Nájdené právne články pre výraz: náležitosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1853 dokumentov
197 dokumentov
5253 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou demokratického štátu. Je garantované Ústavou1 , ako aj medzinárodnými zmluvami. Právny rámec uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) ktorý zaviedol princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verej
Autor: JUDr. Ing. Miroslav Chlípala PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Čiastočná úprava procesných pravidiel pre prípady porušenia antidopingových pravidiel je obsiahnutá v novom zákone o športe. Táto úprava zahŕňa predpoklady pre členov komisií a náležitosti rozhodnutia. Ďalšia úprava konaní je ponechaná na úpravu národných športových zväzov. Autor poukazuje na teoretické a medzinárodné princípy, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe procesných pravidiel. Autor na základe dlhodobých skúseností odporúča vytvorenie nadzväzového panelu rozhodcov s cieľom rozumného a efektívne usporiadania vzťahov v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
Aktuálna situácia v Slovenskej republike Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon) boli upravené, resp. nastavené procesné pravidlá pre riešenie prípadov porušenia antidopingových pravidiel. Toto nastavenie je zhmotnené v § 92 a § 93 zákona. Nejde o vyčerpávajúcu zákonnú úpravu. Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel (ďalej ako konanie) je v § 92 zákona v rozsahu 7 odsekov. Nasledujúci § 93 zákona v 5 odsekoch upravuje
Autor: JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje správnemu poriadku ako všeobecnému procesnému predpisu v správnych konaniach, ktorý sa subsidiárne používa v rámci konaní o správnych deliktoch. Autorka na základe analýzy vybraných právnych inštitútov (ako napríklad základné zásady správneho trestania, problematika doručovania) poukazuje na nedostatky správneho poriadku, v ktorých správny poriadok v mnohých prípadoch nevyhovuje ako predpis aplikujúci sa na konania o trestnom obvinení v zmysle článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) je všeobecný procesný predpis, platný v slovenskom správnom práve už niekoľko desiatok rokov. Napriek tomu, že pre niektoré z jeho obsolentných a neaktuálnych ustanovení už niekoľko rokov možno zaznamenať hlasy volajúce pre jeho zmenu napríklad po vzore Českej republiky, zo strany zákonodarcu nie sú v tomto smere podniknuté žiadne kroky. Tento stav je značne odlišný
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pri výkone správy daní zvyknú správcovia dane sledujúc napĺňanie štátneho rozpočtu ukladaním pokút vydať tzv. predčasné rozhodnutia. Ide o situáciu, keď na základe výsledku daňovej kontroly obsiahnutého v protokole (kde sa zistilo nesprávne určenie dane, t.j. že daňový subjekt má zaplatiť vyššiu daň alebo nemá nárok na vrátenie dane) vydá správca dane v nadväznosti na túto skutočnosť rozhodnutie o uložení pokuty. Postup správcu dane, ktorým vydá rozhodnutie o uložení pokuty iba na základe protokolu z daňovej kontroly je v rozpore s daňovým poriadkom.

Úryvok z textu:
Pri výkone správy daní zvyknú správcovia dane sledujúc napĺňanie štátneho rozpočtu ukladaním pokút vydať tzv. predčasné rozhodnutia. Ide o situáciu, keď na základe výsledku daňovej kontroly obsiahnutého v protokole (kde sa zistilo nesprávne určenie dane, t.j. že daňový subjekt má zaplatiť vyššiu daň alebo nemá nárok na vrátenie dane) vydá správca dane v nadväznosti na túto skutočnosť rozhodnutie o uložení pokuty. Postup správcu dane, ktorým vydá rozhodnutie o&nbs
Autor: Mgr. Žofia Bódiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Jednotný mechanizmus dohľadu tvorí jeden zo základných pilierov bankovej únie, ktorá začala oficiálne fungovať koncom roka 2014. Od tej doby funguje nový systém finančného dohľadu, ktorý tvorí Európska centrálna banka a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu, vrátane Národnej banky Slovenska. Tento príspevok si kladie za cieľ komparáciu konania pred ECB a NBS v rámci bankového dohľadu a bude sa snažiť nájsť odpoveď na otázky: Bola harmonizácia v tejto oblasti úplne dokončená? Je jednotný mechanizmus dohľadu plne funkčný?

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Európska únia sa v uplynulých desaťročiach zameriavala na budovanie vnútorného trhu s bankovými službami. Môžeme skonštatovať, že dosiahla značný pokrok v tejto oblasti. Hospodárska a finančná kríza ukázala, že je priam nevyhnutné obnoviť finančnú stabilitu, vytvoriť podmienky pre oživenie hospodárstva a taktiež zintenzívniť integráciu bankového dohľadu s cieľom posilniť celú Európsku úniu. Prehĺbenie a udržanie európskeho vnútorného trhu s bankovými službami je kľúčové pre pos
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok analyzuje protiprávne konanie, ktorého sa môže dopustiť príslušník Policajného zboru, ak poruší predpisy o ochrane utajovaných skutočností. Prináša postupy príslušných orgánov realizujúcich disciplinárne konanie voči príslušníkovi Policajného zboru, charakterizuje právne následky, ktoré môžu byť vyvodené voči príslušníkovi Policajného zboru porušujúcemu predpisy o ochrane utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
Právna úprava ochrany utajovaných skutočností Utajované skutočnosti a ich ochrana patria kdôležitým atribútom vnútornejbezpečnosti štátu. Poznať a dodržiavať právne predpisy upravujúce utajované skutočnosti patrí k všeobecným povinnostiam príslušníkov Policajného zboru [2], a to najmä vtedy, ak sú zároveň v postavení oprávnenejosoby. Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt"), ktorý sa má oboznamovať alebo sa oboznamuje s utajovanými skutočnosťami, musí dokonale ovláda
Autor: JUDr. Michaela Buceková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Cieľ štúdie je zameraný na právnu úpravu väzby v Rakúsku so súčasným porovnaním s našou právnou úpravou. Práca je rozdelená do šiestich častí. Úvod štúdie je venovaný všeobecným informáciám o subjektoch vyšetrovania a pozbavení slobody v zmysle rakúskeho Spolkového ústavného zákona. Druhá časť je venovaná dôvodom väzby. Tretia časť poukazuje na spôsoby nahradenia väzby. V štvrtej časti sú uvedené náležitosti rozhodnutí o väzbe a v piatej časti lehoty väzby. Záver štúdie je venovaný stručnému zhrnutiu rozdielov oboch právnych úprav.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Cieľom štúdie je poukázať na právnu úpravu väzby v rakúskom trestnom procese, ako aj porovnanie s našou právnou úpravou väzby, vrátane dôvodov väzby, nahradenia väzby, lehôt väzby aj náležitostí rozhodnutí o väzbe. V zmysle rakúskeho trestného poriadku ak polícia zadržala obvineného z vlastnej iniciatívy, je povinná ho bezodkladne vypočuť k veci, k podozreniu z činu a k dôvodom väzby. Je tiež povinná ho prepustiť, ak sa zistí, že neexistuje žiadny dôvod pre jeho ďalšie zadržiavani
Autor: JUDr. Zuzana Latiková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aplikačnými problémami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zachytáva pohľad na vec na základe realizovaného výskumu formou dotazníkov smerovaných k povinným osobám ako aj formou rozhovorov s kompetentými osobami na strane povinných osôb. Na záver je krátko zhrnutá pripravovaná novela s navrhovanými zmenami.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1.januára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“). Tento „Langošov zákon“ bol potrebný ako jeden z pilierov demokracie po roku 1989 a taktiež na jeho skoré prijatie bol vyvíjaný tlak zo strany Európskej únie. Je to vykonávajúci predpis článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení (článok poníma o práve na informácie ). V soc
Autor: JUDr. Mária Moskvičová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Daňové exekučné konanie je relatívne novým inštitútom daňového práva. Tento inštitút zaviedla do slovenského daňového zákonodarstva jedna z najvýznamnejších noviel zákona č 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (v skrátenom názve)1 realizovaná zákonom č. 219/1999 Z. z. Rovnaké konštatovanie možno použiť aj o termíne daňová exekúcia, ktorý sme na Slovensku do 1. septembra 1999 nepoznali.

Úryvok z textu:
1.   K podstate daňového exekučného konania a daňovej exekúcie Daňové exekučné konanie je relatívne novým inštitútom daňového práva. Tento inštitút zaviedla do slovenského      daňového           zákonodarstva jedna z najvýznamnejších noviel zákona č 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (v skrátenom názve)1 realizovaná zákonom č. 219/1999 Z. z. Rovnaké konštatovanie možno použiť aj o termíne
Autor: Ivana Forraiová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V rámci daňového konania, následne v intenciách kontrolnej činnosti správcu dane a eventuálne v rozhodovacej činnosti súdov dochádza v súvislosti s vyostrením boja proti daňovým únikom pomerne frekventovane na základe rozhodnutia k nepriznaniu určitej daňovej výhody s odôvodnením, že vo vybraných prípadoch daňový subjekt zneužíva svoje právo vyplývajúce mu z daňovo-právnej normy. Posudzovanie konkrétnych prípadov je vysoko individuálne, rovnako tak možno konštatovať, že aj právne dôsledky modelu správania sa označovaného ako zneužívanie práva daňovým subjektom, nie sú vždy jednoznačne predvída ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Daňové právo, ako jedno z najdôležitejších právnych odvetví v každom štátnom zriadení, prechádza dynamickým a kontinuálnym procesom jeho transformácie tak, aby čo najlepšie zodpovedalo potrebám a javom signifikantným pre dané obdobie. Pre modernú éru daňového práva sú príznačné viaceré trendy prejavujúce sa v legislatívnych zmenách, zákonite premietnutých do rozhodovacej činnosti súdov ako aj v samotnom prístupe správcov dane a samotných daňových subjektov v oblasti realizácie
MENU