Nájdené právne články pre výraz: návrh na vklad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3627 dokumentov
199 dokumentov
7631 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kataster nehnuteľností je bez pochýb inštitútom, ktorý zohráva v úprave a evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike významnú úlohu. Napriek tomu, že má verejnoprávny základ, v značnej miere zasahuje do oblasti súkromného práva, čo je zvýraznené tým, že aj zápisy práv k nehnuteľnostiam prebiehajú v rámci katastrálneho konania, ako osobitnom druhu správneho konania. Táto okolnosť spôsobuje, že práve katastrálne konanie je akýmsi posledným garantom zákonn
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Úryvok z textu:
Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Katastrálny zákon v § 23 ods. 1 (nadbytočne) ustanovuje, že náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní a že pri elektronickom podan
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V prípade zmiešaných zmlúv, ktoré obsahujú zmluvu o prevode vlastníckeho práva a zároveň zmluvu o zriadení vecného bremena zamietajú okresné úrady návrhy na vklad ako celok, ak došlo k smrti prevodcu, ktorý bol zároveň oprávneným z vecného bremena in personam.

Úryvok z textu:
V prípade zmiešaných zmlúv, ktoré obsahujú zmluvu o prevode vlastníckeho práva a zároveň zmluvu o zriadení vecného bremena zamietajú okresné úrady návrhy na vklad ako celok, ak došlo k smrti prevodcu, ktorý bol zároveň oprávneným z vecného bremena in personam. Zákonnosť tohto postupu opierajú o ustanovenia § 30 ods. 5 a § 31 ods. 3 katastrálneho zákona (ďalej len „KZ“). Podľa § 30 ods. 5 KZ: „Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkl
Autor: Lucia Filagová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V súčasnosti môžeme konštatovať, že mnoho pozemkov jednotlivých vlastníkov má spravidla malú výmeru, sú zaťažené mnohopočetnými spoluvlastníckymi vzťahmi, následne sú hospodársky nedostupné alebo vlastníctvo k pozemkom je rozptýlené. Uvedený stav vznikol ešte za čias Rakúsko-Uhorska a jeho dôsledky pretrvávajú dodnes. Vlastníctvo po poručiteľovi sa delilo a dodnes sa stále často delí medzi všetkých právnych nástupcov, aj keď v rozpore so zákonom NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej aj „zákon č. 180/1995 Z. z.“). Predmetný zákon zakotvil ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Kataster nehnuteľností má slúžiť ako nástroj na evidovanie nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam. V evidencii pozemkov, hlavne v extraviláne, a ich právnych vzťahoch nemôže kataster uspokojivo plniť svoju informačnú funkciu a s poľu­tovaním treba povedať, že ju naozaj ani neplní. Do roku 1991 orgány geodézie vykonávali zápisy nehnuteľností v extraviláne len zjednodušeným spôsobom, a to poznámkou - pozemky v užívaní socialistickej organizácie podľa de
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je elektronizácia na úseku katastra nehnuteľností, jeho súčasný stav a perspektívy vývoja s osobitným zameraním na nový zákon o katastri nehnuteľností, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Hlavným cieľom príspevku je priblížiť a analyzovať jednotlivé zmeny týkajúce sa elektronizácie, ktoré prináša nový zákon o katastri nehnuteľností. Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok na modernizáciu katastra nehnuteľností, ktorými sa majú reflektovať spoločenské požiadavky, predovšetkým v podobe vytvorenia komplexného elektronického systému na úseku katastra ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2014 má nadobudnúť účinnosť nový Zákon o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o katastri nehnuteľností“), ktorý bol predložený Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom predloženého návrhu zákona je naplnenie koncepcie rozvoja katastra nehnuteľností vytýčenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci uvedenej koncepcie bola sta
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou prieskumu rozhodnutí v oblasti katastra nehnuteľností, konkrétne rozhodnutí o povolení a zamietnutí vkladu. Analyzuje prípustné opravné prostriedky a komparuje ich so zahraničnou právnou úpravou. Zároveň uvádza perspektívy vývoja na tomto úseku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod príspevku by som rada poukázala na aktuálnu reformu štátnej správy, ktorá sa vo veľkej miere dotýka aj samotnej organizačnej štruktúry na úseku katastra nehnuteľností. Program ESO je skratkou pre “efektívnu, spoľahlivú a otvorenú štátnu správu”, ktorý sa má realizovať pre obdobie rokov 2012 až 2016. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pričom jeho cieľom je reorganizácia štátnej správy. Vytýčený cieľ sa má naplniť v troch krokoch, ktorého výsledkom bude nové uspor
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je problematika katastrálneho konania, ktorý sa zaoberá aktuálnymi otázkami právnej úpravy katastra nehnuteľností s osobitným zameraním na vybrané problémy, na ktoré poukazujem. Súčasťou článku je analýza súčasného právneho stavu a komparácia relevantných ustanovení Katastrálneho zákona v podmienkach Slovenskej republiky s právnou úpravou vybraných štátov Európskej únie a z nich vyplývajúcich návrhov de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne podmienky konštituovania katastra nehnuteľností ako nástroja evidencie nehnuteľností v podmienkach Slovenskej republiky zakotvil federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam ako aj zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike spolu s vykonávacou vyhláškou Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb. Právna úprava na úseku katastra nehnuteľností obsiahnutá v dvoch samostatný
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Výhodou darovania pre obdarovaného je predovšetkým to, že s výnimkou možnosti vrátenia daru a právnej neúčinnosti darovania voči veriteľom darcu, obdarovaný o tento dar už nemôže prísť – v prípade ponechania na dedenie sa situácia môže rôznymi spôsobmi modifikovať, pričom vlastník môže do svojej smrti s týmto majetkom disponovať, t.j. previesť ho inú osobu, príp. zaťažiť, môže dôjsť taktiež k rozšíreniu okruhu dedičov, vydedeniu, odkázania závetom inému dedičovi a pod. Práve z týchto dôvodov budú mať potomkovia záujem na nadobudnutí majetku ešte za života poručiteľa. V tomto kontexte je nevýho ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti medzi možnými spôsobmi sme pripravili stručnú analýzu tejto problematiky poukazujúcu na zásadné výhody a nevýhody každého spôsobu prerozdelenia majetku medzi dedičov  – v zásade sa ponúkajú dve základné riešenia a to (i) prerozdelenie majetku inter vivos (za života) alebo (ii) prerozdelenie majetku mortis causa (pre prípad smrti). Z&
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti medzi možnými spôsobmi sme pripravili stručnú analýzu tejto problematiky poukazujúcu na zásadné výhody a nevýhody každého spôsobu prerozdelenia majetku medzi dedičov – v zásade sa ponúkajú dve základné riešenia a to (i) prerozdelenie majetku inter vivos (za života) alebo (ii) prerozdelenie majetku mortis causa (pre prípad smrti). Z tohto dôvodu sa preto zameriame na právno-ekonomické aspekty dvoch súkromnoprávnych inštitútov, ktorými sú darovanie a dedenie so zreteľom na p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod, čo bude určite zaujímať každého ako prvé, si spravíme porovnanie týchto inštitútov z pohľadu nákladov, ktoré sú s nimi spojené. Z hľadiska daňových aspektov sú na tom darovanie a dedenie rovnako – podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) tejto dani nepodlieha príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí  ale
Autor: JUDr. Andrea Barancová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Súkromnoprávne vzťahy sú vo viacerých smeroch ovplyvňované ingerenciami verejného práva. Najmarkantnejšie je táto situácia zrejmá pri súkromnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa nehnuteľností. Príspevok sa zaoberá vybranými postupmi a snaží sa poukázať na mieru, opodstatnenosť takýchto ingerencií pri zachovaní charakteru súkromnoprávnych vzťahov, konfrontuje jednotlivé princípy súkromného práva s ingerenciami verejnoprávnej povahy.

Úryvok z textu:
Úvod V právnom systéme Slovenskej republiky existuje veľa právnych predpisov, v ktorých možno nachádzať prieniky verejného a súkromného záujmu. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že charakter súkromného práva, ktoré stojí na niekoľkých základných pilieroch - zásadách, je ingerenciami verejného práva vo väčšom či menšom rozsahu narúšaný. Podstatné je nájsť, kde je miera, pri zachovaní charakteru súkromného práva, konfrontovaním jednotlivých princípov súkromného práva s ingerenc
MENU