Nájdené právne články pre výraz: náhrada škody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 438

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15305 dokumentov
5774 dokumentov
51824 dokumentov
1099 dokumentov
397 dokumentov
131 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dávid Barczi
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku. Obchodný zákonník (ďalej tiež „ObZ“) stanovuje účel dosiahnutia zisku za jednu z podmienok pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.1 Podnikanie za účelom dosiahnutia zisku v sebe nesie určité podnikateľské riziko. Existujú nástroje, ktoré možný vznik rizika minimalizujú, pritom nie neobmedzene, ale v súlade so zákonom, za súčasného zachovania a dodržiavania zákonných povinností. Prípadné neúmyselné chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť, omyl a pod. pri výkone svojej funkcie v rámci obchodnej spoločnosti (teda podnikateľa) môžu byť kvali ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku. Obchodný zákonník (ďalej tiež „ObZ“) stanovuje účel dosiahnutia zisku za jednu z podmienok pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.1 Podnikanie za účelom dosiahnutia zisku v sebe nesie určité podnikateľské riziko. Existujú nástroje, ktoré možný vznik rizika minimalizujú, pritom nie neobmedzene, ale v súlade so zákonom, za súčasného zachovania a dodržiavania zákonných povinností. Prípadné neúmyselné chybné rozhodnutie, opomen
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch. Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu - porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút zodpovednosti za škodu je základným kameňom súkromnoprávnej zodpovednosti, je jedným z najprepracovanejších právnych inštitútov, no zároveň z hľadiska jeho chápania patrí k tým najkomplikovanejším. V obchodnom práve je táto otázka zložitá aj z dôvodu, že matéria zodpovednosti za škodu v obchodných vzťahoch nie je celá upravená v Obchodnom zákonníku, ale podlieha koncepcii, podľa ktorej je Občiansky zákonník základom súkromnoprávnej úpravy spoločenských vzťahov.
Autor: Mgr. Lukáš Mareček PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zodpovednosť môžeme definovať ako povinnosť niesť následky svojho konania v prípade porušenia povinnosti stanovenej vnorme konať, respektíve nekonať, určitým spôsobom. V prípade porušenia povinnosti nastupuje nová povinnosť ako následok svojho konania, prípadne sofistikovanejšie povedané, je to „sekundárna právna povinnosť vznikajúca právnemu subjektu, ktorý porušil primárnu právnu povinnosť vyplývajúcu najmä zo zákona, alebo zo zmluvy“1. Zodpovednosť ako pojem, sa nemusí vyskytovať len v rovine právnej, ale vyskytuje sa aj v iných rovinách, najmä v rovine politickej, náboženskej a v rovine mo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zodpovednosť môžeme definovať ako povinnosť niesť následky svojho konania v prípade porušenia povinnosti stanovenej vnorme konať, respektíve nekonať, určitým spôsobom. V prípade porušenia povinnosti nastupuje nová povinnosť ako následok svojho konania, prípadne sofistikovanejšie povedané, je to „sekundárna právna povinnosť vznikajúca právnemu subjektu, ktorý porušil primárnu právnu povinnosť vyplývajúcu najmä zo zákona, alebo zo zmluvy“1. Zodpovednosť ako pojem, sa nemusí vysky
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone svojej pôsobnosti, pričom sa zameriavame na predpoklady resp. podmienky uplatnenia zodpovednosti za škodu voči konateľovi s.r.o., liberáciu konateľov a podrobnejšie rieši jednu zo základných povinností konateľov, ktorou je povinnosť zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak najmä z toho dôvodu, že vo všeobecnosti sa tento typ spoločnosti považuje za bezpečnú formu podnikania. Dôvodom takéhoto chápania tejto formy obchodnej spoločnosti vyplýva jednak z pomerne jednoduchej organizačnej štruktúry
Autor: Ladislav Kováč
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmať špecifické postavenie orgánov v rámci skupiny obchodných spoločností, resp. koncernu. Sústredím sa najmä na otázky týkajúce sa jednotnej politiky, riadenia, záujmov koncernu s ich následným presadzovaním v rámci orgánov koncernu, (ne)záväznosti pokynov ovládajúcich osôb k orgánom ovládaných osôb. Následne budem skúmať zodpovednosť orgánov za (ne)splnenie pokynov a s tým súvisiacu problematiku náhrady škody. Považujem takisto za potrebné v úvode priblížiť problematiku skupiny obchodných spoločností v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. Keďže však v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom príspevku je preskúmať špecifické postavenie orgánov v rámci skupiny obchodných spoločností, resp. koncernu. Sústredím sa najmä na otázky týkajúce sa jednotnej politiky, riadenia, záujmov koncernu s ich následným presadzovaním v rámci orgánov koncernu, (ne)záväznosti pokynov ovládajúcich osôb k orgánom ovládaných osôb. Následne budem skúmať zodpovednosť orgánov za (ne)splnenie pokynov a s tým súvisiacu problematiku náhrady škody. Považujem takisto za potrebné v úvode pri
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom príspevku je vzťah inštitútu bezdôvodného obohatenia a náhrady škody ako inštitútov nahrádzajúcich majetkovú ujmu poškodeného v obchodných záväzkových vzťahoch. Príspevok sa zameriava na vymedzenie pojmu bezdôvodného obohatenia so zameraním na jeho reparačnú funkciu, analýzu rozdielov medzi inštitútom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody vyplývajúcich z koncepcie ich úpravy ako inštitútov zameriavajúcich sa na náhradu majetkovej ujmy a ich vzájomný vzťah. Súčasťou príspevku je prehľad aktuálnych trendov a judikatúry zaoberajúcej sa vzájomným vzťahom týchto inštitútov a z toho vypl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 NAHRADA MAJETKOVEJ UJMY AKO SPOLOČNÝ ZNAK NAHRADY ŠKODY A BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA „Bezdôvodné obohatenie je jedným z právnych dôvodov vzniku záväzkov a je teda samostatným zaväzovacím dôvodom.“1 Ide o mimozmluvný dôvod vzniku záväzkov, ktorý realizuje jednu zo zásad občianskeho práva - zákaz obohatiť sa na úkor iného. „Záväzok z bezdôvodného obohatenia vzniká len v prípade, že medzi účastníkmi neexistuje iný právny vzťah v ktorého rámci zvláštna právna norma ukladá osobitnú povinnosť, k
Autor: Prof. JUDr. Jozef Suchoža DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika obchodnoprávnej zodpovednosti stále ožíva. Ocitá sa však v nových kontextoch. Jeho aktualizácia je daná súčasným stavom slovenskej (rovnako čes- kej) legislatívy, ktorá hľadá adekvátny koncept právnej úpravy zodpovednosti v obchodných záväzkových vzťahoch (napokon v širšom slova zmysle „v obchod- ných vzťahoch vôbec“). Celý tento problém súvisí tiež s prípravou nového Občian- skeho zákonníka (jeho koncepciou) a novej úpravy obchodných vzťahov, ako od- vodeného derivátu súkromnoprávnej rekodifikácie.

Úryvok z textu:
  I. Vymedzenie problému Problematika obchodnoprávnej zodpovednosti stále ožíva. Ocitá sa však v nových kontextoch. Jeho aktualizácia je daná súčasným stavom slovenskej (rovnako čes- kej) legislatívy, ktorá hľadá adekvátny koncept právnej úpravy zodpovednosti v obchodných záväzkových vzťahoch (napokon v širšom slova zmysle „v obchod- ných vzťahoch vôbec“). Celý tento problém súvisí tiež s prípravou nového Občian- skeho záko
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Aktuálny diskurz na tému náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škoda naberá nový rozmer pri pohľade na predkladaný vládny návrh zákona, ktorým má dôjsť k ďalšej významnej novele Občianskeho zákonníka. Autor sa v príspevku zamýšľa nad samotnou podstatou diferenciácie, pričom testuje hypotézu o jej irelevantnosti a potrebe riešenia podstaty problému, spočívajúcemu v otázke premlčania nárokov, ktoré sú výsledkom civilnej deliktuálnej praxe.

Úryvok z textu:
1. PÔVOD NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY A UJMY V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU V posledných rokoch sme svedkami stále neutíchajúcej diskusie a interpretačnej aktivity súdov o obsahu pojmov, ktoré sú previazané s civilným deliktuálnym konaním. Konkrétne ide o pojmy škoda a ujma, resp. presnejšie o nároky na náhradu škody, či ujmy. Pre termín ujma je príznačným adjektívum nemajetková, či imateriálna, zatiaľ čo škoda je vyjadrená často prívlastkami hmotná, resp. materiálna alebo majetková. Skôr, než sa dos
Autor: Mgr. Dušan Marják
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V poslednej dobe sú právne poriadky vo väčšine moderného sveta konfront o- vané s výzvami a javmi, na ktoré nedokážu odpovedať. Súvisí to s dynamikou spoločenských vzťahov, ktoré v súčasnosti prežívajú enormné premeny. Digitalizácia spoločnosti, zvyšujúci sa objem transakcií, globalizácia obchodu, ale aj ďalšie faktory prispeli k tomu, že aplikačná prax sa musí vysporiadať s otázkami, ktoré sú normatívne len ťažko riešiteľné. Najmä v takýchto situáciách dochádza ku aktivizácii a prehodnocovaniu základných funkcií jednotlivých právnych inštitútov. To platí aj pre zodpovednosť za škodu a jej ná ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod - zodpovednosť za škodu v kontexte modernej spoločenskej situácie   V poslednej dobe sú právne poriadky vo väčšine moderného sveta konfront o- vané s výzvami a javmi, na ktoré nedokážu odpovedať. Súvisí to s dynamikou spoločenských vzťahov, ktoré v súčasnosti prežívajú enormné premeny. Digitalizácia spoločnosti, zvyšujúci sa objem transakcií, globalizácia obchodu, ale aj ďalšie faktory prispeli k tomu, že aplikačná prax sa musí vysporiadať s otázkami, ktoré sú normatívne
Autor: Mgr. Viliam Poništ PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zákazom konkurencie, ktorý v sebe zahŕňa prvky súkromnoprávne ako i verejnoprávne. Preto môžeme naň pozerať z pohľadu práva obchodného ako i z pohľadu práva trestného. Príspevok najskôr ponúka pohľad na zákaz konkurencie s ohľadom na právo obchodných spoločností vo všeobecnosti a aj pre každú jednotlivú obchodnú spoločnosť anakoniec aj družstvo. Poukazuje aj na dôsledky tohto porušenia z pohľadu obchodného práva. V ďalšom sa zaoberá trestnoprávnym hľadiskom porušenia zákazu konkurencie s poukazom na osobitnú skutkovú podstatu. Rieši vzťah možnej modifikácie zákazu konkuren ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústava Slovenskej republiky[1] uvádza, že hospodárstvo krajiny je založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, pričom Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž a (ekologicky orientovaná) trhová ekonomika sú postavené na konkurencii, a to tak na konkurencii medzi dodávateľmi (poskytovateľmi), ako i na konkurencii medzi zákazníkmi. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že je nežiaduce zakazovať konkurenciu, nakoľko
MENU