Nájdené právne články pre výraz: nároky z vád diela

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43 dokumentov
10 dokumentov
376 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Kurčík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o občianskoprávnej a obchodnoprávnej úprave jednotlivých nárokoch objednávateľa zo zmluvy o dielo v prípade, ak zhotoviteľ plnil vadne. Autor v tejto súvislosti poukazuje na práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa. Dodanie vadného diela má často za následok vznik škody. Článok preto poukazuje aj na možnosť objednávateľa domáhať sa náhrady škody vo vzťahu k vadnému dielu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zmluva o dielo patrí nepochybne k najrozšírenejším a najdôležitejším zmluvným typom využívaným v praxi, popri zmluve kúpnej. Právna úprava tohto zmluvného typu siaha z historického hľadiska až do antického Ríma, kedy zmluvu o dielo, ako ju poznáme dnes, reprezentoval zmluvný typ locatio conductio operis, teda poskytnutie výsledku práce - diela (opus) za odplatu. Aj dnešná právna úprava vymedzuje základnú podstatu zmluvy o dielo, ktorá spočíva nie vo vykonávanej práci, ale v samotno
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou zodpovednosti za vady diela, s osobitným zreteľom na vady diela, ktorých existencia má z pohľadu dopadov na samotné dielo charakter podstatného porušenia zmluvy, ako aj na otázky týkajúce sa práva objednávateľa na odstúpenie od zmluvy pri jej podstatnom porušení.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zmluva o dielo je mimo kúpnej zmluvy najčastejším zmluvným typom, ktorý sa v podnikateľskej praxi vyskytuje. Aj napriek tomuto faktu býva jej koncipovanie, resp. samotná dôležitosť negociácie pri jej uzatváraní odsúvaná akoby na vedľajšiu koľaj a zmluvné strany sa sústreďujú skôr na samotnú faktickú realizáciu predmetu zmluvy. Uvedený postup však nesie zo sebou pomerne často nepriaznivé následky, ktoré sa prejavujú najmä vo vzťahu k uplatňovaniu nárokov zo zodpovednosti za vady die
Autor: JUDr. Darina Ostrožovičová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Inštitút zmluvy o dielo sa v podnikateľskom prostredí používa každodenne. Ide o dôležitý zmluvný typ, ktorý patrí do skupiny konsenzuálnych kontraktov, zakladajúci synalagmatický záväzok, pre ktorý nie je predpísaná písomná forma. K podstatným náležitostiam zmluvy patrí určenie zmluvných strán, určenie záväzku objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo a predovšetkým určenie diela. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Di ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Inštitút zmluvy o dielo sa v podnikateľskom prostredí používa každodenne. Ide o dôležitý zmluvný typ, ktorý patrí do skupiny konsenzuálnych kontraktov, zakladajúci synalagmatický záväzok, pre ktorý nie je predpísaná písomná forma. K podstatným náležitostiam zmluvy patrí určenie zmluvných strán, určenie záväzku objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo a predovšetkým určenie diela. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej vec
Autor: JUDr. Martin Kurčík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá rekodifikačnými úvahami dotýkajúcimi sa právnej úpravy zmluvy o dielo v rámci prijatia nového Občianskeho zákonníka. Autor v prvom rade poukazuje na navrhované úpravy v rámci Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka. V ďalšom výklade autor poukazuje aj na niektoré ďalšie rekodifikačné úvahy mimo rámca Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Osobitosťou slovenského právneho poriadku v porovnaní s inými krajinami s kontinentálnym systémom práva je dualizmus právnej úpravy zmluvy o dielo. Predmetný inštitút je totiž upravený všeobecne v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku (ďalej aj „ObčZ“) ako aj osobitne pre obchodné záväzkové vzťahy v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej aj „ObchZ“). Táto duplicitná úprava bola zavedená do nášho právneho poriadku prijatím zákona č. 513/1991 Zb., nakoľko zákonodarca
Autor: JUDr. Petra Haladejová Preinerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pozornosť autorky sa v príspevku ťažiskovo zameriava na analýzu prípadov porušenia vzájomného záväzku zhotoviteľa a objednávateľa dohodnutého v zmluve o dielo po ukončení diela vo vybraných prípadoch. V danom kontexte je vyzdvihnutá primárna rola všeobecných súdov pri uplatňovaní subjektívnych hmotných práv, rovnako aj základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Subsidiárne postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri ochrane ústavnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je pertraktované v konkrétnych uzneseniach a nálezoch.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Záväzkoprávny vzťah zhotoviteľa o objednávateľa založený zmluvou o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“) je typicky synalagmatickým vzťahom1 , v ktorom si strany poskytujú ekonomický prospech navzájom, tzn. sú si navzájom (recipročne) dlžníkmi i veriteľmi. Zhotoviteľ sa tu zaväzuje objednávateľovi vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť jeho
MENU