Nájdené právne články pre výraz: nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

598 dokumentov
260 dokumentov
5552 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Možno smelo konštatovať, že väčšina v praxi pôsobiacich právnikov by odpoveď na otázku, aké majú zmluvné strany možnosti pri vysporiadaní vzťahov z neplatnej zmluvy, vyčerpala poukazom na nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pravdepodobne preto, že takýmto vyporiadaním neplatného právneho úkonu sa obnovuje pôvodný stav a každá zo zmluvných strán dostane naspäť plnenie, ktoré poskytla (v praxi môže byť výrazným úspechom už takýto výsledok) vytráca sa prípadné uplatnenie náhrady škody do úzadia – kontrahent je spokojný, že sa mu poskytnut ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. Úvod Možno smelo konštatovať, že väčšina v praxi pôsobiacich právnikov by odpoveď na otázku, aké majú zmluvné strany možnosti pri vysporiadaní vzťahov z neplatnej zmluvy, vyčerpala poukazom na nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pravdepodobne preto, že takýmto vyporiadaním neplatného právneho úkonu sa obnovuje pôvodný stav a každá zo zmluvných strán dostane naspäť plnenie, ktoré poskytla (v praxi môže byť výrazn
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch. Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu - porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút zodpovednosti za škodu je základným kameňom súkromnoprávnej zodpovednosti, je jedným z najprepracovanejších právnych inštitútov, no zároveň z hľadiska jeho chápania patrí k tým najkomplikovanejším. V obchodnom práve je táto otázka zložitá aj z dôvodu, že matéria zodpovednosti za škodu v obchodných vzťahoch nie je celá upravená v Obchodnom zákonníku, ale podlieha koncepcii, podľa ktorej je Občiansky zákonník základom súkromnoprávnej úpravy spoločenských vzťahov.
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom príspevku je vzťah inštitútu bezdôvodného obohatenia a náhrady škody ako inštitútov nahrádzajúcich majetkovú ujmu poškodeného v obchodných záväzkových vzťahoch. Príspevok sa zameriava na vymedzenie pojmu bezdôvodného obohatenia so zameraním na jeho reparačnú funkciu, analýzu rozdielov medzi inštitútom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody vyplývajúcich z koncepcie ich úpravy ako inštitútov zameriavajúcich sa na náhradu majetkovej ujmy a ich vzájomný vzťah. Súčasťou príspevku je prehľad aktuálnych trendov a judikatúry zaoberajúcej sa vzájomným vzťahom týchto inštitútov a z toho vypl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 NAHRADA MAJETKOVEJ UJMY AKO SPOLOČNÝ ZNAK NAHRADY ŠKODY A BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA „Bezdôvodné obohatenie je jedným z právnych dôvodov vzniku záväzkov a je teda samostatným zaväzovacím dôvodom.“1 Ide o mimozmluvný dôvod vzniku záväzkov, ktorý realizuje jednu zo zásad občianskeho práva - zákaz obohatiť sa na úkor iného. „Záväzok z bezdôvodného obohatenia vzniká len v prípade, že medzi účastníkmi neexistuje iný právny vzťah v ktorého rámci zvláštna právna norma ukladá osobitnú povinnosť, k
Autor: Martina Grejtáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Kostrbatosť právnych vzťahov v oblasti obchodu nie je výnimočným javom. Vzťahy medzi podnikateľmi sa môžu naštrbiť rôznymi spôsobmi a v akomkoľvek štádiu vzťahu. Najčastejšie samozrejme dochádza k problém, keď príde na rad plnenie povinností strán. V našom prípade povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o dielo v čase po odovzdaní tovaru, resp. diela.

Úryvok z textu:
Úvod Kostrbatosť právnych vzťahov v oblasti obchodu nie je výnimočným javom. Vzťahy medzi podnikateľmi sa môžu naštrbiť rôznymi spôsobmi a v akomkoľvek štádiu vzťahu. Najčastejšie samozrejme dochádza k problém, keď príde na rad plnenie povinností strán. V našom prípade povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o dielo v čase po odovzdaní tovaru, resp. diela. 1.       Drobné nedostatky 1.1.    K otázke splnenia záväz
Autor: JUDr. Martin Friedrich
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku je poukázať na problematiku premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj s prihliadnutím na názory odborníkov z oblasti obchodného práva. Obsahom článku je aj navrhnutie riešenia otázky premlčania prostredníctvom argumentům analógia legis v stave, keď v úprave Obchodného zákonníka absentuje akákoľvek úprava premlčania judikovaných pohľadávok z obchodnozáväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
I. Skutkový stav Uznesením Okresného súdu Košice I z novembra 2008 bol vyhlásený konkurz na úpadcu, ktorým bolo výrobné družstvo. Do konkurzu si prihlásil pohľadávky aj veriteľ, ktorým bola slovenská energetická spoločnosť zaoberajúca sa dodávkou a distribúciou zemného plynu. Pohľadávky tejto spoločnosti vznikli z neuhradených faktúr za dodávky zemného plynu, pričom všetky pohľadávky energetickej spoločnosti boli podporené štyrmi právoplatnými a vykonateľnými platobnými rozkaz
Autor: JUDr. Petra Bulejková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením daňového preplat
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vzťah práva Európskej únie a slovenského práva nie je jednostranný. Nie je to iba európske právo, ktoré ovplyvňuje právo Slovenskej republiky. Menej častý, ale v konkrétnostiach podobne intenzívny je aj opačný postup, kedy rozhodovacia činnosť slovenských súdov, a najmä pozadie prípadov, v ktorých sa slovenské súdy cestou prejudiciálnych otázok obracajú na Súdny dvor Európskej únie obohacujú európske právo o nové impulzy. Nebudeme sa zaoberať dvoma vlajkovými loďami nášho vplyvu na právo Európskej únie, a to reťazou sporov a konaní známych ako prípad Frucona a prejudiciálnymi otázkami z práva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vzťah práva Európskej únie a slovenského práva nie je jednostranný. Nie je to iba európske právo, ktoré ovplyvňuje právo Slovenskej republiky. Menej častý, ale v konkrétnostiach podobne intenzívny je aj opačný postup, kedy rozhodovacia činnosť slovenských súdov, a najmä pozadie prípadov, v ktorých sa slovenské súdy cestou prejudiciálnych otázok obracajú na Súdny dvor Európskej únie obohacujú európske právo o nové impulzy. Nebudeme sa zaoberať dvoma vlajkovými loďami nášho vplyvu na
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Hospodárska a menová únia je chápaná ako mechanizmus či proces koor- dinacie hospodárskych a menových politík medzi členskými štátmi Europ- skej unie. Napriek (objektívnymi danosťami dnešných dní podmieneným) vysokým záujmom o menovú integráciu a zavedenie jednotnej meny, ktorému je aj v rámci právnej spisby venovaný veľký priestor, žiada sa doplniť, že hospodárska a menová únia je úniou nielen menovou, ale aj hospodárskou. Koordinácii, prípadne aj riadeniu sú tak podriadené nielen otázky menové ale aj mechanizmy hospodárskej politiky, ktorá sa mimoriadne účinne prezentuje v existencii priesto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.       Úvod Hospodárska a menová únia je chápaná ako mechanizmus či proces koor- dinacie hospodárskych a menových politík medzi členskými štátmi Europ- skej unie. Napriek (objektívnymi danosťami dnešných dní podmieneným) vysokým záujmom o menovú integráciu a zavedenie jednotnej meny, ktorému je aj v rámci právnej spisby venovaný veľký priestor, žiada sa doplniť, že hospodárska a menová únia je úniou nielen menovou, ale aj hospodárskou. Koordinácii, pr
Autor: JUDr. Stanislav Irsák
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok je pokračovaním autorových odborných článkov s tématikou dobrých mravov, publikovaných v Bulletine slovenskej advokácie č. 7-8/2008 a v Justičnej revue č. 1/2009. Článok je zamyslením sa nad chápaním dobrých mravov v slovenskej právnej praxi všeobecne, nad ich funkciou v práve, nad potrebou razantného prechodu od normativistického chápania práva, ktoré má pôvod v autoritatívnom režime bližšie k prirodzenoprávnemu výkladu právnych noriem a v rámci neho k výraznejšej aplikácii pojmu dobrých mravov a príslušných civilno právnych zákonných ustanovení v právnej praxi. S týmto zámerom autor v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod - význam dobrých mravov v pozitívnom práve Dobré mravy, vzhľadom na ich zapracovanie v civilnom kódexe do základných princípov (§ 3 OZ), ako aj v časti týkajúcej sa platnosti právnych úkonov (§ 39 OZ), predstavujú, popri kogentných zákonných ustanoveniach jeden z limitov, teda ohraničení autonómie právnych subjektov v súkromnom práve. V dôsledku toho, že rozpornosť s dobrými mravmi má za následok tak závažnú ujmu, akou je absolútna neplatnosť právneho úkonu
Autor: JUDr. Liana Bernátová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je priblížiť jeho čitateľom problematiku zodpovednosti za škodu spôsobenú konateľmi s.r.o. aj z pohľadu rozhodovacej činnosti súdov. Z tohto dôvodu autorka bližšie analyzovala súdne rozhodnutia upravujúce predmetnú problematiku. Prvá časť je akýmsi teoretickým úvodom do problematiky zodpovednosti, kým v druhej časti sú ilustrované konkrétne súdne rozhodnutia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika právnej zodpovednosti v obchodnoprávnych vzťahoch sa javí byť zložitou. Je tomu tak najmä z dôvodu jej nekomplexnosti, prelínaním právnej úpravy v dvoch základných kódexoch civilného práva a nejednotnosťou úpravy tejto problematiky v Obchodnom zákonníku (ďalej len „ObZ“). Kým §373 a nasl. ObZ upravuje len zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením záväzku, §757 ObZ ju rozširuje aj o škodu spôsobenú porušením povinností stanovených ObZ (teda najmä o prvú a druhú časť ObZ
MENU