným zmenám v ekonomickej, politickej, ako aj v sociálnej oblasti. V politickej oblasti z hľadiska obnovy demokracie v období rokov 1989 až 1992 malo mimoriadny význam prijatie Listiny základných práv a slobôd,[1] prostredníctvom ktorej sa základné práva a slobody občana (človeka) vrátane sociálnych práv garantujú ústavným zákonom. Ďalšie zmeny zásadného charakteru sa uskutočnili v auguste 1992, kedy došlo k dohode o rozdelení federácie, avšak bez konz
MENU