Nájdené právne články pre výraz: obecná polícia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
29 dokumentov
235 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Miriam Odlerová PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Štúdia porovnáva pôsobnosť jednotlivých policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike a úloh, ktoré sú stanovené právnymi predpismi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Tieto policajno-bezpečnostné zložky vo svojom súhrne vytvárajú systém, ktorý plní úlohy najmä vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vo všetkých segmentoch spoločnosti.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> <b>Úvod</b></p> <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> V Slovenskej republike vykonáva svoju pôsobnosť a prá
Autor: JUDr. Miriam Odlerová PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Štúdia porovnáva oprávnenia zverené osobitnými zákonmi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Rozsah a obsah oprávnení musí súvisieť s pôsobnosťou konkrétnej policajno-bezpečnostnej zložky a mal by sa včas prispôsobovať aktuálnej situácii na úseku vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> <b>Úvod</b></p> <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> Osobitné zákony zverujú príslušníkom policajno-bezpeč
Autor: JUDr. Peter Scholtz
Univerzita: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ochrana osôb a majetku v podmienkach miestnych samospráv, obcí a regionálnych združení obcí, obytných aglomerácií menšieho rozsahu, ktoré sú súčasťou obcí patrí medzi významné úlohy obecnej samosprávy. Platná legislatíva umožňuje niekoľko alternatívnych riešení týchto otázok. Každé z týchto riešení má svoje obmedzenia vyplývajúce z platných zákonov. Z uvedeného vyplýva, že je naďalej potrebné hľadať optimálne postupy v záujme zvyšovania efektívnosti a optimalizácie poskytovania bezpečnostných služieb obcami pri ochrane osôb a majetku

Úryvok z textu:
<p> <strong>1. ÚVOD</strong></p> <p> Občan ako základný sociálny prvok štátnych útvarov sa okrem pracovných, záujmových a iných združení združuje v miestach - v obydliach, ktoré si podľa možností upravuje do takej podoby, aby sa v obydliach cítil čo najlepšie a najbezpečnejšie. Tieto pocity sa v ňom zakorenili ešte v rámci nižších civilizačných zoskupení - v kmeňoch. V každej skupine mal každý jedinec svoju úlohu, ktorou napĺňal potreby spoločnosti a bezpečnosť bola jedna z najdôležitejších
Autor: JUDr. Marcela Macová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá hlavne monitorovanie kamerovým systémom priestory prístupné verejnosti, analyzuje pojem verejný priestor. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané osobitné predpisy, v ktorých je upravené monitorovanie priestorov prístupných verejnosti. Záverom je poukázané na ďalšie právne rámce, ktoré sa však netýkajú monitorovania verejného priestranstva. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú monitorovanie.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> V knihe „1984“ Georga Orwella sú ľudia pod stálym dohľadom kamier. Z tohto diela pochádza známy výrok „Veľký brat ťa sleduje!“. Aj v skutočnom svete sa na mnohých miestach dostávame do ich zorného pola.</p> <p> <strong>2 KDE SÚ?</strong></p> <p> Kde všade sa človek môže dostať do zorného pola kamery? V Bratislave zaznamenajú Vaše kroky prakticky v celom širšom centre mesta. Ďalšie kamery súkromných bezpečnostných agentúr Vás môžu zachytiť vo vnútri
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Procesné úkony súdu sú v pripravovanom Civilnom sporovom poriadku upravené v rámci prvej časti siedmej hlavy a to v nasledovnom rozčlenení.

Úryvok z textu:
<p style="box-sizing: inherit; font-size: 14px; line-height: 1.375rem; margin: 0px 0px 16px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif;"> <span style="box-sizing: inherit;">Procesné úkony súdu sú v&nbsp;pripravovanom Civilnom sporovom poriadku upravené v&nbsp;rámci prvej časti siedmej hlavy a&nbsp;to v&nbsp;tomto rozčlenení:&nbsp;</span></p> <ul style="box-sizing: inherit; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"> <li s
Autor: Mgr. Miroslav Fico
Udalosť: Pocta profesorovi Gašparovi
Abstrakt: Dňa 1.1.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon, ktorý predstavuje komplexnú rekodifíkáciu ( a nahradenie ) doteraz platného a celkovo viac ako 40 krát novelizovaného trestnoprávneho predpisu, a to Trestného zákona, ktorý bol uverejnený pod c. 140/1961 Zb. V súlade s legislatívnym plánom vlády SR, úlohami a cieľmi predmetnej rekodifíkácie došlo okrem iného ku podstatným zmenám a spresneniu podmienok uplatňovania aj u niektorých okolností vylučujúcich protiprávnosť. Najmä u nutnej obrany, ktorá z hľadiska praktického v rozhodovacej činnosti vyvolávala najväčšie problémy, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong><a name="bookmark100">Úvod</a></strong><a name="bookmark100"></a><o:p></o:p></p> <p> Dňa 1.1.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon, ktorý predstavuje komplexnú rekodifíkáciu ( a nahradenie ) doteraz platného a celkovo viac ako 40 krát novelizovaného trestnoprávneho predpisu, a to Trestného zákona, ktorý bol uverejnený pod c. 140/1961 Zb. V súlade s legislatívnym plánom vlády SR, úlohami a cieľmi predmetnej rekodifíkácie došlo okrem iného ku podstatným z
Autor: Martin Krídla
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Diváci ako účastníci verejného športového podujatia by sa mali zdržať požívania alkoholických nápojov pri premiestňovaní sa na miesto konania verejného športového podujatia, ktorým je napríklad štadión alebo športová hala. Hoci zákonodarca bližšie nedefinoval, čo chápať pod „premiestňovaním sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia“, za také možno označiť napríklad prepravu v linkovom alebo špeciálne vypravenom spoji, ale aj presun na nástupište, medzi nástupišťami, čakanie na nástupišti, zastávke alebo inom verejne prístupnom priestore, ktorý nie je určený na požívanie a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> <strong>Pravá divácka športová atmosféra je neodmysliteľne spojená s dobrým pivom alebo iným druhom alkoholu. Či už cestou na športové podujatie<span class="InsertNoteMarker" id="InsertNoteID_37_marker38" style="padding: 2px 0px 0px 1px; color: rgb(253, 128, 62);"><sup>[<a href="http://www.ucps.sk/Verejne_sportove_podujatie_a_alkohol_ako_sa_vyhnut_priestupku_cestou_na_a_zo_
Autor: Mgr. Martin Cíferský
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Používaním mobilných aplikácií začali v rámci taxislužieb poskytovať služby spoločnosti, ktoré nemajú koncesiu na jej prevádzkovanie. Obec v rámci svojich právomocí prejednáva správne delikty v rámci výkonu taxislužby. Predmetom môjho článku je analýza možností obce trestať prevádzkovanie taxislužby cez mobilnú aplikáciu bez príslušnej koncesie.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Dňom 13. augusta 2015 začala fungovať v Bratislave nová „taxislužba“ Uber. Táto firma prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie sprostredkuje a inkasuje zákazníkov svojím partnerským vodičom. V súčasnosti však len málo veľkých medzinárodných firiem vzbudzuje vo svete tak veľkú kontroverziu ako práve technologická spoločnosť Uber. Na jednej strane sú zákazníci využívajúci služby tejto aplikácie na lacnejšiu prepravu, než poskytujú tradičné taxislužby a na
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Takmer každý deň sme v médiách svedkami tragických dopravných nehôd a popri tom sa takmer vždy spomenie vyjadrenie kompetentných o tom, že zvýšenie pokút by tomu zabránilo. Médiá s veľkou pompou privítali nový tzv. sadzobník pokút, resp. jeho prílohu č. 1, ktorá má byť akýmsi kladivom na cestných pirátov. Vo veľkej miere sa prezentovalo sprísnenie pokút za rýchlosť.

Úryvok z textu:
<h4 id="kap0" style="font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; margin-top: 12px;"> Quo vadis, priestupok?</h4> <p align="justify" style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Podnetom na napísanie článku je avizovaná snaha Ministerstva vnútra Slovenskej republiky de lege ferenda na zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa komparáciou vybraných aspektov právnej úpravy postavenia a práv obetí trestných činov na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku, resp. porovnaním implementácie smernice 2012/29/EÚ do týchto právnych poriadkov.

Úryvok z textu:
<p> <strong>Úvod<br /> </strong></p> <p style="text-align: justify;"> Základný štandard práv obetí trestných činov na území Európskej únie majú zabezpečovať smernice Rady (a Európskeho parlamentu) č. 2004/80/ESz 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti, resp. č. 2012/29/EÚz 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Transpozícia úpravy práv a postavenia obetí sa v jednotlivých členských štátoch odlišuje, svoj
MENU