Nájdené právne články pre výraz: obchodné tajomstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

145 dokumentov
53 dokumentov
1688 dokumentov
153 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Bc. Ján Bahýľ
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na rozdiely medzi právnou úpravou získavania informácií o životnom prostredí na žiadosť v Slovenskej republike a v Českej republike. V prvej časti príspevku sú popísané ústavnoprávne zakotvenia práva na informácie, ako aj všeobecná zákonná úprava poskytovania informácií na žiadosť. V ďalšej časti sú popísané špecifické odlišnosti v legislatívach oboch republík pri úprave poskytovania informácií o životnom prostredí na žiadosť oprávnenej osoby. V závere autor príspevku navrhuje niekoľko zmien v českej aj slovenskej legislatíve, ktoré by z pohľadu autora zlepšili súčasný ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Dnes, v dobe informačnej spoločnosti, kedy sa „zo spracovávania informácií stáva významná ekonomická aktivita, ktorá prechádza tradičnými ekonomickými a sociálnymi aktivitami a vytvára celkom nové príležitosti ďalej ovplyvňujúce charakter spoločnosti“[1], prichádza aj doba práva informácií. Prvým právom informačnej spoločnosti by mal byť slobodný prístup k informáciám. V tejto práci bude kladený dôraz na derivát slobodného prístupu k informáciám a to prístup na žiadosť k informáciám o živ
Autor: Prof. JUDr. Jozefa Suchoža DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V súvislosti s prípravou a priebehom rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike (a rovnako aj v Českej republike) najčastejšie problémy a otázniky vznikajú okolo koncepcie záväzkového práva. Ťažisko problému je v chápaní pojmu „všeobecný záväzkový vzťah“, ktorý by mal v pripravovanom Občianskom zákonníku univerzálnu platnosť a zdôraznil by pri tom (vychádzajúc z tzv. monistickej koncepcie) integritu súkromnoprávnych vzťahov vrátane obchodných záväzkových právnych vzťahov a vzťahov vznikajúcich medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Viaceré otázky, vyplývajúce z vládneho programu rekodi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodné poznámky V súvislosti s prípravou a priebehom rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike (a rovnako aj v Českej republike) najčastejšie problémy a otázniky vznikajú okolo koncepcie záväzkového práva. Ťažisko problému je v chápaní pojmu „všeobecný záväzkový vzťah“, ktorý by mal v pripravovanom Občianskom zákonníku univerzálnu platnosť a zdôraznil by pri tom (vychádzajúc z tzv. monistickej koncepcie) integritu súkromnoprávnych vzťahov vrátane obchodných záväzkových p
Autor: doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v článku stručne analyzuje právnu úpravu zákazu konkurenčnej činnosti zamestnanca de lege lata. Vychádzajúc najmä z judikatúry všeobecných súdov podáva výklad rozhodujúcich legálnych pojmov, ktoré vymedzujú rámec konkurenčnej činnosti. Záverom autor popisuje možnosti úpravy konkurenčnej doložky de lege ferenda, pričom poukazuje na dva základne modely úpravy.

Úryvok z textu:
Úvod V ostatných rokoch politické elity, zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci zdôrazňujú požiadavku flexibility právnej úpravy v oblasti pracovného práva. Jednou z najdiskutovanejších parciálnych tém sa stáva výkon inej zárobkovej činnosti zamestnanca. Práve legislatívna regulácia výkonu inej zárobkovej činnosti odráža do veľkej miery rozsah liberalizácie pracovného práva. Problematika výkonu konkurenčnej činnosti zamestnanca je často pretraktovaná aj odbornou verejnosťou[2]. D
Autor: prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmety priemyselného (ako aj iného duševného) vlastníctva môžu byť predmetom právnych vzťahov, najmä predmetom zmlúv. Súčasná platná právna úprava pojem duševné vlastníctvo ale ani pojem priemyselné vlastní c- tvo nevymedzuje. V § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - v texte aj „OZ“) sa nie presne uvádza: „Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak ich neupravujú iné zákony“. Do Občianskeho zákonníka boli doplnené ustanovenia, ktoré sa výslovne týkajú duševného vlastníctva. Ide o § 442a, ktorý sa týka náhrady ujmy a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvodné poznámky k zmluvným typom, predmetom ktorých je priemyselné vlastníctvo Predmety priemyselného (ako aj iného duševného) vlastníctva môžu byť predmetom právnych vzťahov, najmä predmetom zmlúv. Súčasná platná právna úprava pojem duševné vlastníctvo ale ani pojem priemyselné vlastní c- tvo nevymedzuje. V § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - v texte aj „OZ“) sa nie presne uvádza: „Občiansky zákonník upravuje aj právn
Autor: Matúš Franko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Otázka životného prostredia a jeho ochrany sa vyvstala najmä v dôsledku dlhotrvajúceho a nie vždy priaznivého zásahu človeka do prírody, predovšetkým za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja. Samotná problematika a jej riešenie bola dlho ponechávaná výlučnej kompetencii jednotlivých štátov, resp. nebola riešená vôbec, avšak postupná globalizácia spôsobila, že sa začali presadzovať tendencie na ochranu, resp. reguláciu ľudskej činnosti na medzinárodnej úrovni. Hlavnou úlohou globa- lizácie sú snahy o udržateľný rozvoj. Globalizácia môže byť kultúrna, komunikačná, ekonomická.1 Práve ekonomická ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.         Úvod Otázka životného prostredia a jeho ochrany sa vyvstala najmä v dôsledku dlhotrvajúceho a nie vždy priaznivého zásahu človeka do prírody, predovšetkým za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja. Samotná problematika a jej riešenie bola dlho ponechávaná výlučnej kompetencii jednotlivých štátov, resp. nebola riešená vôbec, avšak postupná globalizácia spôsobila, že sa začali presadzovať tendencie na ochranu, resp. reguláciu ľudskej
Autor: JUDr. Veronika Skorková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právo duševného vlastníctva poskytuje neobyčajné množstvo námetov pre aktuálne teoretické i praktické úvahy a diskusie. Príspevok sa zaoberá rozborom pojmu, pojmových znakov a základných charakteristických čŕt nehmotných statkov ako predmetov práva duševného vlastníctva. Špecifický charakter nehmotných statkov nevyhnutne podmieňuje i ich následné kategorizovanie ako predmetov právnych vzťahov. Príspevok poukazuje na vývojové tendencie triedenia právnych predmetov v rámci rekodifikačných prác v Slovenskej republike a novoprijatého Občianskeho zákonníka v Českej republike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doterajší vývoj civilizácie a predovšetkým jej súčasný stav sa vyznačujú čoraz dynamickejším vedeckotechnickým rozvojom nevyhnutne prinášajúcim výzvy i pre oblasť práva, ktoré je konfrontované s potrebou adekvátnej odbornej reakcie na nové spoločenské javy. Pre devätnáste storočie a prvú polovicu dvadsiateho storočia bol príznačný rozvoj priemyselnej výroby, v druhej polovici dvadsiateho storočia sa naštartoval prudký vývoj v oblasti elektroniky, výpočtovej a telekomunikačnej techn
Autor: Mgr. Anna Nádaždyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je venovaný zmenám v posudzovaní koncentrácie, ktoré priniesol zákon č. 387/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD K 1.1. 2012 vstúpil do účinnosti zákon č. 387/2011 Z. z., ktorý predstavuje zatiaľ poslednú novelu zákona č. 136/2001 Z. z. . o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ( ďalej len zákon o ochrane hospodárskej súťaže). Táto novela sa najviac dotkla posudzovania koncentrácií. Z dôvodu obmedzeného rozsahu príspevku sa venujem najmä zme
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou nazerania do spisov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a nahliadania do spisov podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ako aj vzťahom uvedených právnych predpisov. Ďalej sú v ňom rozpísané ustanovenia týkajúce sa problematiky nazerania a nahliadania do spisov. Záver poukazuje na aplikačnú prax pri nazeraní a nahliadaní do spisov. Cieľom príspevku je upozorniť na výnimku z pravidla.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) je dlhoročným všeobecným procesnoprávnym predpisom v oblasti výkonu verejnej správy, zároveň sa jeho základné pravidlá primerane používajú aj pri vydávaní iných písomností, ktoré nemajú povahu rozhodnutí a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o informáciách“) je výsledko
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom príspevku je aktuálna problematika fenoménu dobrej správy, jej vyjadrenia v národných i medzinárodných úpravách. Autorka sa predovšetkým zameriava na vzťah občan - verejná správa. Príspevok analyzuje potrebu dobrej správy ako takej, ako aj jej princípov pri výkone verejnej správy ako služby občanom. Rovnako sa zaoberá problematikou legálneho vymedzenia dobrej správy. Autorka zdôrazňuje potrebu inštitútu verejného ochrancu práv pri praktickej aplikácii princípov dobrej správy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka dobrej správy a jej princípov sa stáva významnou a diskutovanou témou na národnej a európskej úrovni. Pojem dobrá správa („good administration“) nie je v našom právnom poriadku legálne vymedzený ani definovaný. Zahraničné právne úpravy, ktoré v sebe pojem dobrá správa obsahujú, ho nijakým spôsobom nedefinujú, a ani sa o jeho definíciu nepokúšajú. Vychádzajú len z jeho existencie a pomáhajú ho ďalej naplňovať. Obdobný stav panuje na úrovni medzinárodnej i na úrovni nadnárodne
Autor: JUDr. Peter Scholtz
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ochrana osôb a majetku v podmienkach miestnych samospráv, obcí a regionálnych združení obcí, obytných aglomerácií menšieho rozsahu, ktoré sú súčasťou obcí patrí medzi významné úlohy obecnej samosprávy. Platná legislatíva umožňuje niekoľko alternatívnych riešení týchto otázok. Každé z týchto riešení má svoje obmedzenia vyplývajúce z platných zákonov. Z uvedeného vyplýva, že je naďalej potrebné hľadať optimálne postupy v záujme zvyšovania efektívnosti a optimalizácie poskytovania bezpečnostných služieb obcami pri ochrane osôb a majetku

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Občan ako základný sociálny prvok štátnych útvarov sa okrem pracovných, záujmových a iných združení združuje v miestach - v obydliach, ktoré si podľa možností upravuje do takej podoby, aby sa v obydliach cítil čo najlepšie a najbezpečnejšie. Tieto pocity sa v ňom zakorenili ešte v rámci nižších civilizačných zoskupení - v kmeňoch. V každej skupine mal každý jedinec svoju úlohu, ktorou napĺňal potreby spoločnosti a bezpečnosť bola jedna z najdôležitejších úloh a tejto úlohe sa veľa
MENU