Nájdené právne články pre výraz: nekalá súťaž

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 51

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

132 dokumentov
45 dokumentov
139 dokumentov
98 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jana Kršková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Bez spotrebiteľa by hospodárska súťaž nemala zmysel, nakoľko cieľom súťažiteľov je zaujať pozornosť spotrebiteľa. Z tohto dôvodu je práve spotrebiteľ priamym terčom nekalých a agresívnych obchodných praktík. O nekalosútažnom konaní v tomto prípade hovoríme, ak konanie v hospodárskej súťaži je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a zároveň je spôsobilé privodiť spotrebiteľovi. Ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka poskytujú ochranu pred nekalou súťažou aj spotrebiteľom. Súčasná právna úprava taxatívne vymedzuje skutkové po ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Súčasné formy ekonomického súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. Pôvodne bolo právo proti nekalej súťaži koncipované najmä s cieľom chrániť čestného súťažiteľa. Ucelenej úprave práva proti nekalej súťaži v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník“) predchádzalo viacero predpiso
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať osobitnú obchodnú činnosť banky, ktorou je distribúcia cenných papierov podielových fondov kolektívneho investovania. Predmetné konanie bude posudzované z pohľadu verejného práva a z pohľadu súkromného práva. Súkromno-právna analýza je zameraná na skúmanie naplnenia znakov skutkovej podstaty nekalej súťaže. Možno tak hovoriť o novej nepomenovanej skutkovej podstate nekalej súťaže.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Predmetom posudzovania príspevku bude skúmanie špecifickej obchodnej činnosti, ktorú vykonávajú komerčné banky pre iné subjekty práva (zväčša svoje dcérske spoločnosti), ktorými sú správcovské spoločnosti kolektívneho investovania. Zámerom je priblížiť toto konanie a predostrieť jeho analýzu z dvoch aspektov - verejnoprávneho a súkromnoprávneho aspektu špecifického konania banky v rámci jej obchodnej činnosti. Týmto konaním je distribúcia podielových listov emitovaných za účelom ak
Autor: JUDr. Ľubomír Zlocha
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku rozoberá jednotlivé typy nekalosúťažných konaní zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi a možnosti právnej ochrany zamestnávateľa podľa platnej legislatívy SR. V súčasnom podnikateľskom prostredí s vysoko rozvinutou konkurenciou v jednotlivých hospodárskych oblastiach môžeme pozorovať čoraz častejší výskyt takýchto konaní. Ide najmä o nekalosúťažné praktiky zamestnancov vo vzťahu k ich súčasným zamestnávateľom, ako aj zamestnancov, ktorí sami začali podnikať v rovnakom odbore ako ich bývalý zamestnávateľ alebo zamestnancov, ktorí nastúpili ku konkurenčnej firme. Nie vždy sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Každý podnikateľ v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu sa snaží ochrániť tajomstvo svojho úspechu pred konkurenciou. Spravidla ide najmä o ochranu predmetu svojho obchodného tajomstva a know-how, ktoré využíva pri podnikaní a vďaka ktorým požíva konkurenčnú výhodu pred inými súťažiteľmi. Účelom právnej úpravy súťažného práva vrátane práva proti nekalej súťaži nie je obmedzovanie alebo deformácia vzťahov medzi subjektami, ktoré v rámci trhu súťažia, ale záujem na zabezpeče
Autor: Mgr. Michal Záthurecký MJur
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hraničným určovateľom, ktorý sa používa v prípadoch identifikácie rozhodného práva pre mimozmluvné záväzky vyplývajúce z nekalej súťaže z pohľadu práva platného na území Slovenskej republiky. Jedným zo základných pilierov právneho štátu je aj princíp právnej istoty, z ktorého vychádza princíp predvídateľnosti práva. Tento hraničný určovateľ bude posúdený z hľadiska predvídateľnosti ich aplikácie a určenia rozhodného práva.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Jedným zo základných cieľov činnosti Európskej únie je dosiahnutie plne funkčného vnútorného trhu tak, aby bola umožnená otvorená hospodárska súťaž na jej území. V prostredí fungujúcej hospodárskej súťaže sa objavujú aj takí aktéri, ktorých konanie či postupy môžu narušiť ciele sledované Európskou úniou, a môžu tak byť škodlivé pre riadne fungovanie vnútorného trhu. Negatívne vplyvy nekalej hospodárskej sú
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na ochranu spotrebiteľa je imanentnou súčasťou súťažného práva. Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Primárnym cieľom súťažiteľa je upútať pozornosť spotrebiteľa a docieliť realizáciu jeho ekonomického rozhodnutia. Súčasné formy súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. V dôsledku harmonizácie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie sa podpora a ochrana záujmov spotrebiteľa dostala do popr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hoci by sa to mohlo zdať paradoxné, voľná hospodárska súťaž je veľmi úzko spätá s právom na ochranu spotrebiteľa. Na mieste je podľa môjho názoru tvrdenie, že ochrana spotrebiteľov je jedným zo základných pilierov, na ktorých je existencia slobodnej hospodárskej súťaže postavená. Ochranu spotrebiteľa ako slabšej strany právnych vzťahov datujeme od 60. rokov 20. storočia. Od tej doby je princíp zvrchovanosti spotrebiteľa vnímaný ako jeden zo základných predpokladov existencie voľne
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v predkladanom článku rozoberá problematiku difamácie v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa zameriava na objasnenie nového fenoménu dnešnej doby, ktorým je difamácia objavujúca sa čoraz častejšie v internetovom prostredí. V ďalšej časti príspevku sa autorka snaží odpovedať na otázky, ako sa posudzuje difamácia v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako sa modifikuje vzhľadom na Internet a kto je zodpovedný za difamačné konanie na Internete. Na pozadí súdnych rozhodnutí sa autorka zamýšľa nad právnou úpravou prípadov difamácie na Internete v Slovenskej republike. V záv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem difamácia je cudzí výraz pochádzajúci z anglického jazyka, ktorému nie je v podmienkach Slovenskej republiky priradený žiadny konkrétny slovenský ekvivalent. Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra rozumieme difamáciou nactiutŕhanie, ohováranie, hanobenie, zneúctenie či znevažovanie.[1] Teoretická základňa problematiky difamácie vznikla v Spojených štátoch amerických, kde sa v 90. rokoch minulého storočia začali rozhodovať prvé spory, ktorých predmetom bola difamácia uskut
Autor: JUDr. Martin Varga
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Tradície a inovácie v súkromnom práve
Kľúčové slová: porovnávacia reklamagenerálna klauzulanekalá súťaž
Abstrakt: Pri zamyslení sa nad fenoménom tradície a inovácie slovenského obchodného práva za všeobecne akceptovanú tézu považujem, že právo ako živý organizmus sa neustále vyvíja. Nepochybne za najdominantnejší faktor, ktorý ovplyvňuje vývoj slovenského obchodného práva, je treba považovať komunitárne právo. Slovenský obchodný zákonník (rovnako ako český) pôvodne otázku porovnávacej reklamy neupravoval. Tento inštitút bol inkorporovaný práve z dôvodu harmonizácie národného práva s právom EÚ.

Úryvok z textu:
1. Úvod Pri zamyslení sa nad fenoménom tradície a inovácie slovenského obchodného práva za všeobecne akceptovanú tézu považujem, že právo ako živý organizmus sa neustále vyvíja. Nepochybne za najdominantnejší faktor, ktorý ovplyvňuje vývoj slovenského obchodného práva, je treba považovať komunitárne právo. Slovenský obchodný zákonník (rovnako ako český) pôvodne otázku porovnávacej reklamy neupravoval. Tento inštitút bol inkorporovaný práve z dôvodu harmonizácie národného práva s právo
Autor: Mgr. Dušan Rostáš
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Inštitúty práva obchodných spoločností, Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný problematike sociálnej zodpovednosti podnikov a jej vynucovaniu. V prvej častí príspevku sa autor venuje vymedzeniu pojmu sociálnej zodpovednosti podniku a jej prameňom, v podobe dobrovoľných kódexov správania. Druhá časť príspevku je venovaná záväznosti dobrovoľných kódexov a poukazuje na niektoré zákonné mechanizmy použiteľné na vynucovanie kódexov v slovenskom práve.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom predkladaného príspevku je priblížiť problematiku sociálnej zodpovednosti podniku. Téme spoločenskej zodpovednosti podnikov býva venovaná zvýšená pozornosť spravidla v tých prípadoch, kedy dochádza k nepredvídaným udalostiam súvisiacich s ich podnikaním, ktoré majú rozsiahle škodlivé a obťažne napraviteľné dôsledky nielen pre samotný podnik ale aj spoločnosť. V súvislosti s nedávnym „zeleným“ emisným škandálom automobilky Volkswagen je téma opäť aktuálnou.[1]
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autorka zameriava na analýzu prostriedkov ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou v kontexte zmien, ktoré priniesol zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Hoci majú v súčasnosti celkom prevažujúci význam v potieraní nekalej súťaže z hľadiska spotrebiteľa opatrenia prijímané orgánmi verejnej moci, cieľom príspevku je analýza ochrany spotebiteľa pred nekalou súťažou prostredníctvom súdnej žaloby.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V úvode považujeme za dôležité uviesť, že samotnu ochranu spotrebiteia je moz ne cha pat najma v dvoch rovina ch. Jednou rovinou je ochrana ekonomických za ujmov a práv spotrebiteí a po strá nke prehlbovania prevencie pri tvorbe spotrebitel ske ho vy beru. Dominantnu u lohu hrá v tejto oblasti práve právo proti nekalej súťaži spočívajúce v samotnej úprave nekalej súťaže v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“), ako aj v právnej úprave rek
Autor: Mgr. Michal Úradník
Udalosť: Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore
Abstrakt: Reklama predstavuje najdôležitejší marketingový nástroj podnikateľov pre upútanie pozornosti širokej verejnosti. Náklady na reklamu preto pochopiteľne tvoria podstatnú časť výdavkov daňového subjektu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre uznanie predmetného daňového výdavku je osobitne významné jeho relevantné právne posúdenie. Účelom nasledujúceho príspevku je priblíženie danej problematiky z pohľadu vymedzenia pojmu reklama ako daňového výdavku.

Úryvok z textu:
Úvod V podmienkach trhovej ekonomiky, na ktorých základoch je postavené aj hospodárstvo Slovenskej republiky[1], má svoje fundamentálne postavenie konkurencia, ako inkorporovaný prvok trhového mechanizmu. Právna teória vymedzuje trhovú konkurenciu ako proces stretu rôznych záujmov subjektov trhu, snažiacich sa o dosiahnutie maximálnej hmotnej výhody.[2] Uvedená definícia preto na strane jedných subjektov trhu, podnikateľov, prezumuje súťaživosť, potrebu zviditeľnenia sa, a to n
MENU