Nájdené právne články pre výraz: modely trestnej zodpovednosti právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými údajmi z Českej republiky. V druhej č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Postupným vývojom právnej úpravy, upravujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb (ďalej len ako „TZPO“), je možné sledovať problematiku rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti vzhľadom na odlišné názory prevládajúce, či už v prvej variante presadzujúcej zodpovednosť za všetky trestné činy alebo v zvolení druhej varianty spočívajúcej v taxatívnom výpočte trestných činov. Zákonodarca tak v Slovenskej a tiež Českej republike si zvolil druhú možnosť, aj keď podľa nášho názoru v
Autor: Alexander Bröstl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a niektoré európske kontinentálne krajiny), kedy sa voči právnickým osobám vyvodzujú priame tresty, ktoré nie sú podmienené stíh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a n
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb by mala byť efektívnym nástrojom v boji s ekonomickou kriminalitou. Príspevok pojednáva o vybranej problematike súvisiacej s pripravovanou pravou trestnou zodpovednosťou právnických osôb v Slovenskej republike. Autor v príspevku poukazuje na základné aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v spojení s ekonomickou kriminalitou.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje neuralgický bod právnej vedy v kontinentálnom systéme práva. Slovenská republika do dnes nemá trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb v podobe, ktorá by uspokojovala nároky OECD spočívajúce v požiadavke zavedenia efektívneho mechanizmu sankcionovania právnických osôb. Právna úprava Slovenskej republiky zakotvujúca nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb priamo v trestnom kódexe bola Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V kontexte témy sekcie Fenomén ekonomickej kriminality a právnych nástrojov na jej eliminovanie sa autorka zamýšľa nad možnými príčinami, ktoré viedli tvorcov predmetného zákona k zníženiu počtu taxatívneho vymedzenia trestných činov v pôvodnom návrhu zákona s cieľom vyvolať v odbornej verejnosti diskusiu k tejto - tak závažnej problematike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Blíži sa rok 2016, uplynie teda 27 rokov od nežnej revolúcie (1989) a 10 rokov od účinnosti rekodifikovaných kódexov v oblasti trestného práva. Ide o pomerne dlhý časový interval, v rámci ktorého sa úloha trestného práva podstatným spôsobom zmenila. V období, kedy naša ekonomika fungovala na princípe plánovite a direktívne riadeného hospodárstva, čiže za socializmu, bola integrácia trestného práva do riadenia ekonomiky značne vysoká a neraz sa ňou pragmaticky suplovalo nefunkč
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zhodnotenie nepravej tres
Autor: JUDr. Lýdia Tobiášová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vo svete sa trestná zodpovednosť právnických osôb uplatňuje v niekoľkých formách, či modeloch. Jeden z modelov reprezentuje aj anglické právo, ktoré pozná tzv. priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb. Autorka článku sústreďuje pozornosť na jeden zo spôsobov vyvodenia trestnej zodpovednosti, ktorý uplatňujú anglické súdy vo vzťahu k právnickým osobám, a to doktrínu identifikácie („Identification doctrine“) a jej základnú tézu tzv. riadiacej mysle a vôle spoločnosti, („directing mind and will of the company“), na základe ktorej možno pričítať trestnú zodpovednosť fyzickej osoby osobe právni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pohľad na model trestnej zodpovednosti právnických osôb uplatňujúci sa v anglickom práve, označovaný anglickým corporate criminal liability, je častokrát na Slovensku zjednodušený, nepresný a zúžený len na jeho označenie ako modelu priamej, či pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb bez hlbšej znalosti veci. Dôvodov, ktoré vedú k tomuto zjednodušeniu, je pravdepodobne viacero. Jedným z nich je zaiste zložitosť anglického právneho systému pre právnika s tradičným kontinent
Autor: JUDr. Vladimír Žitník
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „ Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zavádza do právnych poriadkov možnosť postihovať protiprávne konanie páchané právnickými osobami.“1 Dňa 1. septembra 2010 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť zákon číslo 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „novela Trestného zákona č. 224/2010“), a ktorým sa zaviedol v trestnom práve Slovenskej r
Autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zaoberal právnych teoretikov tak v minulosti ako aj v súčasnosti o čom svedčí starorímske societas delinquere non potest a novodobé teórie rozdeľujúce zodpovednosť právnických osôb do viacerých modelov. V súčasnosti existuje množstvo právnych teoretikov, ktorí sa prikláňajú k možnosti existencie kolektívnej zodpovednosti. Na strane druhej značná časť právnych teoretikov túto „myšlienku“ odmieta, nakoľko právnická osoba je len fikciou, ktorá je vytvorená na základe práva a chýba jej intelektuálna stránka ako znak zavinenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálnemu ponímaniu problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb predchádzala história, ktorá je nesporne spojená s rímskym právom ako aj so systémom comman law, ktorý položil základy pre rozvoj tejto koncepcie v kontinentálnej právnej kultúre. Súčasné podoby zodpovednosti právnických osôb sa líšia vzhľadom na ponímanie tejto problematiky v konkrétnom štáte. Preto môžeme rozlišovať pravú, resp. nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb alebo aj administratívno-právne r
MENU