Nájdené právne články pre výraz: neprekazenie trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: výťah z prednášky uskutočnenej pre daňových poradcov na Akadémii daňových poradcov v Bratislave

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti s ná­ras­tom da­ňo­vých tres­tných ve­cí stú­pa v praxi po­žia­dav­ka na vy­po­ču­tie da­ňo­vé­ho po­rad­cu k pod­stat­ným skut­ko­vým okol­nos­tiam, pre kto­ré sa tres­tné ko­na­nie ve­die. Ide spra­vid­la o prí­pa­dy, v kto­rých sa ve­die tres­tné ko­na­nie (ne­mu­sí byť eš­te ani za­ča­té tes­tné stí­ha­nie vo ve­ci) pre po­doz­re­nie zo spá­chania da­ňo­vé­ho tres­tné­ho či­nu, res­pek­tí­ve tres­tné­ho či­nu skres­lo­va­nia úda­jov hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­ci
Autor: doc. JUDr. Jozef Olej CSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Ťažiskom príspevku je rozbor povinnosti mlčanlivosti advokáta ako svedka v trestnom konaní a možnosti jej prelomenia z dôvodu povinnosti prekaziť trestný čin. Príspevok polemizuje s právnym názorom vyšetrovateľa a prokurátora vysloveným v rámci rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty pre odmietavé stanovisko advokáta svedčiť v trestnom konaní o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v rámci výkonu advokácie. Príspevok sa dotýka všeobecných východísk povinnosti mlčanlivosti advokáta, ako aj prelomenia povinnosti mlčanlivosti advokáta zákonnou úpravou na úseku ochrany pred legalizáciou príjm ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V ostatnom čase sme zaznamenali snahu orgánov činných v trestnom konaní neadekvátnym spôsobom zasahovať do právneho postavenia advokáta. Predmetom nasledovného príspevku je jeden z konkrétnych zásahov, týkajúci sa povinnosti mlčanlivosti advokáta v pozícii svedka v trestnom konaní, ktorý má vypovedať o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní právnych služieb. S cieľom otvoriť na stránkach bulletinu širšiu diskusiu o povinnosti mlčanlivosti advokáta v jej rôznych podobách prí
Autor: plk. Ing. Helena Kanková
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Účinný a efektívny boj s trestnou činnosťou korupcie vyžaduje veľké úsilie tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. S cieľom skvalitniť boj s trestnou činnosťou korupcie je potrebné, aby jednotlivé krajiny do svojho právneho systému implementovali a v praxi dôsledne uplatňovali protikorupčné nástroje a opatrenia, ktoré sú prijímané na európskej i medzinárodnej úrovni. Medzinárodné organizácie, akými sú OECD, OSN, Rada Európy, Európska komisia a mnohé ďalšie, pomáhajú tomuto procesu tým, že vytvárajú a v praxi aplikujú mechanizmy hodnotenia úrovne implementácie a efektívnej aplikácie pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Korupcia je spoločnosťou vnímaná ako jedna z najzávažnejších hrozieb pre stabilitu demokratického a právneho štátu, rozvoja ekonomiky, sociálneho, ekonomického a spoločenského pokroku. Svetová banka identifikuje korupciu ako najväčšiu prekážku ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorá podkopáva vládu zákona, deformuje ekonomické prostredie, negatívne ovplyvňuje úroveň verejných financií a bráni rozvoju medzinárodného obchodu. Organizácia spojených národov v Globálnom programe pro
Autor: JUDr. Martina Kantorová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok analyzuje ochranu životného prostredia normami trestného práva, trestné činy proti životnému prostrediu a s tým súvisiace otázky, zamýšľa sa nad problémovými oblasťami a možnými riešeniami v rovine "de lege ferenda".

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Deliktuálne správanie páchateľa v oblasti životného prostredia môže byť postihované nielen v rámci administratívnoprávnej1, ale aj trestnoprávnej zodpovednosti. Pokiaľ konanie nie je možné kvalifikovať ako trestný čin, je potrebné skúmať, či naplnilo skutkovú podstatu správneho deliktu. Aj keď trestnoprávna zodpovednosť nie je rozhodujúcim druhom zodpovednosti v rámci starostlivosti o životné prostredie, avšak jej existencia je nezastupiteľná, nakoľko predstavuje prostriedok ochr
MENU