Nájdené právne články pre výraz: neplatný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2934 dokumentov
688 dokumentov
27049 dokumentov
20 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Dekan
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: bezprávna vyhrážkaneplatný právny úkonprávny úkon
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou bezprávnej vyhrážky urobenej treťou osobou a jej vplyvom na slobodu vôle osoby, ktorá robí právny úkon. Autor v príspevku analyzuje názory právnej vedy a súdov na otázku platnosti právneho úkonu, ktorý urobila osoba, ktorá konala pod tlakom bezprávnej vyhrážky zo strany tretej osoby, pričom druhá strana právneho úkonu o bezprávnej vyhrážke nevedela. Príspevok ponúka argumentácia v prospech dvoch možných riešení tohto problému a vyvodzuje z argumentov vlastný záver.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tento príspevok sa zaoberá špecifickým prípadom použitie bezprávnej vyhrážky treťou osobou, ktorá nerobí právny úkon, ale napriek tomu používa bezprávnu vyhrážku voči osobe, ktorá právny úkon robí. Cieľom príspevku je stručné zmapovanie aktuálnych názorov na túto otázku v judikatúre a v právnej vede, analýza týchto názorov, formulácia argumentov v prospech potenciálnych riešení problému a predovšetkým syntéza jednotlivých argumentov do záveru, ktorý ponúkne riešenie tohto problém
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je vymedzenie postavenia a právomoci Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „Rozhodcovský súd SFZ“) z hľadiska platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj vnútorných noriem Slovenského futbalového zväzu ako občianskeho združenia a Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (Fédération Internationale de Football Association /ďalej len „FIFA“/) a Únie európskych futbalových asociácií (Union of European Football Associations /ďalej len „UEFA“/).

Úryvok z textu:
„Úloha práva v športe je podstatná pre civilizáciu ako úloha práva v spoločnosti všeobecne. Bez toho vládne anarchia. Bez úlohy práva v športe panuje chaos.“                       Edward Grayson, „otec“ anglického športového práva Úvod   Arbitrážne konanie má na území Slovenskej republiky svoju tradíciu. Tak ako sa menilo postupne spoločenské zriadenie a tým aj právny poriad
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kataster nehnuteľností je bez pochýb inštitútom, ktorý zohráva v úprave a evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike významnú úlohu. Napriek tomu, že má verejnoprávny základ, v značnej miere zasahuje do oblasti súkromného práva, čo je zvýraznené tým, že aj zápisy práv k nehnuteľnostiam prebiehajú v rámci katastrálneho konania, ako osobitnom druhu správneho konania. Táto okolnosť spôsobuje, že práve katastrálne konanie je akýmsi posledným garantom zákonn
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Dnešný príbeh nás zavedie aj do prostredia právnych vrtákov, viacerých príkladov toho, že právna úprava nie je jednoznačná v elementárnych otázkach, či boja proti (údajnému) právnemu formalizmu.

Úryvok z textu:
Dnešný príbeh nás zavedie aj do prostredia právnych vrtákov, viacerých príkladov toho, že právna úprava nie je jednoznačná v elementárnych otázkach, či boja proti (údajnému) právnemu formalizmu. Ale pekne po poradí. Písomná forma právnych úkonov prispieva k stálosti právnych vzťahov –  nikdy nemôže uškodiť, ak je aj menej dôležitá zmluva uzavretá v písomnej forme. Pri písomných zmluvách sa v záverečných ustanoveniach často objavuje veta na spôsob „Akékoľvek zmeny tejto
Autor: JUDr. Zuzana Klincová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor príspevku sa zamýšľa nad navrhovanou právnou úpravou následkov neúčinnosti odporovateľného právneho úkonu, a to predovšetkým vo vzťahu k možnostiam exekučného konania. Právna úprava de lege lata nie vždy umožňuje naplniť legitímne očakávania veriteľa spojené s uplatnením práva odporovať právnemu úkonu. Súdna ochrana sa nemôže končiť úspešným odporovaním právnemu úkonu, ale musí obsahovať inštitúty umožňujúce postihovanie toho, čo odporovateľným právnym úkonom z dlžníkovho majetku ušlo. Cieľom príspevku je aj formulovať podnety k návrhu budúcej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V rámci právnych vzťahov nemožno predpokladať, že vždy dôjde k riadnemu splneniu záväzkov. V niektorých prípadoch sa dlžník uchýli ku konaniu, ktorého cieľom je znemožniť, prípadne sťažiť veriteľovi uspokojenie pohľadávky, a to predovšetkým tým, že sa zbavuje svojho majetku. Právne úkony dlžníka, ktoré dlžník robí s uvedeným zámerom sú podľa okolností konkrétneho prípadu buď absolútne neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s účelom zákona alebo pre obchádzanie zákona,
Autor: JUDr. Mgr. Martin Turčan PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Ustanovenie § 49 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) umožňuje účastníkovi, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, aby od tejto zmluvy odstúpil. Právna teória aj súdna prax hovoria, že odstúpiť možno len od platnej zmluvy.1 Podľa § 37 OZ je podmienkou platnosti právneho úkonu jeho slobodné vykonanie. Podľa § 39 je zas právny úkon neplatný, ak je vykonaný v rozpore s dobrými mravmi. Ponúka sa otázka, či zmluva uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok je zo svojej povahy platnou zmluvou, teda či od nej treba v zmysle § 49 vôbec odstupova ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Ustanovenie § 49 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) umožňuje účastníkovi, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, aby od tejto zmluvy odstúpil. Právna teória aj súdna prax hovoria, že odstúpiť možno len od platnej zmluvy.1 Podľa § 37 OZ je podmienkou platnosti právneho úkonu jeho slobodné vykonanie. Podľa § 39 je zas právny úkon neplatný, ak je vykonaný v rozpore s dobrými mravmi. Ponúka sa otázka, či zmluva uzavretá v tiesni za nápadne n
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právnu istotu pri v praxi veľmi často používanej generálnej či všeobecnej plnej moci mierne nalomil slovenský ústavný súd – jedná sa o rozhodnutie už z roku 2012 (uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 1. augusta 2012, č.k.: III. ÚS 353/2012-17 – text rozhodnutia TU), ktorým bola odmietnutá sťažnosť právnickej osoby, z dôvodu, že bola podaná zjavne neoprávnenou osobou.

Úryvok z textu:
Právnu istotu pri v praxi veľmi často používanej generálnej či všeobecnej plnej moci mierne nalomil slovenský ústavný súd – jedná sa o rozhodnutie už z roku 2012 (uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 1. augusta 2012, č.k.: III. ÚS 353/2012-17 – text rozhodnutia TU), ktorým bola odmietnutá sťažnosť právnickej osoby, z dôvodu, že bola podaná zjavne neoprávnenou osobou. Z odôvodenia rozhodnutia vyplýva, že sťažovateľ - právnická osoba udelil generálne plnomocenstvo spl
Autor: JUDr. Tomáš Lisánsky
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými skutkovými podstatami trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona, pričom zvláštnu pozornosť venuje prípadom súvisiacich s právnymi vzťahmi upravenými normami súkromného práva. V tejto súvislosti príspevok analyzuje najmä možné kazuistické situácie vo vzťahu k postúpeniu pohľadávky alebo realizáciou záložného práva. Súčasne je v príspevku venovaný priestor i prípadom, v ktorých dochádza zo strany oprávnených subjektov k vzneseniu námietky premlčania alebo preklúzii.

Úryvok z textu:
Úvod. Existencia veriteľa a dlžníka v mutuálnom a právami a povinnosťami vzájomne korešpondujúcom právnom vzťahu je podmienená najmä záväzkovým vzťahom. Môže ísť teda o záväzkový vzťah majúci pôvod v zmluve, ale takisto aj v spôsobení škody či v daňovej, colnej, alebo inej zákonnej povinnosti. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať (dodať zaplatený tovar alebo zaplatiť zaň peniaze), konať (vykonať opravu alebo zhotoviť dielo), niečoho sa zdržať (dočasne nevyužívať určitú nehnuteľn
Autor: Mgr. Mgr. Patrícia Dutková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Inštitút culpa in contrahendo (nazývaný aj predzmluvná zodpovednosť) je súčasťou slovenskej právnej úpravy prostredníctvom jednotlivých ustanovení tak Občianskeho ako aj Obchodného zákonníka už „od počiatku“. Napriek tomu, že tento inštitút nie je novinkou slovenske j právnej úpravy, bol a je predmetom skúmania najmä v rámci odborných článkov a monografií. Naopak rozhodovacia prax slovenských súdov sa venuje otázke predzmluvnej zodpovednosti ojedinele. Len Najvyšší súd Slovenskej republiky sa venoval problematike culpa in contrahendo, a to len v jednom z jeho rozhodnutí. Potreba ochrany kontra ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút culpa in contrahendo (ďalej len „c.i.c“) je síce prostredníctvom jednotlivých ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) súčasťou slovenskej právnej úpravy už „od počiatku“, avšak, ani v jednom z týchto zákonníkov nie je expresis verbis zakotvený. Napriek tomu (alebo aj práve z tohto dôvodu) sa po
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Európske spotrebiteľské centrum v SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR upozorňuje spotrebiteľov: Dávajte si pozor kam sa registrujete!

Úryvok z textu:
V poslednom čase zaznamenalo Európske spotrebiteľské centrum v SR zriadené pri Ministerstve hospodárstva a výstavby SR (ďalej len „ESC v SR“) narastajúci počet sťažností týkajúcich sa faktúr za registráciu na webových stránkach obsahujúcich voľne dostupné údaje a programy (hlavne napr. informácie počas Majstrovstiev sveta vo futbale 2010, resp. voľne šíriteľné programy typu Adobe alebo VLC, básne, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva, a pod.), pričom podmienkou registrácie je akceptovanie
MENU