Nájdené právne články pre výraz: obchodné tajomstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

145 dokumentov
53 dokumentov
1688 dokumentov
153 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Daniela Onofrejová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Obchodné právo je jedným z najstarších odvetví práva. Jedným z dôvodov všeobecného uznania obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia je vydanie kódexu. *V našich (slovenských) podmienkach tento fakt podporuje existencia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Či sa podobnou cestou vydala aj Slovinská republika alebo si zvolila celkom odlišný prístup k úprave obchod- noprávnych vzťahov a aké problémy v súčasnosti rieši slovinská akademická obec sú otázky, ktorým sa budeme v príspevku ďalej venovať. Slovinská republika ako jeden zo štátov bývalej Juhoslávie začal písať svoju históriu dňa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod   Obchodné právo je jedným z najstarších odvetví práva. Jedným z dôvodov všeobecného uznania obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia je vydanie kódexu. *V našich (slovenských) podmienkach tento fakt podporuje existencia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Či sa podobnou cestou vydala aj Slovinská republika alebo si zvolila celkom odlišný prístup k úprave obchod- noprávnych vzťahov a aké problémy v súčasnosti rieši slovinská akademická obec sú otázky, ktorým sa bud
Autor: Ing. Mgr. Ondrej Blažo PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok prináša prehľad vývoja snáh o úpravu súťažnej problematiky v medzinárodnom meradle na pôde OSN. Osobitne sa zameriava na Súboru mnohostranne dohodnutých spravodlivých princípov a pravidiel na kontrolu obmedzujúcich obchodných praktík vypracovaný UNČTAD, jeho obsah a právny význam.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Činnosť OSN v oblasti súťažného práva sa zamerala do dvoch oblastí: harmonizácia národných úprav prostredníctvom Vzorového súťažného zákona vypracovaného UNCTAD a snahy o zavedenie medzinárodných súťažných štandardov, vrátane postihnutia aj medzinárodných transakcií. Snahy OSN v oblasti zavedenia medzinárodného súťažného poriadku bývajú často opomínané, respektíve podceňované (najmä v prospech analýzy pravidiel WTO), preto nasledujúci článok sa zameriava na analýzu snáh OSN o prija
Autor: Mgr. Peter Senko
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Povinnosťami a určením konania konateľa spoločnosti je v intenciách Obchodného zákonníka nepriamo vyslovená zásada lojality konateľa voči spoločnosti ako aj vo vzťahu ku jej spoločníkom.

Úryvok z textu:
Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.(1) „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred záujmami akcionára, ktorý ho do predstavenstva váhou svojich hlasov presadil, a nenechá sa preto pri výkone svojej funkcie týmto akcionárom ovplyvňovať. Uvedené platí podobne aj pre výkon pôsobnosti konateľa v s
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Udelenie pokynov konateľovi valným zhromaždením spoločnosti, povinnosť konateľa konať aj bez uznesenia valného zhromaždenia a povinnosť konateľa poznať záujmy a zásady spoločnosti.

Úryvok z textu:
Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.[1] „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred záujmami akcionára, ktorý ho do predstavenstva váhou svojich hlasov presadil, a nenechá sa preto pri výkone svojej funkcie týmto akcionárom ovplyvňovať. Uvedené platí podobne aj pre výkon pôsobnosti konateľa v s
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autorka článku poukazuje na inštitút ústneho pojednávania ajeho osobitosti v komparácii všeobecného správneho konania a správneho deliktuálneho konania. V nadväznosti na rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky autorka analyzuje názory súdu na inštitút ústneho pojednávania v režime všeobecnej právnej úpravy vyplývajúcej zo správneho poriadku. Článok pojednáva o ochrane osobných údajov správnym orgánom na ústnom pojednávaní s poukázaním na novú právnu úpravu.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ PRÁVNA ÚPRAVA Podľa všeobecnej právnejúpravy vyplývajúcejzo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v zmysle § 21[2] správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky.  
Autor: Prof. JUDr. Jozefa Suchoža DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V súvislosti s prípravou a priebehom rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike (a rovnako aj v Českej republike) najčastejšie problémy a otázniky vznikajú okolo koncepcie záväzkového práva. Ťažisko problému je v chápaní pojmu „všeobecný záväzkový vzťah“, ktorý by mal v pripravovanom Občianskom zákonníku univerzálnu platnosť a zdôraznil by pri tom (vychádzajúc z tzv. monistickej koncepcie) integritu súkromnoprávnych vzťahov vrátane obchodných záväzkových právnych vzťahov a vzťahov vznikajúcich medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Viaceré otázky, vyplývajúce z vládneho programu rekodi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodné poznámky V súvislosti s prípravou a priebehom rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike (a rovnako aj v Českej republike) najčastejšie problémy a otázniky vznikajú okolo koncepcie záväzkového práva. Ťažisko problému je v chápaní pojmu „všeobecný záväzkový vzťah“, ktorý by mal v pripravovanom Občianskom zákonníku univerzálnu platnosť a zdôraznil by pri tom (vychádzajúc z tzv. monistickej koncepcie) integritu súkromnoprávnych vzťahov vrátane obchodných záväzkových p
Autor: Bc. Dávid Danočko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Slovenská právna úprava, ktorá používa pojem whistleblowing pod slovenským názvom oznamovanie, či chránené oznamovanie je v podmienkach nášho stredoeurópskeho regiónu jednou z mála explicitných úprav, ak pozeráme na právny stav v susedných štátoch. V Českej republike obdobná právna úprava chýba, aj keď v súčasnosti je zákon v štádiu legislatívnej prípravy.1 Podobná situácia je v Poľsku, kde sa ochrana oznamovateľom poskytuje prostredníctvom Zákonníka práce, čo sa však javí ako nedostatočné. Maďarský zákon o sťažnostiach a oznamovaní bol prijatý začiatkom roka 2014. Slovenský zákon č. 307/20 ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Slovenská právna úprava, ktorá používa pojem whistleblowing pod slovenským názvom oznamovanie, či chránené oznamovanie je v podmienkach nášho stredoeurópskeho regiónu jednou z mála explicitných úprav, ak pozeráme na právny stav v susedných štátoch. V Českej republike obdobná právna úprava chýba, aj keď v súčasnosti je zákon v štádiu legislatívnej prípravy.1 Podobná situácia je v Poľsku, kde sa ochrana oznamovateľom poskytuje prostredníctvom Zákonníka práce, čo sa však javí ako nedost
Autor: Mgr. Ján Mazúr PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Nástroj povinného zverejňovania zmlúv sa počas svojej vyše päťročnej histórie ukázal ako pozitívnym a relatívne úspešným nástrojom verejnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami. Avšak obrovské množstvo dát, častá neprehľadnosť ich väzieb, či absencia strojovo čitateľných foriem zmlúv vytvára výzvy pre kontrolu, ktoré z časti adresovali mimovládne organizácie. V programoch Partnerstiev pre otvorené vládnutie vo svete dochádza k posilňovaniu dôrazu na participáciu a crowdsourcing v rámci kontroly ustanovení, konzultácií pri tvorbe zmlúv, najmä pri sektorový ch štandardoch, či na spätnú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa venujem problematike povinného zverejňovania zmlúv ako nástroja k ontroly nakladania s verejnými prostriedkami verejnosťou. Povinné zverejňovanie zmlúv je v roku 2016 už relatívne zaužívaným nástrojom kontroly s vyše päťročnou históriou v právnom poriadku Slovenskej republiky, počas ktorej sa opakovane preukázala užitočnosť nástroja, no taktiež nejednoznačnosť a nejednotnosť aplikácie nástroja. Za toto obdobie bolo zverejnené veľké množstvo zmlúv uzatvorených povinný
Autor: JUDr. Peter Scholtz
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ochrana osôb a majetku v podmienkach miestnych samospráv, obcí a regionálnych združení obcí, obytných aglomerácií menšieho rozsahu, ktoré sú súčasťou obcí patrí medzi významné úlohy obecnej samosprávy. Platná legislatíva umožňuje niekoľko alternatívnych riešení týchto otázok. Každé z týchto riešení má svoje obmedzenia vyplývajúce z platných zákonov. Z uvedeného vyplýva, že je naďalej potrebné hľadať optimálne postupy v záujme zvyšovania efektívnosti a optimalizácie poskytovania bezpečnostných služieb obcami pri ochrane osôb a majetku

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Občan ako základný sociálny prvok štátnych útvarov sa okrem pracovných, záujmových a iných združení združuje v miestach - v obydliach, ktoré si podľa možností upravuje do takej podoby, aby sa v obydliach cítil čo najlepšie a najbezpečnejšie. Tieto pocity sa v ňom zakorenili ešte v rámci nižších civilizačných zoskupení - v kmeňoch. V každej skupine mal každý jedinec svoju úlohu, ktorou napĺňal potreby spoločnosti a bezpečnosť bola jedna z najdôležitejších úloh a tejto úlohe sa veľa
Autor: Mgr. Richard Straka
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú rozborom jednotlivých aspektov spôsobenia škody, zodpovednosti za ňu a jej náhrady v intenciách návrhu zákona, ktorým sa má rekodifikovať záväzkové právo v Slovenskej republike. Porovnávajú súčasné znenie Občianskeho zákonníka s novonavrhnutými ustanoveniami, pričom poukazujú na najzásadnejšie zmeny, možné interpretačné problémy a zároveň ponúkajú akceptovateľný výklad navrhovaných ustanovení. Autori sa snažia poukázať aj na jemné nuansy navrhovaného diferencovania medzi občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi vzťahmi v kontexte skúmanej problematiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V uplynulom roku 2018 sme si pripomenuli okrem iných významných jubileí i jedno okrúhle výročie, ktorému sa mediálnej pozornosti nedostalo - a to tridsiate výročie vzniku prvej rekodifikačnej komisie pre súkromné právo. Žiaľ, Slovenská republika je vari poslednou post-socialistickou krajinou, v ktorej zásadná reforma súkromného práva ešte neprebehla, a tak dedičstvo spoločného štátu nechcene nesieme ďalej. Dúfame, že za aspoň prevalentnú časť akademickej, a v širšom zmysle odbornej
MENU