Nájdené právne články pre výraz: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

482 dokumentov
423 dokumentov
1184 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marika Briatková
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav právnej aplikácie trestného činu „prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky“ pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona a hodnotí zmeny, ktoré nastali v právnej praxi rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 2Tdo 53/2016 zo dňa 25.04.2017.

Úryvok z textu:
Úvod S páchaním drogovej trestnej činnosti bojuje polícia Slovenskej republiky denno-denne. S odhaľovaním drogovej trestnej činnosti, jej dokumentovaním a právnym posúdením sú však v súčasnej dobe spojené viaceré aplikačné problémy. Jednou z oblastí, v ktorej v aplikačnej praxi môže a dochádza k problémom, najmä z dôvodu posúdenia naplnenia skutkových znakov trestného činu, je prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona, nakoľko
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predložený príspevok sa zameriava na analýzu vzťahu národného súdu a nadnárodných súdov pri zabezpečovaní práva na spravodlivý súdny proces. V rámci analýzy sa partikulárne sústreďuje príspevok na vzťah rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva – a to najmä s poukázaním na spoločné prvky v rozhodovaní, v nadväznosti na medzinárodno-právny záväzok v oblasti ľudských práv (čl. 7, ods. 4 a 5 Ústavy SR), ako aj na existujúce rozdiely v aplikačnej praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na spravodlivé súdne konanie je jedným zo základných práv, ktoré upravuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatých v rámci Rady Európy (ďalej len „Dohovor“). Zároveň je to jedno z práv, ktoré sú najviac namietané v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“ alebo „Súd“) proti Slovenskej republike, a to najmä v časti práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Osobitnú agendu v rámci práva na spravodlivé súdne konanie tvorí otázka prí
Autor: Mgr. Romana Červienková
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákaz užívania dopingových látok vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazala aj Slovenská republika. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s právnou úpravou boja proti dopingu na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť. Dopingový delikt a jeho disciplinárny postih upravuje v Slovenskej republike zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa detailnejšie zameriava na platné skutkové podstaty trestných činov, ktoré možno aplikovať na porušeni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doping, rozšírený vo všetkých druhoch športu, môžeme charakterizovať ako používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód športovcami, ktorí sa takýmto nekalým spôsobom snažia ovplyvniť výsledok športovej súťaže, a tým ohrozujú férovú hru. Takáto prehnaná snaha športovcov o prekonávanie najlepších výkonov a o dosiahnutie víťazstva častokrát ohrozuje ich zdravie a život. S dopingom sa stretávame na všetkých športových úrovniach a vo väčšej, či menšej miere takmer u
Autor: MUDr. Pavel Malovič PhD., MPH
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Špička dopingového ľadovca sa z času na čas vynorí z vlnobitia kulís a zákulisia športov a jej hrot má vždy iné meno. Raz sú to stimulačné látky na podporu mozgovej činnosti, inokedy anaboliká[1] alebo rastový hormón[2], v poslednom čase je to erytropoetín[3]. Látky, ktoré pomáhajú umelo, neprirodzene pre ľudský organizmus, zvyšovať psychickú i fyzickú výkonnosť, spôsobujú nezvratné poškodenie srdcovo - cievneho aparátu a celkového zdravia, náhlu smrť. Napriek tomu sú stále medzi športovcami - profesionálmi, ktorí so vstupom enormného objemu peňazí do súťaží pociťujú neuveriteľnú motiváciu, ko ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Športovanie predstavuje fenomenálnu aktivitu človeka. Prináša mu pocit uspokojenia i sebarealizácie a malo by prispievať k upevňovaniu jeho zdravia. Vývoj v oblasti špičkového profesionálneho športu prináša zároveň neustálu snahu o zvyšovanie výkonnosti vo všetkých jeho odvetviach, dosahovanie rekordov a zároveň i rozširujúci sa počet pretekárov najvyššej výkonnosti. Núti tak ale zároveň hľadať aj nové spôsoby podpory ako cestu k vrcholným výkonom zracionalizovať a zefektívniť. Od za
Autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zaoberal právnych teoretikov tak v minulosti ako aj v súčasnosti o čom svedčí starorímske societas delinquere non potest a novodobé teórie rozdeľujúce zodpovednosť právnických osôb do viacerých modelov. V súčasnosti existuje množstvo právnych teoretikov, ktorí sa prikláňajú k možnosti existencie kolektívnej zodpovednosti. Na strane druhej značná časť právnych teoretikov túto „myšlienku“ odmieta, nakoľko právnická osoba je len fikciou, ktorá je vytvorená na základe práva a chýba jej intelektuálna stránka ako znak zavinenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálnemu ponímaniu problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb predchádzala história, ktorá je nesporne spojená s rímskym právom ako aj so systémom comman law, ktorý položil základy pre rozvoj tejto koncepcie v kontinentálnej právnej kultúre. Súčasné podoby zodpovednosti právnických osôb sa líšia vzhľadom na ponímanie tejto problematiky v konkrétnom štáte. Preto môžeme rozlišovať pravú, resp. nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb alebo aj administratívno-právne r
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problémami spojenými s použitím zásady ne bis in idem v rovine trestného práva hmotného. Osobitne sa venuje použitiu kvalifikovaných skutkových podstát najmä so zameraním na prípady, kedy je to vzhľadom na osobitné kvalifikačné pojmy nanajvýš sporné. Článok je vo významnej miere venovaný aplikačnej praxi a konkrétnym prípadom, autor sa opiera aj o názory doktríny. Cieľom príspevku je poukázať na význam danej zásady z hľadiska ukladania trestu, na problémy spojené s osobitnými kvalifikačnými pojmami a najmä na to, že by mali osobitné kvalifikačné pojmy trestné konanie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVODOM Trestné právo je plné inštitútov, ktoré budú napriek dlhodobému historickému vývoju stále vyvolávať v aplikačnej rovine určitú mieru kontroverzie. Takýmto inštitútom je nepochybne aj prejav zásady ne bis in idem v rovine hmotného práva, teda zásada zákazu dvojitého pričítania. Z historického hľadiska nejde o inštitút nový, v rôznych podobách je súčasťou pozitívnoprávnej úpravy na území Slovenskej republiky už po dlhé desaťročia. Ako si ukážeme aj v texte nižšie, predmetná zásada
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá formuláciou skutkovej vety vo výrokoch procesných a meritórnych rozhodnutí. Analyzuje, čo nevyhnutne musí byť súčasťou skutkovej vety, čo jej súčasťou naopak byť nemôže, resp. čo by skutková veta obsahovať nemala. Príspevok sumarizuje chyby, ktorých sa pri tvorbe skutkovej vety pravidelne dopúšťajú policajné orgány. Kritike bude podrobená aj časť rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, ktorá sa do skutkovej vety snaží zavádzať formulácie, ktoré so skutkom, vjeho trestnoprávnom ponímaní, nemajú nič spoločné.

Úryvok z textu:
I.        VŠEOBECNE O SKUTKU A SKUTKOVEJ VETE Pod skutkom rozumieme všetky prejavy páchateľa, ktoré majú odraz v materiálnom svete, sú významné z pohľadu trestného práva a sú pokryté zavinením páchateľa. Skutkom je aj pokus trestného činu a príprava na zločin. Skutkovú vetu tvoria obligatórne znaky skutkovejpodstatytrestného činu a vecné, miestne, časové a iné súvislosti, ktoré spájajú znaky skutkovejpodstaty v skutkový dej(skutok). Vecné, miestne, časové a
MENU