Nájdené právne články pre výraz: obchodné tajomstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

145 dokumentov
53 dokumentov
1681 dokumentov
153 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnym aspektom bezpečnostných previerok, ktoré sa realizujú za účelom preverenia, či príslušníci Policajného zboru spĺňajú zákonné predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Objasňuje možnosti príslušníka Policajného zboru žiadať o preskúmanie rozhodnutí vydaných na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÝ úvod do problematiky Príslušníkom Policajného zboru sa podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnejslužbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskejinformačnejslužby, Zboru väzenskejajustičnejstráže Slovenskej republiky aželezničnejpolície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon oštátnejslužbe policajtov") rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade. Služobný pomer sa zakladá k štátu.[2] Príslušníc
Autor: Bc. Ján Ivančík
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Posudzovanie povinnosti subjektov zverejniť obsah obchodného tajomstva s prihliadnutím, či daná osoba hospodári s verejnými prostriedkami alebo sú štátom alebo samosprávami ovládané a zverejňovanie obchodného tajomstva súkromnými subjektmi.

Úryvok z textu:
Úvod S pribúdajúcimi novelami a legislatívnymi zámermi v Obchodnom zákonníku, ako aj zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len infozákon) sa stáva čoraz diskutovanejšou aj otázka budúcnosti a relevantného výkladu obchodného tajomstva. Predmetom tejto analýzy bude pohľad na tento inštitút v súvislosti s právom na informácie. Jeho legislatívna úprava je vcelku strohá, no to nič neuberá na jej závažnosti a praktickom význam
Autor: JUDr. Andrea Slezáková LL.M.
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave
Abstrakt: The legislator assumes in the valid legal regulation that an independent financial agent is entitled to provide co-operation to the client in the administration of the financial service contract. A special relationship based on trust is being established between the client and the independent financial agent. An independent financial agent has its own information and skills on how to acquire and stabilize the stock of clients. The paper focuses on the analysis why a list of clients is an object of a trade secret of an independent financial agent.

Úryvok z textu:
  Úvod Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá­kon o finančnom sprostredkovaní“) integruje podmienky distribúcie finančných služieb v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, doplnko­vého dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia a poskytovania úve­rov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Predmetná úprava
Autor: JUDr. Ľubomír Zlocha
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku rozoberá jednotlivé typy nekalosúťažných konaní zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi a možnosti právnej ochrany zamestnávateľa podľa platnej legislatívy SR. V súčasnom podnikateľskom prostredí s vysoko rozvinutou konkurenciou v jednotlivých hospodárskych oblastiach môžeme pozorovať čoraz častejší výskyt takýchto konaní. Ide najmä o nekalosúťažné praktiky zamestnancov vo vzťahu k ich súčasným zamestnávateľom, ako aj zamestnancov, ktorí sami začali podnikať v rovnakom odbore ako ich bývalý zamestnávateľ alebo zamestnancov, ktorí nastúpili ku konkurenčnej firme. Nie vždy sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Každý podnikateľ v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu sa snaží ochrániť tajomstvo svojho úspechu pred konkurenciou. Spravidla ide najmä o ochranu predmetu svojho obchodného tajomstva a know-how, ktoré využíva pri podnikaní a vďaka ktorým požíva konkurenčnú výhodu pred inými súťažiteľmi. Účelom právnej úpravy súťažného práva vrátane práva proti nekalej súťaži nie je obmedzovanie alebo deformácia vzťahov medzi subjektami, ktoré v rámci trhu súťažia, ale záujem na zabezpeče
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou nazerania do spisov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a nahliadania do spisov podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ako aj vzťahom uvedených právnych predpisov. Ďalej sú v ňom rozpísané ustanovenia týkajúce sa problematiky nazerania a nahliadania do spisov. Záver poukazuje na aplikačnú prax pri nazeraní a nahliadaní do spisov. Cieľom príspevku je upozorniť na výnimku z pravidla.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) je dlhoročným všeobecným procesnoprávnym predpisom v oblasti výkonu verejnej správy, zároveň sa jeho základné pravidlá primerane používajú aj pri vydávaní iných písomností, ktoré nemajú povahu rozhodnutí a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o informáciách“) je výsledko
Autor: JUDr. Lukáš Michaľov PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá možnosťami trestnoprávnej reakcie štátu na zneužívanie práva najmä v podnikateľskom prostredí. Ekonomická kriminalita má svoje špecifiká, nakoľko ide o značne širokú problematiku zastrešujúcu trestné činy páchané v rámci hospodárskej súťaže, obchodného styku, v rámci daňových a odvodových povinností a pod. Autor upriamil svoju pozornosť na vybrané skutkové podstaty trestných činov vyznačujúcich sa zneužívaním práva z hľadiska ich základných znakov ako aj posudzovania v intenciách základnej zásady trestného práva - ultima ratio.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Aj keď z komplexného hľadiska nepatrí ekonomická kriminalita medzi najrozšírenejšie formy kriminality, možno ustáliť, že v období posledných dvoch dekád má tento druh kriminality progresívny charakter. Progres ekonomickej kriminality je zapríčinený mnohými dôvodmi, napr. vývojom spoločenských vzťahov v súčasnosti ako svetová hospodárska kríza, liberalizácia trhového hospodárstva, rozvoj nových foriem podnikania, nevymožiteľnosť práva, nedostatočná úroveň právneho vedomia dotknu
Autor: JUDr. Zuzana Latiková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aplikačnými problémami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Nakoľko týchto problémov je príliš veľa, aby ich ich autor mohol obsiahnuť v tomto príspevku, zameral sa iba na niektoré.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“). Tento „Langošov zákon“ bol potrebný ako jeden z pilierov demokracie po roku 1989 a taktiež na jeho skoré prijatie bol vyvíjaný tlak zo strany Európskej únie. Je to vykonávajúci predpis článku 26 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení (článok pojednáva o práve na informácie ). V socialistickom zriaden
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá informačnou bezpečnosťou firmy vo všeobecnosti, ktorá je hlavným predpokladom bezpečného a kvalitného spracovávania údajov v informačnom systéme. Ďalej príspevok obsahuje časť týkajúcu sa predaja údajov informácií z informačného systému. A práve pri takomto predaji je dôležité, aby predávajúci svoje nehmotné aktíva teda údaje vedel ponúknuť aktuálne, správne, úplné kupujúcemu. To môže dosiahnuť len pri bezpečnom a kvalitnom spracúvaní údajov, tak ako je uvedené vyššie. Záverom je potrebné poukázať na aktuálnosť tejto témy vzhľadom na progresívny rozvoj počítačových systémo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Informácie v tom najširšom zmysle slova, ktoré zamestnávateľ získava v nadväznosti na svoju oficiálnu činnosť a spracúva vo svojom informačnom systéme , majú svoju hodnotu. Či je to databáza klientov, priemyselné vzory, obchodné tajomstvo, know- how zamestnávateľa, to všetko zamestnávatelia majú tendenciu chrániť pred vonkajšími hrozbami. Zamestnávatelia prijímajú proti vonkajším hrozbám rôzne opatrenia od antivírusových programov až po služby súkromných bezpečnostných služieb. A p
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pokračujeme v postupnom listovaní v návrhu Civilného sporového poriadku - na rade sú §§ 85 – 87, v ktorých je upravené zastúpenie na základe plnomocenstva.

Úryvok z textu:
Pokračujeme v postupnom listovaní v návrhu Civilného sporového poriadku -  na rade sú §§ 85 – 87, v ktorých je upravené zastúpenie na základe plnomocenstva. Nepochybne najväčšou  novotou (ktorú už v úvode kódexu avizuje článok 13 základných princípov Civilného sporového poriadku) je obligatórne zastúpenie advokátom (tzv. advokátsky proces) vo vybraných druhoch konaní a to v: sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, spor
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“

Úryvok z textu:
Ako sa, okrem množstva hodín strávených jeho štúdiom, dotkne Civilný sporový poriadok advokátov? Vybrali sme tieto 4 zmeny: Povinné zastúpenie advokátom Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“ Paragraf 90 CSP tento princíp konkretizuje a strana musí byť zastúpená advokátom v nasledovných prípadoch: konkurzn
MENU