Nájdené právne články pre výraz: obchodovanie s ľuďmi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 40

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

66 dokumentov
25 dokumentov
165 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Alexandra Mišinová
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Cieľom tohto článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možo nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvod­né poz­nám­ky Ob­cho­do­va­nie s ľuď­mi pred­sta­vu­je vy­so­ko spo­lo­čen­sky ne­bez­peč­nú for­mu tres­tnej čin­nos­ti, v prie­be­hu kto­rej do­chá­dza k váž­ne­mu po­ru­šo­va­niu ľud­skej dôs­toj­nos­ti a ľud­ských práv. Ide o fe­no­mén, kto­rý pos­ti­hu­je kra­ji­ny po ce­lom sve­te. Boj pro­ti tom­to roz­ví­ja­jú­ce­mu sa fe­no­mé­nu je veľ­mi ťaž­ký, na­koľ­ko sa neus­tá­le ob­ja­vu­jú je­ho no­vé spô­so­by pá­chania. Mno­hok­rát dis­po­nu­je cez­hra­nič­ným cha­rak­te­rom a j
Autor: Mgr. Alexandra Mišinová
Udalosť: projustice.sk
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmivykorisťovanie
Abstrakt: Cieľom článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možno nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvodné poznámky Obchodovanie s ľuďmi predstavuje vysoko spoločensky nebezpečnú formu trestnej činnosti, v priebehu ktorej dochádza k vážnemu porušovaniu ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Ide o fenomén, ktorý postihuje krajiny po celom svete. Boj proti tomto rozvíjajúcemu sa fenoménu je veľmi ťažký, nakoľko sa neustále objavujú jeho nové spôsoby páchania. Mnohokrát disponuje cezhraničným charakterom a je spojené s organizovaným zločinom. Taktiež možno na tomto mieste skonštatovať, že te
Autor: Mgr. Lucia Szabanová
Udalosť: Magister Officiorum
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmisexuálne vykorisťovanieprostitúcia
Abstrakt: Obchodovanie s ľuďmi predstavuje hrubé porušovanie ľudských práv a patrí k jedným z najlukratívnejších aktivít zločineckých organizácií po celom svete. Vykonáva sa za rôznymi účelmi, vrátane sexuálneho vykorisťovania, nútenej práce, žobrania alebo odoberania orgánov. Obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania je hospodárskou činnosťou riadenou motívom zisku, ktorá v poslednom desaťročí začala vzbudzovať oprávnené obavy. Právne predpisy upravujúce obchod so sexuálnymi službami priamo ovplyvňujú ziskovosť obchodovania s ľuďmi. Úsilie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi síce v posledn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Obchod a obchodovanie s ľuďmi sú vo všeobecnosti charakterizované ako vykonávanie kúpy, predaja a zámeny tovaru za účelom získania určitého výťažku. Ich podstata spočíva v tom, že sa zadovažuje tovar nie za účelom, aby bol priamo užívaný, ale aby bol so ziskom predaný."[1] Najväčší podiel obetí obchodovania s ľuďmi, predstavujú osoby, ktoré sú obchodované za účelom sexuálneho vykorisťovania a nútenej prostitúcie - ide spravidla o dievčatá a ženy ktoré sa nútene alebo podv
Autor: Doc. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republ
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V súčasnosti bola v podmienkach Slovenskej republiky prijatá nová právna úprava - zákon č.274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2018. Predmetná právna úprava má poskytovať väčšiu ochranu a podporu obetiam trestných činov. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov poskytoval a poskytuje ochranu obetiam trestných činov iba v priebehu trestného konania, neskôr boli obete trestných činov odkázané na pomoc svojho okolia, ktoré vo všeobecnosti nevie akým spôsobom na vzniknutú sit ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD: Tak ako každý trestný čin má svojho páchateľa, má väčšina trestných činov aj svoju obeť (resp. obete) snáď až na výnimky, ktoré tvoria tzv. victim-less trestné činy.1 Naopak obeťami ekonomickej trestnej činnosti, najmä daňových trestných činov nie sú individuálne osoby ale spoločnosť ako celok. Pri cezhraničnej daňovej trestnej činnosti sú obeťami trestných činov obyvatelia celej Európskej únie, nakoľko konkrétne pri podvodoch spojených s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH
Autor: Mgr. Michael Válek
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: „Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal.

Úryvok z textu:
„Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal. Oproti v
Autor: JUDr. Dominika Hudecová
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektom záujmu tohto článku je priblíženie problematiky právneho styku s cudzinou, konktrétne problematiky justičnej spolupráce v trestných veciac na úrovni štátov Európskej únie, ktorá vychádza predovšetkým z Rámcových rozhodnutí Rady EC.

Úryvok z textu:
Trestné právo patrí medzi jednu z výsad a znakov suverenity štátu. Suverenitu začiatkom 20. storočia označil právny teoretik Franz von Liszt, že suverenita je vlastnosť štátu, najvyššia, vnútri aj navonok samostatná, od nikoho nezávislá panovacia moc- summa poetas. Prejavuje sa v neobmedzenej spôsobilosti na činy podľa medzinárodného práva a má dve podoby- vonkajšiu a vnútornú. Tzv. vnútorná suverenita spočíva vo vzájomnom uznávaní samostatnosti každého štátu vo vnútri dosahu jeho moci. Vymed
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, špecifikám tohto výsluchu, jeho príprave a taktiež subjektom, ktoré sa ho zúčastňujú.

Úryvok z textu:
Lucia Kurilovská[2] Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1 ÚVOD V §2 ods. 21 zákona č. 301/2005 Z.z Trestný poriadok v znení neskorších zákonov (ďalej len „Trestný poriadok“). je novo formulovaná zásada ochrany obetí v trestnom konaní, ktorá priamo súvisí s relatívne novou právnou úpravou, zákonom č. 274/2017, účinný od 01. 01. 2018 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o obetiach“), ktorým sa do slovenského právneh
Autor:
Univerzita: Najprávo
Abstrakt: Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie. Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate.

Úryvok z textu:
Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie. Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate. Tak znie verdikt Súdneho dvora EÚ zo 14. januára 2021 vo veci C-441/19 TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid O čo išlo? TQ, maloletá osoba bez sprievodu v tom čase vo veku 15
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) trestný čin domáceho násilia ako samostatnú skutkovú podstatu neupravuje. Je prijatá definícia „domáceho násilia“ na účely Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Účinnosťou nového zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov sa zavádza do nášho právneho poriadku termín „trestný čin domáceho násilia“. Autorka v príspevku poukazuje na nie veľmi vhodnú formuláciu legislatívnej úpravy v zmysle domáceho násilia a analyzuje zároveň dopad predmetné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 12. októbra 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obetiach“). Novým právnym predpisom sa podstatným spôsobom zlepšuje postavenie obetí, ako aj ich prístup k spravodlivosti. Predmetný zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Nový zákon zároveň k uvedenému dňu ruší zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších p
MENU