Nájdené právne články pre výraz: nadmerný odpočet

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1215 dokumentov
249 dokumentov
2067 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Ivana Straková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Zneužitie a iné formy obchádzania práva
Abstrakt: Problematika zneužívania práva predstavuje pomerne rozsiahlu problematiku. Cieľom tohto príspevku bude preto zamerať sa na zneužívanie práva v oblasti dane z pridanej hodnoty, konkrétne ako je tento inštitút vymedzený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie a následne v judikatúre slovenských, príp. českých súdov a príspevok sa bude sústrediť na vymedzenie spôsobov akými dochádza k zneužívaniu práva a dôvodov, prečo v uvedenej oblasti dochádza k zneužívaniu práva a na určenie hranice medzi zneužitím práva a dovolenou daňovou optimalizáciou.

Úryvok z textu:
ÚVOD   V posledných rokoch sa v odborných kruhoch veľa diskutuje o problematike zneužívania práva, najmä v oblasti práva daňového. V judikatúre slovenských súdov a Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sa možno čoraz častejšie stretnúť s aplikáciou inštitútu zákazu zneužitia práva, a to najmä od roku 2006. V uvedenom roku bol tento inštitút aplikovaný vtedajším Európskym súdnym dvorom vo veci Halifax[1], v ktorom sa prvýkrát vyslovil pre zistenie existencie a aplikáci
Autor: JUDr. Tomáš Cibuľa LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné právo obsahuje inštitút účinnej ľútosti, ktorý je možné uplatniť pri trestnom čine skrátenia dane a poistného, nie však pri trestnom čine daňového podvodu, ktorý je špeciálnym trestným činom k skráteniu dane a poistného. Cieľom tohto príspevku je poukázať na skutočnosť, že faktické konania vedúce k spáchaniu oboch trestných činov môžu byť rovnaké, avšak konečná kvalifikácia tohto konania ako trestného činu daňového podvodu resp. skrátenia dane a poistného, a teda (ne)možnosť uplatniť účinnú ľútosť, závisia od úplne iných o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD – RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY Daňové trestné činy1, účinná ľútosť Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“) definuje viacero daňových trestných činov, a to najmä: a)  trestný čin skrátenia dane a poistného v zmysle § 276 ods. 1 Trestného zákona, cit.: „Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspev
Autor: JUDr. Petra Bulejková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením daňového preplat
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori venujú vývoju právnej úpravy trestnoprávneho postihu neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty v Trestnom zákone Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venujú súčasnej právnej úprave, ako aj aplikačným problémom v trestnom konaní. Zároveň vyjadrujú námety na zmeny v Trestnom zákone pro futuro.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Vážny problém v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje dlhodobo nízky výber dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“). Na druhej strane pozitívne hodnotíme, že príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z DPH v posledných troch rokoch zaznamenali priaznivý vývoj. V roku 2013 medziročne vzrástli o 9,9% čo predstavuje nárast o 428 mil. eur, v roku 2014 bol nárast príjmov na úrovni 3,9% v hodnotovom vyjadrení vo výške 185 mil. eur. Odhadovaný výnos k 31.12.2015 je vo výške
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Platí pravidlo, že refundácia dane má prednosť pred uplatnením odpočítania dane, ak sú naplnené podmienky refundácie v ustanovení zákona (§ 55a). V tomto prípade sa teda do výnimiek rozšíri okruh o prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (tuzemský reverse charge), kedy sa poskytnutie služby s takýmto prenosom nebude považovať za porušenie refundačnej podmienky a zahraničná osoba bude nárokovať odpočítanie dane cez refundačný systém.

Úryvok z textu:
Zákon bol novelizovaný zákonom č. 297/2016 Z. z. a 298/2016 Z. z. Týka sa nasledujúcich oblastí: 1. Zmeny vo vzťahu práva na odpočítanie dane u zahraničných osôb ( § 49 a § 55a): Platí pravidlo, že refundácia dane má prednosť pred uplatnením odpočítania dane, ak sú naplnené podmienky refundácie v ustanovení zákona (§ 55a). V tomto prípade sa teda do výnimiek rozšíri okruh o prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (tuzemský reverse charge), kedy sa poskytnutie služb
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá systémom dane z pridanej hodnoty ako všeobecnej nepriamej dane spotrebného charakteru. Táto univerzálna nepriama daň má nesporný rozpočtový význam, jej uplatňovanie však môže viesť aj k jej zneužívaniu. Autor v príspevku poukazuj e na možné zneužívanie systému dane z priadnej hodnoty daňovými subjektmi na úkor štátu, ale rovnako poukazuje aj na možné negatívne dopady uplatňovania dane z pridanej hodnoty vo sfére jej platiteľov.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Daň z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“) ako všeobecná nepriama daň spotrebného charakteru je základom daňovej sústavy nielen v Slovenskej republike[1] [2] ale aj v ostatných členských štátoch EÚ. Jej význam umocňuje aj jej rozpočtová dôležitosť, keď v podmienkach Slovenskej republiky je najvýnosnejšou daňou vôbec. Vychádzajúc z bilancie príj mov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 konštatuj eme, že plánovaný príjem štátu z DPH je na úrovni 6,079 mld. EUR, čo predstavuje
Autor: PhDr. JUDr. Ing. Marián Sabó
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Právna úprava daňových trestných činov sa opiera o vymedzenie formálnych znakov jednotlivých z nich tak, ako ich obsahujú trestnoprávne normy. Je zrejmé, že do spôsobov páchania, teda tak do prípravy, ako aj do samotného páchania a v konečnom dôsledku aj do procesu utajovania ako parciálnej súčasti daňových trestných činov, sa premietajú najnovšie prvky rozvinutej informačnej spoločnosti. Okrem poukazu na formálne znaky daňových trestných činov, je dôležité poznať spôsoby, akými sú jednotlivé z nich páchané, keďže na tomto poznatku je možné stavať konkrétne postupy odhaľovania a v konečnom dôs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Na to, aby mohla byť daňová trestná činnosť efektívne a systematicky vyšetrovaná, je v prvom rade potrebné poznať spôsoby je páchania. Práve na základe vedomostí o spôsobe konania páchateľov daňových trestných činov, je následne determinovaný postup orgánov činných v trestnom konaní pri vykonávaní jednotlivých úkonov trestného konania, pri odhaľovaní, objasňovaní a dokazovaní daňovej trestnej činnosti. Okrem samotnej trestnoprávnej úpravy (hmotnoprávnej), ktorá cha
Autor: JUDr. Mgr. Juraj Štorcel
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na rozhodovaciu prax orgánov na úseku správy daní – príspevok bude koncipovaný ako prípadová štúdia, v ktorej v autor rozoberie vybrané aplikačné problémy, vzťahujúce sa k oblasti DPH. Autor sa v prípadovej štúdii zaoberá teoreticko – právnou záväznosťou judikatúry ESD/SDEÚ pre orgány na úseku správy daní a následne sa vo vzťahu k predloženým teoreticko – právnymi aspektom záväznosti judikatúry ESD/SDEÚ zaoberá vybranými rozhodnutiami (prípadmi) orgánov na úseku správy daní, ktoré túto judikatúru odmietli aplikovať, resp. ju nesprávne interpretovali.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Možnosť požiadať o nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty je štandardnou situáciou, ktorú daňové subjekty pri splnení zákonných náležitostí využívajú. Cieľom predkladanej prípadovej štúdie bude poukázať na vybraný aspekt rozhodovacej praxe daňových úradov a Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej spolu len „Správca dane“), v rámci ktorého Správca dane v rámci svojej praxe odmietol aplikovať judikatúru ESD/SDEÚ.  V prípadovej štúdii poukážeme na vybrané as
Autor: doc. JUDr. Simona Ferenčíková PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá prečinom daňového podvodu, ktorý je zaradený medzi daňové trestné činy. Analyzuje znaky základnej skutkovej podstaty daného trestného činu, ako aj podstatu protiprávneho konania, ktoré túto skutkovú podstatu napĺňa. V závere poukazuje na problém aplikačnej praxe, ktorý súvisí s naplnením znakov skutkovej podstaty prečinu daňového podvodu v kontexte možnosti aplikácie pokračovacieho a hromadného trestného činu.

Úryvok z textu:
ÚVOD V piatej hlave osobitnej časti Trestného zákona sú upravené skutkové podstaty trestných činov, ktoré poskytujú ochranu predovšetkým hospodárskym záujmom Slovenskej republiky. Ochrana hospodárskych záujmov je však upravená aj v ďalších ustanoveniach Trestného zákona, predovšetkým v jeho štvrtej hlave osobitnej časti, upravujúcich trestné činy proti majetku. Spoločenské vzťahy v oblasti ekonomiky je nevyhnutné istým spôsobom riadiť - regulovať, pričom súčasťou takéhoto riad
Autor: JUDr. Mgr. Slávka Gunárová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Systém DPH uplatňovaný v Európskej únii v súčasnosti čelí viacerým problémom, ktorých riešenie sa javí ako nevyhnutné pre ďalšie bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. Jedná sa na jednej strane o problémy administratívnej záťaže na strane podnikateľov ako aj daňových správ a nákladov, ktoré musia vynakladať podnikatelia na zabezpečenie zosúladenia svojej cezhraničnej ekonomickej činnosti s rôznymi pravidlami zavedenými členskými štátmi (compliance costs), ktorých stanovenie sekundárne právo EÚ napriek výraznej harmonizácii členským štátom povoľuje. Oveľa vážnejší problém však v súčasnosti p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Daň z pridanej hodnoty (DPH) je od 1.1.1987 jedinou nepriamou všeobecnou daňou zo spotreby tvoriacou súčasť daňových sústav všetkých členských štátov Európskeho spoločenstva, resp. Európskej únie.1 Nepriame zdaňovanie je však objektom záujmu a legislatívnej činnosti európskych integračných zoskupení už od počiatkov európskej integrácie. Na zabezpečenie jedného z hlavných cieľov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len EHS) – vnútorného trhu bolo nevyhnutné rozhodnúť sa pre
MENU