Nájdené právne články pre výraz: náhrada nemajetkovej ujmy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2075 dokumentov
2486 dokumentov
12381 dokumentov
89 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ing. Elena Divko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku zameriava na vymedzenie pojmu nemajetková ujma pri ochrane osobnosti, pretože každý človek pociťuje ujmu na svojej osobe iným spôsobom ako iná osoba a je ťažko popísať stratu osobu, spôsobenie ujmy na dôstojnosti alebo stratu radosti z dovolenky.Venuje pozornosť aj historickému vývoju v SR, kde všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 upravoval náhradu škody v prípade zásahu do cti fyzickej osoby, 'ďalej to bol Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb a novela č. 50/1991 Zb účinná od 01.01.1992, kde došlo k prispôsobeniu tohto ustanovenia L ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Čo je pocit? Pokiaľ sa ma na to nikto nepýta, viem, čo to je; akonáhle to chcem vysvetliť, neviem to.“1 Pojem nemajetková ujma upravená v § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka patrí medzi súkromnoprávne sudcovské právo, kde súd určuje výšku takejto náhrady. Ide o rôzne okolnosti prípadov, ktoré musí súd zobrať do úvahy a aby výška náhrady v konkrétnej právnej veci bola primeraná. Strata majetku ako je ukradnutie motorového vozidla alebo tašky, prináša ochudobnenie o tieto veci. Zá
Autor: Eva Kováčechová
Zdroj: Otvorené Právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmyzavinenieneoprávnený zásah
Abstrakt: Stanovenie hornej hranice výšky priznanej náhrady nemajetkovej ujmy a povinnosť súdu prihliadať na osobu a jej majetkové pomery, ktorá spôsobila neoprávnený zásah.

Úryvok z textu:
Pri hľadaní kritérií, ktoré by mali byť zohľadnené pri určovaní náhrady nemajetkovej ujmy a mali by mať svoju legislatívnu stopu v platnom znení OZ, sme vychádzali predovšetkým z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Judikatúra vo veci ochrany osobnosti a slobody prejavu je bohatá, trochu menej materiálu ESĽP poskytuje vo vzťahu k určovaniu sankcie / náhrady, ktorou môže byť „škodca“ postihnutý. ESĽP však v zásade drží líniu, podľa ktorej uložená sankcia nesmie byť neprimerane prísna a
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Aktuálny diskurz na tému náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škoda naberá nový rozmer pri pohľade na predkladaný vládny návrh zákona, ktorým má dôjsť k ďalšej významnej novele Občianskeho zákonníka. Autor sa v príspevku zamýšľa nad samotnou podstatou diferenciácie, pričom testuje hypotézu o jej irelevantnosti a potrebe riešenia podstaty problému, spočívajúcemu v otázke premlčania nárokov, ktoré sú výsledkom civilnej deliktuálnej praxe.

Úryvok z textu:
1. PÔVOD NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY A UJMY V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU V posledných rokoch sme svedkami stále neutíchajúcej diskusie a interpretačnej aktivity súdov o obsahu pojmov, ktoré sú previazané s civilným deliktuálnym konaním. Konkrétne ide o pojmy škoda a ujma, resp. presnejšie o nároky na náhradu škody, či ujmy. Pre termín ujma je príznačným adjektívum nemajetková, či imateriálna, zatiaľ čo škoda je vyjadrená často prívlastkami hmotná, resp. materiálna alebo majetková. Skôr, než sa dos
Autor: Dagmara Kubíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Dňa 16. októbra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) prijal rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky v prípade Neština proti Slovenskej republike. Sťažovateľ, pán Marián Neština, sa podľa článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru v spojení s článkom 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval, že mu bol odopretý prístup k vyšetrovaciemu spisu, v dôsledku čoho nemal dostatok informácií na prípravu svojej obhajoby.

Úryvok z textu:
Neština proti Slovenskej republike rozhodnutie o prijateľnosti zo 16. októbra 2012 Dňa 16. októbra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) prijal rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky v prípade Neština proti Slovenskej republike. Sťažovateľ, pán Marián Neština, sa podľa článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru v spojení s článkom 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval, že mu bol odopretý prístup k vyšetrovaciemu spisu, v dôsledku čoho nemal dostatok informácií na prípravu svojej ob
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súd každého členského štátu je povinný vykladať a aplikovať národné právo v súlade s požiadavkami práva Európskej únie (EÚ). Hranice použitia takéhoto nepriameho účinku práva EU je potrebné sledovať nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale zároveň je jeho použitie limitované všeobecnými právnymi princípmi, najmä princípom právnej istoty. Všeobecné súdy, ale aj Ústavný súd SR v poslednom čase čoraz častejšie v súvislosti s krytím nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia a rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) poukazujú na potrebu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V názve príspevku predostretá otázka súvisí so sériou nedávno prijatých rozhodnutí Ústavného súdu SR (ďalej „ústavný súd“) a Najvyššieho súdu SR (ďalej „najvyšší súd“), ktoré sa týkajú nárokov pozostalých po obeti dopravnej nehody na náhradu nemajetkovej ujmy voči komerčným poisťovniam. Žaloby s uvedeným obsahom sa začali hromadiť na všeobecných súdoch po vydaní rozsudku Súdneho dvora EÚ (ďalej „ESD“) vo veci Haasová (C-22/12). V tomto rozsudku ESD s odkazom na príslušné ustan
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Subjektami v konaniach o ochrane osobnosti v mediálnom prostredí sú väčšinou na jednej strane majitelia médií a na druhej strane tzv. osoby verejného záujmu. Pojem „verejný záujem“ je častokrát pri obhajobe medializácie informácií zo súkromia osôb verejného záujmu zamieňaný so „zvedavosťou verejnosti“. Osoby verejného záujmu nie sú v právnej teórii jednoznačne definované. Za osoby verejného záujmu sú považovaní nielen politici, ale aj umelci, a rôzne osobnosti spoločenského života. Charakter spoločenského postavenia subjektu ochrany osobnosti v mediálnom prostredí určuje argumentáciu ohľadom m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Konkretizácia a špecifikácia subjektov ochrany osobnosti v mediálnom prostredí v spore o ochrane osobnosti, je absolútne kľúčová pre konečné rozhodnutie súdu, na čo poukazujú aj nálezy Ústavného súdu a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ESĽP).  Konkretizáciu subjektov, teda vecnú legitimáciu, si súdy zodpovedajú v rámci otázky kto je v danom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, a to hneď na začiatku konania o ochrane osobnosti. Pokiaľ ni
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku analyzujem judikatúru všeobecných súdov vo veci náhrady nemajetkovej ujmy poškodeným osobám pri dopravných nehodách. Poukazuje na konkrétne rozhodnutia súdov komu priznávajú náhradu nemajetkovej ujmy a kto je povinný na jej zaplatenie. To znamená, či povinným zmluvným poistením motorového vozidla je krytá aj náhrada nemajetkovej ujmy. Analyzujem aj rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Haasová (C-22/12), a aký vplyv malo toto rozhodnutie na judikatúru všeobecných súdov.

Úryvok z textu:
  Úvod V súčasností nie je jednotná judikatúra súdov v otázke, či povinným zmluvným poistením je krytá aj náhrada nemajetkovej ujmy pri dopravných nehodách. Nemajetková ujma (škoda) vzniká rodičom pri náhlom úmrtí ich detí pri dopravných nehodách, ale aj deťom pri úmrtí rodičov a súrodencov. Trauma rodičov pri takejto náhlej a nečakanej smrti ich detí je veľmi veľká. Pokiaľ to niekto neprežil, nedokáže to ani pochopiť, ani precítiť. V tomto príspevku chcem analyzovať právnu úpra
Autor: JUDr. Martin Hudák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberám problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s neoprávnene poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. V tomto príspevku rozoberám právoplatný rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012, v ktorom súd priznal navrhovateľom náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej sume skoro 500.000,- EUR, čo je suma, ktorá doteraz nebola v podobných prípadoch slovenskými súdmi priznávaná. Išlo o prípad chlapca, ktorý sa v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti dostal do stacionárneho stavu t ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012 zo dňa 02.10.2013 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Nitra sp. zn.: 10C/88/2009 zo dňa 10.10.2012 priznal navrhovateľom: pacientovi, jeho rodičom a súrodencom finančnú náhradu za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v celkovej výške: 499.609,20 EUR (ďalej len „Rozsudok“). Ide o najvyššiu finančnú sumu za ujmu spôsobenú nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou priz
Autor: JUDr. Martin Hudák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou - porušením povinnosti vodiča motorového vozidla. Tento príspevok poukazuje na povinnosť náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia v nadväznosti na legislatívu EU, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, slovenskú legislatívu a judikatúru. Tento príspevok poukazuje na nedostatočnú explicitnosť úpravy náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia motorového vozidla a na potrebu explicitnej úpravy v tejto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v podmienkach Slovenskej republiky upravené ako národnými právnymi predpismi, tak aj právnymi predpismi EÚ. Základnú právnu úpravu náhrady ujmy spôsobenej prevádzkou motorového vozidla predstavuje na slovenskej úrovni zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osobitne zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za š
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom príspevku je vzťah inštitútu bezdôvodného obohatenia a náhrady škody ako inštitútov nahrádzajúcich majetkovú ujmu poškodeného v obchodných záväzkových vzťahoch. Príspevok sa zameriava na vymedzenie pojmu bezdôvodného obohatenia so zameraním na jeho reparačnú funkciu, analýzu rozdielov medzi inštitútom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody vyplývajúcich z koncepcie ich úpravy ako inštitútov zameriavajúcich sa na náhradu majetkovej ujmy a ich vzájomný vzťah. Súčasťou príspevku je prehľad aktuálnych trendov a judikatúry zaoberajúcej sa vzájomným vzťahom týchto inštitútov a z toho vypl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 NAHRADA MAJETKOVEJ UJMY AKO SPOLOČNÝ ZNAK NAHRADY ŠKODY A BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA „Bezdôvodné obohatenie je jedným z právnych dôvodov vzniku záväzkov a je teda samostatným zaväzovacím dôvodom.“1 Ide o mimozmluvný dôvod vzniku záväzkov, ktorý realizuje jednu zo zásad občianskeho práva - zákaz obohatiť sa na úkor iného. „Záväzok z bezdôvodného obohatenia vzniká len v prípade, že medzi účastníkmi neexistuje iný právny vzťah v ktorého rámci zvláštna právna norma ukladá osobitnú povinnosť, k
MENU