Nájdené právne články pre výraz: ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 159

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21290 dokumentov
9865 dokumentov
18917 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZZTP“), prišlo i k zásadnej zmene právnej úpravy ZTPČ.

Úryvok z textu:
Motto: „Nič neohrozuje mýty viac ako fakty.“  „VEK“ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EÚ – PRÍBEH DESIATICH ROKOV SKÚSENOSTÍ NIELEN S NOVÝM ZÁKONOM O ZNALCOCH Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektor
Autor: Ján Dankovčík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Otázka, či má znalec, tlmočník a prekladateľ vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj „ZakZTP“) povinnosť viesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, padla na našich seminároch viackrát. Zastávame názor, že NIE. Argumenty prečo nie sme rozobrali nižšie.

Úryvok z textu:
Úloha tlmočníkov a prekladateľov vykonávajúcich činnosť podľa ZakZTP je vyjadrená predovšetkým v nasledujúcich ustanoveniach Ústavy a ZakZTP. Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.“. Podľa čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie podľa odseku 2,
Autor: JUDr. Martin Bezák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje kritickej analýze diskurzu právnej vedy a politických inštitúcií Českej a Slovenskej republiky o povahe inštitucionalizovaných kolektívnych entít a ich trestnej zodpovednosti. Autor sa podujal uchopiť predmetnú problematiku najmä s dôrazom na návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v decembri 2013 predložený do pripomienkového konania Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod môjho príspevku považujem za potrebné objasniť, prečo som sa v ňom rozhodol pre označenie právne inštitucionalizovanej organizácie používať pojem „kolektívna entita“ namiesto zaužívaného legálneho pojmu „právnická osoba“. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že uvedené dva pojmy nemožno obsahovo stotožňovať. Zatiaľ čo pojem právnická osoba označuje len tú organizáciu osôb a majetku, ktorú právo za právnickú osobu, teda subjekt práv a povinností odlišný od fyzickej osoby, uz
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V polovici októbra tohto roku zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informáciu o zahájení reformných legislatívnych prác, výsledkom ktorých by mala byť mimoriadne rozsiahla novelizácia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a niektorých súvisiacich predpisov. Súčasne bol verejnosti sprístupnený kompletný pracovný materiál, vrátane predbežne navrhovaného paragrafového znenia a dôvodovej správy. Neformálne pripomienky od odbornej a laickej verejnosti očakáva ministerstvo do 31. 12. 2018 (e-mailom na rekodifikacia.proces@justice.sk); p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V polovici októbra tohto roku zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informáciu o zahájení reformných legislatívnych prác, výsledkom ktorých by mala byť mimoriadne rozsiahla novelizácia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a niektorých súvisiacich predpisov. Súčasne bol verejnosti sprístupnený kompletný pracovný materiál, vrátane predbežne navrhovaného paragrafového znenia a dôvodovej správy. Neformálne pripomienky od odbornej a lai
Autor: Prof. JUDr. Jozef Suchoža DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už niekoľko rokov sa u nás v akademických a legislatívnych kruhoch diskutuje (raz voľnejšie, inokedy pod vplyvom, či snáď „tlakom“ oficiálne proklamovaného stavu omeškania s vydaním nového Občianskeho zákonníka) o rozsiahlejšej kodi- fikácii (či snáď rekodifikácii) súkromného práva. Celý proces rekodifikácie súk- romného práva prirodzene „usmerňuje“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to prostredníctvom ním vymenovanej Rekodifikačnej komisie. Od začiatku rekodifikačných prác, prakticky od roku 1992 je to už v poradí štvrtá Komisia, kt ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  I. Úvodné poznámky Už niekoľko rokov sa u nás v akademických a legislatívnych kruhoch diskutuje (raz voľnejšie, inokedy pod vplyvom, či snáď „tlakom“ oficiálne proklamovaného stavu omeškania s vydaním nového Občianskeho zákonníka) o rozsiahlejšej kodi- fikácii (či snáď rekodifikácii) súkromného práva. Celý proces rekodifikácie súk- romného práva prirodzene „usmerňuje“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to pro
Autor: JUDr. Andrea Gregušová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Restoratívna justícia a problematika alternatívnych trestov je v súčasnosti intenzívne presadzovanou koncepciou riešenia trestných vecí, pričom výhradne nesúvisí so snahou zákonodarcu o rozširovanie systému trestných sankcií. Významnú pozíciu má v tomto smere aj problematika trestnoprávneho inštitútu „preradenie odsúdeného do domáceho väzenia“, ktorý by v podmienkach Slovenskej republiky mohol nájsť svoje uplatnenie. Príspevok sa preto zaoberá analýzou navrhovaného znenia právnej úpravy tohto trestnoprávneho inštitútu z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rovnako ako analý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod[2] V prebiehajúcich odborných diskusiách o smerovaní a ďalšej budúcnosti trestnej politiky je v súčasnosti intenzívne kladený dôraz na ochranu práv a právom chránených záujmov poškodeného trestným činom, pričom frekventovanej analýze zo strany odbornej verejnosti podlieha skutočnosť vychádzajúca z myšlienky, že prostriedky tradičnej trestnej politiky nie sú v súčasnosti dostatočne efektívne a neplnia svoj rozhodujúci účel. Hľadanie koncepcie, ktorá zodpovedná súčasným požia
Autor: Mgr. Martin Magál LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok sa zaoberá súčasnou súdnou praxou priznávania náhrady trov právneho zastúpenia podľa tarify zakotvenej vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Autori článku poukazujú na skutočnosť, že použitie tarify pri priznávaní náhrady trov právneho zastúpenia v sporovom súdnom konaní nemá dostatočnú oporu v právnom poriadku. Na tomto podklade autori ďalej analyzujú vybrané problémy aplikačnej praxe a navrhujú prísluš ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Kým výšku odmeny advokáta v súčasnosti v rozhodujúcej miere determinuje mechanizmus trhu,[1] súdy pri výpočte náhrady trov právneho zastúpenia vychádzajú z tarifnej odmeny podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (Vyhláška). V dôsledku toho často vzniká disproporcia medzi reálne v
Autor: JUDr. Peter Strapáč PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Nie je ničím výnimočným ustanovovanie do konaní pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci znalcov ad hoc, ktorí nie sú zapísaní v zozname znalcov vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. V kontexte výnimočnosti ustanovovania znalcov ad hoc sme sa v článku venovali problematike zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone ich znaleckej činnosti, ktorá zodpovednosť je ponímaná ako zodpovednosť za poskytnutie nesprávnej informácie. Téma je aktuálna aj z toho pohľadu, že zákon o znalcoch na rozdiel od iných zákonov upravujúcich výkon slob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov. Zákon výslovne ustanovuje, kto je znalcom v § 2 ods. 1 zákona. Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnos
Autor: JUDr. Regina Palková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Nikoho z odborných kruhov neprekvapila novela zákona o rozhodcovskom konaní, ktorá vzišla z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ale ktorá zároveň neuzrela „svetlo sveta", keďže jej uvedenie do života stoplo odmietnutie zo strany hlavy štátu. Bola dôsledkom už dlhšie trvajúceho honu na samotný inštitút rozhodcovského konania. Hneď v úvode sa núka zhodnotenie novely z hľadiska jej prínosu pre prax rozhodcovského konania, avšak to ponecháme na záver, i keď už samotný názov tohto článku čo-to napovedá. Tento článok je koncipovaný ako určitá forma reakcie na novelu zákonu, ktor ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Nikoho z odborných kruhov neprekvapila novela zákona o rozhodcovskom konaní, ktorá vzišla z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ale ktorá zároveň neuzrela „svetlo sveta", keďže jej uvedenie do života stoplo odmietnutie zo strany hlavy štátu. Bola dôsledkom už dlhšie trvajúceho honu na samotný inštitút rozhodcovského konania. Hneď v úvode sa núka zhodnotenie novely z hľadiska jej prínosu pre prax rozhodcovského konania, avšak to ponecháme na záver, i keď už samotný náz
MENU