Nájdené právne články pre výraz: neunesenie dôkazného bremena

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

353 dokumentov
110 dokumentov
4333 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s
Autor: doc. JUDr. Peter Molnár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor príspevku pojednáva o dokazovaní v sporovom a nesporovom konaní a o problematike unesenia dôkazného bremena, resp. náležitého zistenia skutkového stavu. Nastoľuje otázku dôkaznej núdze a potreby zmeny požadovanej miery dôkazu a možnosti vykonania nezákonne získaného dôkazu v záujme naplnenie cieľa občianskeho súdneho konania, ktorým je poskytnutie materiálnej ochrany právu tvrdenému v žalobe, resp. ochrana záujmu v konaní začatom bez návrhu. Predpokladom splnenia úlohy súdu je získanie relevantných skutkových zistení. Prípadné vykonanie nevyhnutného nezákonne získaného dôkazu neznamená, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úlohou a poslaním súdu v občianskom súdnom konaní je poskytnutie ochrany porušenému alebo ohrozenému právu alebo právom chránenému záujmu. Toto ohrozenie alebo porušenie je buď tvrdené (žaloba, návrh na začatie konania), alebo predpokladané (uznesenie o začatí konania bez návrhu). Právo na súdnu a inú právnu ochranu patrí medzi základné práva. Samozrejme, súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu nie je právo na priaznivé rozhodnutie vo veci samej, čiže právo na úspech v konaní. V
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Z pravidla, že každý preukazuje iba svoje vlastné skutkové tvrdenia existuje výnimka vychádzajúca zo skutočnosti, že od nikoho nemožno spravodlivo požadovať, aby preukazoval reálnu neexistenciu určitej skutočnosti (negatívnu skutočnosť – niečo čo sa nestalo, čo neexistuje). Preukazovanie takejto skutočnosti je spravidla objektívne nemožné (tento jav sa v rímskom práve označoval ako probatio diabolica). V týchto prípadoch hovoríme o presune dôkazného bremena na protistranu. V civilnej procesualistike sa pre túto skutočnosť používa termín negatívna dôkazná teória. Táto teória sa uplatní vtedy, k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné brem
Autor: Mgr. Peter Plachý LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autori predstavujú vybrané aspekty dokazovania v medzinárodnej obchodnej arbitráži, ktoré sú na prvý pohľad zjavne rozličné v porovnaní s konaním na slovenskom súde a posudzujú či, na základe ich skúseností a dostupných dát, prispievajú k efektívnosti konania. Konkrétne poukazujú na (i) flexibilitu zvoliť primerané procesné nástroje pre každé konanie individuálne, (ii) dôslednejšie zabezpečený prístup strán k listinám podstatným pre vyriešenie sporu, keď to okolnosti vyžadujú, a (ii) priebeh pojednávania naraz, bez odročovania.

Úryvok z textu:
  Veda sa tradične zakladá na faktoch, čiže univerzálne akceptovaných skutočnostiach, ktoré sú potvrdené opakovanými meraniami. Fyzikálni vedci však v nedávnom experimente preukázali, že kvantová mechanika umožňuje dvom nezávislým pozorovateľom spozorovať dve odlišné, protichodné, reality. Inými slovami naznačili, že objektívna realita neexistuje.[2] Pre advokátsku obec to nie je prekvapenie. Postačuje zbežné prečítanie podaní žalobkyne a žalovanej v akomkoľvek civilnom sporovom konan
Autor: JUDr. Jana Feciľaková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok približuje princípy ústavnosti a zákonnosti volebného práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prvá časť príspevku je venovaná princípom ústavnosti a zákonnosti vo všeobecnosti, poukazuje na zložitosť a nejednoznačnosť pri definovaní uvedených princípov. Druhá časť príspevku predstavuje praktickú analýzu princípov ústavnosti a zákonnosti volebného práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu SR. Autorka využíva jednotlivé nálezy ústavného súdu s cieľom poukázať na nevyhnutnosť rozlišovania oboch princípov v oblasti volebného práva. Dodržanie zákona a neporušenie p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Právne princípy, ako základné pravidlá tvoriace štrukturálnu súčasť systému práva, nie sú vôbec otázkou novou. Dodnes sú v odvetviach súkromného či verejného práva akceptované niektoré princípy, a to ešte z čias rímskeho práva, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili budovanie kontinentálneho typu právnej kultúry. Zaoberali sa nimi mnohí právni teoretici, avšak ich „znovuzrodenie“ v diskusiách priniesli až koncepcie zaoberajúce sa ich praktickým uplatňovaním v procese aplikácie pr
Autor: doc. JUDr. Martin Vernarský PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je zameraný na daňovú kontrolu ako proces, ktorého výsledkom je dôkazný prostriedok využiteľný pre daňové konanie. Skúma sa uplatnenie procesných zásad daňového konania pri daňovej kontrole, ako aj práva a povinnosti kontrolovaného daňového subjektu, ktorých cieľom je objasnenie skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dokazovanie v daňovom konaní predstavuje náročný myšlienkový postup zamestnancov správcov daní, ktorý smeruje k závažným následkom na daňové subjekty. Právnu reguláciu dokazovania v daňovom konaní, ale hlavne jej praktické uplatňovanie tak možno v istom zmysle charakterizovať ako jadro daňového konania. Kvalita dokazovania determinuje jednak úroveň dodržiavania procesných práv účastníka konania, no v neposlednom rade aj úroveň plnenia daňových príjmov verejných rozpočtov. Procesné
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Po úvodnom priblížení práva na slobodu prejavu sa autorka v príspevku bližšie zaoberá otázkou obmedzenia slobody prejavu z dôvodu zachovania autority a nestrannosti súdnej moci. Následne autorka rozoberá vzťah slobody prejavu a ochrany osobnosti, pričom osobitnú pozornosť venuje otázke ochrany osobnosti verejných činiteľov a sudcov. Príloha autorkinho príspevku obsahuje z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky vychádzajúci metodický list určený sudcom všeobecných súdov týkajúci sa posudzovania kolízie práva na slobodu prejavu a práva na ochranu osobnosti.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka. Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov - sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými ustanoveniami Da ového poriadku a to všetko s porovnaním právnej úpravy vSprávnom poriadku. Cie om autorky je nielen porovnanie právnej úpravy zásad konania, pôsobnosti a niektorých inštitútov pod a týchto zákonov, ale aj vyvodenie záverov oh adne aplikácie Da ového poriadku a Správneho poriadku, poukázanie na niektoré rozdiely v jednotlivých kódexoch, na prípadné nedostatky a najmä na charakter jednotlivých konaní.

Úryvok z textu:
    Úvod Z historického hľadiska finančné právo a správne právo sa č asto prelínali a to nielen v oblasti vedy ale aj v oblasti výučby na právnických fakultách2. Súčasťou finančného práva  bolo dlhodobo aj daňové právo. Finančné právo aj v oblasti teórie práva si získalo postavenie samostatného odvetvia právneho poriadku Slovenskej
MENU