Nájdené právne články pre výraz: nepoužiteľný dôkaz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
8 dokumentov
83 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Stručná poznámka ohľadne polemiky týkajúcej sa toho, či má byť procesne nepoužiteľný dôkaz súčasťou spisu, ktorý je s obžalobou predkladaný súdu.

Sprievodný text: Pod náz-vom „Po-ru-šo-va-nie prá-va ob-vi-ne-né-ho zo stra-ny pro-ku-rá-to-ra“ bol na práv-nych lis-toch uve-rej-ne-ný roz-su-dok Ok-res-né-ho sú-du Bra-tis-la-va III. Pred-met-né roz-hod-nu-tie sú-du pr-vé-ho stup-ňa vy-vo-la-lo ur-či-tú po-le-mi-ku naj-mä oh-ľad-ne kon-šta-to-va-nia, že „skor-šia vý-po-veď oso-by v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-ka, kto-rá má v rov-na-kom tres-tnom ko-na-ní nás-led-ne pro-ces-né pos-ta-ve-nie ob-vi-ne-né-ho, je ne-pou-ži-teľ-ná a zá-sad-ne ne-mô-že byť sú-čas-ťou vy-šet-ro-va-cie-ho spi-su“.

Úryvok z textu:
Pod náz­vom „Po­ru­šo­va­nie prá­va ob­vi­ne­né­ho zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra“ bol na práv­nych lis­toch uve­rej­ne­ný roz­su­dok Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sú­du pr­vé­ho stup­ňa vy­vo­la­lo ur­či­tú po­le­mi­ku naj­mä oh­ľad­ne kon­šta­to­va­nia, že „skor­šia vý­po­veď oso­by v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka, kto­rá má v rov­na­kom tres­tnom ko­na­ní nás­led­ne pro­ces­né pos­ta­ve­nie ob­vi­ne­né­ho, je ne­pou­ži­teľ­ná a zá­sad­ne ne­mô­že byť
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku polemizuje s názormi, ktoré vychádzajú z toho, že spis predkladaný súdu má obsahovať len procesne použiteľné dôkazy v konaní pred súdom.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok je reak­ciou na roz­hod­nu­tie Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III (autor JUDr. Da­vid Lin­dtner)sp. zn. 1T 14/2016 (ďa­lej len „roz­hod­nu­tie“)pub­li­ko­va­né na strán­ke www.práv­ne­lis­ty.sk, ako aj na uve­de­nej strán­ke nás­led­ne pub­li­ko­va­ný prís­pe­vok JUDr. Pet­ra Šam­ka „Má byť v spi­se pro­ces­ne ne­pou­ži­teľ­ný dô­kaz“. Pred­me­tom dis­ku­sie vy­vo­la­nej pub­li­ko­va­ným roz­hod­nu­tím, ako aj nás­led­né­ho prís­pev­ku JUDr. Pet­ra Šam­ka, bol práv­ny ná­
Autor: JUDr. Michal Žofčák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok je zameraný na nezákonnú aplikáciu zákonných ustanovení Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní pri obstarávaní dôkazov, čo v praxi má za následok, že dôkazy získané a vykonané nezákonným spôsobom sa v trestnom konaní považujú za absolútne neúčinné a súd na ne pri svojom rozhodovaní nemôže prihliadať..

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dokazovanie je „stredobodom“ každého trestného konania. Iba na základe predložených dôkazov môže dôjsť k uznaniu viny a uloženiu trestu obvinenému. Napriek tomu, že trestný poriadok explicitne definuje za akých podmienok sú dôkazy obstarané orgánmi činnými v trestnom konaní použiteľné v konaní pred súdom, stáva sa, že v stave núdze zákonných dôkazných prostriedkov, dochádza v konaní pred súdom k legalizácii dôkazov, ktoré nemajú oporu a náležitosti dôkazov v zmysle ustanovenia § 119
MENU