Nájdené právne články pre výraz: obchodné záväzkové vzťahy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

162 dokumentov
28 dokumentov
2170 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá príčinnou súvislosťou ako jedným z predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Predmetom príspevku je definícia a vymedzenie pojmu kauzálneho nexu z hľadiska vedy a judikatúry. Autorka sa v príspevku zaoberá právnymi názormi na inštitút kauzality a ich vývojom v rámci teórií, ktoré sú aktuálne presadzované v rozhodnutiach súdov v Slovenskej a Českej republike spoločne v kontexte s aktuálnymi európskymi trendmi. Súčasťou je aj náčrt právnej úpravy kauzality v soft law Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O KAUZALITE Kauzalita - príčinná súvislosť je jedným z najdôležitejším a najzložitejšie preukazovateľným predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Príčinná súvislosť je konštantou kategóriou, ktorá sa vyskytuje nielen v oblasti súkromno-právnej zodpovednosti za škodu, ale v oblasti zodpovednosti za škodu všeobecne - aj v oblasti verejno-právnej zodpovednosti vrátane zodpovednosti v zmysle predpisov medzinárodného práva. Príčinná súvislosť však nie je len právnou kategóriou,
Autor: Bc. Dávid Danočko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Teoretici americkej právnej vedy sú presvedčení, že členovia správnych rád a výkonní funkcionári majú vo svojich vzťahoch k spoločnosti iba jediného pána - spoločnosť samotnú. S takýmto chápaním lojality vo vzťahu k obchodným spoločnostiam sa stretávame aj v inej zahraničnej odbornej literatúre. A minori ad maius by sa dalo predpokladať, že takéto, ak nie silnejšie, puto, spája aj spoločníkov obchodnej spoločnosti.

Úryvok z textu:
Úvod Teoretici americkej právnej vedy sú presvedčení, že členovia správnych rád a výkonní funkcionári majú vo svojich vzťahoch k spoločnosti iba jediného pána - spoločnosť samotnú.[1] S takýmto chápaním lojality vo vzťahu k obchodným spoločnostiam sa stretávame aj v inej zahraničnej odbornej literatúre. A minori ad maius by sa dalo predpokladať, že takéto, ak nie silnejšie, puto, spája aj spoločníkov obchodnej spoločnosti. Slovo lojalita má korene v latinskom legalitas, čo je
Autor: Mgr. Miriam Janečková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok reaguje na novelizáciu ustanovenia § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Inkorporácia a simplexná interpretácia ustanovenia zásadným spôsobom ingeruje tak v teoretickej ako aj praktickej rovine do klasifikácie (tradičných) obchodnozáväzkových vzťahov a novým spôsobom (de)formuje zásadu subsidiarity s cieľom ochrany slabšieho subjektu - spotrebiteľa. Teoretická analýza je doplnená o recentnú rozhodovaciu prax súdov a stanoviská vybraných správnych orgánov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava spotrebiteľských zmlúv je generálne upravená v ustanoveniach § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj ako “Občiansky zákonník” v príslušnom gramatickom tvare alebo aj ako “OZ”) a v špeciálnych právnych predpisoch, ktoré upravujú spotrebiteľské právne vzťahy za špecifických podmienok.1 Ustanovenia § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka bolo doplnené prostredníctvom nepriamej novely na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochran
Autor: Ján Pavlík
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej praxe, kde spravidla tieto záväzky najčastejšie vznikajú. Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch možno považovať za istý druh prevencie, na ktorú by sa pri samotnom vzniku záväzkov v obchodných vzťahoch nemalo zabúdať, keďže obchodná činnosť je spravidla spojená s istým stupňom rizika. V tomto kontexte prislúcha zabezpečovacím inštitútom v obchodných záväzkových vzťahoch, prideliť nesmierne dôležitú úlohu pre rozvoj podnikateľského prostredia a obchodu. Správnym použitím zab ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej praxe, kde spravidla tieto záväzky najčastejšie vznikajú. Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch možno považovať za istý druh prevencie, na ktorú by sa pri samotnom vzniku záväzkov v obchodných vzťahoch nemalo zabúdať, keďže obchodná činnosť je spravidla spojená s istým stupňom rizika. V tomto kontexte prislúcha zabezpečovacím inštitútom v obchodných záväzkových vz
Autor: prof. JUDr. Oľga Ovečková DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Názov môjho vystúpenia je mnohoznačný. Možno sem zaradiť celý rad otázok týkajúcich sa aktuálnych problémov obchodného práva. Organizátori konferencie ponechali na mňa, aby som si vybrala konkrétnu problematiku podľa vlastného uváženia. Nebolo to jednoduché, lebo zaujímavých a zreteľa hodných otázok je v súčasnosti celý rad.

Úryvok z textu:
  Názov môjho vystúpenia je mnohoznačný. Možno sem zaradiť celý rad otázok týkajúcich sa aktuálnych problémov obchodného práva. Organizátori konferencie ponechali na mňa, aby som si vybrala konkrétnu problematiku podľa vlastného uváženia. Nebolo to jednoduché, lebo zaujímavých a zreteľa hodných otázok je v súčasnosti celý rad. Rozhodla som sa povedať pár slov o troch okruhoch, ktoré ma zaujali či už dlho- dobejšie, alebo aktua
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zmluva patrí medzi typické súkromnoprávne inštitúty, ktoré sú založené na autonómii vôle ich účastníkov, na slobodnom rozhodovaní sa o dojednaní takých pravidiel vzájomných vzťahov a z nich vyplývajúcich práv a povinností, ktoré sú pre všetkých účastníkov výhodné. Jedným zo sprievodných javov ekonomickej transformácie na podmienky trhového hospodárstva je aj prenikanie zmlúv, ako súkromnoprávnych inštitútov, do verejnej sféry. Vo verejnej sfére sa čoraz viac, a to tak vo vzťahoch medzi verejnoprávnymi subjektmi navzájom, ako aj vo vzťahoch verejnoprávnych subjektov a subjektov súkromného práv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Zmluva patrí medzi typické súkromnoprávne inštitúty, ktoré sú založené na autonómii vôle ich účastníkov, na slobodnom rozhodovaní sa o dojednaní takých pravidiel vzájomných vzťahov a z nich vyplývajúcich práv a povinností, ktoré sú pre všetkých účastníkov výhodné. Jedným zo sprievodných javov ekonomickej transformácie na podmienky trhového hospodárstva je aj prenikanie zmlúv, ako súkromnoprávnych inštitútov, do verejnej sféry. Vo verejnej sfére sa čoraz viac, a to tak vo vzťahoch me
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika zodpovednosti je v práve jednou z najviac rozoberaných, no zároveň najkomplikovanejších tém. Zložitosť tejto otázky spočíva v tom, že je v podstate nemožné vymedziť všeobecnú definíciu zodpovednosti, pretože každá zodpovednosť - politická, morálna, či právna má svoje osobitné špecifiká. Príspevok sa však venuje predovšetkým otázke zodpovednosti za škodu v obchodnom a v občianskom práve a jednotlivým problémom, ktoré vznikajú v súvislosti s usporiadaním slovenského súkromného práva na dualistickom princípe. Pri aplikácii ustanovení o zodpovednosti za škodu môžu v rámci obchodno-prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1       Krátky exkurz k pojmu právna zodpovednosť a otázkam s ňou súvisiacimi   Problematika zodpovednosti je jednou z najkomplikovanejších otázok v právnej vede. V literatúre sa dokonca môžeme stretnúť aj s názorom, či je vôbec možné vo všeobecnosti vymedziť pojem zodpovednosť. Tento názor prezentuje aj profesor Knapp, ktorý ho v jednej zo svojich prác jednoducho vysvetľuje tým, že o zodpovednosti hovoríme buď ako o politickej, morálnej, právnej či inej.
Autor: Tomáš Lázár
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pri posudzovaní záväzkových vzťahov je nutné si ozrejmiť, akými ustanoveniami sa bude takýto vzťah riadiť, najmä vzhľadom na dualizmus v oblasti záväzkových vzťahov obsiahnutých v Občianskom zákonníku (ďalej len OZ) alebo Obchodnom zákonníku (ďalej len ObZ). Záväzkový vzťah bude obchodnoprávnym vzťahom, ak povaha subjektov alebo činnosť, ktorú vykonávajú, resp. obsah ich právneho vzťahu, spĺňajú podmienky ObZ1 na to, aby sme ich vzťah mohli definovať ako absolútny obchodný záväzkový vzťah alebo relatívny obchodný záväzkový vzťah. Relatívne obchodné záväzkové vzťahy sú vzťahy, ktorých zmluvné s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pri posudzovaní záväzkových vzťahov je nutné si ozrejmiť, akými ustanoveniami sa bude takýto vzťah riadiť, najmä vzhľadom na dualizmus v oblasti záväzkových vzťahov obsiahnutých v Občianskom zákonníku (ďalej len OZ) alebo Obchodnom zákonníku (ďalej len ObZ). Záväzkový vzťah bude obchodnoprávnym vzťahom, ak povaha subjektov alebo činnosť, ktorú vykonávajú, resp. obsah ich právneho vzťahu, spĺňajú podmienky ObZ1 na to, aby sme ich vzťah mohli definovať ako absolútny obchodný
Autor: Michal Horňák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Slovenský obchodný zákonník ako jednu z právnych foriem obchodných spoločností zakotvil komanditnú spoločnosť. Jej diferenciačným a pojmovým znakom je účasť dvoch kategórií spoločníkov v spoločnosti. Zo zákonnej dikcie vyplýva, že prvá skupina spoločníkov, komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Na druhej strane, komanditisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Formálne je príspevok členený do troch častí. Prvá časť sa zaoberá všeobecne problematikou ručenia v obchodnom práva s dôrazom na ručenie v práve ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Slovenský obchodný zákonník ako jednu z právnych foriem obchodných spoločností zakotvil komanditnú spoločnosť. Jej diferenciačným a pojmovým znakom je účasť dvoch kategórií spoločníkov v spoločnosti. Zo zákonnej dikcie vyplýva, že prvá skupina spoločníkov, komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Na druhej strane, komanditisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Formálne je príspevok členený
Autor: Viktor Varga
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Akcesorické a subsidiárne záväzkové vzťahy sú vzhľadom na svoju zabezpečovaciu funkciu, ktorú plnia vo vzťahu k hlavnému záväzku, imanentnou súčasťou právneho poriadku. Ich využívanie je logické - pomáhajú upevniť, zlepšiť postavenie jednej strany záväzkového vzťahu, pričom zároveň už preventívne pôsobia na stranu druhú (hrozbou ich aktivácie pri nesplnení si dohodnutých povinností). Akcesorita zabezpečovacích záväzkov vyjadruje skutočnosť, že sú vedľajšími vzťahmi k hlavnému (zabezpečenému) vzťahu. Nesú tak osud zabezpečeného záväzku, teda vznik a spravidla aj zánik bude spätý so zabezpečova ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Akcesorické a subsidiárne záväzkové vzťahy sú vzhľadom na svoju zabezpečovaciu funkciu, ktorú plnia vo vzťahu k hlavnému záväzku, imanentnou súčasťou právneho poriadku. Ich využívanie je logické - pomáhajú upevniť, zlepšiť postavenie jednej strany záväzkového vzťahu, pričom zároveň už preventívne pôsobia na stranu druhú (hrozbou ich aktivácie pri nesplnení si dohodnutých povinností). Akcesorita zabezpečovacích záväzkov vyjadruje skutočnosť, že sú vedľajšími vzťahmi k hlavnému (za
MENU